Opplæringsmateriell:

RMP-materiell i samarbeid med Legemiddelverket


Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Toctino 10 mg myke kapsler

Toctino 30 mg myke kapsler

alitretinoin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Toctino er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Toctino
 3. Hvordan du bruker Toctino
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Toctino
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Toctino er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Toctino er alitretinoin. Det tilhører en gruppe legemidler kjent som retinoider som er beslektet med Vitamin A. Toctino-kapsler fås i to forskjellige styrker, og inneholder 10 mg eller 30 mg alitretinoin.
Toctino brukes for å behandle voksne med sterk, kronisk håndeksem som ikke er blitt bedre etter all annen lokal behandling, inkludert steroider. Behandling med Toctino må overvåkes av en hudspesialist (dermatolog).
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Toctino
Bruk ikke Toctino
 • hvis du er gravid eller du kan bli gravid og ikke bruker effektiv prevensjon (se nedenfor, ”Graviditet og amming”)
 • dersom du ammer
 • dersom du har leversykdom
 • dersom du har alvorlig nyresykdom
 • dersom du har høyt fettinnhold i blodet (for eksempel høyt kolesterol eller store mengder triglyserider)
 • dersom du har ubehandlet sykdom i skjoldbruskkjertelen
 • dersom du har svært mye vitamin A i kroppen (hypervitaminose A)
 • dersom du er allergisk overfor alitretinoin, andre retinoider (som for eksempel isotretinoin), peanøtt eller soya, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du tar tetracyklin (en type antibiotika)
Oppsøk legen din igjen dersom noe av dette gjelder deg.
Du må ikke bruke Toctino.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med legen din før du bruker Toctino:
 • Dersom du noen gang har hatt psykiske problemer, inkludert depresjon, selvmordsrelatert atferd eller psykose, eller hvis du tar legemidler for noen av disse tilstandene.
 • Dersom du har nyresykdom. Toctino er ikke anbefalt for pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Hvis du har en nyresykdom må du sjekke med legen din om du kan bruke Toctino.
 • Dersom du har høyt fettinnhold i blodet. Da vil du kanskje trenge hyppigere blodprøver. Toctino øker vanligvis blodfett, f.eks. kolesterol eller triglyserider. Hvis du fortsatt har høyt innhold av fett i blodet, kan legen redusere dosen eller avbryte behandling med Toctino.
 • Dersom du har høyt blodsukker (diabetes), må kanskje blodsukkernivået ditt kontrolleres oftere og legen din kan be deg bruke en lavere dose av Toctino.
 • Om du har hatt sykdom i skjoldbruskkjertelen (thyreoidea). Toctino kan redusere nivået av thyreoideahormon. Hvis nivået av thyreoideahormon er lavt, kan legen forskrive tillegg av slike hormoner.
Vis forsiktighet i løpet av behandlingen:
 • Dersom du får problemer med synet, kontakt lege umiddelbart. Behandling med Toctino må kanskje avbrytes og synet sjekkes.
 • Hvis du får vedvarende hodepine, kvalme eller oppkast (føler deg kvalm) og uklart syn. Dette kan dette være tegn på en tilstand som kalles godartet intrakraniell hypertensjon.Slutt straks å ta kapslene og ta kontakt med lege så snart som mulig.
 • Hvis du får noen form for psykiske problemer som depresjon, selvmordsrelatert adferd eller psykoser må du slutte å ta kapslene med en gang og ta kontakt med lege så snart som mulig.
 • Hvis du får blodig diaré, slutt straks å ta kapslene og ta kontakt med lege så snart som mulig.
 • Minimer eksponering for sollys og unngå sollamper. Huden kan bli mer sensitiv for sollys. Før du går ut i solen, bruk solbeskyttelsesprodukt med høy solfaktor (SPF 15 eller høyere). Dersom du får tørr hud eller tørre lepper i løpet av behandlingen, bruk en fuktighetskrem eller salve og en leppepomade.
 • Skjær ned på intensiv fysisk anstrengelse: alitretinoin kan føre til muskel- og leddsmerte.
 • Hvis du får tørre øyne, kan det hjelpe å bruke en smørende øyesalve eller kunstig tårevæske. Hvis du bruker kontaktlinser, må du kanskje bruke briller under behandling med alitretinoin. Tørre øyne og synsproblemer blir vanligvis bra igjen etter avsluttet behandling.
 • Toctino kan øke leverenzymverdiene. Legen din vil ta blodprøver i løpet av behandlingen for å kontrollere disse verdiene. Dersom de forblir høye, kan legen din redusere dosen eller be deg slutte å bruke Toctino.
Barn og ungdom
Toctino er ikke anbefalt for pasienter under 18 år. Effekten av legemidlet er ikke kjent hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Toctino
Ikke bruk andre legemidler som inneholder retinoider (for eksempel isotretinoin), vitamin A-tilskudd eller tetracykliner (en type antibiotika) samtidig som du bruker Toctino. Dette øker risikoen for bivirkninger.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom:
 • du bruker amiodaron (et legemiddel som regulerer hjerteslagene). Det er ikke anbefalt å ta amiodaron sammen med Toctino.
 • du bruker ketokonazol, flukonazol, mikonazol (legemidler brukt for å behandle infeksjoner). Legen din kan beslutte å redusere dosen med Toctino.
 • du bruker simvastatin (et legemiddel brukt for å redusere kolesterol). Toctino kan gjøre at mengden av dette legemidlet i kroppen din blir mindre.
 • du bruker gemfibrozil (et annet kolesterolsenkende legemiddel) eller oksandrolon (et anabolt steroid). Legen din kan beslutte å redusere dosen med Toctino.
 • du bruker paklitaksel (brukt til å behandle kreft), rosiglitazon eller repaglinid (brukt til å behandle diabetes). Toctino kan øke mengden av disse legemidlene i kroppen.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og urtemedisiner.
Graviditet og amming
Viktige råd for kvinner.
Ikke bruk Toctino hvis du ammer.
 • Legemidlet vil sannsynligvis overføres til morsmelken og kan skade barnet.
Ikke bruk Toctino hvis du er gravid.
Toctino vil sannsynligvis medføre alvorlige fødselsdefekter (på medisinsk språk sier vi at den er teratogen). Toctino øker også risikoen for spontanabort.
 • Du må ikke ta Toctino hvis du er gravid.
 • Du må ikke bli gravid under behandling med Toctino, eller måneden etter behandling.
Hvis du er kvinne og kan bli gravid:Da må du ikke bruke Toctino, på grunn av risikoen for fødselsdefekter (fosterskader), med mindre du oppfyller følgende STRENGE regler:
 • Legen din må ha forklart risikoen for fødselsdefekter: du forstår hvorfor du ikke må bli gravid og hva du må gjøre for å forhindre det
 • Du må ha snakket med legen din om prevensjon. Legen vil gi deg informasjon om forebygging av graviditet og kan henvise deg til spesialist for prevensjonsmiddel.
 • Du må si deg villig til å bruke én eller helst to effektive prevensjonsmetoder, inkludert kondomer eller pessar samt sæddrepende middel i en måned før du tar Toctino, under behandling og i en måned etter behandling. En måned før du starter behandling og ved oppstart av behandlingen, vil legen be deg ta en graviditetstest. Den må være negativ.
 • Du må bruke prevensjon selv om du ikke har menstruasjon eller ikke er seksuelt aktiv for tiden med mindre legen påviser at det foreligger absolutt ingen risiko for graviditet (for eksempel fordi du har fått fjernet livmoren).
 • Du må samtykke til månedlige konsultasjoner og flere graviditetstester under og ca. 5 uker etter avsluttet behandling, fastsatt av legen. Disse testene bør utføres de første 3 dagene av menstruasjonssyklusen. Du må ikke bli gravid under behandling og i en måned etter behandling.
 • Legen kan be deg (eller en verge) signere et skjema som bekrefter at du er blitt orientert om risikoene, og at du aksepterer de nødvendige forholdsreglene.
Resepter for kvinner som kan bli gravide, gjelder ikke for mer enn 30 dagers behandling. Du må ha ny resept for ytterligere behandling. Hver resept er kun gyldig i 7 dager.
 • Hvis du blir gravid eller tror at du kan være gravid når du bruker Toctino, eller i måneden etter at behandlingen er avsluttet, må du slutte å ta legemidlet med en gang og ta kontakt med lege. Legen kan henvise deg til spesialist for råd.
Legen vil gi deg skriftlig informasjon om graviditet og prevensjon for brukere av Toctino. Spør legen etter dette materialet hvis du ikke har sett det.
Råd for menn
Svært små mengder med alitretinoin finnes i sæd hos menn som bruker Toctino, men for lite til å skade partnerens ufødte barn. Du må ikke dele legemidlet med noen, spesielt ikke kvinner.
Råd for begge kjønn
Ikke gi blod når du tar Toctino eller i én måned etter. Hvis noen som er gravid får blod fra deg, kan barnet bli født med fødselsdefekter. Aldri del legemidlet med noen andre. Returner ubrukt legemiddel til apoteket ved behandlingsslutt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du vil kanskje ikke se så godt om natten under behandlingen. Hvis det skjer, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Toctino inneholder soyaolje og sorbitol.
Ikke bruk dette legemidlet hvis du er allergisk mot peanøtter eller soya. Hvis legen har fortalt at du har intoleranse for enkelte typer sukker, ta kontakt med lege før du bruker Toctino.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker ToctinoNår skal kapslene tas
Kapslene skal tas med et hovedmåltid, helst på samme tid hver dag. Kapslene skal svelges hele og ikke tygges.
Hvor mye du skal ta
Dosen vil være enten 10 mg eller 30 mg én gang om dagen. Hvis kroppen din ikke tolererer den anbefalt 30 mg dosen, kan du få forskrevet den lavere 10 mg dosen. Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor lenge du bør ta kapslene
En behandling varer vanligvis i 12 til 24 uker, avhengig av hvordan sykdommen utvikles. Hvis den første behandlingen var vellykket, kan legen forskrive en behandlingskur til hvis symptomene kommer tilbake.
Dersom du tar for mye av Toctino
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Toctino
Hvis du har glemt en dose, ta den så snart du kan. Hvis tiden snart er inne for din neste dose, hopp over dosen du glemte og fortsett som før. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt kapsel.
Dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette legemidlet, spør lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige: kan ramme mer enn 1 av 10 personer

Vanlige: kan ramme mellom 1 og 10 av 100 personer

Mindre vanlige: kan ramme mellom 1 og 10 av 1000 personer

Sjeldne: kan ramme mellom 1 og 10 av 10 000 personer

Svært vanlige bivirkninger
 • Hodepine
 • Økt fettinnhold i blodet: høyere nivåer av fettstoffer (triglyserider) og kolesterol i blodet
Vanlige bivirkninger
 • Depresjon eller andre psykiske problemer: depresjon inkludert nedstemthet og tomhetsfølelse.
Du bør fortelle et familiemedlem eller en nær venn at nå som du har begynt å bruke Toctino kan du komme til å bli deprimert, eller få betydningsfulle endringer i humør eller oppførsel. Be dem om å lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem om å ta vare på deg dersom de er bekymret for depresjon eller andre endringer i din oppførsel.
 • Blodlegeme-forstyrrelser: økning i antall blodplater (celler som får blodet til å koagulere), reduksjon i antall røde og hvite blodlegemer sett i blodprøver
 • Problemer med skjoldbruskkjertelen (thyreoidea): lavere nivåer av thyreoideahormoner
 • Problemer med øynene: betennelse i øynene (konjunktivitt) og området rundt øyelokket. Øynene kjennes tørre og irriterte.
Spør etter egnede øyedråper på apotek. Dersom du bruker kontaktlinser og blir tørr i øynene, må du kanskje bruke briller i stedet.
 • Problemer med ørene: vedvarende støy i ørene – øresus (tinnitus)
 • Svimmelhet
 • Blod og sirkulasjon: rødming, høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Mage- og tarmproblemer: kvalme, oppkast, tørr munn
 • Muskel- og leddsmerter: muskelsmerter, leddsmerter, mangel på energi (utmattelse). Høye nivåer av nedbrytningsprodukter fra musklene hoper seg opp i blodet hvis du anstrenger deg fysisk.
 • Hud- og hårproblemer: tørr hud, spesielt i ansiktet, tørre og betente lepper, rødhet i huden, kløende hudutslett, betent hud, hårtap.
 • Leverproblemer: høyere nivåer av leverenzymer sett i blodprøver.
Mindre vanlige bivirkninger
 • Synsproblemer inkludert uklart syn, forvrengt syn, uklar overflate på øyet (opak hornhinne, katarakter).
Hvis synet ditt er påvirket, slutt straks å ta Toctino og ta kontakt med lege.
 • Hudproblemer: kløende hud, avskalling av hud, utslett, tørr hudeksem
 • Øre-, nese- og halsproblemer: neseblødning
 • Mage- og tarmproblemer: fordøyelsesvansker (dyspepsi)
 • Bensykdommer: ekstra benvekst, inkludert ankyloserende spondylitt (Bekterevs sykdom).
Sjeldne bivirkninger
 • Vedvarende hodepine, sammen med kvalme, oppkast og endringer i synet, inkludert uklart syn. Disse kan være tegn på godartet intrakraniell hypertensjon
Hvis du opplever disse symptomene, slutt straks å ta Toctino og ta kontakt med lege.
 • Blod og sirkulasjon: betennelse i blodkar.
 • Hudproblemer: Neglforandringer, økt følsomhet i huden for sollys.
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et svært lite antall pasienter, men den eksakte frekvensen er ukjent:
Alvorlige allergiske reaksjoner. Symptomer inkluderer:
 • hovent og kløende utslett (elveblest)
 • hevelse, noen ganger i ansiktet eller rundt munnen (angioødem), som gjør det vanskelig å puste
 • kollaps
Kontakt lege umiddelbart dersom du opplever disse symptomene. Slutt å bruke Toctino.
Tarm- og mageproblemer. Alvorlig mage- (abdominal) smerte, med eller uten blodig diaré, kvalme og oppkast.
Slutt straks å ta Toctino og ta kontakt med lege. Dette kan være tegn på alvorlige tarmtilstander.
Humørforandringer eller selvmordstanker. Lett for å ta til tårene og følelsesmessig lidelse.
Noen har vurdert å skade seg eller ta livet sitt, har prøvd å ta livet sitt eller gjort det. Disse vil kanskje ikke fremstå som deprimert.
Ta straks kontakt med lege hvis du utvikler tegn til noen av disse psykiske problemene. Legen kan be deg avbryte behandling med Toctino. Det trenger ikke være tilstrekkelig til å få slutt på effektene: du vil kanskje trenge ytterligere hjelp, og legen kan sørge for dette.
Problemer med synet om natten. Synsvanskene går vanligvis tilbake til normalt når behandling avsluttes.
Blod og sirkulasjon: hevelser i hendene, leggene og føttene (perifert ødem).
Bivirkninger av andre legemidler i samme familie som Toctino
Disse effektene er hittil ikke sett med Toctino, men de kan ikke utelukkes. De er svært sjeldne og kan ramme færre enn 1 av 10 000 personer.
Diabetes. Sterk tørste, hyppig urinering, blodprøver viser økning i blodsukker. Disse kan alle være tegn på diabetes.
Bensykdommer. Leddgikt, benlidelser (forsinket vekst, endringer i bentetthet). Ben kan slutte å vokse.
Øye- og synsforstyrrelser. Fargeblindhet og fargesyn blir dårligere, intoleranse for kontaktlinser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer ToctinoOppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Toctino
Virkestoff er alitretinoin.
Hver myke kapsel inneholder 10 mg alitretinoin.
Hver myke kapsel inneholder 30 mg alitretinoin.
Andre innholdsstoffer i Toctino 10 mg er: soyaolje (raffinert), delvis hydrogenert soyaolje, mellomlange triglyserider, gul bivoks, all-rac-α-tokoferol, gelatin, glyserol, flytende sorbitol (ikke-krystalliserende), renset vann, rødt jernoksid (E172), svart jernoksid (E172).
Andre innholdsstoff i Toctino 30 mg er: soyaolje (raffinert), delvis hydrogenert soyaolje, mellomlange triglyserider, gul bivoks, all-rac-α-tokoferol, gelatin, glyserol, flytende sorbitol (ikke-krystalliserende), renset vann, rødt jernoksid (E172), gult jernoksid (E172).
Hvordan Toctino ser ut og innholdet i pakningen
Toctino 10 mg leveres som myke kapsler. Kapslene er ca. 11 mm lange og 7 mm brede, ovale, farget brune og merket med ”A1”. Kapslene leveres i blisterpakninger på 30 stk.
Toctino 30 mg leveres som myke kapsler. Kapslene er ca. 11 mm lange og 7 mm brede, ovale, farget rød-brune og merket med ”A3”. Kapslene leveres i blisterpakninger på 30 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited
Finisklin Business Park,
Sligo
Irland
Tilvirker
SwissCaps GmbH Grassingerstrasse 9, D-83043 Bad Aibling, Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia: Toctino
Hellas: Cehado
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.01.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem: Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvening. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

ankyloserende spondylitt (morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom, bekhterevs sykdom): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol (hyperkolesterolemi): Forhøyet blodkolesterol. Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det er trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt for å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

konjunktivitt (øyekatarr, øyebetennelse): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

tinnitus (øresus): Øresus. Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.