Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Terramycin Polymyxin B øyesalve

(oksytetracyklin/polymyxin B sulfat)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Terramycin Polymyxin B er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Terramycin Polymyxin B
 3. Hvordan du bruker Terramycin Polymyxin B
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Terramycin Polymyxin B
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Terramycin Polymyxin B er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Terramycin Polymyxin B øyesalve inneholder en kombinasjon av to bredspektrede antibiotika, dvs. bakteriedrepende legemidler. Øyesalven brukes ved infeksjoner i øyet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Terramycin Polymyxin B
Bruk ikke Terramycin Polymyxin B:
 • dersom du er allergisk overfor oksytetracyklin, polymyxin B sulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Terramycin Polymyxin B
 • du kan få en overvekst av bakterier eller sopp som er motstandsdyktige (resistente) mot preparatet. Legen din vil i så fall gi deg en passende behandling for dette.
 • Forsiktighet med soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling p.g.a. muligheten for økt lysømfintlighet.
Andre legemidler og Terramycin Polymyxin B
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er liten erfaring med bruk av Terramycin Polymyxin B under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Terramycin Polymyxin B dersom du er gravid.
Det er ukjent om Terramycin Polymyxin B går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Terramycin Polymyxin B ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette preparatet antas ikke å gi noen varig innvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, men umiddelbart etter påsmøring i øyet kan synet bli mindre skarpt i en kort periode. Du bør da vente med å kjøre bil til dette har gitt seg.
 
3. Hvordan du bruker Terramycin Polymyxin B
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Øyesalven påsmøres normalt i øyet eller legges i en stripe langs innsiden av nedre øyelokkrand 2-4 ganger daglig.
Tuben åpnes på følgende måte:
Tuben er forseglet. Før første gangs bruk må du skru av hele tubespissen, og fjerne den løse ringen. Skru tubespissen fast til igjen, slik at forseglingen i tuben brytes. Tuben er da klar til bruk, ved at den øverste tubespissen skrus av.
Mangler tekstalternativ for bilde
På slutten av pakningsvedlegget finner du en QR-kode som lenker til en instruksjonsfilm som viser hvordan du klargjør tuben første gang du skal bruke Terramycin Polymyxin B øyesalve.
Dersom du tar for mye av Terramycin Polymyxin B
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Allergiske reaksjoner, inklusiv kontakteksem, er rapportert. Dersom slike reaksjoner opptrer skal behandlingen avsluttes.
Det er også rapportert om økt tåredannelse, forbigående smerte eller brennende følelse, eller følelse av ”rusk i øyet”.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Terramycin Polymyxin B
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC. Øyesalven er holdbar i 28 dager etter at tuben er åpnet første gang. Bruk ikke Terramycin Polymyxin B øyesalve etter utløpsdatoen som er angitt på tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den angitte måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Terramycin Polymyxin B

Virkestoff(er) per 1 gram er:

 

 

 • oksytetracyklinhydroklorid tilsvarende oksytetracyklin

5 mg

 

 • polymyxin B sulfat

10 000 IE

 

 

 

 

Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er:

 

 

 • Flytende parafin og hvit vaselin

 

 

Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker, Norge
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker:
Farmasierra Manufacturing, S.L., Madrid, Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 14.01.2016

Mangler tekstalternativ for bilde

Detaljert og oppdatert informasjon, inkludert en instruksjonsfilm som viser hvordan du klargjør tuben første gang du skal bruke Terramycin Polymyxin B øyesalve, finner du ved å skanne QR-koden med en smarttelefon. Tilsvarende informasjon er også tilgjengelig via følgende adresse:http://felleskatalogen.no/t/medisin/pasienter/pas-terramycin-polymyxin-b-pfizer-564556


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

Terramycin-Polymyxin B øyesalve

Terramycin-Polymyxin B eye ointment, English