Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Tecentriq 1200 mg konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

atezolizumab

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Tecentriq er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Tecentriq
 3. Hvordan du får Tecentriq
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Tecentriq oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Tecentriq er og hva det brukes motHva Tecentriq er
Tecentriq er et legemiddel mot kreft som inneholder virkestoffet atezolizumab.
 • Det tilhører en gruppe legemidler som kalles monoklonale antistoffer.
 • Et monoklonalt antistoff er en type protein som er designet for å gjenkjenne og binde seg til et spesifikt mål i kroppen.
 • Dette antistoffet kan hjelpe immunsystemet ditt til å kjempe mot kreften din.
Hva Tecentriq brukes mot
.
Tecentriq brukes til voksne til å behandle:
 • En type blærekreft som heter urotelialt karsinom
 • En type lungekreft som heter ikke-småcellet lungekreft
 • En type lungekreft som heter småcellet lungekreft.
Pasienter får Tecentriq når kreften har spredd seg til andre deler av kroppen eller har kommet tilbake etter tidligere behandling.
Tecentriq kan gis sammen med andre kreftlegemidler. Det er viktig at du også leser pakningsvedlegget til andre kreftlegemidler som du får. Snakk med legen din hvis du har noen spørsmål om disse legemidlene.
Hvordan Tecentriq virker
Tecentriq virker ved å binde seg til et spesifikt protein i kroppen din kalt ‘programmert celledød ligand-1 (PD-L1)’. Dette proteinet hemmer kroppens immunsystem (forsvar), som dermed beskytter kreftceller fra å bli angrepet av immunceller. Ved å feste seg til proteinet hjelper Tecentriq immunsystemet ditt med å bekjempe kreften.
 
2. Hva du må vite før du får Tecentriq
Du må ikke få Tecentriq:
 • dersom du er allergisk overfor atezolizumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis du er usikker, snakk med lege eller sykepleier før du får Tecentriq.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller sykepleier før du får Tecentriq hvis du:
 • har en autoimmun sykdom (en tilstand hvor kroppen angriper sine egne celler)
 • har blitt fortalt at kreften din har spredt seg til hjernen
 • tidligere har hatt betennelse i lungene (kalt pneumonitt)
 • har eller har hatt en kronisk virusinfeksjon i leveren, inkludert hepatitt B (HBV) eller hepatitt C (HCV)
 • har humant immunsviktvirus (hiv)-infeksjon eller ervervet immunsviktsyndrom (aids)
 • har opplevd alvorlige bivirkninger av andre antistoffbehandlinger som hjelper immunsystemet ditt å angripe kreft
 • har fått legemidler for å stimulere immunsystemet
 • har fått legemidler for å undertrykke immunsystemet
 • har fått en levende, svekket vaksine.
Hvis noe av dette gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med lege eller sykepleier før du får Tecentriq.
Tecentriq kan forårsake noen bivirkninger som du umiddelbart må informere legen din om. De kan oppstå uker eller måneder etter at du fikk siste dose. Informer legen din umiddelbart hvis du merker noen av symptomene nedenfor:
 • betennelse i lungene (pneumonitt): symptomer kan være nyoppstått eller forverret hoste, kortpustethet og brystsmerter
 • betennelse i leveren (hepatitt): symptomer kan være gulfarging av hud eller øyne, kvalme, oppkast, blødning eller blåmerker, mørk urin og magesmerter
 • betennelse i tarmene (kolitt): symptomer kan være diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod i avføringen og magesmerter
 • betennelse i skjoldbruskkjertelen, binyrene og hypofysen (hypotyreose, hypertyreose, binyrebarksvikt eller hypofysitt): symptomer kan være tretthet, vekttap, vektøkning, humørendringer, håravfall, forstoppelse, svimmelhet, hodepine, økt tørste, økt urinering og synsforandringer
 • diabetes type 1, inkludert syre i blodet fra diabetesen (diabetisk ketoacidose): symptomer kan være at du føler deg mer tørst eller sulten enn vanlig, behov for å urinere oftere, vekttap og tretthet
 • betennelse i hjernen (encefalitt) eller betennelse i hinnen rundt ryggmargen og hjernen (meningitt): symptomer kan være nakkestivhet, hodepine, feber, frysninger, oppkast, overfølsomhet for lys, forvirring og søvnighet
 • betennelse eller andre problemer med nervene (nevropati): symptomer kan være muskelsvakhet og nummenhet, og prikking i hender og føtter
 • betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt): symptomer kan være magesmerter, kvalme og oppkast
 • betennelse i hjertemuskelen (myokarditt): symptomer kan være kortpustethet, nedsatt toleranse for trening, at du føler deg trett, brystsmerter, hevelse i ankler eller ben, uregelmessige hjerteslag og besvimelse
 • betennelse i nyrene (nefritt): symptomer kan være endringer i mengde urin og fargen på urinen, smerter i bekkenet og hevelse i kroppen. Det kan føre til nyresvikt.
 • alvorlige reaksjoner forbundet med infusjonen (hendelser som oppstår under infusjonen eller innen én dag etter infusjonen) kan være feber, frysninger, kortpustethet og rødme (flushing).
Hvis du legger merke til noen av symptomene ovenfor må du informere legen din umiddelbart.
Ikke prøv å behandle deg selv med andre legemidler. Legen din kan:
 • Gi deg andre legemidler for å forebygge komplikasjoner og redusere symptomene.
 • Utsette å gi den neste dosen av Tecentriq.
 • Stoppe behandlingen med Tecentriq.
Prøver og undersøkelser
Legen vil sjekke din generelle helse før behandlingen. Det vil også bli tatt blodprøver av deg under behandlingen.
Barn og ungdom
Dette legemidlet skal ikke gis til barn eller ungdom under 18 år. Dette er fordi sikkerheten og effekten av Tecentriq ikke er fastslått for denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Tecentriq
Snakk med lege eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og plantebaserte legemidler.
Graviditet og prevensjon
 • Snakk med lege dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Du vil ikke få Tecentriq hvis du er gravid, med mindre legen anser det som nødvendig. Dette er fordi effekten av Tecentriq hos gravide kvinner ikke er kjent. Det kan muligens skade det ufødte barnet ditt.
 • Hvis du kan bli gravid må du bruke sikker prevensjon:
  • under behandlingen med Tecentriq og
  • i 5 måneder etter den siste dosen.
 • Hvis du blir gravid under behandling med Tecentriq må du fortelle det til legen.
Amming
Det er ikke kjent om Tecentriq går over i morsmelk. Snakk med legen din om du skal slutte å amme eller om du skal avslutte behandlingen med Tecentriq.
Kjøring og bruk av maskiner
Tecentriq har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Hvis du føler deg trøtt, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før du føler deg bedre.
 
3. Hvordan du får Tecentriq
En lege med erfaring innen kreftbehandling vil gi deg Tecentriq på sykehus eller en klinikk.
Hvor mye Tecentriq som gis
Den anbefalte dosen er 1200 milligram (mg) hver tredje uke.
Hvordan Tecentriq gis
Tecentriq gis som et drypp inn i en vene (en intravenøs infusjon).
Den første infusjonen gis over 60 minutter.
 • Legen vil overvåke deg nøye under den første infusjonen.
 • Hvis du ikke får noen infusjonsreaksjon under den første infusjonen, vil de påfølgende infusjonene gis over en periode på 30 minutter.
Hvor lenge behandlingen varer
Legen din vil fortsette å gi deg Tecentriq til du ikke lenger har nytte av det. Det kan imidlertid bli stoppet hvis bivirkningene blir et for stort problem.
Dersom du går glipp av en dose med Tecentriq
Dersom du går glipp av en avtale, må du gjøre en ny avtale umiddelbart. For at behandlingen skal være så effektiv som mulig, er det svært viktig at du fortsetter med infusjonene.
Dersom du avbryter behandling med Tecentriq
Ikke avbryt behandlingen med Tecentriq uten at du har diskutert dette med legen din. Dette er fordi avbrudd i behandlingen kan stoppe effekten av legemidlet.
Spør lege eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Informer legen din umiddelbart dersom du opplever noen av bivirkningene nedenfor eller dersom de forverres. De kan oppstå uker eller måneder etter din siste dose. Ikke prøv å behandle deg selv med andre legemidler.
Tecentriq brukt alene
Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier med Tecentriq brukt alene:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • feber
 • kvalme
 • oppkast
 • en følelse av å være veldig trett uten noe energi (fatigue)
 • mangel på energi
 • kløe i huden
 • diaré
 • leddsmerter
 • utslett
 • tap av appetitt
 • kortpustethet
 • urinveisinfeksjon
 • ryggsmerter
 • hoste
 • muskel- og skjelettsmerter
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • betennelse i lungene (pneumoni)
 • lavt oksygennivå, som kan føre til kortpustethet som følge av betente lunger (hypoksi)
 • magesmerter
 • betennelse i leveren
 • økte leverenzymer (vist i blodprøver), som kan være et tegn på en betent lever
 • svelgevansker
 • blodprøver som viser lavt kaliumnivå (hypokalemi) eller lavt natriumnivå (hyponatremi)
 • lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • underaktiv skjoldbruskkjertel (hypotyreose)
 • allergiske reaksjoner (infusjonsrelaterte reaksjoner, overfølsomhet eller allergisk sjokk)
 • influensalignende sykdom
 • frysninger
 • betennelse i tarmene
 • lavt antall blodplater, som kan gjøre at du lettere får blåmerker eller begynner å blø
 • nesetetthet
 • høyt blodsukker
 • forkjølelse
 • smerter i munnen og halsen
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer):
 • betennelse i bukspyttkjertelen
 • nummenhet eller lammelse, som kan være tegn på Guillain-Barrés syndrom
 • betennelse i hinnen rundt ryggmargen og hjernen
 • lave nivåer av binyrebarkhormoner
 • overaktiv skjoldbruskkjertel (hypertyreose)
 • diabetes type 1
 • muskelbetennelse (myositt)
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer):
 • betennelse i hjertemuskelen
 • myasthenia gravis, en sykdom som kan gi muskelsvakhet
 • betennelse i hypofysen, som befinner seg nederst i hjernen
 • betennelse i nyrene
Tecentriq brukt i kombinasjon med kreftlegemidler
Følgende bivirkninger har blitt rapportert ved kliniske studier når Tecentriq gis sammen med kreftlegemidler:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • lavt antall røde blodceller, som kan forårsake tretthet og kortpustethet
 • lavt antall hvite blodceller med og uten feber, som kan øke risikoen for infeksjon (nøytropeni, leukopeni)
 • lavt antall blodplater, som kan gjøre at du lettere får blåmerker eller blødninger (trombocytopeni)
 • forstoppelse
 • nerveskade som fører til mulig nummenhet, smerte og/eller tap av motorisk funksjon (perifer nevropati)
 • underaktiv skjoldbruskkjertel (hypotyreose, lavt stoffskifte)
 • nedsatt appetitt
 • kortpustethet
 • diaré
 • kvalme
 • kløe i huden
 • utslett
 • leddsmerter
 • sterk tretthet (fatigue)
 • feber
 • hodepine
 • hoste
 • muskel- og skjelettsmerter
 • oppkast
 • ryggsmerter
 • manglende energi
 • svimmelhet
 • lungeinfeksjon
 • lave nivåer av magnesium (hypomagnesemi) vist på blodprøver
 • hårtap
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer):
 • blodprøver som viser lavt nivå av kalium (hypokalemi) eller natrium (hyponatremia)
 • betennelse i munnen eller lepper
 • hes stemme (dysfoni)
 • proteiner i urinen (proteinuri)
 • besvimelse
 • forhøyede leverenzymer (som blir påvist med en test), som kan være symptom på betennelse i leveren
 • smaksforandringer
 • unormal nyreprøve (mulig nyreskade)
 • lavt antall lymfocytter (en type hvite blodceller), noe som kan øke risikoen for infeksjon (lymfopeni)
Dersom du opplever noen av bivirkningene ovenfor eller dersom de forverres, må du informere legen din umiddelbart.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Tecentriq oppbevares
Tecentriq oppbevares av helsepersonell på sykehuset eller klinikken. Oppbevaringsbetingelsene er som følger:
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på hetteglasset etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Den fortynnede oppløsningen skal ikke oppbevares mer enn 24 timer ved 2ºC til 8ºC eller 8 timer ved romtemperatur (≤ 25ºC), med mindre fortynning har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
 • Bruk ikke dersom legemidlet er uklart, misfarget eller inneholder partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Helsepersonellet vil kaste legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Tecentriq
 • Virkestoff er atezolizumab. Hver ml inneholder 60 mg atezolizumab.
 • Hvert hetteglass med 20 ml inneholder 1200 mg atezolizumab.
 • Etter fortynning skal den endelige konsentrasjonen av den fortynnede løsningen være mellom 3,2 mg/ml og 16,8 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er L-histidin, konsentrert eddiksyre, sukrose, polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Tecentriq ser ut og innholdet i pakningen
Tecentriq er et konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Det er en klar, fargeløs til svakt gulaktig væske.
Tecentriq er tilgjengelig i en pakning som inneholder 1 hetteglass.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Roche Registration GmbH
Emil-Barell-Strasse 1
79639 Grenzach-Wyhlen Tyskland
Tilvirker
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Strasse 1 D-79639
Grenzach-Wyhlen Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Roche Norge AS
Tlf: +47 - 22 78 90 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.06.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Instruksjoner for fortynning
20 ml Tecentriq konsentrat trekkes opp fra hetteglasset og fortynnes i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injeksjonsvæske, oppløsning, som er i en infusjonspose av polyvinylklorid (PVC), polyolefin (PO), polyetylen (PE) eller polypropylen (PP). Etter fortynning skal den endelige konsentrasjonen av den fortynnede løsningen være mellom 3,2 mg/ml og 16,8 mg/ml.
Infusjonsposen bør vendes forsiktig for å blande oppløsningen og unngå skumdannelse. Infusjonen bør administreres umiddelbart etter tilberedning.
Parenterale legemidler skal inspiseres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Hvis det observeres partikler eller misfarging, skal oppløsningen ikke brukes.
Ingen uforlikeligheter er observert mellom Tecentriq og intravenøse poser med overflater av PVC, PO, PE eller PP i kontakt med legemidlet. I tillegg er ingen uforlikeligheter sett med in-line filtermembraner sammensatt av polyetersulfon eller polysulfon, eller infusjonssett og andre infusjonshjelpemidler laget av PVC, PE, polybutadien eller polyeteruretan. Bruk av in-line membranfilter er valgfritt.
Fortynnet oppløsning
Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i opptil 24 timer ved ≤ 30 °C, og i opptil 30 dager ved 2 °C til 8 °C etter tilberedning.
Av mikrobiologiske hensyn bør ferdig tilberedt infusjonsvæske, oppløsning, brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og oppbevaringsbetingelser før bruk brukers ansvar og vil normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2 °C til 8 °C eller 8 timer ved romtemperatur
(≤ 25 °C), med mindre fortynning har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Administrasjonsmåte
Tecentriq er til intravenøs bruk. Infusjoner med Tecentriq må ikke administreres som en intravenøs støtdose eller bolus.
Startdosen med Tecentriq skal administreres over en periode på 60 minutter. Dersom den første infusjonen er vel tolerert kan alle påfølgende infusjoner administreres over en periode på 30 minutter.
Det skal ikke administreres andre legemidler gjennom samme infusjonsslange.
Destruksjon
Utslipp av Tecentriq til miljøet skal begrenses.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

encefalitt (hjernebetennelse): Betennelse i hjernen forårsaket av infeksjon, autoimmune prosesser, forgiftning eller andre tilstander. Virusinfeksjon er en ganske vanlig årsak til hjernebetennelse.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

guillain-barrés syndrom (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati, aidp): Akutt, autoimmun nervebetennelse der myelin (et fettlag som omgir visse typer nerveceller) i nerver og nerverøtter skades. Sykdommen starter ofte etter en virus- eller bakteieinfeksjon, etter kirurgi, kreft eller etter utsettelse for giftige stoffer. Vanlige symptomer er økende tretthet, nummenhet og tap av dype senereflekser. Senere kan smerter, muskelsvakhet og lammelser opptre.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.