Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Prolia 60 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

denosumab

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se pkt. 4.
 • Legen kommer til å gi deg et pasientkort som inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne til før og under behandling med Prolia.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Prolia er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Prolia
 3. Hvordan du bruker Prolia
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Prolia
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Prolia er og hva det brukes motHva Prolia er, og hvordan det virker
Prolia inneholder denosumab, et protein (monoklonalt antistoff) som påvirker virkningen til et annet protein for å behandle bentap og osteoporose. Behandling med Prolia styrker benbygningen og gir mindre sannsynlighet for brudd.
Ben er levende vev som fornyes hele tiden. Østrogen bidrar til å holde benbygningen frisk. Etter menopausen synker østrogennivået, og dette kan gjøre at benbygningen fortynnes og blir skjørere. Til slutt kan dette føre til en lidelse som kalles osteoporose. Osteoporose kan også forekomme hos menn av en rekke årsaker, deriblant alder og/eller lavt nivå av det mannlige hormonet testosteron. Det kan også oppstå hos pasienter som behandles med glukokortikoider. Mange pasienter med osteoporose får ingen symptomer, men har likevel risiko for brudd, særlig i ryggrad, hofter og håndledd.
Kirurgi eller legemidler som stanser produksjonen av østrogen eller testosteron, og som brukes til å behandle pasienter med bryst- eller prostatakreft, kan også føre til bentap. Bena blir svakere og brekker lettere.
Hva Prolia brukes til
Prolia brukes til å behandle:
 • osteoporose hos kvinner etter menopausen (postmenopausalt) og menn som har økt risiko for brudd (benbrudd), og redusere risikoen for brudd i ryggrad, hoftebrudd og andre brudd
 • bentap som oppstår på grunn av redusert hormonnivå (testosteron) forårsaket av kirurgi eller behandling med legemidler hos pasienter med prostatakreft
 • bentap som er en følge av langvarig behandling med glukokortikoider hos pasienter som har en økt risiko for brudd.
 
2. Hva du må vite før du bruker Prolia
Bruk ikke Prolia
 • dersom du har lavt kalsiumnivå i blodet (hypokalsemi)
 • dersom du er allergisk overfor denosumab eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Prolia.
Når du behandles med Prolia, kan du utvikle en hudinfeksjon med symptomer som et hovent, rødt hudområde, vanligvis nederst på leggene, som føles varmt og ømt (cellulitt), og muligens med symptomer på feber. Informer legen umiddelbart hvis du utvikler noen av disse symptomene.
Informer legen dersom du er allergisk overfor lateks (nålehetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder et derivat av lateks).
Du bør også ta kalsium- og D-vitamintilskudd mens du behandles med Prolia. Legen vil diskutere dette med deg.
Du kan ha lavt kalsiumnivå i blodet mens du bruker Prolia. Informer legen umiddelbart dersom du opplever noen av disse symptomene: spasmer, rykninger eller muskelkramper, og/eller nummenhet eller prikking i fingre, tær eller rundt munnen, og/eller krampeanfall, forvirring eller bevisstløshet.
Informer legen hvis du har eller noen gang har hatt alvorlige nyreproblemer, nyresvikt eller har hatt behov for dialyse eller tar legemidler som kalles glukokortikoider (for eksempel prednisolon eller deksametason). Dette kan øke risikoen for at du får lavt kalsiumnivå i blodet dersom du ikke tar kalsiumtilskudd.
Problemer med munn, tenner eller kjeve
En bivirkning som kalles osteonekrose i kjeven (ONJ) (skade på bena i kjeven), er rapportert sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer) hos pasienter som har fått Prolia ved osteoporose. Risikoen for ONJ øker hos pasienter som har blitt behandlet over lang tid (kan forekomme hos opptil 1 av 200 personer hvis de blir behandlet i 10 år). ONJ kan også forekomme etter avsluttet behandling. Det er viktig å prøve å unngå at det oppstår ONJ, fordi dette kan være en smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. For å redusere risikoen for å utvikle osteonekrose i kjeven bør du ta noen forholdsregler.
Før du mottar behandling, må du si ifra til legen eller sykepleieren (helsepersonell) hvis du:
 • har problemer med munnen eller tennene, som dårlig tannhelse, tannkjøttsykdom eller planlagt trekking av tenner
 • ikke får rutinemessig tannpleie eller ikke har vært til kontroll hos tannlege på lenge
 • røyker (fordi dette kan øke risikoen for tannproblemer)
 • tidligere har fått behandling med et bisfosfonat (brukes til å behandle eller motvirke skjelettlidelser)
 • tar legemidler som kalles kortikosteroider (som prednisolon eller deksametason)
 • har kreft
Legen kan be deg om å gjennomgå en tannundersøkelse før du begynner behandling med Prolia.
Mens behandlingen pågår, bør du opprettholde god munnhygiene og gå til rutinemessig kontroll av tennene. Hvis du bruker tannproteser, skal du sørge for at disse er ordentlig tilpasset. Hvis du mottar tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. trekke en tann), må du informere legen om tannbehandlingen og fortelle tannlegen at du behandles med Prolia.
Kontakt lege og tannlege umiddelbart dersom du får problemer med munnen eller tennene, for eksempel løse tenner, smerter eller hevelser, eller sår som ikke leges eller avgir puss (væsker), fordi dette kan være tegn på ONJ.
Uvanlige lårbensbrudd
Noen personer har utviklet uvanlige brudd i lårbenet mens de ble behandlet med Prolia. Kontakt legen din hvis du opplever ny eller uvanlig smerte i hofte, lyske eller lår.
Barn og ungdom
Prolia anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år. Bruk av Prolia til barn og ungdom er ikke studert.
Andre legemidler og Prolia
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er spesielt viktig at du sier fra til legen hvis du får behandling med et annet legemiddel som inneholder denosumab.
Du skal ikke ta Prolia sammen med et annet legemiddel som inneholder denosumab.
Graviditet og amming
Prolia er ikke testet hos gravide kvinner. Det er viktig at du informerer legen hvis du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Prolia anbefales ikke hvis du er gravid. Fruktbare kvinner må bruke effektiv prevensjon mens de behandles med Prolia, og i minst 5 måneder etter at behandlingen med Prolia er avsluttet.
Informer legen hvis du blir gravid mens du behandles med Prolia, eller hvis det har gått mindre enn 5 måneder siden behandlingen med Prolia ble avsluttet.
Det er ikke kjent om Prolia skilles ut i morsmelk. Det er viktig at du informerer legen hvis du ammer eller planlegger å gjøre det. Legen vil hjelpe deg å avgjøre om du bør slutte å amme eller slutte å bruke Prolia, og vurdere fordelene ved amming for barnet opp mot fordelene ved Prolia for moren.
Informer legen hvis du ammer mens du behandles med Prolia.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Prolia har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Prolia inneholder sorbitol
Dette legemidlet inneholder 47 mg sorbitol i hver ml med oppløsning.
Prolia inneholder natrium:
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per 60 mg, dvs. så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Prolia
Anbefalt dose er én ferdigfylt sprøyte på 60 mg administrert én gang hver 6. måned, som én enkelt injeksjon under huden (subkutant). De beste stedene å injisere er øverst på lårene og på magen. Omsorgspersonen din kan også bruke yttersiden av overarmen. Hver pakning med Prolia inneholder et påminnelseskort med etiketter som kan fjernes fra esken. Bruk klistremerkeetikettene til å markere neste injeksjonsdato i kalenderen din og/eller på påminnelseskortet ditt, så det blir lettere å holde orden på neste injeksjonsdato.
Mangler tekstalternativ for bilde
Du bør også ta kalsium- og D-vitamintilskudd mens du behandles med Prolia. Legen vil diskutere dette med deg.
Legen kan avgjøre at det er best at du selv eller en omsorgsperson injiserer Prolia. Legen eller helsepersonell vil vise deg eller omsorgspersonen hvordan Prolia brukes. Du finner informasjon om injeksjon av Prolia i slutten av dette pakningsvedlegget.
Må ikke ristes.
Dersom du har glemt å ta Prolia
Dersom du glemmer en dose av Prolia, må injeksjonen settes så snart som mulig. Deretter tas injeksjonene hver 6. måned fra datoen for siste injeksjon.
Dersom du avbryter behandling med Prolia
For at du skal få størst mulig utbytte av behandlingen, er det viktig at du bruker Prolia så lenge legen forskriver det. Snakk med legen før du vurderer å slutte med behandlingen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
I mindre vanlige tilfeller kan pasienter som får Prolia, utvikle hudinfeksjoner (hovedsakelig cellulitt). Informer legen umiddelbart hvis du utvikler noen av disse symptomene mens du behandles med Prolia: hovent, rødt område av huden, vanligst i nederst på leggene, som føles varmt og ømt, og muligens med symptomer på feber.
I sjeldne tilfeller kan pasienter som får Prolia, utvikle smerter i munn og/eller kjeve, hevelse eller sår som ikke gror i munn eller kjeve, pussdannelse, nummenhet eller tyngdefølelse i kjeven eller en tann som løsner. Dette kan være tegn på benskade i kjeven (osteonekrose). Informer lege og tannlege umiddelbart hvis du opplever slike symptomer mens du får behandling med Prolia eller etter at behandlingen er avsluttet.
I sjeldne tilfeller kan pasienter som får Prolia, ha lavt kalsiumnivå i blodet (hypokalsemi). Symptomene omfatter spasmer, rykninger eller kramper i musklene og/eller nummenhet eller prikking i fingre, tær eller rundt munnen og/eller krampeanfall, forvirring eller bevisstløshet. Hvis noe av dette gjelder deg, må du informere lege umiddelbart. Lavt kalsiumnivå i blodet kan også føre til en endring i hjerterytmen som kalles QT‑forlengelse, som kan ses på elektrokardiogram (EKG).
I sjeldne tilfeller kan det forekomme uvanlige lårbensbrudd hos pasienter som får Prolia. Ta kontakt med legen din hvis du opplever ny eller uvanlig smerte i hofte, lyske eller lår, ettersom dette kan være et tidlig tegn på et mulig brudd i lårbenet.
I sjeldne tilfeller kan det forekomme allergiske reaksjoner hos pasienter som får Prolia. Symptomer inkluderer opphovning av ansikt, lepper, tunge, hals eller andre deler av kroppen; utslett, kløe eller elveblest på huden, hvesing eller vanskeligheter med å puste. Si ifra til legen din hvis du utvikler noen av disse symptomene mens du får behandling med Prolia.
Svært vanlige bivirkninger (kan oppstå hos mer enn 1 av 10 personer):
 • skjelett-, ledd- og/eller muskelsmerter som iblant kan være kraftige
 • smerter i armer eller ben (smerter i ekstremitetene)
Vanlige bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer):
 • smerter under vannlating, hyppig vannlating, blod i urinen, manglende evne til å holde på urin
 • infeksjon i øvre luftveier
 • smerter, prikking eller nummenhet som beveger seg nedover benet (isjias)
 • forstoppelse
 • ubehag i magen
 • utslett
 • hudlidelse med kløe, rødme og/eller tørrhet (eksem)
 • hårtap (alopesi).
Mindre vanlige bivirkninger (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer):
 • feber, oppkast, magesmerter eller ubehag (divertikulitt)
 • øreinfeksjon
 • utslett som kan forekomme på huden eller sår i munnen (legemiddelindusert lichen planus).
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Snakk med legen din dersom du har smerter i øret, pussdannelse fra øret og/eller en infeksjon i øret. Dette kan være tegn på benskade i øret.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Prolia
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter “Utløpsdato”/“EXP”. Utløpsdatoen er den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Skal ikke fryses.
Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Den ferdigfylte sprøyten kan stå utenfor kjøleskapet for å oppnå romtemperatur (opptil 25ºC) før injeksjon. Dette gjør injeksjonen mer behagelig. Når sprøyten først har blitt tatt ut for romtemperering (opptil 25ºC), må den brukes innen 30 dager.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Prolia
 • Virkestoff er denosumab. Hver 1 ml ferdigfylt sprøyte inneholder 60 mg denosumab (60 mg/ml).
 • Andre innholdsstoffer er eddiksyre, konsentrert, natriumhydroksid, sorbitol (E420), polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Prolia ser ut og innholdet i pakningen
Prolia er en klar, fargeløs til lett gul injeksjonsvæske, oppløsning som leveres i en bruksklar ferdigfylt sprøyte.
Hver pakning inneholder én ferdigfylt sprøyte med nålebeskyttelse.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet.
Norge
Amgen AB
Tlf: +47 23308000
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.01.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/
 
Instruksjoner for bruk:
Oversikt over deler
Mangler tekstalternativ for bilde
Viktig

Les disse viktige opplysningene før du bruker en Prolia ferdigfylt sprøyte med automatisk nålebeskyttelse:
 • Det er viktig at du ikke prøver å sette en injeksjon på deg selv hvis du ikke har fått opplæring i dette av lege eller sykepleier.
 • Prolia settes som en injeksjon i vevet like under huden (subkutan injeksjon).
 • Informer legen dersom du er allergisk mot lateks (beskyttelseshetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder et lateksderivat).
Mangler tekstalternativ for bildeIkke fjern den grå beskyttelseshetten fra den ferdigfylte sprøyten før du er klar til å injisere.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis den har falt mot en hard overflate. Bruk en ny ferdigfylt sprøyte og kontakt lege eller sykepleier.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke forsøk å aktivere den ferdigfylte sprøyten før injeksjonen.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke forsøk å fjerne den gjennomsiktige nålebeskyttelsen fra den ferdigfylte sprøyten.
Ta kontakt med lege eller sykepleier dersom du har spørsmål.

Trinn 1: Forberedelser

A. Ta brettet med den ferdigfylte sprøyten ut av pakningen og finn frem det du trenger til injeksjonen: alkoholservietter, en bomullsdott eller gaskompress, plaster og sprøytebeholder (følger ikke med).
For å gjøre injeksjonen mer behagelig kan den ferdigfylte sprøyten ligge i romtemperatur i ca. 30 minutter før injisering. Vask hendene nøye med såpe og vann.
Legg den nye ferdigfylte sprøyten og det andre utstyret på en ren flate med god belysning.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke prøv å varme sprøyten ved hjelp av varmekilder som varmt vann eller mikrobølgeovn.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke utsett den ferdigfylte sprøyten for direkte sollys.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte sprøyten skal ikke ristes.
 • Oppbevar den ferdigfylte sprøyten utilgjengelig for barn.

B. Åpne brettet ved å dra av lokket. Grip rundt nålebeskyttelsen på den ferdigfylte sprøyten når du skal ta sprøyten ut av brettet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Av hensyn til sikkerheten:
Mangler tekstalternativ for bildeIkke hold rundt stempelet.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke hold rundt den grå beskyttelseshetten.

C. Kontroller legemiddelet og den ferdigfylte sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte sprøyten i følgende tilfeller:
 • Legemiddelet er uklart eller inneholder partikler. Det skal være en klar, fargeløs til lett gul oppløsning.
 • Noen av delene i sprøyten har sprekker eller skader.
 • Den grå beskyttelseshetten mangler eller sitter ikke ordentlig på.
 • Siste dag i måneden som er angitt på etiketten under utløpsdato, er passert.
Ta i alle tilfeller kontakt med lege eller sykepleier.

Trinn 2: Klargjøring

A. Vask hendene nøye. Klargjør og rens injeksjonsstedet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Du kan bruke:
 • Øvre del av lårene.
 • Magen, bortsett fra et område på 5 cm rett rundt navlen.
 • Utsiden av overarmen (kun dersom noen andre setter injeksjonen på deg).
Rens injeksjonsstedet med en alkoholserviett. La huden tørke.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke berør injeksjonsstedet før injeksjonen.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett injeksjonen på steder der huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard. Unngå å injisere i områder med arr eller strekkmerker.

B. Trekk den grå beskyttelseshetten forsiktig rett ut og bort fra kroppen.
Mangler tekstalternativ for bilde

C. Klem rundt huden på injeksjonsstedet slik at du får en fast overflate.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeDet er viktig å klemme rundt huden mens du injiserer.

Trinn 3: Injisering

A. Hold grepet rundt huden. STIKK kanylen inn i huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeIkke berør det rensede hudområdet.

B. SKYV stempelet sakte inn med jevnt trykk til du kjenner eller hører et “klikk”. Fortsett å skyve helt ned gjennom klikket.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeDet er viktig å skyve gjennom “klikket” for at hele dosen skal bli injisert.

C. SLIPP OPP tommelen. LØFT deretter sprøyten bort fra huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
Etter at du har sluppet stempelet, vil nålebeskyttelsen i den ferdigfylte sprøyten dekke kanylen på en sikker måte.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett den grå beskyttelseshetten tilbake på brukte ferdigfylte sprøyter.

Trinn 4: Fullføring

A. Kast den brukte ferdigfylte sprøyten og annet forbruksmateriell i en sprøytebeholder.
Mangler tekstalternativ for bilde
Legemidler skal kastes i henhold til lokale bestemmelser. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Oppbevar sprøyten og sprøytebeholderen utilgjengelig for barn.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte sprøyten på nytt.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke resirkuler eller kast ferdigfylte sprøyter sammen med husholdningsavfall.

B. Undersøk injeksjonsstedet.
Hvis du ser blod, kan du presse en bomullsdott eller gaskompress mot injeksjonsstedet. Ikke gni på injeksjonsstedet. Om nødvendig kan du sette på et plaster.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

divertikulitt (betennelse i divertikler): Betennelse i vevet rundt en divertikkel.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fruktbarhet (fertilitet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

Prolia ferdigfylt sprøyte