Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Penomax 200 mg filmdrasjerte tabletter

Penomax 400 mg filmdrasjerte tabletter

pivmecillinamhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Penomax er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Penomax
 3. Hvordan du bruker Penomax
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Penomax
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Penomax er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Penomax, pivmecillinam, er et antibiotikum som tilhører en gruppe kalt penicilliner. Penomax virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Dersom infeksjonen ikke behandles kan du få fortsatt bakterievekst i kroppen din.
Penomax brukes til behandling av urinveisinfeksjoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Penomax
Bruk ikke Penomax
 • dersom du er allergisk overfor pivmecillinam eller ett av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor penicillin eller antibiotika av cefalosporintypen.
 • dersom du har en innsnevring i spiserøret og/eller hindret passasje i mage-tarmkanalen.
 • dersom du har en kjent arvelig stoffskiftesykdom, som f.eks. en tilstand som kan redusere mengden av et stoff kalt karnitin i kroppen.
 • dersom du har en kjent arvelig stoffskiftesykdom der du har for mye syre i blodet (propionsyreemi) eller i urinen (metylmalonsyreuri).
Advarsler og forsiktighetsregler
Informer legen din, apotek eller sykepleier før du bruker Penomax:
 • du vet du har porfyri (sjelden stoffskiftesykdom)
 • du vet du lider av karnitinmangel (en aminosyre)
 • du har ustabil diabetes eller unormalt liten muskelmasse
 • du får alvorlig diaré under behandling med Penomax.
Andre legemidler og Penomax
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Effekten av visse legemidler kan påvirkes eller effekten av Penomax kan påvirkes ved samtidig bruk av andre legemidler.
Det er spesielt viktig å informere legen din dersom du bruker et av følgende legemidler:
 • metotreksat (til behandling av leddgikt, kreft og psoriasis)
 • probenecid (til behandling av urinsyregikt)
 • valproinsyre eller valproat (til behandling av epilepsi)
 • andre antibiotika (til behandling av infeksjoner slik som erytromycin eller tetrasyklin)
Inntak av Penomax sammen med mat og drikke
Penomaxtablettene skal svelges hele med minst ett halvt glass væske, i sittende eller stående stilling (se avsnitt 3 «Hvordan du bruker Penomax»)
Det er viktig at du tar legemidlene med rikelig væske. Dette vil forhindre betennelse i spiserøret ditt. Les avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget slik at du kan oppdage tegn på at dette skjer med deg.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Penomax kan brukes under graviditet, dersom legen din mener det er nødvendig.
Amming
Penomax kan brukes ved amming.
Fertilitet
Kliniske studier på fertilitet er ikke utført.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Penomax har ingen eller ubetydelig din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis du opplever bivirkninger som kan hindre deg i å kjøre eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Penomax
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk av Penomax hos barn og ungdom
Anbefalt dose for voksne og ungdom er:
200-400 mg 3 ganger daglig.
Anbefalt dose for barn over 5 år er:
200 mg 3 ganger daglig.
Tablettene bør tas i sittende eller stående stilling. Drikk minst 1/2 glass vann eller annen drikke, når du tar tabletten. Tabletten bør tas sammen med et måltid for å unngå magesymptomer.
Dersom du tar for mye av Penomax
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
En for stor dose vil sannsynligvis føre til sykdomsfølelse (kvalme), brekninger og betennelse i magesekken (gastritt).
Dersom du har glemt å ta Penomax
Ta den glemte dosen så snart du husker det. Ta den påfølgende dosen først etter 4 timer, slik at mengde legemiddel i kroppen holder seg på et jevnt nivå. Deretter bør du fortsette å ta legemidlet som avtalt. Husk å ta legemidlet regelmessig.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Penomax
Ta tablettene i hele perioden som legen din har gitt deg beskjed om. Det er viktig at du fullfører behandlingskuren, selv om du føler deg bedre etter noen dager. Dersom du avslutter behandlingen for tidlig kan symptomene komme tilbake.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Viktige bivirkninger å være oppmerksom på
Du må øyeblikkelig oppsøke medisinsk hjelp dersom du har noen av de følgende symptomene. Du kan ha fått en allergisk reaksjon (svært sjelden bivirkning, kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • du har pustevansker
 • ansiktet ditt eller halsen hovner opp
 • huden din utvikler et alvorlig utslett eller får områder med plutselig hevelse.
Du må oppsøke medisinsk hjelp øyeblikkelig dersom du har følgende symptom:
 • alvorlig diaré. Dette kan være forårsaket av betennelse i tykktarmen.
Andre mulige bivirkninger
Vanlige bivirkninger: Kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • kvalme
 • brekninger
 • diaré
Mindre vanlige bivirkninger: Kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • utslett
Sjeldne bivirkninger: Kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • elveblest
 • nedsatt nivå av aminosyren karnitin i kroppen (som kan forårsake tretthet eller muskelsvakhet).
Svært sjeldne bivirkninger: Kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • endringer i blodbildet (nedsatt nivå av hvite blodceller eller blodplater, økt nivå av eosinofile blodceller)
 • betennelse i spiserøret
 • leverfunksjonsforstyrrelse
 • feber forårsaket av legemiddel
 • candidainfeksjon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Penomax
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blister, kartong eller boks etter “EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Boks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Blister: Oppbevares ved høyst 30 ºC i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Penomax
 • Virkestoffet er pivmecillinamhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 200 mg eller 400 mg.
 • Hjelpestoffer i tablettkjernen er mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.
 • Hjelpestoffer i filmdrasjeringen er hypromellose og triacetin.
Hvordan Penomax ser ut og innholdet i pakningen
Penomax 200 mg filmdrasjerte tabletter:
Hvite til off-white, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter merket med ”F” på den ene siden og ”48” på den andre siden.
Penomax 400 mg filmdrasjerte tabletter:
Hvite til off-white, ovale, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter med skråkant merket med ”T” på den ene siden og ”64” på den andre siden.
Pakningsstørrelser:
200 mg filmdrasjerte tabletter
Blister: 9, 14, 15, 20, 30 og 40 tabletter
Boks: 9, 14, 15, 20, 30, 40 og 100 tabletter. Boksen inneholder tørremiddel (pose med silikagel).
400 mg filmdrasjerte tabletter
Blister: 10, 15 og 20 tabletter
Boks: 10, 15 og 20 tabletter. Boksen inneholder tørremiddel (pose med silikagel).
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island: Penomax
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 24.06.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.