Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Pelgraz 6 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pegfilgrastim

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Pelgraz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Pelgraz
 3. Hvordan du bruker Pelgraz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Pelgraz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Pelgraz er og hva det brukes mot
Pelgraz inneholder virkestoffet pegfilgrastim. Pegfilgrastim er et protein som produseres ved bioteknologi i en bakterie kalt E. coli. Det tilhører en gruppe proteiner kalt cytokiner og ligner veldig på naturlige proteiner (granulocytt-kolonistimulerende faktor) som produseres av kroppen selv.
Pelgraz brukes til å forkorte varigheten av nøytropeni (for få hvite blodceller) og redusere forekomsten av febril nøytropeni (for få hvite blodceller og feber), som kan oppstå ved bruk av cytotoksisk kjemoterapi (legemidler som ødelegger raskt voksende celler). Hvite blodceller er viktige da de er med på å bekjempe infeksjoner. Disse cellene er veldig følsomme overfor effekten av kjemoterapi, som kan medføre at antallet slike celler i kroppen reduseres. Dersom nivået av hvite blodceller synker til et lavt nivå, kan det hende at det ikke er nok igjen i kroppen til å bekjempe bakterier, og du kan ha økt risiko for infeksjon.
Legen din har gitt deg Pelgraz for å hjelpe benmargen (del av skjelettet som lager blodceller) til å produsere flere hvite blodceller som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Pelgraz
Bruk ikke Pelgraz
 • dersom du er allergisk overfor pegfilgrastim, filgrastim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i pkt. 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Pelgraz dersom du:
 • får en allergisk reaksjon, herunder svakhetsfølelse, blodtrykksfall, pustevansker, opphovning i ansiktet (anafylakse), rødhet og rødming, hudutslett og kløende hudområder.
 • er allergisk mot lateks. Nålehetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder et lateksderivat og kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.
 • får hoste, feber og problemer med å puste. Dette kan være et tegn på akutt lungesviktsyndrom (ARDS).
 • får en eller flere av disse bivirkningene:
  • hevelse eller oppblåsthet, som kan være forbundet med sjeldnere vannlating, problemer med å puste, oppblåst mage og metthetsfølelse og en generell følelse av tretthet.

  Dette kan være symptomer på en tilstand som kalles “kapillært lekkasjesyndrom”, som medfører at blod lekker ut i kroppen fra de små blodkarene. Se avsnitt 4.
 • får smerter i øvre del av magen på venstre side eller smerter ytterst i skulderen. Dette kan være et tegn på et problem med milten (splenomegali).
 • nylig har hatt en alvorlig lungeinfeksjon (pneumoni), væske i lungene (lungeødem), betennelse i lungene (interstitiell lungesykdom) eller et unormalt resultat ved røntgen av brystet (lungeinfiltrasjon).
 • vet at du har endringer i antall blodlegemer (f.eks. økning i antall hvite blodlegemer eller anemi) eller redusert antall blodplater, som reduserer blodets evne til å levre seg (trombocytopeni). Legen kan ønske å kontrollere dette oftere enn vanlig.
 • har sigdcelleanemi. Legen kan ønske å kontrollere dette oftere enn vanlig.
 • dersom du får plutselige tegn på allergi, som hudutslett, kløe eller blemmer i huden, hevelser i ansikt, lepper, tunge eller andre deler av kroppen, kortpustethet, hvesende pust eller pusteproblemer, kan dette være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
Legen vil regelmessig ta blod- og urinprøver av deg fordi Pelgraz kan skade de små filtrene i nyrene (glomerulonefritt).
Det har blitt rapportert alvorlige hudreaksjoner (Stevens‑Johnson‑syndrom) ved bruk av Pelgraz. Stopp å bruke Pelgraz og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, hvis du får noen av symptomene som er beskrevet i pkt. 4.
Rådfør deg med legen når det gjelder risikoen for å utvikle blodkreft. Dersom du utvikler eller har høy risiko for å utvikle blodkreft, skal du ikke bruke Pelgraz, med mindre legen gir deg beskjed om det.
Betennelse i aorta (hovedpulsåren, den store blodfåren som fører blod fra hjertet og ut i kroppen) er i sjeldne tilfeller rapportert hos kreftpasienter og friske donorer. Symptomer kan blant annet være feber, magesmerter, malaise (sykdomsfølelse), ryggsmerter og økning i betennelsesmarkører (f. eks. c-reaktivt protein og antall hvite blodceller). Rådfør deg med lege hvis du opplever slike symptomer.
Manglende respons på pegfilgrastim
Hvis du opplever manglende respons eller at du får dårligere respons på behandlingen med pegfilgrastim, vil legen undersøke årsakene til dette, og også se på om du har utviklet antistoffer som nøytraliserer aktiviteten til pegfilgrastim.
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Pelgraz hos barn og ungdom er foreløpig ikke påvist. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen legemidler.
Andre legemidler og Pelgraz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel. Pelgraz har ikke blitt utprøvd hos gravide kvinner. Det er viktig at du forteller legen dersom du:
 • er gravid,
 • tror du er gravid eller
 • planlegger å bli gravid.
Informer legen dersom du blir gravid under behandling med Pelgraz.
Dersom ikke legen gir deg beskjed om noe annet, må du slutte å amme dersom du bruker Pelgraz.
Kjøring og bruk av maskiner
Pelgraz har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Pelgraz inneholder sorbitol (E420) og natriumacetat
Dette legemidlet inneholder 50 mg sorbitol i hver volumenhet, tilsvarende 30 mg per 6 mg dose. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer som fruktoseintoleranse skal ikke ta dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per 6 mg dose, det vil si at det kan betraktes som tilnærmet natriumfritt.
 
3. Hvordan du bruker Pelgraz
Pelgraz kan brukes av voksne fra 18 år og oppover.
Bruk alltid Pelgraz nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er én 6 mg subkutan injeksjon (injeksjon under huden) ved bruk av en ferdigfylt sprøyte, og den skal gis minst 24 timer etter siste dose med kjemoterapi på slutten av hver behandlingsrunde.
Ikke rist Pelgraz kraftig, da dette kan påvirke legemidlets aktivitet.
Injisering av Pelgraz på egenhånd
Legen kan bestemme at det er best for deg å injisere Pelgraz selv. Legen eller en sykepleier vil vise deg hvordan du injiserer på deg selv. Du må ikke prøve å injisere selv med mindre du har fått spesialopplæring fra lege eller sykepleier.
Du finner informasjon om hvordan du injiserer deg selv nedenfor. Korrekt behandling av sykdommen din krever imidlertid et nært samarbeid med legen.
Hvis du er usikker på hvordan du skal injisere deg selv eller hvis du har noen spørsmål, så ta kontakt med lege eller sykepleier for å få hjelp.
Hvordan injiserer jeg Pelgraz selv?
Du skal sette injeksjonen på deg selv i vevet rett under huden. Det kalles en subkutan injeksjon.
Utstyr du trenger
For å sette en subkutan injeksjon trenger du:
 • en ferdigfylt sprøyte med Pelgraz;
 • en spritserviett.
Hva bør jeg gjøre før jeg injiserer Pelgraz subkutant på egenhånd?
 1. Ta den ferdigfylte sprøyten ut av kjøleskapet.
 2. Ikke fjern beskyttelsen fra sprøyten før du er klar til å injisere.
 3. Kontroller utløpsdatoen på etiketten til den ferdigfylte sprøyten (EXP). Ikke bruk innholdet dersom datoen har passert den siste dagen i den angitte måneden, eller hvis den har vært oppbevart utenfor kjøleskapet i over 72 timer, eller hvis den er utgått på annen måte.
 4. Kontroller utseendet til Pelgraz. Det skal være en klar, fargeløs væske. Du må ikke bruke legemidlet hvis det inneholder partikler.
 5. For å gjøre injeksjonen mer behagelig, kan du la den ferdigfylte sprøyten stå i 30 minutter slik at den kommer opp i romtemperatur, eller du kan holde den ferdigfylte sprøyten forsiktig i hånden i noen minutter. Du må ikke varme opp Pelgraz på noen annen måte (den skal for eksempel ikke varmes i mikrobølgeovn eller i varmt vann).
 6. Vask hendene godt.
 7. Finn et komfortabelt, godt belyst, rent sted og plasser alt nødvendig utstyr innen rekkevidde (den ferdigfylte sprøyten og spritservietten).
Hvordan klargjør jeg Pelgraz-injeksjonen?
Før du injiserer Pelgraz, må du gjøre følgende:
1. Hold i sprøytehylsen og fjern beskyttelsen forsiktig fra nålen uten å vri. Dra den beskyttende hetten rett ut som vist i figur 1 og 2. Ikke ta på nålen eller trykk på stempelet.
1.Mangler tekstalternativ for bilde
2.Mangler tekstalternativ for bilde
2. Det kan hende du ser en liten luftboble i den ferdigfylte sprøyten. Du behøver ikke å fjerne luftboblen før du injiserer. Det er ikke farlig å injiseres løsningen med luftboblen.
3. Du kan nå bruke den ferdigfylte sprøyten.
Hvor skal jeg sette injeksjonen?
De beste områdene å bruke når du setter injeksjon på deg selv er:
 • øverst på låret; og
 • magen, unntatt området rundt navlen (se fig. 3).
3.Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom noen andre setter injeksjonen på deg, kan de også bruke baksiden av armene (se fig. 4)
4.Mangler tekstalternativ for bilde
Det er best å variere injeksjonsstedet hver gang for å unngå risiko for å bli øm på noen av stedene.
Hvordan setter jeg injeksjonen?
a. Desinfiser injeksjonsstedet med en spritserviett, og klem huden mellom tommel og pekefinger, uten å klype (se fig. 5).
5.Mangler tekstalternativ for bilde
Ferdigfylt sprøyte med beskyttende nålehette
b. Sett nålen helt inn i huden, som sykepleieren eller legen har vist deg (se fig. 6).
c. Trekk lett i stempelet for å kontrollere at det ikke er punktering i et blodkar. Hvis du ser blod i sprøyten, ta ut nålen og sett den inn på et annet sted.
d. Mens du klemmer på huden, skyv stempelet sakte inn med konstant trykk mens du holder i fingergrepet i sprøyten, helt til hele dosen er gitt og stempelet ikke kan trykkes lenger ned. Ikke slipp trykket på stempelet!
e. Etter at væsken er injisert, mens du holder sprøyten i samme vinkel og vedlikeholder trykket på stempelet, trekk ut nålen og slipp taket i huden. Den beskyttende mansjetten vil automatisk dekke nålen, og du vil høre et “klikk” for å bekrefte at beskyttelsen er aktivert (se fig.7). Beskyttelsen vil ikke aktiveres med mindre hele dosen er gitt.
6.Mangler tekstalternativ for bilde
7.Mangler tekstalternativ for bilde
Husk
Spør legen eller sykepleieren om råd og veiledning hvis du har problemer.
Kassering av brukte sprøyter
Sprøyten kasseres slik som legen, apoteket eller sykepleieren har sagt.
Dersom du tar for mye av Pelgraz
Dersom du bruker for mye Pelgraz, må du kontakte lege, apotek eller sykepleier.
Dersom du har glemt å ta Pelgraz
Dersom du setter injeksjonene selv og har glemt å ta en dose Pelgraz, må du kontakte legen for å diskutere når du skal injisere neste dose.
Dersom du slutter å bruke Pelgraz
Legen vil fortelle deg når du skal slutte å bruke Pelgraz. Det er helt normalt å ha flere behandlingsrunder med Pelgraz.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Pelgraz forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Gi beskjed til legen øyeblikkelig dersom du får noen av følgende eller en kombinasjon av følgende bivirkninger:
 • hevelse eller hovenhet, noe som kan være forbundet med mindre hyppig vannlating, pustevansker, hevelse i mageregion og metthetsfølelse, og en generell tretthetsfølelse. Disse symptomene utvikler seg generelt raskt.
Dette kan være symptomer på en mindre vanlig (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) sykdom kalt “kapillærlekkasjesyndrom”, som fører til at det lekker blod ut i kroppen fra de mindre blodkarene, og krever øyeblikkelig legehjelp.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • skjelettsmerter. Legen vil fortelle deg hva du kan bruke for å lindre skjelettsmertene.
 • kvalme og hodepine.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • smerter på injeksjonsstedet.
 • generelle smerter og verk i ledd og muskler.
 • smerter i brystet som ikke er forårsaket av hjertesykdom eller hjerteinfarkt.
 • det kan oppstå en del endringer i blodet, men disse vil bli oppdaget ved rutinemessige blodprøver. Antallet hvite blodceller kan bli høyere i en kort periode. Du kan få redusert blodplatetall, noe som gjør at du lettere får blåmerker.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • allergilignende reaksjoner, inkludert rødhet og rødming, hudutslett og kløende hevelser i huden.
 • alvorlige allergiske reaksjoner, deriblant anafylaksi (slapphet, blodtrykksfall, vanskeligheter med å puste, hevelse i ansiktet).
 • forstørret milt.
 • miltruptur. Noen tilfeller av miltruptur har hatt dødelig utgang. Det er viktig at du kontakter legen raskt hvis du føler smerter i øvre venstre side av mageregionen eller smerter i venstre skulder, ettersom dette kan ha forbindelse med problemer med milten.
 • pustevansker. Hvis du har hoste, feber eller pustevansker, må du gi legen beskjed om dette.
 • Sweets syndrom (plommefargede, smertefulle hevelser på armer og ben, og noen ganger i ansiktet og på halsen, kombinert med feber) har forekommet, men andre faktorer kan spille en rolle her.
 • kutan vaskulitt (betennelse i blodårene i huden).
 • skade på de små filtrene i nyrene (glomerulonefritt).
 • rødhet på injeksjonsstedet.
 • unormale blodprøveresultater (laktat-dehydrogenase, urinsyre og alkalisk fosfatase).
 • unormale blodprøveresultater forbundet med leveren (alaninaminotransferase og aspartataminotransferase).
 • blodig oppspytt (hemoptyse).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • betennelse i aorta (hovedpulsåren, den store blodfåren som transporterer blod fra hjertet og ut i kroppen), se avsnitt.2.
 • blødning fra lungene (pulmonal blødning).
 • Stevens‑Johnson‑syndrom, kan vises på kroppen som røde, målskivelignende eller runde flekker, ofte med blemmer i midten, hudavskalling og sår i munn, hals, nese og øyne samt på kjønnsorganer. Slike alvorlige hudutslett innledes ofte med feber og influensalignende symptomer. Stopp å bruke Pelgraz hvis du får slike symptomer, og ta kontakt med lege eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også pkt. 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Pelgraz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og sprøytetiketten etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Pelgraz kan utsettes for romtemperatur (ikke over 25ºC ± 2ºC) i en maksimum enkeltperiode på opptil 72 timer. Pelgraz som har vært oppbevart i romtemperatur i over 72 timer må kastes. Ta kontakt med lege, sykepleier eller apotek for alle spørsmål som angår oppbevaring.
Skal ikke fryses. Pelgraz kan brukes hvis den har vært tilfeldig frosset i én enkelt periode på mindre enn 24 timer.
Oppbevar den ferdigfylte sprøyten i esken for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet hvis innholdet er uklart eller du ser partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Pelgraz
 • Virkestoff er pegfilgrastim. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker. (se avsnitt 2).
Hvordan Pelgraz ser ut og innholdet i pakningen
Pelgraz er en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte med en injeksjonskanyle. En ferdigfylt sprøyte inneholder 0,6 ml oppløsning.
Pelgraz er tilgjengelig i pakninger som inneholder 1 ferdigfylt sprøyte, med en allerede påsatt nålebeskyttelse, i individuelle blisterpakninger, og én spritserviett.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare S.L.U.
World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,
Edifici Est 6ª planta,
08039 Barcelona,
Spania
Tilvirker
Accord Healthcare Limited
Sage House, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex HA1 4HF
Storbritannia
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,
95-200 Pabianice,
Polen
Accord Healthcare B.V.,
Winthontlaan 200,3526 KV Utrecht, Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
Accord Healthcare S.L.U.
Tlf.: +34 93 301 00 64
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.04.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Pelgraz inneholder ingen konserveringsmidler. På grunn av mulig risiko for mikrobiell kontaminasjon, er Pelgraz-sprøyter kun til engangsbruk.
Skal ikke fryses. Eventuell utilsiktet eksponering for nedfrysingstemperatur i en enkeltperiode på under 24 timer har ingen negativ effekt på stabiliteten av Pelgraz. Ved eksponering i over 24 timer eller hvis det har vært frosset flere enn én gang, skal Pelgraz IKKE brukes.
For å forbedre sporbarheten av granulocytt-kolonistimulerende faktorer skal legemidlets navn (Pelgraz) og produksjonsnummeret på den administrerte sprøyten angis tydelig i pasientens journal.
Bruk av den ferdigfylte sprøyten med nålebeskyttelse
Den beskyttende nålehetten dekker nålen etter injeksjon for å forhindre skade fra nålestikk. Dette påvirker ikke sprøytens normale funksjon. Trykk stempelet forsiktig ned med jevn hastighet til hele dosen er gitt og stempelet ikke kan trykkes lenger ned. Behold trykket på stempelet, og fjern samtidig sprøytespissen fra injeksjonsstedet. Den beskyttende nålehetten vil dekke nålen når stempelet frigjøres.
Kassering
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

alaninaminotransferase (alat): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

aspartataminotransferase (asat): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

glomerulonefritt: Akutt eller kronisk sykdom med mer eller mindre uttalte endringer i nyrens glomeruli.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

splenomegali (forstørrelse av milten): Forstørrelse av milten. Milten er en del av lymfesystemet, som er en del av immunsystemet. Milten bryter blant annet ned gamle røde blodceller.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.