Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Octaplasma 45-70 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

ABO-blodtypespesifikke humane plasmaproteiner

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Octaplasma er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Octaplasma
 3. Hvordan du bruker Octaplasma
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Octaplasma
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Octaplasma er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Octaplasma er humant plasma som er slått sammen og behandlet for å hindre virusaktivitet. Humant plasma er væsken i humant blod som inneholder cellene. Det inneholder humane plasmaproteiner som er viktige for å opprettholde normal evne til blodlevring (koagulasjon) og brukes på samme måte som vanlig ferskfrosset plasma.
Octaplasma brukes ved sammensatte mangler på koagulasjonsfaktorer som kan skyldes alvorlig leversvikt eller massiv transfusjon. Octaplasma kan også gis i nødssituasjoner der et koagulasjonsfaktorkonsentrat (som faktor V eller faktor XI) ikke er tilgjengelig eller dersom nødvendig laboratoriediagnose ikke kan stilles.
Det kan også gis raskt for å oppheve virkningen av legemidler som hindrer koagulasjon og som tas ved svelging (kumarin- eller indanediontypen), ved vitamin K-mangel på grunn av nedsatt leverfunksjon eller i nødssituasjoner.
Octaplasma kan gis til pasienter som får plasmautskiftning, for å opprettholde balansen av koagulasjonsfaktorer.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Octaplasma
Bruk ikke Octaplasma:
 • dersom du er allergisk overfor humane plasmaproteiner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du vet at du har antistoffer mot immunglobulinet som kalles IgA.
 • dersom du tidligere har fått reaksjoner mot legemidler med humant plasma eller ferskfrosset plasma.
 • dersom du vet at du har lavt nivå av protein S (et vitamin K-avhengig protein i blodet).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Octaplasma.
Informer legen dersom du har andre sykdommer.
Vis forsiktighet ved bruk av Octaplasma.
 • dersom du har lavt nivå av immunglobulin A.
 • dersom du tidligere har fått reaksjoner mot plasmaprotein, også ferskfrosset plasma.
 • dersom du har hjertesvikt eller væske i lungene (lungeødem).
 • dersom du har en kjent risiko for blodlevrings- (trombotiske) komplikasjoner på grunn av økt risiko for venetrombose (dannelse av blodpropper i venene).
 • ved økt hemming av koagulasjon (fibrinolyse).
Octaplasma er vanligvis ikke anbefalt til behandling av von Willebrands sykdom.
Virussikkerhet
Når legemidler lages av humant blod eller plasma, blir det gjort visse tiltak for å hindre at infeksjoner overføres til pasienter. Disse omfatter nøye utvelgelse av blod- og plasmagivere for å være sikker på at mulige bærere av infeksjoner blir utelukket. Hver blodtapping og sammenslått plasma fra flere blodgivere testes for tegn på virus eller infeksjon. Under bearbeidingen av blod eller plasma er det også metoder som kan gjøre virus inaktive eller fjerne dem. Til tross for disse tiltakene, kan ikke overføring av infeksjon utelukkes helt når det gis legemidler som er framstilt av humant blod eller plasma. Dette gjelder også for alle virus og andre typer infeksjoner som er ukjente eller måtte oppstå.
Tiltakene som gjøres regnes som effektive mot humant immunsviktvirus (HIV), hepatitt B-virus og hepatitt C-virus (såkalte kappekledde virus).
Tiltakene kan ha begrenset virkning mot visse såkalte ikke-kappekledde virus, som hepatitt A-virus, hepatitt E-virus og parvovirus B19.
For å ha en oversikt over hvilke batcher som er brukt er det sterkt anbefalt å registrere navn og batchnummer på preparatet hver gang det gis en dose med Octaplasma.
Det er mulig at legen vil anbefale at du vaksineres mot hepatitt A- og hepatitt B-virus dersom du regelmessig/gjentatte ganger får legemidler som er framstilt av humant plasma.
Barn
Erfaring hos barn er begrenset.
Andre legemidler og Octaplasma
I kliniske studier er Octaplasma gitt samtidig med ulike andre legemidler, og det er ikke sett interaksjoner.
Når du får Octaplasma, kan det også bli overført stoffer (f.eks. graviditetshormoner) som kan gi falske positive testresultater (f.eks. positiv graviditetstest selv om du ikke er gravid).
Octaplasma skal ikke blandes med andre intravenøse væsker eller legemidler, unntatt røde blodceller og blodplater.
For å unngå risiko for dannelse av blodpropper, må oppløsninger som inneholder kalsium ikke administreres gjennom samme infusjonsslange som Octaplasma.
Det er ingen kjente reaksjoner med andre legemidler.
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Inntak av Octaplasma sammen med mat og drikke
Det er ikke sett noen påvirkning.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Du vil få Octaplasma kun dersom legen mener at dette er viktig for deg.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sett noen påvirkning på evnen til å kjøre eller bruke maskiner. Du er selv ansvarlig for å avgjøre om du er i stand til å kjøre eller utføre andre oppgaver som krever skjerpet oppmerksomhet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Octaplasma
Se avsnitt 6 for en fullstendig liste over innholdsstoffene.
Dette legemidlet inneholder maksimalt 920 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver pose. Dette tilsvarer maksimalt 46 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Octaplasma
Octaplasma vil bli gitt til deg av en lege eller sykepleier. Det gis som en infusjon inn i en blodåre.
Dosen avhenger av din kliniske tilstand og kroppsvekt. Legen vil bestemme hva som er passende mengde for deg.
 • Før Octaplasma kan gis til deg som infusjon, må det utføres en såkalt forlikelighetstest med hensyn til blodtype (ABO).
 • I nødssituasjoner kan Octaplasma blodtype AB gis til alle pasienter.
Det er viktig at infusjonshastigheten ikke overskrider 1 ml Octaplasma per kg kroppsvekt per minutt. Kalsiumglukonat kan gis inn i en annen blodåre for å minimalisere de negative effektene av sitrat i Octaplasma.
Du bør observeres under og i minst 20 minutter etter infusjonen i tilfelle du utvikler en allergisk (anafylaktisk) reaksjon eller sjokk. Da må infusjonen stoppes umiddelbart.
Dersom du tar for mye av Octaplasma
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Høye doser kan medføre for mye væske i kroppen, væske i lungene og/eller hjerteproblemer.
Dersom du har glemt å ta Octaplasma
Legen er ansvarlig for å følge opp administreringen og for å påse at laboratorieverdiene dine er innenfor det spesifiserte området.
Dersom du avbryter behandling med Octaplasma
Basert på laboratorieverdier vil legen bestemme når administrering av Octaplasma skal avsluttes, og vurdere mulig risiko.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Det er flere muligheter for tining av frosset Octaplasma:
 • Vannbad:
  Tin i den ytre emballasjen i minst 30 minutter i et vannbad med god sirkulasjon ved 30-37ºC. En innpakningspose kan brukes til å beskytte innholdet ytterligere ved behov.
  Unngå at vannet kontaminerer åpningen. Minste tiningstid er 30 minutter ved 37ºC. Temperaturen i vannbadet må ikke på noe tidspunkt overskride 37ºC og skal ikke være lavere enn 30ºC.
  Tiningstiden er avhengig av antall poser i vannbadet. Hvis flere plasmaposer tines samtidig, kan tiningstiden forlenges, men den bør ikke overskride 60 minutter.
 • Bruk av et tørt tempereringssystem slik som SAHARA-III:
  Plasser posene med Octaplasma på bevegelsesplaten i henhold til produsentens bruksanvisning og tin innholdet ved å bruke funksjonen for rask oppvarming. Når displayet viser at temperaturen i innholdet har nådd 37ºC, avslutt oppvarmingsprosessen og fjern posene. Ved tining av Octaplasma ved å bruke et tørt tempereringssystem er det anbefalt å bruke skriveren for å registrere temperaturforløpet i posene og eventuelle feilmeldinger.
 • Andre:
  Andre tiningssystemer for frosset Octaplasma kan brukes dersom metodene er validert for denne bruken.
La innholdet i posen varmes til ca. 37ºC før infusjon. Temperaturen i Octaplasma må ikke overskride 37ºC. Fjern den ytre emballasjen og undersøk om det er skader eller lekkasjer på posen.
Unngå risting.
Etter tining er oppløsningen klar til svakt opaliserende og uten faste eller geleaktige partikler.
Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller inneholder utfellinger og/eller er misfarget.
Tint Octaplasma skal ikke fryses igjen. Ubrukt legemiddel må kastes.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme i sjeldne tilfeller. Disse er vanligvis milde allergiske reaksjoner som består av lokal eller utbredt rødhet i huden, elveblest eller kløe. Mer alvorlige former kan kompliseres av blodtrykksfall eller hevelse i ansikt eller tunge. Kraftige allergiske reaksjoner som involverer hele kroppen kan oppstå raskt og være alvorlige. Symptomer er blodtrykksfall, økt hjerterytme, pusteproblemer, hvesing, hosting, kortpustethet, kvalme, oppkast, diaré, mage- eller ryggsmerter. Alvorlige reaksjoner kan utvikle seg til sjokk, bevisstløshet, respirasjonssvikt og i svært sjeldne tilfeller også til død.
Bivirkninger kan forårsakes av sitratinnholdet i Octaplasma og det medfølgende lave kalsiumnivået. Dette gjelder spesielt dersom infusjonshastigheten er høy, hvis du har leverfunksjonsforstyrrelser eller hvis du gjennomgår plasmautskiftningsprosedyrer. Du kan oppleve symptomer som utmattelse, kriblende følelse (parestesi), skjelvinger og lave kalsiumnivåer.
Octaplasma kan øke risikoen for blodpropper i venene i:
 • armer og bein, og kan forårsake smerter og hevelser i armer og bein;
 • lungene, og kan forårsake brystsmerter og kortpustethet;
 • hjernen, og kan forårsake svakhet og/eller følelsesløshet på én side av kroppen;
 • hjertet, og kan forårsake brystsmerter;
Hos alle pasienter med økt fare for blodpropp, skal spesiell forsiktighet utvises og hensiktsmessige tiltak vurderes.
I sjeldne tilfeller kan uforlikelighet mellom antistoffer i Octaplasma og antigener i blodet ditt føre til ødeleggelse av røde blodceller (hemolytiske transfusjonsreaksjoner). Symptomer er: Frysninger, feber, tørrhoste, pustevansker, utslett og indre blødninger.
Infusjon av Octaplasma kan forårsake antistoffer mot spesifikke koagulasjonsfaktorer.
Høye doser eller infusjonshastigheter kan forårsake økt blodvolum, væske i lungene og/eller hjertesvikt.
Under kliniske forsøk med Octaplasmas forløper, og bruk etter godkjenning, er følgende bivirkninger sett:

Organklassesystem

Vanlige(≥ 1/100 til < 1/10 eller≥ 1% til < 10%)

Mindre vanlige(≥ 1/1000 til < 1/100 elle≥ 0,1% til < 1%)

Sjeldne(≥ 1/10 000 til < 1/1000 eller≥ 0,01% til < 0,1%)

Svært sjeldne(< 1/10 000 eller< 0,01%)

Blodsykdommer

 

 

 

mangel på røde blodceller blødningstendens

Sykdommer i immunsystemet

 

 

overfølsomhet

alvorlig allergisk reaksjon og sjokk

Psykiatriske lidelser

 

 

 

angstopphisselserastløshet

Sykdommer i nervesystemet

 

redusert berørings- eller følesans

 

svimmelhetkriblinger

Hjertesykdommer

 

 

 

hjertesvikturegelmessig hjerterytmeøkt hjerterytme

Sykdommer i blodårer og blodsirkulasjon

 

 

 

blodpropp i blodårer blodtrykksfalløkt blodtrykksvikt i blodsirkulasjonenrødhet i huden

Sykdommer i åndedrettssystemet

 

oksygenmangel

 

åndedrettssviktblødning i lungeneinnsnevring av bronkienevæske i lungenetungpustethetpustevansker

Sykdommer i mage og tarm

 

oppkastkvalme

 

magesmerter

Hudsykdommer

elveblestkløe

 

 

utslettøkt svetting

Sykdommer i muskler og skjelett

 

 

 

ryggsmerter

Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet

 

feber

 

brystsmerterubehag i brystetfrysningerlokal hevelsegenerelt ubehagreaksjoner på administrasjonsstedet

Undersøkelser

 

 

 

positiv antistofftestredusert mengde oksygen i blodet

Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer

 

 

 

økt blodvolumsitratforgiftningødeleggelse av røde blodceller

Avhengig av type og alvorlighetsgrad av bivirkningene, må infusjonshastigheten reduseres eller administreringen avbrytes. Passende tiltak vil bli gjort av legen.
Kontakt lege dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Octaplasma
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten.
Oppbevares og transporteres nedfrosset (ved ≤ -18ºC).
Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
Etter tining er kjemisk og fysisk stabilitet under bruk vist i 5 dager ved 2-8ºC eller i 8 timer ved romtemperatur (20-25ºC).
Av mikrobiologiske årsaker skal produktet brukes umiddelbart, med mindre anbruddsmetoden utelukker risiko for mikrobiell kontaminering. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -forhold før bruk brukerens ansvar.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at oppløsningen er uklar eller inneholder utfellinger og/eller er misfarget.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Octaplasma
 • Virkestoff er ABO-blodtypespesifikke humane plasmaproteiner. En pose med 200 ml inneholder 9-14 g (45-70 mg/ml).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Natriumsitratdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat og glysin.
Hvordan Octaplasma ser ut og innholdet i pakningen
Octaplasma er en infusjonsvæske, oppløsning.
200 ml i pose.
Pakningsstørrelser på 1 og 10.
Den frosne oppløsningen er (svakt) gul.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
Octapharma AS
Industrivegen 23
2069 Jessheim
Norge
Tilvirker:
Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H
Oberlaaer Str. 235
1100 Wien
Østerrike
(For batchnumre (Lot) som begynner med "K")
Octapharma AB
SE-11275 Stockholm
Sverige
(For batchnumre (Lot) som begynner med "M")
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.05.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Dosering og administrasjonsmåteDosering
Dosen avhenger av klinisk tilstand og underliggende sykdom, men 12-15 ml Octaplasma/kg kroppsvekt er vanligvis en passende startdose. Dette bør øke pasientens plasmanivåer av koagulasjonsfaktorer med ca. 25 %.
Det er viktig å overvåke responsen, både klinisk og ved måling av f.eks. aktivert partiell tromboplastintid (aPTT), protrombintid (PT), og/eller testing av spesifikke koagulasjonsfaktorer.
Dosering ved mangel på koagulasjonsfaktorer:
En adekvat hemostatisk effekt ved mindre og moderate blødninger eller kirurgi hos pasienter med mangel på koagulasjonsfaktorer, oppnås vanligvis etter en infusjon med 5-20 ml Octaplasma/kg kroppsvekt. Dette bør øke pasientens plasmanivåer av koagulasjonsfaktorer med ca. 10-33 %. Ved store blødninger eller kirurgi bør det søkes råd hos en hematolog.
Dosering ved TTP og blødninger ved større plasmautskiftninger:
Ved terapeutiske plasmautskiftninger bør det søkes råd hos en hematolog.
Hos pasienter med TTP bør hele plasmavolumet som skal skiftes, erstattes med Octaplasma.
Administrasjonsmåte
Administrering av Octaplasma skal være blodtypespesifikk. I nødssituasjoner kan Octaplasma blodtype AB anses som universalplasma, da det kan gis til alle pasienter uavhengig av blodtype.
Etter tining skal Octaplasma infunderes intravenøst ved bruk av infusjonssett med filter. Aseptisk teknikk må brukes gjennom hele infusjonen.
Sitrattoksisitet kan oppstå dersom det administreres mer enn 0,020-0,025 mmol sitrat/kg kroppsvekt/minutt. Infusjonshastigheten skal derfor ikke overskride 1 ml Octaplasma/kg kroppsvekt/minutt. Sitrattoksisiteten kan reduseres ved å gi kalsiumglukonat intravenøst i en annen vene.
Advarsler og forsiktighetsregler for administreringen:
Ved anafylaktiske reaksjoner eller sjokk må infusjonen stoppes umiddelbart. Behandling skal være i henhold til retningslinjer for behandling av sjokk.
Pasienter bør observeres i minst 20 minutter etter administrering.
Uforlikeligheter:
 • Octaplasma kan blandes med røde blodceller og blodplater dersom det tas hensyn til ABO-forlikeligheten til begge preparatene.
 • Octaplasma må ikke blandes med andre legemidler, da det kan oppstå inaktivering og utfelling.
 • For å unngå risiko for dannelse av blodpropper, må oppløsninger som inneholder kalsium ikke administreres gjennom samme infusjonsslange som Octaplasma.
Påvirkning på serologisk testing
Passiv overføring av plasmakomponenter fra Octaplasma (f.eks. humant choriogonadotropin β, β-HCG) kan resultere i feilaktige laboratorieresultater hos mottaker. En falsk positiv graviditetstest er f.eks. rapportert etter passiv overføring av β-HCG.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aktivert partiell tromboplastintid (aptt): Screeningtest som måler aktiviteten til koagulasjonssystemet, og som benyttes i utredning av blødningstilstander.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

koagulasjonsfaktor: Protein som deltar i koagulasjonsprosessen, og som derved stopper blødning. Det finnes flere forskjellige koagulasjonsfaktorer, med ulike oppgaver i koagulasjonsprosessen.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.

von willebrands sykdom: Blødersykdom med slimhinneblødninger som vanligste symptom.