Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Neulasta 6 mg injeksjonsvæske, oppløsning

pegfilgrastim

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Neulasta er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Neulasta
 3. Hvordan du bruker Neulasta
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Neulasta
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Neulasta er og hva det brukes mot
Neulasta inneholder virkestoffet pegfilgrastim. Pegfilgrastim er et protein som produseres ved bioteknologi i en bakterie kalt E. coli. Det tilhører en gruppe proteiner kalt cytokiner og ligner veldig på naturlige proteiner (granulocytt-kolonistimulerende faktor) som produseres av kroppen selv.
Neulasta brukes til å forkorte varigheten av nøytropeni (for få hvite blodceller) og redusere forekomsten av febril nøytropeni (for få hvite blodceller og feber), som kan oppstå ved bruk av cytotoksisk kjemoterapi (legemidler som ødelegger raskt voksende celler). Hvite blodceller er viktige da de er med på å bekjempe infeksjoner. Disse cellene er veldig følsomme overfor effekten av kjemoterapi, som kan medføre at antallet slike celler i kroppen reduseres. Dersom nivået av hvite blodceller synker til et lavt nivå, kan det hende at det ikke er nok igjen i kroppen til å bekjempe bakterier, og du kan ha økt risiko for infeksjon.
Legen din har gitt deg Neulasta for å hjelpe benmargen (del av skjelettet som lager blodceller) til å produsere flere hvite blodceller som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Neulasta
Bruk ikke Neulasta
 • dersom du er allergisk overfor pegfilgrastim, filgrastim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Neulasta dersom du:
 • får en allergisk reaksjon, herunder svakhetsfølelse, blodtrykksfall, pustevansker, opphovning i ansiktet (anafylakse), rødhet og rødming, hudutslett og kløende hudområder.
 • er allergisk mot lateks. Nålehetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder et lateksderivat og kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.
 • er allergisk mot akrylklebemidler. Injektoren har akrylklebemiddel og kan forårsake en allergisk reaksjon.
 • får hoste, feber og problemer med å puste. Dette kan være et tegn på akutt lungesviktsyndrom (ARDS).
 • får en eller flere av disse bivirkningene:
  • hevelse eller oppblåsthet, som kan være forbundet med sjeldnere vannlating, problemer med å puste, oppblåst mage og metthetsfølelse og en generell følelse av tretthet.

  Dette kan være symptomer på en tilstand som kalles “kapillært lekkasjesyndrom”, som medfører at blod lekker ut i kroppen fra de små blodkarene. Se avsnitt 4.
 • får smerter i øvre del av magen på venstre side eller smerter ytterst i skulderen. Dette kan være et tegn på et problem med milten (splenomegali).
 • nylig har hatt en alvorlig lungeinfeksjon (pneumoni), væske i lungene (lungeødem), betennelse i lungene (interstitiell lungesykdom) eller et unormalt resultat ved røntgen av brystet (lungeinfiltrasjon).
 • vet at du har endringer i antall blodlegemer (f.eks. økning i antall hvite blodlegemer eller anemi) eller redusert antall blodplater, som reduserer blodets evne til å levre seg (trombocytopeni). Legen kan ønske å kontrollere dette oftere enn vanlig.
 • har sigdcelleanemi. Legen kan ønske å kontrollere dette oftere enn vanlig.
 • dersom du får plutselige tegn på allergi, som hudutslett, kløe eller blemmer i huden, hevelser i ansikt, lepper, tunge eller andre deler av kroppen, kortpustethet, hvesende pust eller pusteproblemer, kan dette være tegn på en alvorlig allergisk reaksjon.
 • betennelse i hovedpulsåren (den store blodåren som transporterer blodet fra hjertet til kroppen) er en sjelden bivirkning hos kreftpasienter og friske donorer. Symptomene kan omfatte feber, magesmerte, sykdomsfølelse, ryggsmerte og økning i betennelsesmarkører. Informer legen din hvis du opplever disse symptomene.
Legen vil regelmessig ta blod- og urinprøver av deg fordi Neulasta kan skade de små filtrene i nyrene (glomerulonefritt).
Det har blitt rapportert alvorlige hudreaksjoner (Stevens‑Johnson‑syndrom) ved bruk av Neulasta. Stopp å bruke Neulasta og oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart, hvis du får noen av symptomene som er beskrevet i pkt. 4.
Rådfør deg med legen når det gjelder risikoen for å utvikle blodkreft. Dersom du utvikler eller har høy risiko for å utvikle blodkreft, skal du ikke bruke Neulasta, med mindre legen gir deg beskjed om det.
Manglende respons på pegfilgrastim
Hvis du opplever manglende respons eller at du får dårligere respons på behandlingen med pegfilgrastim, vil legen undersøke årsakene til dette, og også se på om du har utviklet antistoffer som nøytraliserer aktiviteten til pegfilgrastim.
Andre legemidler og Neulasta
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for legemiddel. Neulasta har ikke blitt utprøvd hos gravide kvinner. Det er viktig at du forteller legen dersom du:
 • er gravid,
 • tror du er gravid eller
 • planlegger å bli gravid.
Dersom ikke legen gir deg beskjed om noe annet, må du slutte å amme dersom du bruker Neulasta.
Kjøring og bruk av maskiner
Neulasta har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Neulasta inneholder sorbitol (E420) og natriumacetat
Neulasta inneholder sorbitol. Pasienter med sjeldne, arvelige problemer som fruktoseintoleranse skal ikke ta dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium per 6 mg dose, dvs. at det kan betraktes som tilnærmet natriumfritt.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Neulasta
Neulasta kan brukes av voksne fra 18 år og oppover.
Bruk alltid Neulasta nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er én 6 mg subkutan injeksjon (injeksjon under huden), og den skal gis minst 24 timer etter siste dose med kjemoterapi på slutten av hver behandlingsrunde.
Injisering av Neulasta på egenhånd
Legen kan bestemme at det er best for deg å injisere Neulasta selv. Legen eller en sykepleier vil vise deg hvordan du injiserer på deg selv. Du må ikke prøve å injisere selv dersom du ikke har fått opplæring.
Ytterligere informasjon om hvordan du selv injiserer Neulasta, finner du i den siste delen av dette pakningsvedlegget for.
Ikke rist Neulasta kraftig, da dette kan påvirke legemidlets aktivitet.
Dersom du tar for mye av Neulasta
Dersom du bruker for mye Neulasta, må du kontakte lege, apotek eller sykepleier.
Dersom du har glemt å ta Neulasta
Dersom du setter injeksjonene selv og har glemt å ta en dose Neulasta, må du kontakte legen for å diskutere når du skal injisere neste dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Gi beskjed til legen øyeblikkelig dersom du får noen av følgende eller en kombinasjon av følgende bivirkninger:
 • hevelse eller oppblåsthet, som kan være forbundet med sjeldnere vannlating, problemer med å puste, oppblåst mage og metthetsfølelse og en generell følelse av tretthet. Disse symptomene utvikler seg generelt raskt.
Dette kan være symptomer på en mindre vanlig (kan påvirke opptil 1 av 100 personer) sykdom kalt “kapillærlekkasjesyndrom”, som fører til at det lekker blod ut i kroppen fra de mindre blodkarene, og krever øyeblikkelig legehjelp.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
 • skjelettsmerte. Legen vil fortelle deg hva du kan bruke for å lindre skjelettsmerten.
 • kvalme og hodepine.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • utslett, kløende og rødt opphøyd utslett (kontaktdermatitt / lokale hudreaksjoner) er observert med injektoren.
 • smerter på injeksjonsstedet.
 • reaksjoner på injeksjonsstedet, som kan omfatte rødhet, blødninger, blåmerker, smerter og ubehag, er observert med injektoren.
 • generelle smerter og verk i ledd og muskler.
 • det kan oppstå en del endringer i blodet, men disse vil bli oppdaget ved rutinemessige blodprøver. Antallet hvite blodceller kan bli høyere i en kort periode. Du kan få redusert blodplatetall, noe som gjør at du lettere får hudblødninger.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • allergilignende reaksjoner, inkludert rødhet og rødming, hudutslett og kløende hevelser i huden.
 • alvorlige allergiske reaksjoner, deriblant anafylaksi (slapphet, blodtrykksfall, vanskeligheter med å puste, hevelse i ansiktet).
 • forstørret milt.
 • miltruptur. Noen tilfeller av miltruptur har hatt dødelig utgang. Det er viktig at du kontakter legen raskt hvis du føler smerter i øvre venstre side av mageregionen eller smerter i venstre skulder, ettersom dette kan ha forbindelse med problemer med milten.
 • pustevansker. Hvis du har hoste, feber eller pustevansker, må du gi legen beskjed om dette.
 • Sweets syndrom (plommefargede, smertefulle hevelser på armer og ben, og noen ganger i ansiktet og på halsen, kombinert med feber) har forekommet, men andre faktorer kan spille en rolle her.
 • kutan vaskulitt (betennelse i blodårene i huden).
 • skade på de små filtrene i nyrene (glomerulonefritt).
 • rødhet på injeksjonsstedet.
 • hoste opp blod (hemoptysis).
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • betennelse i hovedpulsåren (den store pulsåren som transporterer blodet fra hjertet til kroppen), se avsnitt 2.
 • blødning fra lungene.
 • Stevens‑Johnson‑syndrom, kan vises på kroppen som røde, målskivelignende eller runde flekker, ofte med blemmer i midten, hudavskalling og sår i munn, hals, nese og øyne samt på kjønnsorganer. Slike alvorlige hudutslett innledes ofte med feber og influensalignende symptomer. Stopp å bruke Neulasta hvis du får slike symptomer, og ta kontakt med lege eller oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Se også pkt. 2.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Neulasta
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og sprøytetiketten etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Du kan ta Neulasta ut av kjøleskapet og oppbevare den i romtemperatur (høyst 30ºC) i høyst 3 dager. Så snart en sprøyte er tatt ut av kjøleskapet og har nådd romtemperatur (høyst 30ºC), må den enten brukes i løpet av 3 dager eller kastes.
Skal ikke fryses. Neulasta kan brukes hvis den har vært tilfeldig frosset i én enkelt periode på mindre enn 24 timer.
Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke dette legemidlet hvis innholdet er uklart eller du ser partikler.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Neulasta
 • Virkestoff er pegfilgrastim. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 og vann til injeksjonsvæsker. Se avsnitt 2.
Hvordan Neulasta ser ut og innholdet i pakningen
Neulasta er en klar, fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte (6 mg/0,6 ml).
Hver pakning inneholder 1 ferdigfylt sprøyte med påsatt nål i rustfritt stål og nålehette.
Den ferdigfylte sprøyten (pakket i blister eller uten blister) kan også leveres med en automatisk nålebeskyttelse.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland
Tilvirker
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company
Pottery Road
Dun Laoghaire
Co Dublin
Irland
Tilvirker
Amgen NV
Telecomlaan 5‑7
1831 Diegem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Amgen AB
Tel: +47 23308000
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert november 2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/
 
Instruksjoner for bruk:Oversikt over deler
Mangler tekstalternativ for bilde

Viktig

Les disse viktige opplysningene før du bruker en Neulasta ferdigfylt sprøyte med automatisk nålebeskyttelse:
 • Det er viktig at du ikke prøver å sette en injeksjon på deg selv hvis du ikke har fått opplæring av lege eller sykepleier.
 • Neulasta settes som en injeksjon i vevet like under huden (subkutan injeksjon).
 • Informer legen dersom du er allergisk mot lateks. Nålehetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder et lateksderivat og kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke fjern den grå nålehetten fra den ferdigfylte sprøyten før du er klar til å injisere.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte sprøyten hvis den har falt mot en hard overflate. Bruk en ny ferdigfylt sprøyte og kontakt lege eller sykepleier.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke forsøk å aktivere den ferdigfylte sprøyten før injeksjonen.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke forsøk å fjerne den gjennomsiktige nålebeskyttelsen fra den ferdigfylte sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke forsøk å fjerne den avtakbare etiketten fra den ferdigfylte sprøytesylinderen før du injiserer.
Ta kontakt med lege eller sykepleier dersom du har spørsmål.

Trinn 1: Forberedelser

A. Ta brettet med den ferdigfylte sprøyten ut av pakningen og finn frem det du trenger til injeksjonen: spritservietter, bomullsdott eller gaskompress, plaster og sprøytebeholder (følger ikke med).

For å gjøre injeksjonen mer behagelig, kan den ferdigfylte sprøyten ligge i romtemperatur i ca. 30 minutter før injisering. Vask hendene nøye med såpe og vann.
Legg den nye, ferdigfylte sprøyten og det øvrige utstyret på en ren flate med god belysning.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke prøv å varme sprøyten ved hjelp av varmekilder som varmt vann eller mikrobølgeovn.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke utsett den ferdigfylte sprøyten for direkte sollys.
Mangler tekstalternativ for bildeDen ferdigfylte sprøyten skal ikke ristes.
 • Oppbevar ferdigfylte sprøyter utilgjengelig for barn.

B. Åpne brettet ved å dra av lokket. Grip rundt nålebeskyttelsen på den ferdigfylte sprøyten når du skal ta den ferdigfylte sprøyten ut av brettet.

Mangler tekstalternativ for bilde
Av hensyn til sikkerheten:
Mangler tekstalternativ for bildeIkke hold rundt stemplet.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke hold rundt den grå nålehetten.

C. Kontroller legemidlet og den ferdigfylte sprøyten.

Mangler tekstalternativ for bilde

Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte sprøyten dersom:
 • legemidlet er uklart eller inneholder partikler. Det skal være en klar og fargeløs væske.
 • noen av delene i sprøyten har sprekker eller skader.
 • den grå nålehetten mangler eller ikke sitter ordentlig på.
 • siste dag i måneden som er angitt på etiketten etter EXP (utløpsdato), er passert.
Ta i alle tilfeller kontakt med lege eller sykepleier.

Trinn 2: Klargjøring

A. Vask hendene nøye. Klargjør og rens injeksjonsstedet.

Mangler tekstalternativ for bilde
Du kan bruke:
 • Øvre del av lårene.
 • Magen, bortsett fra et område på 5 cm rett rundt navlen.
 • Utsiden av overarmen (kun dersom noen andre setter injeksjonen på deg).
Rens injeksjonsstedet med en spritserviett. La huden tørke.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke berør injeksjonsstedet før du injiserer.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett injeksjonen på steder der huden er øm, har blåmerker, er rød eller hard. Unngå å injisere i områder med arr eller strekkmerker.

B. Trekk den grå nålehetten forsiktig rett ut og bort fra kroppen.

Mangler tekstalternativ for bilde

C. Klem rundt huden på injeksjonsstedet slik at du får en fast overflate.

Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeDet er viktig å klemme rundt huden mens du injiserer.

Trinn 3: Injisering

A. Hold grepet rundt huden. STIKK nålen inn i huden.

Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeIkke berør det rensede hudområdet.

B. SKYV stemplet sakte inn med jevnt trykk til du kjenner eller hører et “knepp”. Fortsett å skyve helt ned gjennom kneppet.

Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bildeDet er viktig å skyve gjennom “kneppet” for at hele dosen skal bli injisert.

C. SLIPP OPP tommelen. LØFT deretter sprøyten opp fra huden.

Mangler tekstalternativ for bilde
Etter at du har sluppet stemplet, vil nålebeskyttelsen på den ferdigfylte sprøyten dekke injeksjonsnålen på en sikker måte.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke sett den grå nålehetten tilbake på brukte ferdigfylte sprøyter.

.Kun for helsepersonell.

Legemidlets handelsnavn skal angis tydelig i pasientens journal.

Mangler tekstalternativ for bilde
Vri stemplet for å flytte etiketten til en posisjon der du kan dra sprøyteetiketten av.

Trinn 4: Avslutning

A. Kast den brukte ferdigfylte sprøyten og annet forbruksmateriell i en sprøytebeholder.

Mangler tekstalternativ for bilde
Legemidler skal kastes i henhold til lokale regler. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
Oppbevar sprøyten og sprøytebeholderen utilgjengelig for barn.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke bruk den ferdigfylte sprøyten på nytt.
Mangler tekstalternativ for bildeIkke resirkuler eller kast ferdigfylte sprøyter sammen med husholdningsavfall.

B. Undersøk injeksjonsstedet.

Hvis du ser blod, kan du presse en bomullsdott eller gaskompress mot injeksjonsstedet. Ikke gni på injeksjonsstedet. Sett på et plaster hvis nødvendig.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

glomerulonefritt: Akutt eller kronisk sykdom med mer eller mindre uttalte endringer i nyrens glomeruli.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sigdcelleanemi: En arvelig sykdom som forårsaker avvik i uttrykk av globin i hemoglobin. Arvegangen er autosomal recessiv, det vil si at hos en person som har arvet kun ett gen for tilstanden fra den ene forelderen, vil fremdeles det friske genet ha uttrykk av normalt hemoglobin og symptomer vil sjeldent forekomme. Et individ med arveanlegg for tilstanden fra begge foreldrene vil alltid uttrykke sykdommen, og vil kun danne abnormt hemoglobin. Abnormt hemoglobin blir viskøst ved utsettelse for en nedgang av oksygen. Dette fører til at de røde blodcellene får en sigdform (halvmåneform), blir stive, klebrige og skjøre. Når sigdceller klumper seg sammen vil kapillærene blokkeres, og oksygentransporten blir begrenset som fører til skader på vev og organer. Sykdommen har en høy dødelighet for pasienter med alvorlig sykdom.

splenomegali (forstørrelse av milten): Forstørrelse av milten. Milten er en del av lymfesystemet, som er en del av immunsystemet. Milten bryter blant annet ned gamle røde blodceller.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.