Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Neotigason® 25 mg kapsler, harde

acitretin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Neotigason er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Neotigason
 3. Hvordan du bruker Neotigason
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Neotigason
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Neotigason er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Neotigason er et legemiddel som brukes mot psoriasis. Neotigason påvirker modning, deling og forhorning av cellene i overhuden, slik at disse prosessene normaliseres.
Legemidlet brukes ved alvorlig psoriasis som pga. utbredelse og lokalisasjon er invalidiserende, og alvorlige hudlidelser hvor hornlaget i huden er i kraftig vekst.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Neotigason
Bruk ikke Neotigason:
 • dersom du er gravid, tenker at du kan være gravid, eller hvis du kan bli gravid mens du tar Neotigason eller i løpet av 2 år etter at du har sluttet å ta det. Graviditetsforebyggende tiltak er nødvendig (se ’Graviditet og amming’).
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor acitretin eller et av de andre innholdsstoffene i Neotigason som er angitt under ’Ytterligere informasjon’.
 • hvis du tar andre medisiner av retinoidtypen, som isotretinoin, se ’Bruk av andre legemidler sammen med Neotigason’
 • dersom du tar vitamin A, se ’Bruk av andre legemidler sammen med Neotigason’
 • ved tilstander med forhøyede nivåer av vitamin A (A-hypervitaminose)
 • dersom du ammer (se ’Graviditet og amming’).
 • hvis du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.
 • hvis du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
 • dersom du har unormalt forhøyede lipidverdier i blodet.
 • dersom du tar legemidler som kalles tetracykliner (til behandling av infeksjoner) eller metotreksat (for hudproblemer, gikt eller kreft), se ’Bruk av andre legemidler sammen med Neotigason’.
Rådfør deg med lege før du tar Neotigason dersom du tror noen av punktene ovenfor gjelder for deg.
Vis forsiktighet ved bruk av Neotigason:
 • Dersom du har problemer med leveren. Det blir foretatt prøver for å vurdere din leverfunksjon før behandling og underveis med 1-2 ukers mellomrom i de to første månedene av behandlingen.
Deretter er det kontroll hver tredje måned. Din behandlende lege vil vurdere om kontrollverdiene tillater at du skal fortsette behandlingen.
 • Legen bør også kontrollere skjelettet ditt regelmessig, siden Neotigason kan gi skjelettforandringer, spesielt hos eldre som får langtidsbehandling og barn.
 • Verdiene for blodlipider bør kontrolleres, før behandling og med jevne perioder under behandlingen, oftere i starten av behandlingen.
 • Dersom du har sukkersyke (diabetes), fedme, problemer med hjertet eller blodsirkulasjonen, eller drikker mye alkohol, kan legen ønske å se deg oftere, for eksempel for å undersøke blodlipidene, blodsukkeret eller måle blodtrykket.
 • Spesielt hvis du er overvektig eller er utsatt for sykdommer eller andre forhold som påvirker disse verdiene, eller skal behandles over lengre tid.
 • Dersom du har sukkersyke (diabetes) bør blodsukkeret kontrolleres ofte, særlig i begynnelsen av behandlingen.
 • Dersom du opplever nedsatt nattsyn bør du kontakte din lege.
 • Dersom du får kraftig hodepine, kvalme, oppkast og/eller synsforstyrrelse. Dette kan være symptomer på økt blodtrykk i hodet, som bør kontrolleres av legen din så snart som mulig.
 • Dersom du skal være ute i sterkt sollys eller bruke solarium. Neotigason kan forsterke effektene av UV-stråling på huden. Før du går ut i sterkt sollys, skal du smøre den utsatte huden med solkrem (med en beskyttelsesfaktor på minst 15). Bruk av solarium uten tilsyn bør unngås.
Kvinner i befruktningsdyktig alder: Neotigason kan gi misdannelser hos det ufødte barn.
Graviditetsforebyggende tiltak og graviditetstester er nødvendig 4 uker før, under behandling og i 2 år etter at behandling med Neotigason er avsluttet, se også ’Graviditet og amming’. Kvinner i fruktbar alder kan ikke drikke alkohol under behandling og i 2 måneder etter avsluttet behandling, se ’Inntak av Neotigason sammen med mat og drikke’.
Blodoverføring og blodgivning: Det er høy risiko for at Neotigason kan gi misdannelser hos de ufødte barn. Kvinner i befruktningsdyktig alder må derfor ikke få blod fra pasienter som behandles eller har vært behandlet med Neotigason i løpet av de siste 2 årene. Derfor skal du ikke gi blod mens du tar Neotigason og i inntil 2 år etter at behandlingen er avsluttet.
Hvis noen av punktene ovenfor gjelder for deg, eller hvis du er usikker, rådfør deg med lege eller apotek før du tar Neotigason.
Bruk av andre legemidler sammen med Neotigason:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Unngå å bruke A-vitaminer og andre retinoider (som isotretinoin) under behandling med Neotigason.
Bruk heller ikke andre legemidler av samme type som Neotigason. Antibiotika av tetracyklin-typen (til behandling av infeksjoner) skal ikke brukes mens du tar Neotigason, heller ikke legemidlet metotreksat (for hudproblemer, gikt og kreft). Se også ’Bruk ikke Neotigason’.
Minipiller må ikke brukes som prevensjonsmiddel dersom du behandles med Neotigason. Informer legen din dersom du tar fenytoin for behandling av epilepsi.
Inntak av Neotigason sammen med mat og drikke
Tas sammen med et måltid eller et glass melk. Kapslene skal svelges hele.
Dersom du er i befruktningsdyktig alder skal du ikke innta alkohol (i drikke, mat eller medisiner) mens du behandles med Neotigason, og i inntil 2 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Samtidig inntak av acitretin (virkestoffet i Neotigason) og alkohol kan føre til dannelsen av en forbindelse (etretinat) som kan være skadelig for det ufødte barn, og
dersom denne dannes, bruker den lang tid på å skilles helt ut av kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er kjent at det er stor risiko for at virkestoffet i Neotigason kan skade fosteret dersom det brukes av kvinnelige pasienter som blir gravide under behandlingen. Derfor skal du egentlig ikke bruke
dette preparatet hvis du er i befruktningsdyktig alder. Hvis legen likevel bestemmer at Neotigason er det eneste middelet som kan hjelpe din tilstand, må følgende retningslinjer følges nøyaktig, selv om du har problemer med å bli gravid:

Bruk ikke Neotigason dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller kan komme til å bli gravid mens du tar dette legemidlet eller i løpet av 2 år etter at du har sluttet å ta det.
Bruk ikke Neotigason dersom du ammer.

Prevensjon: Dersom du er kvinne i befruktningsdyktig alder, må du bruke et pålitelig prevensjonsmiddel uten avbrudd i minst 4 uker før du begynner å ta Neotigason, mens du tar det, og i 2 år etter at du har sluttet å ta det. Bruk av p-piller av kombinasjonstypen eller spiral er førstevalg som prevensjonsmiddel, og det anbefales at kondom eller pessar brukes i tillegg. Minipiller skal ikke brukes.
Graviditetstester: Legen din vil kreve at du har en negativ graviditetstest opptil 3 dager før du starter behandling. Begynn å ta Neotigason etter
den negative graviditetstesten, på andre eller tredje dagen i din neste menstruasjonsperiode.
Du vil også bli bedt om å ta regelmessige graviditetstester med 28 dagers mellomrom mens du bruker Neotigason. Legen din vil kreve at du har en negativ graviditetstest før hver fornyelse av
Neotigason-resepten. Testen skal ikke være eldre enn 3 dager.
Etter at du har sluttet å ta Neotigason, bør graviditetstester utføres med 1-3 måneders mellomrom i 2 år etter at du tok siste dose.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du blir gravid eller tror du kan være gravid mens du tar Neotigason, eller i inntil 2 år etter at behandlingen er avsluttet.
Snakk med legen eller apoteket før du tar Neotigason dersom du har spørsmål til disse retningslinjene.
Følg nøye legens anvisninger om antall kapsler Neotigason daglig, og når på dagen kapslene skal tas.
Kontakt legen eller apotek med en gang dersom du er i tvil om doseringen av Neotigason eller om Neotigason virker som det skal.
Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, da behandlingen må gjøres under nøye oppsyn av lege. Tabletter som ikke har blitt brukt eller har gått ut på dato må leveres til apotek for destruksjon.
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Bilkjøring i mørket må unngås dersom du skulle få nedsatt nattsyn pga. behandlingen. Legemidlet antas ikke ellers å påvirke evnen til å kjøre bil.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Neotigason
Inneholder glukose. Dersom du har fått beskjed fra legen om at du har en intoleranse overfor noen sukkerarter, må du ta kontakt med legen før du bruker dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Neotigason
Bruk alltid Neotigason slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
Dosen og behandlingslengden bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Tas sammen med et måltid eller et glass melk. Kapslene skal svelges hele.
Hvis du mener at virkningen av Neotigason er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Neotigason: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye
legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Neotigason forårsake bivirkninger, men ikke alle får de. Det er sannsynlig at du opplever noen bivirkninger ved bruk av Neotigason, men disse går som oftest over
ved reduksjon av dosen eller når behandlingen opphører. Det kan skje at sykdommen forverrer seg i begynnelsen av behandlingen.
Slutt å ta Neotigason og oppsøk lege umiddelbart dersom du får følgende bivirkninger:
 • kraftig hodepine,
 • kvalme og/eller oppkast,
 • problemer med synet,
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 brukere):
 • tørre, irriterte og hovne øyne, som kan føre til intoleranse overfor kontaktlinser,
 • tørr, irritert eller rennende nese, nesebløding,
 • tørr munn, tørste,
 • betennelse i leppene, tørre lepper med sprekkdannelse, som kan lindres ved å påføre en fet salve, kløe, håravfall, hudavflassing i
håndflater eller under føttene eller også fra resten av kroppen,
 • endringer i leverfunksjonen (vises på blodprøver),
 • økte verdier for blodlipider, spesielt hos pasienter som er spesielt utsatt for slike forandringer (vises på blodprøver),
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 bruker)
 • hodepine,
 • betennelse i munnen, magesmerte, diaré, kvalme, oppkast,
 • skjør hud, klebrig følelse på huden, utslett, betennelse i huden, forandret hårstruktur, sprø negler, hudinfeksjon rundt neglene, rødhet i huden,
 • leddsmerter, muskelsmerter,
 • hevelse i hendene, anklene og føttene,
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 bruker):
 • svimmelhet,
 • tåkesyn,
 • betennelse i tannkjøtt og gommer,
 • betennelse i leveren,
 • sprekker, eller fine striper i huden, for eksempel rundt munnen, blemmer og betennelse i huden (bulløs dermatitt), huden blir mer følsom overfor sollys (fotosensitivitetsreaksjon),
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av
10.000 brukere):
 • skade på det perifere nervesystemet, som kan føre til symptomer som muskelsvakhet, nummenhet
og prikking i føtter og hender, eller brennende, stikkende smerte,
 • sårdannelser i øyets hornhinne
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 brukere):
 • økt blodtrykk i hodet,
 • nattblindhet, betennelse i hornhinnen i øyet (ulcerøs keratitt),
 • gulfarging av huden og det hvite på øynene (gulsott),
 • beinsmerter, endringer i skjelettveksten,
Bivirkninger der frekvensen ikke er kjent:
 • betennelse i vagina (candidainfeksjon),
 • nedsatt hørsel, ringing i ørene (tinnitus),
 • rødming,
 • lekkasje fra blodkarene, dette kan føre til alvorlig hypotensjon, ødem (hevelse i vev på grunn av opphopning av væske) og sjokk (kollaps),
 • smaksforandringer,
 • blødninger i endetarmen,
 • små, rødaktige blemmer i huden som lett kan blø (pyogenic granuloma),
 • allergisk reaksjon som begynner kort tid etter at du har tatt Neotigason. Symptomer kan være utslett, hevelse eller kløe i huden, røde hovne øyne, nesetetthet, astma eller pustevansker.
  Omfanget av reaksjonen varierer fra mild til alvorlig. En alvorlig reaksjon kan være livstruende.
 • tap av øyevippene (madarose)
 • hevelser rundt øynene, munn eller lepper (angioødem)
 • elveblest
 • tynnere hud
 • alvorlig hudreaksjon, med symptomer som kraftig utbredt hudutslett med blemmer eller flassende hud (eksfoliativ dermatitt)
Diabetikere kan oppleve forbedret eller forverret glukosetoleranse.
En innledende forverring av psoriasis-symptomer kan av og til sees ved starten av behandlingsperioden.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Neotigason
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke Neotigason etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendige lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Neotigason:
 • Virkestoff er acitretin.
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose, gelatin, flytende spraytørret glukose, natriumaskorbat, jernoksid (E172), titandioksid (E171) og merkingsblekk.
Hvordan Neotigason ser ut og innholdet i pakningen:
Neotigason finnes i gjennomtrykkspakninger: 25 mg á 100 kapsler.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Cenexi S.A.S.
52, Rue Marcel et Jacques Gaucher 94120 Fontenay-Sous-Bois Frankrike
Neotigason® er et registrert varemerke som tilhører Actavis Group PTC ehf.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 03-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.