Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Levopidon 5 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 10 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 15 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 20 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 25 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 30 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 35 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 40 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 45 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 50 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 55 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 60 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 65 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 70 mg mikstur, oppløsning

Levopidon 75 mg mikstur, oppløsning

levometadonhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Levopidon er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Levopidon
 3. Hvordan du bruker Levopidon
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Levopidon
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Levopidon er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen din kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Levometadon inneholder virkestoffet levometadonhydroklorid. Det tilhører en gruppe legemidler som virker på sentralnervesystemet ditt.
Levopidon brukes til å behandle voksne pasienter som er blitt avhengige av stoffer som kalles «opioider» eller «narkotiske smertestillende midler», slik som heroin og morfin. Det virker som en erstatning for disse avhengighetsskapende stoffene. Behandlingen skal gis i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial oppfølging.
 
2. Hva du må vite før du bruker Levopidon
Når du bruker Levopidon er det viktig at du alltid følger legens råd. Levometadon (Levopidon) er sterkere enn metadon. Det er viktig at du bruker Levopidon i henhold til legens forskrivning for å unngå overdosering (se også avsnitt 3 «Hvordan du bruker Levopidon»).
Levopidon skal bare inntas gjennom munnen (drikkes). Du må ikke under noen omstendigheter injisere dette legemidlet, da injeksjon kan føre til alvorlige og permanente skader på kroppen din, med mulig dødelig utfall.
Bruk ikke Levopidon:
 • dersom du er allergisk overfor levometadon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du bruker legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom som kalles MAO-hemmere (monoaminoksidasehemmere) eller har tatt disse de siste 2 ukene (se «Andre legemidler og Levopidon»).
 • dersom du har alvorlige pusteproblemer eller har problemer med lungene.
 • dersom du misbruker legemidler av en annen type enn opioider.
Under behandling med Levopidon må du ikke bruke noen andre legemidler til å behandle avhengighet, med unntak av behandling av overdose (se «Andre legemidler og Levopidon»).
Bruk ikke Levopidon dersom noen av punktene over gjelder for deg. Dersom du er usikker, snakk med legen din eller apoteket før du bruker Levopidon.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Levopidon dersom:
 • du har akutte astmaanfall
 • du har redusert lungefunksjon på grunn av lungesykdom eller lider av pusteproblemer. Legen din må i så fall vurdere behandlingen din nøye
 • du har lavt nivå av kalium i kroppen (hypokalemi)
 • du har nyreproblemer (inkludert nyresteiner og gallesteiner)
 • du har leverproblemer
 • du har lavt stoffskifte (såkalt hypotyreoidisme)
 • du har forstørret prostatakjertel eller forsnevring av urinrøret (kan forårsake vannlatingsbesvær)
 • du har hatt en hodeskade og trykket i hjernen din er større enn det bør være (sjekk dette med legen din). Du kan få sterke hodesmerter
 • du har magesmerter, diaré eller forstoppelse
 • du har visse typer hjerterytmeforstyrrelser eller annen alvorlig hjertesykdom. Levopidon kan påvirke de elektriske signalene som kontrollerer hjertets slagkraft, spesielt ved høye doser. Derfor må du fortelle det til legen din dersom du har eller har hatt hjerteproblemer
 • du tar sterke smertestillende legemidler (opioider) (se «Andre legemidler og Levopidon»)
 • du tar legemidler som er beroligende og hjelper deg til å sove (barbiturater og benzodiazepiner) (se «Andre legemidler og Levopidon»)
Dersom noen av tilstandene over gjelder deg, må du snakke med legen din.
Oppbevares utilgjengelig for barn
Barn er mer følsomme overfor levometadon enn voksne, og derfor kan forgiftning forekomme ved veldig lave doser. For å forhindre at barn får i seg levometadon ved et uhell dersom det tas med hjem, skal det oppbevares på et trygt sted utilgjengelig for barn.
Barn og ungdom
Barn og ungdom under 18 år skal ikke ta dette legemidlet.
Andre legemidler og Levopidon
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler må ikke tas under behandling med Levopidon:
 • legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom som kalles monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), spesielt dersom du har tatt disse de siste 2 ukene (se «Bruk ikke Levopidon»).
 • andre legemidler til å behandle avhengighet, f.eks. metadon, naltrekson, buprenorfin og nalokson (med unntak av behandling av overdose).
Fortell legen din dersom du bruker noen av følgende:
 • legemidler som påvirker psyken din, f.eks. risperidon, tioridazin, perfenazin, fenotiaziner, haloperidol og sertindol (brukes til behandling av f.eks. psykoser), og atomoksetin som brukes til behandling av ADHD
 • sterke smertestillende midler (opioider), f.eks. morfin og pentazosin
 • legemidler som brukes til å behandle hjertesykdommer, f.eks. verapamil, kinidin, propafenon, flekainid, metoprolol, sotalol, amiodaron
 • legemidler som brukes til å behandle depresjoner, f.eks. klomipramin, nortriptylin, desipramin, nefazodon, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin og sertralin
 • tamoksifen, et legemiddel som brukes til å behandle kreft
 • betennelsesdempende legemidler og legemidler som brukes for å hindre organfrastøting (f.eks. deksametason og ciklosporin)
 • antivirale legemidler inkludert enkelte legemidler til å behandle HIV, f.eks. amprenavir, nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, lopinavir, sakinavir, abakavir, delavirdin, didanosin og stavudin
 • makrolidantibiotika (legemidler som brukes til å behandle bakterieinfeksjoner), f.eks. klaritromycin, telitromycin og erytromycin
 • midler mot soppinfeksjoner, f.eks. ketokonazol, itrakonazol og flukonazol
 • rifampicin, et legemiddel som brukes til å behandle tuberkulose
 • legemidler som brukes til å behandle epilepsi, f.eks. fenytoin, fenobarbital og karbamazepin
 • legemidler som gjør urinen mer sur, f.eks. ammioniumklorid og C-vitamintabletter
 • legemidler som brukes til å behandle diaré, f.eks loperamid og difenoksylat
 • legemidler som kalles antikolinergika, da disse legemidlene kan gi forstoppelse eller blokkering av tarmen dersom de tas sammen med Levopidon
 • vanndrivende legemidler, f.eks. spironolakton
 • legemidler eller produkter som inneholder cannabinoider
 • naturlegemidler som inneholder johannesurt
 • legemidler som gjør deg avslappet og hjelper deg til å sove (barbiturater og benzodiazepiner)
Samtidig bruk av Levopidon og beroligende legemidler, som benzodiazepiner og lignende legemidler, øker risikoen for søvnighet, pustevansker (respirasjonsdepresjon) og koma. Dette kan være livstruende. På grunn av dette bør samtidig bruk kun vurderes der andre behandlingsalternativer ikke er mulig.
Dersom legen sier du skal ta Levopidon sammen med beroligende legemidler, bør dose og varighet ved den samtidige bruken begrenses av legen.
Informer legen din om alle beroligende legemidler du bruker, og følg legens dosering nøye. Det kan være nyttig å gjøre venner og familie oppmerksom på tegn og symptomer nevnt over. Kontakt legen din dersom du opplever noen av disse symptomene.
Inntak av Levopidon sammen med drikke og alkohol
Du må ikke drikke alkohol når du behandles med Levopidon, da dette kan gi alvorlige bivirkninger.
Drikk ikke grapefruktjuice mens du tar Levopidon, da dette kan forandre effekten av legemidlet.
Graviditet og amming
Levopidon kan påvirke fosteret og det diende barnet. Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må ikke kjøre bil eller bruke maskiner når du tar Levopidon. Dette er fordi du kan føle deg søvnig eller mindre årvåken mens du tar dette legemidlet og i noe tid etter at du har sluttet å bruke det.
Om og når bilkjøring og bruk av maskiner kan gjenopptas varierer fra person til person, og dette bestemmes av legen din.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når du er sikker på at det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Levopidon inneholder metylparahydroksybenzoat (E218)
Dette kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Levopidon
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen vil bestemme hvilken dose du skal ha:
 • dosen er valgt spesielt til deg
 • den er basert på hvor fort du får abstinenssymptomer
 • levometadon (Levopidon) er sterkere enn metadon og doseringen er derfor forskjellig. For å unngå overdose er det er helt avgjørende at du bruker Levopidon i henhold til legens forskriving.
  • Ta ikke mer eller mindre av dette legemidlet enn du har fått beskjed om.
  • Ta ikke dette legemidlet oftere eller sjeldnere enn legen har fortalt deg.
Du kommer til å begynne behandlingen med en oppstartdose som gradvis økes over en periode på noen uker. Etter denne oppstartsperioden, vil dosen bli stabilisert og vedlikeholdsdosen justeres avhengig av hvordan legemidlet virker på deg.
Dosen tas vanligvis én gang daglig.
Snakk med legen din dersom du føler at du får nedsatt konsentrasjonsevne, føler deg døsig, oppspilt eller svimmel i stående stilling. Det kan være nødvendig at legen reduserer dosen din.
Eldre personer og svært syke pasienter
Dosen din kan bli redusert dersom du er over 65 år eller dersom du har veldig dårlig helse. I disse tilfellene vil legen muligens overvåke deg spesielt nøye.
Lever- eller nyreproblemer
Dosen din kan bli redusert dersom du har nyreproblemer eller alvorlige, langvarige leverproblemer. I disse tilfellene vil legen muligens overvåke deg spesielt nøye.
Administrasjonsmåte
 • Levopidon skal bare tas gjennom munnen. Du må ikke under noen omstendigheter injisere dette legemidlet, da injeksjon kan føre til alvorlige og permanente skader på kroppen din med mulig dødelig utfall.
 • Dette legemidlet er ferdig til bruk og miksturen kommer i endosebeholdere (til bruk én gang).
Dersom du tar for mye av Levopidon
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta legemiddelpakningen med deg. Følgende virkninger kan forekomme:
 • pustevansker
 • ekstrem søvnighet, besvimelse eller koma
 • svært små pupiller
 • kald og klam hud
 • veldig langsom puls, lavt blodtrykk, hjerteinfarkt eller sjokk
 • muskelsvakhet
I alvorlige tilfeller kan overdosering være dødelig.
Dersom du har glemt å ta Levopidon
Dersom du glemmer en dose under behandlingen, er det viktig at du tar dosen så fort du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, skal du imidlertid hoppe over denne dosen og vente til det er tid for neste dose. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Levopidon
Avslutt ikke behandlingen med Levopidon uten å snakke med legen din først. Dette er fordi du kan få bivirkninger og abstinenssymptomer. Dersom du skal slutte å ta Levopidon, vil legen din hjelpe deg med å trappe ned behandlingen langsomt.
Hvis du har andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger som kan forekomme inkluderer:
Svært vanlige: kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer
 • kvalme, oppkast
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • væskeansamling i kroppen
 • oppstemthet (eufori)
 • se eller høre ting som ikke er virkelig (hallusinasjoner)
 • søvnighet
 • tåkesyn
 • små pupiller
 • forstoppelse
 • hudutslett
 • svetting
 • tretthet
 • vektøkning
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • redusert appetitt (anoreksi)
 • nedstemthet (dysfori)
 • rastløshet
 • søvnproblemer
 • forvirring
 • redusert seksualdrift
 • hodepine
 • besvimelse
 • ansiktsrødme
 • lavt blodtrykk
 • væskeansamling i lungene
 • pusteproblemer (inkludert hoste)
 • munntørrhet
 • betennelsesreaksjon på tungen
 • gallegangskramper (magesmerter)
 • kløe
 • elveblest
 • kraftig væskeansamling i kroppen (ødem)
 • vannlatingsproblemer
 • vanskeligheter med å oppnå eller opprettholde ereksjon
 • menstruasjonsforstyrrelser
 • hovne legger
 • svakhet
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer
 • langsom puls
 • hjertebank (palpitasjoner)
 • hjerteproblemer (spesielt ved høye doser)
Ikke kjente (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • kalium- eller magnesiummangel i blodet
 • redusert antall blodplater
Du kan merke at noen av bivirkningene avtar med tiden. Det er likevel ikke sannsynlig at forstoppelse og tendensen til å svette mer enn vanlig forsvinner. Kontakt lege eller apotek dersom du trenger behandling for å lindre disse symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Levopidon
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på esken etter «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Skal ikke fryses.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Levopidon
 • Virkestoff er levometadonhydroklorid
 • Hver dose med mikstur, oppløsning inneholder 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg, 45 mg, 50 mg, 55 mg, 60 mg, 65 mg, 70 mg eller 75 mg levometadonhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er parahydroksybenzoat (E218), betainhydroklorid, glyserol, renset vann.
Hvordan Levopidon ser ut og innholdet i pakningen
Levopidon er en klar, fargeløs mikstur. Den leveres i 50 ml ravfarget glassflaske med en fiklesikker, barnesikker skrukork.
Pakningsstørrelser: 1, 3 eller 7 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
dne pharma as
Karihaugveien 22
1086 OSLO
NORGE
Tilvirker
Pharma Production AS
Karihaugveien 22
1086 OSLO
NORGE
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 19.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.