Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten eller omsorgspersonen

Kymriah 1,2 × 106 – 6 × 108 celler infusjonsvæske, dispersjon

tisagenlekleucel (CAR+ levedyktige T‑celler)

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du (eller barnet ditt) blir gitt dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Legen vil gi deg et pasientkort. Les det nøye og følg instruksjonene som står der.
 • Vis alltid frem pasientkortet dersom du er hos lege, sykepleier eller på sykehus.
 • Informasjonen i dette pakningsvedlegget er til deg eller til barnet ditt – men i pakningsvedlegget vil det kun stå ”du”.
I dette pakningsvedlegg finner du informasjon om:
1. Hva Kymriah er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du blir gitt Kymriah
3. Hvordan Kymriah gis
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Kymriah
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Kymriah er og hva det brukes motHva Kymriah er
Kymriah, også kjent som tisagenlekleucel, er laget fra noen av dine egne hvite blodceller som kalles T‑celler. T‑celler er viktige for at immunsystemet ditt (kroppens forsvarssystem) skal fungere som det skal.
Hvordan virker Kymriah?
T‑cellene tas fra blodet ditt og et nytt gen settes inn i T‑cellene slik at de blir i stand til å finne cellene som gir kreft. Når Kymriah kommer inn i blodet ditt vil de endrede T‑cellene finne kreftcellene og ødelegge dem.
Hva Kymriah brukes mot
Kymriah brukes til å behandle:
 • B‑celle‑akutt lymfoblastisk leukemi (B-ALL) – en type kreft som rammer noen typer hvite blodceller. Legemidlet kan brukes hos barn og unge voksne i alderen opp til 25 år som har denne krefttypen.
 • Diffust storcellet B‑cellelymfom (DLBCL) – en annen type kreft som rammer noen andre typer hvite blodceller, oftest i lymfeknutene. Legemidlet kan brukes av voksne (18 år eller eldre) som har denne krefttypen.
Kontakt lege dersom du har spørsmål om hvordan Kymriah virker eller hvorfor du får dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du blir gitt Kymriah
Du bør ikke få Kymriah:
 • dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Hvis du tror du kan være allergisk, spør legen om råd.
Advarsler og forsiktighetsregler
Kymriah lages fra dine egne hvite blodceller og skal kun gis til deg.
Før du blir gitt Kymriah må du si fra til legen dersom:
 • du har fått stamcelletransplantasjon i løpet av de siste 4 månedene. Legen din vil sjekke om du har tegn eller symptomer på transplantat-mot-vert-sykdom. Dette skjer når transplanterte celler angriper kroppen din, og gir symptomer slik som utslett, kvalme, oppkast, diaré og blodig avføring.
 • du har problemer med lungene, hjertet eller blodtrykket (senket eller økt).
 • du får symptomer på at kreftsykdommen din blir verre. Dersom du har leukemi kan dette inkludere feber, du føler deg svak, blødende tannkjøtt, blåmerker. Dersom du har lymfom kan dette inkludere feber uten årsak, du føler deg svak, nattesvette, plutselig vekttap.
 • du får en infeksjon. Infeksjonen vil bli behandlet før du får infusjonen med Kymriah.
 • du har hatt hepatitt B-, hepatitt C- eller humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon.
 • du er gravid, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid (se avsnittene ”Graviditet og amming” og ”Prevensjon hos kvinner og menn” under).
 • Du har fått en vaksine i løpet av de siste 6 ukene eller du planlegger å ta en vaksine de neste månedene.
Dersom noen av punktene over gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med legen før du får Kymriah.
Tester og undersøkelser
Før du får Kymriah vil legen din:
 • sjekke lungene, hjertet og blodtrykket ditt.
 • se etter tegn på infeksjon. Enhver infeksjon vil behandles før du får Kymriah.
 • sjekke om kreften din holder på å forverres.
 • se etter tegn på transplantat‑mot‑vert‑sykdom som kan oppstå etter en transplantasjon.
 • sjekke hvor mye urinsyre og hvor mange kreftceller det er i blodet ditt. Dette vil vise om det er sannsynlig at du kommer til å få en tilstand som kalles tumorlysesyndrom. Du vil kanskje få legemidler for å minske risikoen for dette.
 • sjekke om du har hepatitt B-, hepatitt C- eller HIV‑infeksjon.
Snakk med legen eller sykepleier før du får Kymriah dersom du har hatt:
 • Feber, som kan være et symptom på en infeksjon. Legen vil sjekke blodtallene dine regelmessig fordi antall blodceller og andre komponenter i blodet kan bli lavere.
 • Mål kroppstemperaturen din to ganger daglig i 3‑4 uker etter at du har fått Kymriah. Dersom temperaturen er høy, kontakt legen din umiddelbart.
 • Ekstrem trøtthet, svakhet og kortpustethet, som kan være symptomer på mangel på røde blodceller.
 • Blødning eller du har lett for å få blåmerker, som kan være symptomer på lavt nivå av de cellene i blodet som kalles blodplater.
 • Du kan ikke donere blod, organer, vev eller celler til transplantasjoner.
 • Resultatet av noen typer HIV‑tester kan påvirkes – spør legen din om dette.
Barn og ungdom
 • Ingen formelle studier har vært utført hos barn under 3 år som har B‑ALL. Kymriah bør ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år til å behandle DLBCL. Det er fordi Kymriah ikke har blitt studert hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Kymriah
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Det er fordi andre legemidler kan påvirke hvordan Kymriah virker.
Spesielt viktig er det å ikke få visse typer vaksiner som kalles levende vaksiner:
 • i løpet av de siste 6 ukene før du får den korte kuren med kjemoterapi (som kalles lymfodepleterende kjemoterapi) for å forberede kroppen din på Kymriah‑cellene.
 • under behandlingen med Kymriah.
 • etter behandlingen fram til immunsystemet har blitt normalt igjen.
Snakk med legen dersom du trenger å ta noen vaksiner.
Før du får Kymriah må du informere legen eller en sykepleier dersom du tar noen legemidler som svekker immunsystemet ditt slik som kortikosteroider, siden disse legemidlene kan forstyrre effekten av Kymriah.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du blir gitt dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er fordi effekten av Kymriah på gravide eller ammende kvinner ikke er kjent og kanskje kan skade ditt ufødte eller nyfødte barn/spedbarn.
 • Dersom du blir gravid eller tror du kan være gravid etter behandlingen med Kymriah, snakk med legen din umiddelbart.
 • Du vil bli bedt om å ta en graviditetstest før du starter med behandlingen. Kymriah blir bare gitt dersom resultatet viser at du ikke er gravid.
Prevensjon hos kvinner og menn
Diskuter graviditet med legen din dersom du har fått Kymriah.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må ikke kjøre bil, bruke maskiner eller gjøre aktiviteter der du trenger å være oppmerksom. Kymriah kan gi problemer slik som endret eller redusert bevissthet, forvirring og krampeanfall i de første 8 ukene etter infusjon.
Kymriah inneholder natrium, dimetylsulfoksid (DMSO) og dekstran 40
Dette legemidlet inneholder 24,3 til 121,5 mg natrium i hver dose. Dette tilsvarer 1 til 6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten på 2 g for en voksen person. Dersom du ikke har vært utsatt for dekstran eller DMSO før må du overvåkes nøye i løpet av de første minuttene av infusjonstiden.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan Kymriah gis
Kymriah vil alltid bli gitt til deg av en lege.
Kymriah inneholder humane blodceller. Legen som håndterer Kymriah vil derfor ta forhåndsregler (bruke hansker og briller) for å unngå mulig smitte av infeksjonssykdommer.
Å gi blod for å lage Kymriah
Kymriah lages fra dine egne hvite blodceller.
 • Legen vil ta ut litt av blodet ditt ved hjelp av et kateter som settes inn i blodåren din (en prosedyre som kalles leukaferese). Noen av de hvite blodcellene skilles fra resten av blodet ditt og resten av blodet går tilbake inn i blodåren din. Dette kan ta 3 til 6 timer og må av og til gjentas.
 • De hvite blodcellene dine fryses ned og sendes av gårde for å lage Kymriah. Det tar vanligvis ca. 3 til 4 uker å lage Kymriah, men tiden kan variere.
 • Før du får Kymriah vil legen kanskje gi deg en type behandling som kalles lymfodepleterende kjemoterapi i noen dager for å forberede kroppen din.
Legemidler som gis før behandling med Kymriah
I løpet av 30 til 60 minutter før du får Kymriah vil du kanskje få noen andre legemidler. Det er for å hjelpe til med å hindre at du reagerer på infusjonen og får feber. Disse andre legemidlene kan inkludere:
 • paracetamol
 • et antihistamin slik som difenhydramin.
Hvordan du blir gitt Kymriah
 • Legen vil sjekke at pasientidentifikasjon på infusjonsposen med Kymriah stemmer med deg.
 • Legen vil gi deg Kymriah ved infusjon, som betyr at det gis som drypp gjennom en slange inn i blodårene dine. Dette tar vanligvis mindre enn 1 time.
 • Kymriah er en engangsbehandling. Det vil ikke bli gitt til deg flere ganger.
Etter at du har fått Kymriah
 • Planlegg å oppholde deg innenfor 2 timers reiseavstand til sykehuset hvor du ble behandlet i minst 4 uker etter at du har fått Kymriah. Legen din vil anbefale at du kommer tilbake på sykehuset hver dag i minst 10 dager og vil vurdere om du bør være innlagt på sykehuset de første 10 dagene etter infusjonen. Dette er for at legen skal kunne sjekke om behandlingen virker og hjelpe deg dersom du får bivirkninger.
Dersom du uteblir fra en timeavtale, kontakt legen eller sykehuset så fort som mulig for å få en ny time.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av følgende bivirkninger etter infusjon med Kymriah. De oppstår oftest i de første 8 ukene etter infusjonen, men kan også oppstå senere:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • høy feber og frysninger. Dette kan være symptomer på en alvorlig tilstand som kalles cytokinfrigjøringssyndrom. Andre tegn på cytokinfrigjøringssyndrom er pusteproblemer, kvalme, oppkast, diaré, muskelsmerter, leddsmerter, lavt blodtrykk eller svimmelhet/ørhet. Disse symptomene kommer nesten alltid i løpet av de første 10 dagene etter infusjonen.
 • problemer slik som endret eller redusert bevissthet, delirium, forvirring, rastløshet, krampeanfall, problemer med å snakke og forstå språk, dårlig balanse.
 • følelse av å være varm, feber, frysninger eller skjelvinger, sår hals eller munnsår – kan være tegn på en infeksjon.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Rask nedbrytning av kreftceller som gjør at innholdet av cellene slippes ut i blodbanen. Dette kan forstyrre ulike organer i kroppen, spesielt nyrene, hjertet og nervesystemet (tumorlysesyndrom).
Andre mulige bivirkninger
Andre bivirkninger er listet opp under. Dersom disse bivirkningene blir kraftige eller alvorlige, kontakt legen din umiddelbart.
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Blek hud, svakhet, andpustenhet
 • Kraftige eller langvarige blødninger eller blåmerker
 • Reduserte nivåer av én eller flere typer blodceller
 • Tap av appetitt, vekttap
 • Unormale blodprøveresultater (høyt nivå av: urinsyre, glukose, lavt nivå av: fosfor, kalsium, kalium, magnesium)
 • Endringer i blodprøveresultater som sier noe om hvordan leveren og nyrene fungerer (høye nivåer av: leverenzymer, bilirubin, kreatinin)
 • Tørste
 • Angst, irritabilitet
 • Forvirring
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Rask hjerterytme
 • Lavt eller økt blodtrykk
 • Kortpustethet, pustevansker, rask pust, væske i lungene
 • Blåfarging av lepper, hender og føtter
 • Hoste
 • Kvalme, oppkast
 • Magesmerter, forstoppelse, diaré
 • Hudutslett
 • Muskel- og leddsmerter, muskelspasmer, ryggsmerter
 • Liten urinmengde, mørk urin
 • Trøtthet (fatigue)
 • Vanskeligheter med å sovne
 • Hovne ankler, armer, bein og ansikt
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Tegn og symptomer på blodpropp
 • Røde eller lilla flekker under huden
 • Svært alvorlig betennelse rundt omkring i kroppen (på grunn av syndrom med immunaktivering)
 • Slag som f.eks. forårsaker svakhet, tap av balanse, vanskeligheter med å snakke, synsforstyrrelser, svelgevansker
 • Unormale blodprøveresultater (høyt nivå av: fosfor, magnesium, et enzym som kalles alkalisk fosfatase som kan være med på å oppdage leversykdom, fibrin‑d‑dimer, serumferritin, lavt nivå av: natrium)
 • Kramper, krampeanfall
 • Ufrivillig risting i kroppen
 • Prikking eller nummenhet, også i fingre og tær
 • Alvorlige nervesmerter
 • Hjertestans, hjertet slutter å slå
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Hetetokter
 • Neseblødninger
 • Oppblåsthet (abdominal distensjon), væskeansamling i buken
 • Munntørrhet, munnsår, blødninger i munnen, betennelse i tannkjøttet
 • Gulsott
 • Kløe
 • Kraftig svetting, nattesvette
 • Influensalignende sykdom
 • Svikt i flere organer
 • Lekkasje av væske fra blodårene ut i omkringliggende vev. Dette kan gi vektøkning og pusteproblemer
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer KymriahPåfølgende informasjon er bare beregnet for legen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på infusjonsposen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares og transporteres under ‑120ºC. Legemidlet skal tines umiddelbart før det skal brukes.
Bruk ikke dette legemidlet dersom infusjonsposen er skadet eller lekker.
Dette legemidlet inneholder genetisk modifiserte blodceller. Lokale relevante retningslinjer for biosikkerhet må følges for ubrukt legemiddel eller avfall.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kymriah
 • Virkestoff er tisagenlekleucel. Hver infusjonspose med Kymriah inneholder tisagenlekleucel i en batchavhengig konsentrasjon av autologe T‑celler som er genetisk modifiserte til å uttrykke en kimær anti-CD19 antigenreseptor (CAR‑positive levedyktige T‑celler). 1‑3 poser inneholder totalt 1,2 × 106 – 6 × 108 CAR+ levedyktige T‑celler.
 • De andre ingrediensene er glukose, natriumklorid, albumininfusjonsvæske, dekstran 40 til injeksjon, dimetylsulfoksid, natriumglukonat, natriumacetat, kaliumklorid, magnesiumklorid, natrium‑N‑acetyltryptofanat, natriumkaprylat, aluminium og vann til injeksjonsvæsker. Se avsnitt 2, ˮKymriah inneholder natrium, dimetysulfoksid (DMSO) og dekstran 40ˮ.
Hvordan Kymriah ser ut og innholdet i pakningen
Kymriah er en celledispersjon til infusjon. Det leveres i en infusjonspose som inneholder en uklar til klar, fargeløs til svakt gul dispersjon med celler. Hver pose inneholder 10 ml til 50 ml dipersjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
90429 Nürnberg
Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08/2018
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Forberedelse av infusjonsposen
Tidspunktet for tining av Kymriah må koordineres med tidspunktet for infusjon. Bekreft tidspunktet for infusjon på forhånd, og tilpass til opptining slik at Kymriah er klart til å infunderes når pasienten er klar. Når Kymriah er tint og har nådd romtemperatur (20‑25ºC) bør det infunderes innen 30 minutter for å sikre maksimal levedyktighet av cellene, inkludert eventuelle avbrudd under infusjonen.
Infusjonsposen skal plasseres oppi en annen steril pose under tining for å beskytte portene for kontaminasjon og unngå søl dersom posen skulle lekke, selv om det er svært lite sannsynlig. Kymriah skal tines ved 37ºC enten ved bruk av vannbad eller en tørr tinemetode inntil det ikke finnes synlig is i infusjonsposen. Posen bør deretter umiddelbart fjernes fra tineutstyret og holdes ved romtemperatur (20-25ºC) fram til infusjon. Dersom mer enn én infusjonspose skal brukes som behandlingsdose, skal den neste posen tines først etter at innholdet i den foregående posen er infundert.
Kymriah må ikke manipuleres. F. eks skal Kymriah ikke vaskes (sentrifugeres ned og resuspenderes i nytt medium) før infusjon.
Infusjonsposen(e) må undersøkes for eventuelle sprekker eller hull før tining. Dersom infusjonsposen ser ut til å ha blitt skadet eller lekker, skal den ikke infunderes og skal kastes i henhold til lokale prosedyrer for håndtering av biologisk avfall.
Administrasjon
Intravenøs infusjon av Kymriah skal utføres av helsepersonell med erfaring med immunsvekkede pasienter og som er forberedt på å håndtere anafylaksi. Sørg for at minst fire doser med tocilizumab og akuttutstyr er tilgjengelig før infusjonen og under rekonvalesenstiden.
Pasientens identitet må stemme med pasientidentifikasjonen på infusjonsposen. Kymriah er kun til autolog bruk. Kymriah skal administreres som intravenøs infusjon via en lateksfri intravenøs slange uten leukocyttfilter, ved omtrent 10 til 20 ml per minutt ved gravitasjonsflow. Hele innholdet i infusjonsposen(e) skal infunderes. Steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon bør brukes til å forberede slangen før infusjon og for å skylle den etterpå. Når hele volumet med Kymriah er infundert bør infusjonsposen skylles med 10 til 30 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon ved ˮback primingˮ for å sikre at så mange celler som mulig infunderes inn i pasienten.
Forhåndsregler før håndtering eller administrasjon av Kymriah
Kymriah inneholder genmodifiserte humane blodceller. Aktuelle lokale biosikkerhetsretningslinjer for avfallshåndtering må følges.
Alt materiale som har vært i kontakt med Kymriah (fast og flytende avfall) skal håndteres og kastes som potensielt smittefarlig avfall i henhold til lokale biosikkerhetsretningslinjer.
Internt på sykehuset skal Kymriah transporteres i en lukket, uknuselig, lekkasjesikker beholder.
Kymriah lages fra autologt blod fra pasienten høstet ved leukaferese. Leukaferesematerialet og Kymriah kan medføre risiko for å overføre smittsomme virus til helsepersonell som håndterer legemidlet. Helsepersonell bør derfor ta nødvendige forhåndsregler (bruke hansker og briller) ved håndtering av leukaferesematerialet eller Kymriah for å unngå potensiell overføring av smittsomme sykdommer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

all (akutt lymfatisk leukemi): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.