Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Kymriah 1,2 × 10 6 – 6 × 108 celler infusjonsvæske, dispersjon

tisagenlekleucel (CAR+ levedyktige T-celler)

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du (eller barnet ditt) blir gitt dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Legen vil gi deg et pasientkort. Les det nøye og følg instruksjonene som står der.
 • Vis alltid frem pasientkortet dersom du er hos lege, sykepleier eller på sykehus.
 • Informasjonen i dette pakningsvedlegget er til deg eller til barnet ditt – men i pakningsvedlegget vil det kun stå ”du”.
I dette pakningsvedlegg finner du informasjon om:
 1. Hva Kymriah er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du blir gitt Kymriah
 3. Hvordan Kymriah gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Kymriah
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Kymriah er og hva det brukes motHva Kymriah er
Kymriah, også kjent som tisagenlekleucel, er laget fra noen av dine egne hvite blodceller som kalles T-celler. T-celler er viktige for at immunsystemet ditt (kroppens forsvarssystem) skal fungere som det skal.
Hvordan virker Kymriah?
T-cellene tas fra blodet ditt og et nytt gen settes inn i T-cellene slik at de kan finne kreftcellene i kroppen din. Når Kymriah kommer inn i blodet ditt vil de endrede T-cellene finne og drepe kreftcellene.
Hva Kymriah brukes mot
Kymriah brukes til å behandle:
 • B-celle-akutt lymfoblastisk leukemi (B-ALL) – en type kreft som rammer noen typer hvite blodceller. Legemidlet kan brukes hos barn og unge voksne i alderen opp til, og inkludert, 25 år som har denne krefttypen.
 • Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) – en annen type kreft som rammer noen andre typer hvite blodceller, oftest i lymfeknutene. Legemidlet kan brukes av voksne (18 år eller eldre) som har denne krefttypen.
Kontakt lege dersom du har spørsmål om hvordan Kymriah virker eller hvorfor du får dette legemidlet.
 
2. Hva du må vite før du blir gitt Kymriah
Du bør ikke få Kymriah:
 • dersom du er allergisk overfor noen av innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Hvis du tror du kan være allergisk, spør legen om råd.
Advarsler og forsiktighetsregler
Kymriah lages fra dine egne hvite blodceller og skal kun gis til deg.
Før du blir gitt Kymriah må du si fra til legen dersom:
 • du har fått stamcelletransplantasjon i løpet av de siste 4 månedene. Legen din vil sjekke om du har tegn eller symptomer på transplantat-mot-vert-sykdom. Dette skjer når transplanterte celler angriper kroppen din, og gir symptomer slik som utslett, kvalme, oppkast, diaré og blodig avføring.
 • du har problemer med lungene, hjertet eller blodtrykket (senket eller økt).
 • du får symptomer på at kreftsykdommen din blir verre. Dersom du har leukemi kan dette inkludere feber, du føler deg svak, blødende tannkjøtt, blåmerker. Dersom du har lymfom kan dette inkludere feber uten årsak, du føler deg svak, nattesvette, plutselig vekttap.
 • du får en infeksjon. Infeksjonen vil bli behandlet før du får infusjonen med Kymriah.
 • du har hatt hepatitt B-, hepatitt C- eller humant immunsviktvirus (hiv)-infeksjon.
 • du er gravid, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid (se avsnittene ”Graviditet og amming” og ”Prevensjon hos kvinner og menn” under).
 • Du har fått en vaksine i løpet av de siste 6 ukene eller du planlegger å ta en vaksine de neste månedene.
Dersom noen av punktene over gjelder for deg (eller du er usikker), snakk med legen før du får Kymriah.
Tester og undersøkelser
Før du får Kymriah vil legen din:
 • sjekke lungene, hjertet og blodtrykket ditt.
 • se etter tegn på infeksjon. Enhver infeksjon vil behandles før du får Kymriah.
 • sjekke om lymfomet eller leukemien din holder på å forverres.
 • se etter tegn på transplantat-mot-vert-sykdom som kan oppstå etter en transplantasjon.
 • sjekke hvor mye urinsyre og hvor mange kreftceller det er i blodet ditt. Dette vil vise om det er sannsynlig at du kommer til å få en tilstand som kalles tumorlysesyndrom. Du vil kanskje få legemidler for å minske risikoen for dette.
 • sjekke om du har hepatitt B-, hepatitt C- eller hivinfeksjon.
Etter at du har fått Kymriah
Snakk med legen eller sykepleier umiddelbart dersom du opplever noe av følgende:
 • Feber, som kan være et symptom på en infeksjon. Legen vil sjekke blodtallene dine regelmessig fordi antall blodceller og andre komponenter i blodet kan bli lavere.
 • Mål kroppstemperaturen din to ganger daglig i 3-4 uker etter at du har fått Kymriah. Dersom temperaturen er høy, kontakt legen din umiddelbart.
 • Ekstrem trøtthet, svakhet og kortpustethet, som kan være symptomer på mangel på røde blodceller.
 • Blødning eller du har lett for å få blåmerker, som kan være symptomer på lavt nivå av de cellene i blodet som kalles blodplater.
Resultatet av noen typer hivtester kan påvirkes – spør legen din om dette.
Legen vil undersøke blodtallene dine regelmessig etter at du har fått Kymriah. Dette skyldes at antallet blodceller og andre komponenter i blodet kan bli lavere.
Ikke doner blod, organer, vev eller celler.
Barn og ungdom
 • Ingen formelle studier har vært utført hos barn under 3 år som har B-ALL.
 • Kymriah bør ikke brukes hos barn og ungdom under 18 år til å behandle DLBCL. Det er fordi Kymriah ikke har blitt studert hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Kymriah
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Det er fordi andre legemidler kan påvirke hvordan Kymriah virker.
Spesielt viktig er det å ikke få visse typer vaksiner som kalles levende vaksiner:
 • i løpet av de siste 6 ukene før du får den korte kuren med kjemoterapi (som kalles lymfodepleterende kjemoterapi) for å forberede kroppen din på Kymriah-cellene.
 • under behandlingen med Kymriah.
 • etter behandlingen fram til immunsystemet har blitt normalt igjen.
Snakk med legen dersom du trenger å ta noen vaksiner.
Før du får Kymriah må du informere legen eller en sykepleier dersom du tar noen legemidler som svekker immunsystemet ditt slik som kortikosteroider, siden disse legemidlene kan forstyrre effekten av Kymriah.
Graviditet og amming
Snakk med lege før du blir gitt dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er fordi effekten av Kymriah på gravide eller ammende kvinner ikke er kjent og kanskje kan skade ditt ufødte eller nyfødte barn/spedbarn.
 • Dersom du blir gravid eller tror du kan være gravid etter behandlingen med Kymriah, snakk med legen din umiddelbart.
 • Du vil bli bedt om å ta en graviditetstest før du starter med behandlingen. Kymriah blir bare gitt dersom resultatet viser at du ikke er gravid.
Prevensjon hos kvinner og menn
Diskuter graviditet med legen din dersom du har fått Kymriah.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må ikke kjøre bil, bruke maskiner eller gjøre aktiviteter der du trenger å være oppmerksom. Kymriah kan gi problemer slik som endret eller redusert bevissthet, forvirring og krampeanfall i de første 8 ukene etter infusjon.
Kymriah inneholder natrium, dimetylsulfoksid (DMSO) og dekstran 40
Dette legemidlet inneholder 24,3 til 121,5 mg natrium i hver dose. Dette tilsvarer 1 til 6 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten på 2 g for en voksen person. Dersom du ikke har vært utsatt for dekstran eller DMSO før må du overvåkes nøye i løpet av de første minuttene av infusjonstiden.
 
3. Hvordan Kymriah gis
Kymriah vil alltid bli gitt til deg av en lege på et kvalifisert behandlingssted.
Kymriah inneholder humane blodceller. Legen som håndterer Kymriah vil derfor ta forholdsregler (bruke hansker og briller) for å unngå mulig smitte av infeksjonssykdommer.
Å gi blod for å lage Kymriah
Kymriah lages fra dine egne hvite blodceller.
 • Legen vil ta ut litt av blodet ditt ved hjelp av et kateter som settes inn i blodåren din (en prosedyre som kalles leukaferese). Noen av de hvite blodcellene skilles fra resten av blodet ditt og resten av blodet går tilbake inn i blodåren din. Dette kan ta 3 til 6 timer og må av og til gjentas.
 • De hvite blodcellene dine fryses ned og sendes av gårde for å lage Kymriah. Det tar vanligvis ca. 3 til 4 uker å lage Kymriah, men tiden kan variere.
 • Kymriah er en behandling som lages spesielt til deg. Det finnes tilfeller hvor man ikke klarer å lage Kymriah som kan gis til deg. I noen tilfeller kan man prøve å lage Kymriah en gang til.
 • Før du får Kymriah vil legen kanskje gi deg en type behandling som kalles lymfodepleterende kjemoterapi i noen dager for å forberede kroppen din.
Kreftbehandling under produksjon av Kymriah
I løpet av tiden hvor Kymriah produseres, kan lymfomet eller leukemien din forverres, og legen kan avgjøre at du skal få en tilleggsbehandling (en type kjemoterapi som gis til deg som midlertidig behandling) for å stabilisere kreften ved å forhindre at nye kreftceller utvikler seg. Denne behandlingen kan føre til bivirkninger, og disse kan være alvorlige eller livstruende. Legen vil informere deg om de potensielle bivirkningene av denne behandlingen.
Legemidler som gis umiddelbart før behandling med Kymriah
I løpet av 30 til 60 minutter før du får Kymriah vil du kanskje få noen andre legemidler. Det er for å hjelpe til med å hindre at du reagerer på infusjonen og får feber. Disse andre legemidlene kan inkludere:
 • paracetamol
 • et antihistamin slik som difenhydramin.
Hvordan du blir gitt Kymriah
 • Legen vil sjekke at pasientidentifikasjon på infusjonsposen med Kymriah stemmer med deg.
 • Legen vil gi deg Kymriah ved infusjon, som betyr at det gis som drypp gjennom en slange inn i blodårene dine. Dette tar vanligvis mindre enn 1 time.
 • Kymriah er en engangsbehandling.
Etter at du har fått Kymriah
 • Planlegg å oppholde deg innenfor 2 timers reiseavstand til sykehuset hvor du ble behandlet i minst 4 uker etter at du har fått Kymriah. Legen din vil anbefale at du kommer tilbake på sykehuset hver dag i minst 10 dager og vil vurdere om du bør være innlagt på sykehuset de første 10 dagene etter infusjonen. Dette er for at legen skal kunne sjekke om behandlingen virker og hjelpe deg dersom du får bivirkninger.
Dersom du uteblir fra en timeavtale, kontakt legen eller sykehuset så fort som mulig for å få en ny time.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av følgende bivirkninger etter infusjon med Kymriah. De oppstår oftest i de første 8 ukene etter infusjonen, men kan også oppstå senere:
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • høy feber og frysninger. Dette kan være symptomer på en alvorlig tilstand som kalles cytokinfrigjøringssyndrom som kan være livstruende eller dødelig. Andre tegn på cytokinfrigjøringssyndrom er pusteproblemer, kvalme, oppkast, diaré, dårlig matlyst, utmattelse (fatigue), muskelsmerter, leddsmerter, hevelser, lavt blodtrykk, hodepine, hjerte-, lunge- og nyresvikt og leverskade. Disse symptomene kommer nesten alltid i løpet av de første 10 dagene etter infusjonen.
 • problemer slik som endret tankevirksomhet eller redusert bevissthet, tap av kontakt med virkeligheten, forvirring, rastløshet, krampeanfall, problemer med å snakke og forstå språk,problemer med å gå.
 • følelse av å være varm, feber, frysninger eller skjelvinger, sår hals eller munnsår – kan være tegn på en infeksjon. Noen infeksjoner kan være livstruende eller dødelige.
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Rask nedbrytning av kreftceller som gjør at innholdet av cellene slippes ut i blodbanen. Dette kan forstyrre ulike organer i kroppen, spesielt nyrene, hjertet og nervesystemet (tumorlysesyndrom).
Andre mulige bivirkninger
Andre bivirkninger er listet opp under. Dersom disse bivirkningene blir kraftige eller alvorlige, kontakt legen din umiddelbart.
Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Blek hud, svakhet, andpustenhet som følge av lavt antall røde blodceller eller lavt hemoglobinnivå
 • Kraftige eller langvarige blødninger eller blåmerker som følge av lavt antall blodplater
 • Feber med farlig lavt antall hvite blodceller
 • Økt risiko for infeksjoner som følge av unormalt lavt antall hvite blodceller
 • Hyppige og vedvarende infeksjoner som følge av redusert mengde antistoffer i blodet
 • Svakhet, unormal hjerterytme, muskelrykninger/kramper som følge av lavt nivå av salter i blodet, inkludert fosfor, kalsium, kalium, magnesium
 • Høye nivåer av leverenzymer eller kreatinin i blodet, som viser at leveren eller nyrene dine ikke fungerer normalt
 • Angst, irritabilitet
 • Rask eller uregelmessig hjerterytme
 • Økt blodtrykk
 • Kortpustethet, pustevansker, rask pust, væske i lungene
 • Hoste
 • Magesmerter, forstoppelse
 • Hudutslett
 • Vanskeligheter med å sovne
 • Hovne ankler, armer, bein og ansikt
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Feber, sykdomsfølelse (malaise), forstørret lever, gulfarging av hud og øyne, lavt antall blodceller som følge av kraftig immunaktivering
 • Svimmelhet eller besvimelse, rødming (flushing), utslett, kløe, feber, kortpustethet eller oppkast, magesmerter, diaré som følge av infusjonsrelatert reaksjon
 • Utslett, kvalme, oppkast, diaré inkludert blodig avføring (muligens symptomer på transplantat-mot-vert sykdom som oppstår når transplanterte celler angriper cellene dine)
 • Leddsmerter som følge av høyt nivå av urinsyre
 • Unormale blodprøveresultater (høyt nivå av: fosfor, kalium, kalsium, magnesium og natrium, et enzym som kalles alkalisk fosfatase som kan være med på å oppdage leversykdom,
  fibrin-d-dimer, serumferritin, lavt nivå av: protein i blodet kalt albumin, natrium)
 • Kramper, krampeanfall
 • Ufrivillige eller ukontrollerbare bevegelser
 • Prikking eller nummenhet, bevegelsesproblemer som følge av nerveskade
 • Nedsatt syn
 • Tørste
 • Vekttap
 • Nervesmerter
 • Andpustenhet, pustevansker i liggende stilling, hevelser i føtter eller bein (muligens symptomer på hjertesvikt), hjertet slutter å slå
 • Hevelse og smerter som følge av blodpropp
 • Hevelse som følge av lekkasje av væske fra blodårene ut i omkringliggende vev
 • Oppblåsthet og ubehag (abdominal distensjon), som følge av væskeansamling i buken
 • Munntørrhet, munnsår, blødninger i munnen, betennelse i tannkjøttet
 • Gulfarging av hud og øyne som følge av unormalt høye nivåer av bilirubin i blodet
 • Kløe
 • Kraftig svetting, nattesvette
 • Bein- og ryggsmerter
 • Influensalignende sykdom
 • Svikt i flere organer
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Svakhet eller lammelse av bein, armer eller ansikt, problemer med å snakke (mulig symptom på slag, som følge av redusert blodtilførsel)
 • Varm eller hurtig rødmende hud
 • Hoste som produserer slim eller noen ganger blod, feber, kortpustethet eller pustevansker
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer KymriahPåfølgende informasjon er bare beregnet for legen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten på infusjonsposen etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Oppbevares og transporteres under -120ºC. Legemidlet skal tines umiddelbart før det skal brukes.
Bruk ikke dette legemidlet hvis infusjonsposen er skadet eller lekker.
Dette legemidlet inneholder genetisk modifiserte blodceller. Lokale retningslinjer for håndtering av biologisk avfall må følges for ubrukt legemiddel eller avfall.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Kymriah
 • Virkestoff er tisagenlekleucel. Hver infusjonspose med Kymriah inneholder tisagenlekleucel i en batchavhengig konsentrasjon av autologe T-celler som er genetisk modifiserte til å uttrykke en kimær anti-CD19 antigenreseptor (CAR-positive levedyktige T-celler). 1 eller flere poser inneholder totalt 1,2 x 106 – 6 x 108 CAR+ levedyktige T-celler.
 • Andre innholdsstoffer er glukose, natriumklorid, albumininfusjonsvæske, dekstran 40 til injeksjon, dimetylsulfoksid, natriumglukonat, natriumacetat, kaliumklorid, magnesiumklorid, natrium-N-acetyltryptofanat, natriumkaprylat, aluminium og vann til injeksjonsvæsker. Se avsnitt 2, ˮKymriah inneholder natrium, dimetysulfoksid (DMSO) og dekstran 40ˮ.
Hvordan Kymriah ser ut og innholdet i pakningen
Kymriah er en celledispersjon til infusjon. Det leveres i en infusjonspose som inneholder en uklar til klar, fargeløs til svakt gul dispersjon med celler. Hver pose inneholder 10 ml til 50 ml dipersjon.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Europharm Limited Vista Building
Elm Park, Merrion Road Dublin 4
Irland
Tilvirker
Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25
90429 Nürnberg Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.02.2020
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Forberedelse av infusjonsposen
Tidspunktet for tining av Kymriah må koordineres med tidspunktet for infusjon. Bekreft tidspunktet for infusjon på forhånd og tilpass opptiningen i forhold til dette slik at Kymriah er klart til å infunderes når pasienten er klar. Når Kymriah er tint og har nådd romtemperatur (20 °C - 25 °C) bør det infunderes innen 30 minutter for å sikre maksimal levedyktighet av cellene, inkludert eventuelle avbrudd under infusjonen.
Infusjonsposen skal plasseres oppi en annen steril pose under tining for å beskytte portene for kontaminasjon og unngå søl dersom posen skulle lekke, selv om det er svært lite sannsynlig. Kymriah skal tines ved 37 ºC enten ved bruk av vannbad eller en tørr tinemetode inntil det ikke finnes synlig is i infusjonsposen. Posen bør deretter umiddelbart fjernes fra tineutstyret og holdes ved romtemperatur (20 °C - 25 °C) fram til infusjon. Dersom mer enn én infusjonspose skal brukes som behandlingsdose (kontroller batchsertifikatet for antallet poser som utgjør én dose), skal den neste posen tines først etter at innholdet i den foregående posen er infundert.
Kymriah må ikke manipuleres. F.eks skal Kymriah ikke vaskes (sentrifugeres ned og resuspenderes i nytt medium) før infusjon.
Infusjonsposen(e) må undersøkes for eventuelle sprekker eller hull før tining. Dersom infusjonsposen ser ut til å ha blitt skadet eller lekker, skal den ikke infunderes og skal kastes i henhold til lokale retningslinjer for håndtering av biologisk avfall.
Administrering
Intravenøs infusjon av Kymriah skal utføres av helsepersonell med erfaring med immunsvekkede pasienter og som er forberedt på å håndtere anafylaksi. Sørg for at én dose med tocilizumab per pasient og akuttutstyr er tilgjengelig før infusjonen og under rekonvalesenstiden. Sykehus må innen 8 timer ha tilgang til ytterligere doser med tocilizumab.
Pasientens identitet må stemme med pasientidentifikasjonen på infusjonsposen. Kymriah er kun til autolog bruk. Kymriah skal administreres som intravenøs infusjon via en lateksfri intravenøs slange uten leukocyttfilter, ved omtrent 10 til 20 ml per minutt ved gravitasjonsflow. Hele innholdet i infusjonsposen(e) skal infunderes. Steril natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon bør brukes til å forberede slangen før infusjon og for å skylle den etterpå. Når hele volumet med Kymriah er infundert bør infusjonsposen skylles med 10 til 30 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning til injeksjon ved ˮback primingˮ for å sikre at så mange celler som mulig infunderes inn i pasienten.
Forholdsregler før håndtering eller administrasjon av Kymriah
Kymriah inneholder genmodifiserte humane blodceller. Lokale retningslinjer for håndtering av biologisk avfall må følges ved destruksjon.
Alt materiale som har vært i kontakt med Kymriah (fast og flytende avfall) skal håndteres og kastes som potensielt smittefarlig avfall i henhold til lokale retningslinjer for håndtering av biologisk avfall.
Internt på sykehuset skal Kymriah transporteres i en lukket, uknuselig, lekkasjesikker beholder.
Kymriah lages fra autologt blod fra pasienten høstet ved leukaferese. Leukaferesematerialet og Kymriah kan medføre risiko for å overføre smittsomme virus til helsepersonell som håndterer legemidlet. Helsepersonell bør derfor ta nødvendige forholdsregler (bruke hansker og briller) ved håndtering av leukaferesematerialet eller Kymriah for å unngå potensiell overføring av smittsomme sykdommer.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

all (akutt lymfatisk leukemi): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.