Kymriah

Novartis

Genmodifiserte T-celler for CAR-T-behandling.

ATC-nr.: L01X X71

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkINFUSJONSVÆSKE, dispersjon: 1-3 infusjonsposer inneh.: 1,2 × 106 til 6 × 108 kimær anti-CD19 antigenreseptor (CAR)-positive levedyktige T-celler (tisagenlekleucel), glukose, natriumklorid, human albuminoppløsning, dekstran 40, dimetylsulfoksid (DMSO), natriumglukonat, natriumacetat, kaliumklorid, magnesiumklorid, natrium‑N‑acetyltryptofanat, natriumkaprylat, aluminium, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Akutt lymfoblastisk B-celleleukemi (B-ALL) som er refraktær, i residiv etter transplantasjon eller med ≥2 tilbakefall hos pediatriske og unge voksne pasienter opptil 25 år. Residivert eller refraktært storcellet B-cellelymfom (DLBCL) etter ≥2 systemiske behandlinger hos voksne.

Dosering

Skal gis på et kvalifisert behandlingssted. Behandlingen skal startes og overvåkes av helsepersonell med erfaring i behandling av hematologiske maligniteter, og som er opplært i administrering og håndtering av pasienter behandlet med preparatet. Før infusjon skal akuttutstyr og minst 4 tocilizumabdoser være tilgjengelig i tilfelle cytokinfrigjøringssyndrom (CRS) oppstår. Kun til autolog bruk.
Dosering: Barn og unge voksne med B-ALL: ≤50 kg: 0,2-5 × 106 CAR-positive T-celler/kg kroppsvekt. >50 kg: 0,1-2,5 × 108 CAR-positive T-celler. Voksne med DLBCL: 0,6-6 × 108 CAR-positive T-celler.
Forberedende behandling: Lymfodepleterende kjemoterapi anbefales før behandling, med mindre hvite blodceller (WBC) er ≤1000 celler/µl innen 1 uke før infusjon. Anbefales administrert 2-14 dager etter fullført forberedende behandling. Hvis tiden mellom lymfodeplesjon og administrering overstiger 4 uker og WBC >1000 celler/µl, anbefales ny runde lymfodeplesjon. B-ALL: Fludarabin 30 mg/m2 i.v. daglig i 4 dager og syklofosfamid 500 mg/m2 i.v. daglig i 2 dager (start ved 1. dose fludarabin). Ved tidligere grad 4 cystitt med blødning eller kjemorefraktær tilstand med syklofosfamid, gis cytarabin 500 mg/m2 i.v. daglig i 2 dager og etoposid 150 mg/m2 i.v. daglig i 3 dager (start ved 1. dose cytarabin). DLBCL: Fludarabin 25 mg/m2 i.v. daglig i 3 dager og syklofosfamid 250 mg/m2 i.v. daglig i 3 dager (start ved 1. dose fludarabin). Ved tidligere grad 4 cystitt med blødning eller kjemorefraktær tilstand med syklofosfamid gis bendamustin 90 mg/m2 i.v. daglig i 2 dager.
Premedisinering: Paracetamol og difenhydramin, eller annet H1-antihistamin, anbefales innen 30-60 minutter før administrering. Kortikosteroider bør unngås.
Overvåkning etter administrering: Pasienten overvåkes daglig i 10 dager for tegn på CRS, nevrologiske bivirkninger og andre toksisiteter, ev. med sykehusinnleggelse. Deretter i ytterligere 10 dager, etter legens vurdering. Pasienten skal være nær kvalifisert behandlingssted i minst 4 uker etter infusjon.
Håndtering av cytokinfrigjøringssyndrom (CRS): Håndteres kun basert på klinisk presentasjon og iht. håndteringsalgoritmen, se tabell. Kortikosteroider kan brukes ved livstruende tilfeller. TNF-antagonister anbefales ikke.

Alvorlighetsgrad

 

Anbefalinger for håndtering

Prodromalsyndrom:

Lavgradig feber, fatigue, anoreksi

 

Observer personlig, utelukk infeksjon, antibiotika ved nøytropeni, støttende behandling.

CRS som krever mild intervensjon - én/flere av følgende:

-

Høy feber

 

Antipyretika, oksygen, i.v. væske og/eller lavdose vasopressorer etter behov.

-

Hypoksi

 

-

Mild hypotensjon

 

CRS som krever moderat til høy intervensjon - én/flere av følgende:

-

Hemodynamisk instabilitet til tross for i.v. væske og vasopressorstøtte.

 

- Høydose eller flere ulike vasopressorer, oksygen, mekanisk ventilasjon og/eller andre støttende tiltak etter behov.
- Tocilizumab: Kroppsvekt <30 kg: 12 mg/kg i.v. over 1 time. Kroppsvekt >30 kg: 8 mg/kg i.v. over 1 time (maks. dose 800 mg). Ved fravær av klinisk bedring gis ny dose ved behov etter minst 8 timer. Ved manglende respons på 2. dose, vurder en 3. dose eller fortsett med alternative behandlingstiltak. Begrens til maks. 4 doser tocilizumab totalt.
-Ved fravær av bedring innen 12-18 timer etter 1. dose tocilizumab, eller forverring på noe tidspunkt, gi 2 mg/kg metylprednisolon som startdose og deretter 2 mg/kg/dag inntil vasopressorer og høyflow-oksygen ikke lenger trengs, trapp deretter ned.

-

Tiltakende pustevansker, herunder lungeinfiltrater, økende oksygenbehov inkl. høyflow-oksygen og/eller behov for mekanisk ventilasjon.

 

-

Rask klinisk forverring.

 

 

 

 

 

Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: B-ALL: Ingen data for barn <3 år. DLBCL: Ingen data. Eldre: B-ALL: Sikkerhet og effekt ukjent. DLBCL: Ingen dosejustering for eldre >65 år. Serumpositiv hepatitt B-virus (HBV), hepatitt C-virus (HCV) eller humant immunsviktvirus (hiv): Pasientens celler vil ikke aksepteres for produksjon. Screening skal gjøres før cellehøsting.
Tilberedning/Håndtering: Tines rett i forkant av administrering. Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler. Inneholder genetisk modifiserte humane blodceller. Ta forhåndsregler for å unngå potensiell overføring av smittsomme sykdommer og følg relevante biosikkerhetsretningslinjer ved avfallshåndtering.
Administrering: 10-20 ml/minutt gis som i.v. infusjon via lateksfri i.v. slange uten leukocyttfilter ved gravitasjonsflow. Etter fullført infusjon skylles infusjonsposen med 10-30 ml natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske ved back priming, som gis til pasienten.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kontraindikasjoner for lymfodepleterende behandling skal tas i betraktning.

Forsiktighetsregler

Behandlingsutsettelse: Utsett behandlingen ved pågående alvorlige bivirkninger fra tidligere kjemoterapi (særlig lunge-/hjertebivirkninger eller hypotensjon), aktiv ukontrollert infeksjon, aktiv transplantat-mot-vert-sykdom (GVHD), eller betydelig klinisk forverring av leukemibyrde eller lymfom etter lymfodepleterende kjemoterapi. Donasjon: Blod, organer, vev eller celler til transplantasjon skal ikke doneres fra behandlede pasienter. Aktiv leukemi/lymfom i CNS: Begrenset erfaring. Nytte-/risikoforhold ikke fastslått. CRS: Ofte sett etter infusjon, inkl. fatale eller livstruende tilfeller. Oppstår oftest 1-10 dager (median 3 dager) etter infusjon. Median tid til opphør er 7 dager. Symptomer inkl. høy feber, skjelving, muskelsmerter, leddsmerter, kvalme, oppkast, diaré, svetting, utslett, anoreksi, fatigue, hodepine, hypotensjon, encefalopati, dyspné, takypné og hypoksi. Forbigående hjertesvikt og ‑arytmi, nyresvikt og forhøyet ASAT, ALAT og bilirubin er også sett. Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), med lave fibrinogenverdier, kapillært lekkasjesyndrom og hemofagocytisk lymfohistiocytose/makrofagaktiveringssyndrom (HLS/MAS) er i noen tilfeller sett. Pasienten overvåkes nøye for symptomer. Risikofaktor hos barn og ungdom med B-ALL er høy tumorbyrde før infusjon, ukontrollert/akselererende tumorbyrde etter lymfodepleterende kjemoterapi, aktiv infeksjon og tidlig utbrudd av feber eller CRS etter infusjon. Risikofaktor hos voksne med DLBCL er ukjent. Ved alle indikasjoner gis egnet profylaktisk og terapeutisk infeksjonsbehandling, og det skal forsikres at eksisterende infeksjoner er over. Infeksjoner kan også oppstå under CRS og kan øke risikoen for fatalt utfall. For håndtering, se Dosering. Nevrologiske bivirkninger: Sees ofte, se Bivirkninger, og kan være alvorlig eller livstruende. Fleste tilfeller inntreffer innen 8 uker etter administrering (median 7 dager) og er forbigående med median varighet på 1 uke for B-ALL og 12 dager for DLBCL. Pasienten bør overvåkes, og diagnostiseres og behandles ved bivirkninger. Infeksjon/febril nøytropeni: Ved aktiv, ukontrollert infeksjon skal behandling ikke startes før infeksjonen er over. Infeksjonsprofylakse gis iht. standard retningslinjer mht. tidligere immunsuppresjon. Alvorlige infeksjoner, inkl. livstruende eller fatale, er sett ofte, og pasienten overvåkes nøye for symptomer og behandles etter behov. Antibiotika gis profylaktisk ved behov, og overvåkningsprøver bør tas før og under behandling. Febril nøytropeni er sett ofte. Vurder infeksjon og gi bredspektret antibiotika, væske og andre støttetiltak etter behov. Langvarig cytopeni: Kan vare i flere uker etter administrering og skal håndteres iht. standard retningslinjer. Fleste tilfeller viser bedring innen 3 måneder. Myeloide vekstfaktorer anbefales ikke de første 3 ukene etter infusjon eller før ev. CRS er over. Sekundær malignitet: Utvikling eller tilbakefall er mulig og pasienten skal overvåkes resten av livet. Ved sekundær malignitet skal produsenten kontaktes for instruksjoner om prøvetaking. Hypo-/agammaglobulinemi: Kan forekomme ved komplett remisjon etter administrering. Overvåk immunglobulinnivåer etter behandling og igangsett forebyggende tiltak ved lave nivåer. Tumorlysesyndrom (TSL): Er sett. Ved økt urinsyrenivå eller høy tumorbyrde bør allopurinol eller annen profylakse gis før infusjon for å senke TLS-risiko, og pasienten bør overvåkes. Samtidig sykdom: Bruk ved tidligere CNS-sykdom eller utilstrekkelig nyre-, lever-, lunge- eller hjertesykdom er ikke undersøkt, og krever spesiell oppfølging. Tidligere benmargstransplantasjon: Anbefales ikke gitt innen 4 måneder etter allogen stamcelletransplantasjon (SCT). Leukaferesen bør gjøres minst 12 uker etter SCT. Tidligere anti-CD19-behandling: Anbefales ikke hvis pasienten har fått tilbakefall av CD19-negativ leukemi etter tidligere anti-CD19-behandling. Interferens med serologisk testing: Kan gi falskt positivt resultat av noen kommersielle nukleinsyretester for hiv. Hjelpestoffer: Inneholder 24,3-121,5 mg natrium pr. dose (1-6% av anbefalt maks. daglig inntak), og dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Inneholder <1 mmol kalium, dvs. praktisk talt kaliumfritt. Inneholder 10 mg dekstran 40 og 82,5 mg dimetylsulfoksid pr. ml som begge kan gi anafylaktisk reaksjon, og ueksponerte pasienter skal observeres nøye de første minuttene under administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, pga. risiko for nevrologiske bivirkninger i 8 uker etter administrering.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X X71
Ingen interaksjonsstudier utført. Bruk av lavdose steroider iht. behandlingsalgoritmen for håndtering av CRS påvirker ikke ekspansjon og persistens av CAR-T-celler. Samtidig bruk av legemidler som hemmer/induserer T-cellefunksjon er ikke undersøkt. Levende vaksiner: Vaksinering anbefales ikke i minst 6 uker før start av lymfodepleterende kjemoterapi, under og etter behandling inntil immunfunksjon er gjenopprettet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Anbefales ikke under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Graviditetsstatus sjekkes før behandlingsstart. Gravide bør informeres om potensiell risiko for foster. Pga. mulig hypogammaglobulinemi ved bruk under graviditet, skal immunglobulinnivået måles hos den nyfødte.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for spedbarnet kan ikke utelukkes, og amming bør diskuteres med lege.
Fertilitet: Data mangler.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Febril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni, anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter. Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon, hypertensjon. Hud: Utslett. Immunsystemet: CRS, hypogammaglobulinemi. Infeksiøse: Infeksjoner (uspesifisert patogen), virusinfeksjoner, bakterieinfeksjoner, soppinfeksjoner. Luftveier: Hoste, hypoksi, dyspné, lungeødem, pleuraeffusjon, takypné. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, myalgi, artralgi. Nevrologiske: Hodepine, encefalopati, svimmelhet. Nyre/urinveier: Akutt nyreskade. Psykiske: Delirium, angst, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt, hypokalemi, hypofosfatemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hypoalbuminemi, hyperurikemi, hyperglykemi. Undersøkelser: Redusert hemoglobin, redusert antall lymfocytter, redusert antall leukocytter, redusert antall nøytrofile, redusert platetall, økt ASAT, økt ALAT, økt serumbilirubin, økt INR, vektnedgang. Øvrige: Feber, fatigue, ødem, smerter, frysninger. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: DIC, koagulopati, hematofagisk histiocytose, pancytopeni. Gastrointestinale: Munntørrhet, orale blødninger, stomatitt, abdominal distensjon, ascites, abdominalt kompartmentsyndrom. Hjerte/kar: Hjertesvikt, arytmi, hjertestans, kapillærlekkasjesyndrom, rødming. Hud: Pruritus, erytem, nattesvette, petekkier, økt svette. Immunsystemet: GVHD. Lever/galle: Hyperbilirubinemi. Luftveier: Neseblødning, lungeinfiltrater. Nevrologiske: Tremor, perifer nevropati, taleforstyrrelser, krampeanfall, hjerneblødning, nevralgi, iskemisk hjerneslag. Stoffskifte/ernæring: Væskeoverskudd, hypermagnesemi, hyponatremi, hyperfosfatemi, tumorlysesyndrom. Undersøkelser: Forlenget aPTT, redusert blodfibrinogen, økt serumferritin, økt alkalisk fosfatase, økt fibrin-D-dimer i blod, forlenget protrombintid. Øvrige: Asteni, influensalignende sykdom, multiorgansviktsyndrom.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ikke relevant.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X -

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Autolog, immuncellulær behandling. Vha. et transgen som koder for en CAR, reprogrammeres pasientens egne T-celler til å identifisere og eliminere CD19-uttrykkende celler. CAR består av et murint enkeltkjedet antistoffragment som gjenkjenner CD19 som er koblet til intracellulære signaleringsdomener fra 4‑1BB (CD137), som fremmer ekspansjon og persistens av T-celler, og CD3 zeta, som gir celleaktivering og antitumoraktivitet.
Absorpsjon: Tilsynelatende ingen sammenheng mellom dose og AUC0-28d eller Cmax. Rask initial ekspansjon etterfulgt av en langsommere bieksponensiell nedgang.
Fordeling: B-ALL: Sammenlignet med blod, fordeles 47,2%, 68,3% og 69% i benmarg ved hhv. dag 28, 3. og 6. måned hos barn og unge voksne. Tilstede i blod og benmarg utover 2 år. DLBCL: Sammenlignet med blod, fordeles 70% og 50% i benmarg ved hhv. dag 28 og 3. måned hos voksne. Påvist i opptil 2 år i blod og 9 måneder i benmarg ved komplett respons.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres under -120°C. Oppbevares i original beskyttende konvolutt som inneholder kassetten som beskytter infusjonsposen. Holdbar i 9 måneder. Oppbevares ved 20-25°C etter tining og infunderes innen 30 minutter, inkl. ev. avbrudd under infusjonen.

Sist endret: 28.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Kymriah, INFUSJONSVÆSKE, dispersjon:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
1-3 infusjonsposer
393943
-
-
3949873,80CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agammaglobulinemi: Mangel på gammaglobulin; en gruppe blodproteiner der noen typer (immunglobuliner) er en del av kroppens immunforsvar.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

all (akutt lymfatisk leukemi): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antipyretika (antipyretikum, antipyretiske midler): Legemidler som reduserer feber uten å senke normal kroppstemperatur.

aptt (aktivert partiell tromboplastintid): Screeningtest som måler aktiviteten til koagulasjonssystemet, og som benyttes i utredning av blødningstilstander.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ascites (væske i bukhulen): Væskemengden kan bli opptil 20 liter, og skyldes som oftest leversvikt.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

cytopeni (blodcellemangel): Lavere antall blodceller enn det som er normalt sett innen et gitt referanseområde.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dic (disseminert intravaskulær koagulasjon, forbrukskoagulopati): En sykdomstilstand der blodkomponenter som inngår i blodlevringen danner en mengde blodpropper. Det er mange årsaker til at dette skjer. I de fleste tilfellene oppstår det hudskader, og i fremskredne tilfeller oppstår omfattende blødninger.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypofosfatemi (fosfatmangel): Unormalt lavt nivå av fosfat i blodet. Kan blant annet gi svakhet og kramper, og kan sees ved flere ulike sykdomstilstander.

hypokalsemi (kalsiummangel): Lavt nivå av kalsium i blodet. Hypokalsemi kan oppstå ved utilstrekkelig inntak av kalsium fra maten. Det kan også skyldes sykdommer i lever og nyrer, samt forstyrrelser i dannelsen av et biskjoldkjertelhormon som styrer kalsiumbalansen.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulopati (koagulasjonsforstyrrelse): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tls (tumorlysesyndrom): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.