PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL PASIENTEN

Integrilin 0,75 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

eptifibatid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Integrilin er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du blir gitt Integrilin
 3. Hvordan du bruker Integrilin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Integrilin
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Integrilin er, og hva det brukes mot
Integrilin hemmer blodplateaggregasjonen. Dette betyr at legemidlet bidrar til å hindre dannelsen av blodpropper.
Det brukes hos voksne med tegn på alvorlige hjerteproblemer, definert som spontane og nylig opplevde brystsmerter hvor det er sett biologiske forandringer eller avvik på elektrokardiogram. Det gis vanligvis sammen med acetylsalicylsyre og ufraksjonert heparin.
 
2. Hva du må vite før du blir gitt Integrilin
Du må ikke gis INTEGRILIN
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor eptifibatid eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemiddelet (listet i avsnitt 6).
 • dersom du nylig har hatt blødning i mage, tarmer, urinblære eller andre organer, for eksempel hvis du har sett unormalt blod i avføringen din eller urinen (utenom menstruasjonsblødning) i løpet av de siste 30 dagene
 • dersom du har hatt et slag i løpet av de siste 30 dagene eller noen gang har hatt hjerneblødning
 • (hvis du tidligere har hatt slag, må du forsikre deg om at legen vet dette)
 • dersom du har hatt en hjernesvulst eller en tilstand som påvirker blodkarene omkring hjernen
 • dersom du har gjennomgått en større operasjon eller alvorlig skade i løpet av de 6 siste ukene
 • dersom du har eller har hatt blødningsproblemer
 • dersom du har eller har hatt problemer med blodlevring (koagulasjon) eller lavt blodplatetall
 • dersom du har eller har hatt alvorlig hypertensjon (høyt blodtrykk)
 • dersom du har eller har hatt alvorlige nyre- eller leverproblemer
 • dersom du er blitt behandlet med et annet legemiddel av samme type som Integrilin.
Vennligst informer legen dersom du har opplevd noe av dette. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med legen, farmasøyten ved sykehuset eller sykepleieren.
Vis forsiktighet ved bruk av Integrilin
 • Integrilin anbefales kun til bruk hos voksne pasienter som er innlagt på hjerteavdelinger
 • Integrilin er ikke ment til bruk hos barn eller ungdom under 18 år
 • Før og under behandlingen med Integrilin vil blodet ditt bli undersøkt som et sikkerhetstiltak for å begrense muligheten for uventede blødninger
 • Under behandlingen med Integrilin vil du bli nøye undersøkt for tegn på unormal eller uventet blødning.
Andre legemidler og Integrilin:
For å forhindre interaksjon med andre legemidler skal du fortelle lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler. Spesielt gjelder dette:
 • blodfortynnende midler (orale antikoagulantia) eller
 • legemidler som forhindrer blodpropp, inkludert warfarin, dipyridamol, tiklopidin og acetylsalisylsyre (unntatt de du eventuelt får som en del av behandlingen med Integrilin).
Graviditet og amming
Bruk av Integrilin er ikke vanligvis anbefalt under graviditet. Informer legen din dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil veie dine fordeler opp mot risikoen for det ufødte barnet ved bruk av Integrilin under graviditeten.
Hvis du ammer, bør ammingen avbrytes i behandlingsperioden.
 
3. Hvordan du bruker Integrilin
INTEGRILIN gis i en blodåre ved direkte injeksjon (sprøyte), etterfulgt av en infusjon (“drypp”). Dosen som gis er basert på vekten din. Den anbefalte dosen er 180 mikrogram/kg gitt som en bolus (rask intravenøs injeksjon), etterfulgt av en infusjon (“drypp”) på 2,0 mikrogram/kg/minutt i opptil 72 timer. Dersom du har nyresykdom, kan infusjonsdosen reduseres til 1,0 mikrogram/kg/minutt.
Hvis perkutan koronar intervensjon (PCI) utføres under behandling med Integrilin, kan den intravenøse oppløsningen gis i opptil 96 timer.
Du skal også få doser av acetylsalisylsyre (aspirin) og heparin (hvis det ikke må unngås i ditt tilfelle).
Dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av dette preparatet, spør legen, farmasøyten ved sykehuset eller sykepleieren.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan ramme mer enn 1 av 10 personer
 • små eller store blødninger (for eksempel blod i urin, blod i avføring, blodig oppkast eller blødning ved kirurgiske inngrep)
 • anemi (for lavt antall røde blodceller)
Vanlige bivirkninger
Disse kan ramme inntil 1 av 10 personer
 • betennelse i blodåre
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan ramme inntil 1 av 100 personer
 • redusert antall blodplater (celler i blodet som er nødvendige for at blodet skal levre seg)
 • redusert blodtilførsel til hjernen
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan ramme opptil 1 av 10 000 personer
 • alvorlig blødning (for eksempel blødning i magen, hjernen eller lungene)
 • fatal blødning
 • alvorlig reduksjon i antall blodplater (celler i blodet som er nødvendige for at blodet skal levre seg)
 • hudutslett (som elveblest)
 • plutselig og alvorlig allergisk reaksjon
Dersom du oppdager tegn på blødning, fortell dette til legen, farmasøyten ved sykehuset eller sykepleieren umiddelbart. I svært sjeldne tilfeller har blødinger blitt alvorlige og også fatale. Sikkerhetstiltak for å forhindre dette omfatter blodprøver og nøye oppfølging fra helsepersonell.
Dersom du utvikler alvorlig allergisk reaksjon eller elveblest, må du straks varsle lege, farmasøyten ved sykehuset eller sykepleier.
Andre bivirkninger som kan oppstå hos pasienter som trenger denne type behandling, omfatter slike som er forbundet med sykdomstilstanden som du behandles for, som for eksempel rask eller uregelmessig puls, lavt blodtrykk, sjokk eller hjertestans.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Integrilin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen og hetteglasset. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC)
Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Beskyttelse av Integrilin-oppløsningen mot lys er imidlertid ikke nødvendig under administrering.
Før bruk må innholdet i hetteglasset kontrolleres.
Integrilin må ikke brukes dersom synlige partikler eller misfarging er tilstede.
Ubrukt legemiddel skal kastes etter åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Integrilin
 • Virkestoffet er eptifibatid. Hver ml infusjonsløsning inneholder 0,75 mg eptifibatid. Ett hetteglass med 100 ml infusjonsløsning inneholder 75 mg eptifibatid.
 • Andre innholdsstoffer er sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid og vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Integrilin ser ut og innholdet i pakningen
Integrilin infusjonsvæske, oppløsning: 100 ml hetteglass, pakke med ett hetteglass.
Den klare og fargeløse oppløsningen leveres i et 100 ml hetteglass som er lukket med en butylgummipropp og forseglet med aluminiumforsegling.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland
Tilvirker:
Glaxo Operations UK Ltd., (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, DL12 8DT, Storbritannia
GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A., Strada Provinciale Asolana No. 90, San Polo di Torrile 43056, Parma, Italia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
GlaxoSmithKline AS
Tlf: + 47 22 70 20 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 25.03.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency) http://ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.