Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Imogas 240 mg kapsel, myk

simetikon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Imogas brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 10 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Imogas er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Imogas
 3. Hvordan du bruker Imogas
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Imogas
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Imogas er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Middel mot oppblåsthet. Imogas virker ved å bryte ned luft som forårsaker oppblåsthet. Brukes til behandling av symptomer på luft (flatulens) som får magen din til å føles oppblåst.
 
2. Hva du må vite før du bruker Imogas
Bruk ikke Imogas
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor simetikon eller et av de andre innholdsstoffene i Imogas (se punkt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Kontakt legen din dersom:
 • du ikke blir bedre etter 10 dagers behandling,
 • du har forstoppelse som ikke blir bedre.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Imogas kan brukes under graviditet og amming da absorpsjonen av simetikon er ubetydelig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Imogas har ingen kjent effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Imogas
Ikke relevant.
 
3. Hvordan du bruker Imogas
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Hvis du er 15 år eller eldre: Ta én kapsel etter hvert hovedmåltid. Svelg kapselen sammen med et stort glass vann. Ta høyst 3 kapsler daglig. Ikke bruk kapslene i mer enn 10 dager. Ikke gi Imogas til barn under 15 år.
Dersom du tar for mye av Imogas
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har tatt for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Imogas
Ta en kapsel etter neste hovedmåltid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Imogas forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert med ukjent frekvens:
 • buksmerter, kvalme, oppkast og forstoppelse
 • allergiske reaksjoner som for eksempel hudutslett, kløe, hevelse i ansikt, lepper, hals og tunge eller pustevanskeligheter.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Imogas
Dette legemidelet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Imogas etter utløpsdatoen som er angitt på blister og eske. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Imogas
 • Virkestoff er simetikon. Hver kapsel inneholder 240 mg simetikon.
 • Andre innholdsstoffer er gelatin og glyserol (E422).
Hvordan Imogas ser ut og innholdet i pakningen
Imogas er en gjennomsiktig, myk gelatinkapsel. Hver pakning inneholder 10, 20 eller 30 kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen: McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker: CATALENT FRANCE BEINHEIM S.A., 74 rue Principale, 67930 Beinheim, Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette legemidlet er godkjent i andre EØS land med følgende navn:
Danmark: IMOGAS
Sverige: IMOGAZE 240 mg, mjuk kapsel
Norge: IMOGAS 240 mg kapsel, myk
Irland: IMOGAS 240 mg soft capsule
Belgia: IMONOGAS
Luxemburg: IMONOGAS
Island: IMOGAZE 240 mg, mjúk hylki
Spania: IMONOGAS 240 mg cápsulas blandas
Portugal: IMOGAS 240 mg, cápsulas moles
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).