Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

insulin lispro

Hver Junior KwikPen leverer 0,5-30 enheter i trinn på 0,5 enheter.

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Humalog Junior KwikPen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Humalog Junior KwikPen
 3. Hvordan du bruker Humalog Junior Kwikpen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Humalog Junior KwikPen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Humalog Junior KwikPen er og hva det brukes mot
Humalog Junior KwikPen brukes til å behandle diabetes. Humalog virker raskere enn normalt humant insulin fordi insulin lispro er blitt endret noe sammenlignet med humant insulin. Insulin lispro er nært beslektet med humant insulin, som er et naturlig hormon produsert av bukspyttkjertelen.
Du får diabetes dersom bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået ditt. Humalog er en erstatning for ditt eget insulin og brukes for å kontrollere blodsukkeret på lang sikt. Det virker meget raskt og varer kortere tid enn oppløselig insulin (2 til 5 timer). Vanligvis skal Humalog injiseres innen 15 minutter før et måltid.
Legen din kan be deg bruke Humalog sammen med et mer langtidsvirkende insulin. Til hver insulintype følger det med et pakningsvedlegg med opplysninger om preparatet. Du må ikke endre insulinbehandlingen med mindre legen din har bedt deg om det.
Humalog er til behandling av voksne og barn.
Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen er en ferdigfylt engangspenn som inneholder 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) insulin lispro. En Kwikpen inneholder flere doser insulin. KwikPen teller en halv enhet (0,5 enheter) av gangen. Antall enheter vises i doseringsvinduet; kontrollér dette før injeksjon. Du kan gi en dose fra 0,5 enheter til 30 enheter i én injeksjon. Hvis dosen din er høyere enn 30 enheter, må du ta mer enn én injeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Humalog Junior KwikPen
Bruk IKKE Humalog Junior KwikPen
 • dersom du er allergisk overfor insulin lispro eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du tror at du er i ferd med å bli hypoglykemisk (få lavt blodsukker). Senere i pakningsvedlegget vil du finne en beskrivelse av hvordan du skal takle milde hypoglykemier (se avsnitt 3: Dersom du tar for mye av Humalog).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Humalog 100 enheter/ml oppløsning til injeksjon i din ferdigfylte penn (Junior KwikPen) skal IKKE blandes med annet insulin eller noe annet legemiddel.
 • Dersom blodsukkernivået ditt er godt kontrollert av din nåværende insulinbehandling, kan det hende at du ikke merker varselsymptomene når blodsukkeret faller for langt ned. Varselsymptomer er listet opp i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget. Du må nøye overveie tidspunkt for måltidene dine, hvor ofte du trener og hvor mye du har å gjøre. Du må også holde nøye øye med blodsukkernivået ditt ved å måle det ofte.
 • Noen få personer som har hatt hypoglykemiske reaksjoner etter bytte fra animalsk til humant insulin, har opplyst at de tidlige varselsymptomer ble mindre uttalte eller forandret. Dersom du ofte blir hypoglykemisk eller har vanskeligheter med å oppdage det, må du diskutere det med legen din.
 • Hvis du kan svare JA på noen av de følgende spørsmålene, informér legen din, apotek eller diabetessykepleier:
 • Har du vært syk nylig?
 • Har du problemer med nyrene eller leveren?
 • Trener du mer enn vanlig?
 • Du bør informere legen din dersom du har planer om å reise utenlands. Tidsforskjellene mellom land kan bety at dine injeksjoner og måltider faller på andre tidspunkt enn hjemme.
 • Noen pasienter med langvarig type 2-diabetes og eksisterende hjertesykdom eller slag, og som ble behandlet samtidig med pioglitazon og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på hjertesvikt, f.eks. unormal kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
 • Denne pennen anbefales ikke til bruk hos personer som er blinde eller har nedsatt syn, uten assistanse av noen som er trenet i bruk av pennen.
Andre legemidler og Humalog Junior KwikPen
Ditt insulinbehov kan forandre seg dersom du bruker
 • p-piller,
 • steroider,
 • skjoldbruskkjertelhormon,
 • perorale antidiabetika, (f.eks. metformin, akarbose, sulfonylurea, pioglitazon, empagliflozin, DPP-4-hemmere, som sitagliptin eller saksagliptin),
 • acetylsalisylsyre,
 • sulfapreparater,
 • somatostatinanaloger (som oktreotid som brukes for å behandle en lidelse der man produserer for mye veksthormon),
 • beta2-stimulerende midler som salbutamol eller terbutalin, ritodrin som brukes til å stoppe for tidlig fødsel,
 • betablokkere til behandling av høyt blodtrykk, eller
 • visse midler mot depresjon (MAO-hemmere eller selektive serotonin reopptakshemmere),
 • danazol (et legemiddel som påvirker eggløsning),
 • enkelte angiotensin converting (ACE)-hemmere som brukes til behandling av visse hjertelidelser eller høyt blodtrykk (feks. kaptopril, enalapril), og
 • visse legemidler til behandling av høyt blodtrykk, nyreskade forårsaket av diabetes og enkelte hjerteproblemer (angiotensin II reseptorblokkere).
Snakk med legen dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. (se også avsnittet «Advarsler og forsiktighetsregler»).
Humalog sammen med alkohol
Blodsukkeret ditt kan stige eller synke dersom du drikker alkohol. Derfor kan det være behov for å endre den nødvendige mengden insulin.
Graviditet og amming
Er du gravid eller planlegger du å bli gravid, eller ammer du? Ditt insulinbehov nedsettes vanligvis i løpet av de tre første månedene av graviditeten og øker de resterende seks månedene. Dersom du ammer, kan det være nødvendig å forandre på insulininntak eller diett. Snakk med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Både din konsentrasjons- og reaksjonsevne kan bli nedsatt dersom du blir hypoglykemisk (lavt blodsukker). Vær oppmerksom på dette problemet i alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv eller andre for fare, (f.eks. ved bilkjøring eller ved betjening av maskiner). Du bør kontakte legen din om tilrådeligheten angående bilkjøring dersom du har:
 • hyppige hypoglykemiske episoder
 • redusert eller manglende evne til å merke varselsymptomene på hypoglykemi
Viktig informasjon om innholdsstoffene i Humalog Junior KwikPen
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. tilnærmet «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Humalog Junior KwikpenNår du henter insulin, ferdigfylt penn på apoteket må du alltid kontrollere pakningen og etiketten for navn og type insulin. Forsikre deg om at du får den Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen legen din har bestemt at du skal bruke.
Bruk alltid dette legemidlet slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. For å hindre overføring av sykdommer skal hver penn kun benyttes av deg, selv om kanylen skiftes.
Dosering
 • Antallet halve enheter (0,5 enheter) vises i doseringsvinduet på pennen din. Halve enheter (0,5 enheter) vises som linjer mellom tallene.
 • Kontollér alltid tallet i doseringsvinduet for å forsikre deg om at du har stilt inn riktig dose.
 • Normalt skal Humalog injiseres innen 15 minutter før et måltid. Ved behov kan Humalog også injiseres rett etter et måltid. Legen din skal ha fortalt deg nøyaktig hvor mye du skal injisere, når du skal injisere det og hvor ofte. Disse instruksjonene gjelder kun for deg. Følg instruksjonene nøyaktig og besøk din diabetesklinikk regelmessig.
 • Dersom du forandrer insulintypen du bruker (f.eks. fra humant eller animalsk insulin til et Humalog produkt), kan det hende at du må ta mer eller mindre insulin enn før. Dette gjelder kanskje kun for den første injeksjonen, eller det kan være en gradvis forandring i løpet av flere uker eller måneder.
 • Humalog Kwikpen ferdigfylt penn er kun tilpasset injeksjon like under huden. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Klargjøring av Humalog Junior KwikPen
 • Humalog er allerede oppløst i vann, så den trenger ikke blandes. Bruk Humalog kun hvis væsken ser ut som vann. Den skal være klar og verken være misfarget eller inneholde partikler. Kontroller dette hver gang før du skal injisere deg selv.
Nullstilling av Junior KwikPen (se bruksanvisning)
 • Vask hendene.
 • Les bruksanvisningen for hvordan man bruker den ferdigfylte insulinpennen. Følg anvisningene nøye. Her er noen påminnelser:
 • Skift kanyle før hver injeksjon. (Kanyler er ikke inkludert i pakningen).
 • Klargjør alltid Junior KwikPen før bruk. Dette sjekker at insulin kommer ut og at luftbobler fjernes fra Junior KwikPen. Fjerning av store luftbobler er nødvendig for å sikre nøyaktig insulindose. Det kan hende noen små luftbobler blir igjen i pennen, men dette er av mindre betydning. Dersom luftboblene skulle være store, kan det påvirke insulindosen.
Injeksjon av Humalog
 • Før du injiserer, må du rense huden slik du har blitt lært. Injiser under huden slik du har blitt vist. Injiser ikke direkte i en blodåre. La kanylen være i huden ca. fem sekunder etter at du har injisert for å være sikker på at du har injisert hele dosen. Ikke massér området du akkurat har injisert. Forsikre deg om at du injiserer minst 1 cm fra forrige injeksjonssted slik at du "roterer" stedene du injiserer, slik du har blitt lært. Uansett hvor du injiserer, enten overarm, lår, setet eller mageregionen, vil Humalog virke raskere enn humant insulin.
 • Du må ikke selv injisere Humalog intravenøst. Humalog skal injiseres slik du er blitt vist av lege eller sykepleier. Det er kun legen din som kan injisere Humalog intravenøst. Legen din vil kun gjøre dette i spesielle tilfeller som f.eks under en operasjon eller hvis du er syk og glukosenivået ditt er for høyt.
Etter injeksjon
 • Så snart injeksjonen er gjennomført skrus kanylen av Junior KwikPen ved hjelp av den ytre beskyttelseshetten. Insulinet vil holde seg sterilt og ikke lekke når kanylen blir fjernet fra pennen. Det forhindrer også at luftbobler kommer inn i kanylen og tetter den. Du må ikke dele kanyle eller penn med andre. Sett på pennehetten.
Ytterligere injeksjoner
 • Benytt en ny kanyle for hver injeksjon. Fjern luftbobler før hver injeksjon. Du kan se omtrent hvor mye Humalog som er igjen i pennen ved holde Junior KwikPen med kanylen pekende loddrett oppover. Skalaen på sylinderampullen viser omtrent hvor mange enheter som er igjen i pennen.
 • Når Junior KwikPen er tom, kan den ikke brukes igjen. Kast pennen sikkerhetsmessig forsvarlig; apoteket eller diabetessykepleieren vil fortelle deg hvordan.
Bruk av Humalog i en insulin infusjonspumpe
 • Junior KwikPen er egnet kun til injeksjon under huden. Bruk ikke pennen til å administrere Humalog på annen måte. Andre typer Humalog 100 enheter/ml er tilgjenglig dersom det er behov for dette. Snakk med legen din dersom dersom dette er aktuelt for deg.
Dersom du tar for mye av Humalog
Dersom du tar mer Humalog enn du trenger, kan blodsukkeret bli lavt. Mål blodsukkeret ditt. Hvis blodsukkernivået ditt er lavt (mild hypoglykemi), bør du spise glukosetabletter, sukker eller drikke sukkerholdig drikke. Spis så frukt, kjeks eller brød slik legen har fortalt deg. Deretter bør du hvile. Dette vil ofte hjelpe deg over et mildt tilfelle av hypoglykemi eller en liten overdose med insulin. Dersom du blir verre, og pusten blir overfladisk og huden blir blek, skal du straks ta kontakt med legen din. En injeksjon med glukagon kan behandle en relativt alvorlig grad av hypoglykemi. Spis glukose eller sukker etter glukagon-injeksjonen. Dersom du ikke responderer på glukagonbehandlingen, må du innlegges på sykehus. Be legen din informere deg om glukagon.
Dersom du har glemt å ta Humalog
Dersom du tar mindre Humalog enn du trenger, kan blodsukkeret bli høyt. Mål blodsukkeret ditt.
Dersom hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ikke behandles, kan tilstanden bli veldig alvorlig og forårsake hodepine, kvalme, brekninger, dehydrering, bevisstløshet, koma eller til og med død (se avsnitt 4. Mulige bivirkninger).
Tre enkle trinn for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi:
 • Ha alltid med deg ekstra penn i tilfelle du mister din Junior KwikPen eller den blir ødelagt.
 • Ha alltid med deg noe som viser at du er diabetiker.
 • Ha alltid med deg sukker.
Dersom du avbryter behandling med Humalog
Dersom du tar mindre Humalog enn du trenger, kan blodsukkeret bli høyt. Gjør ikke forandringer som berører insulinet ditt uten at legen din har bestemt dette.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Humalog forårsake bivirkninger, men ikke alle får dem.
Alvorlig allergi er sjelden (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 personer). Symptomene er følgende:
 • utslett over hele kroppen
 • blodtrykksfall
 • vanskeligheter med å puste
 • hjertebank
 • hvesende pust
 • svette
Dersom du tror du har denne type insulinallergi, må du straks fortelle det til en lege.
Lokal allergi er vanlig (kan forekomme hos inntil 1 av 10 personer): Noen får rødhet, hevelse eller kløe i området der insulin injiseres. Dette forsvinner vanligvis i løpet av få dager til få uker. Dersom dette hender med deg, må du fortelle legen din om det.
Lipodystrofi (fortykkelse eller fordypninger i huden) er mindre vanlig ( kan forekomme hos inntil 1 av 100 personer): Informer legen din dersom du merker fortykkelse eller fordypninger ved innstikkstedet.
Ødem (feks. hevelse i armer og ankler; væskeansamling) er rapportert, spesielt ved oppstart av insulinbehandling eller ved endring i behandlingen for å forbedre blodsukkerkontrollen.
Vanlige problemer ved diabetesHypoglykemi
Hypoglykemi (lavt blodsukker) betyr at det er utilstrekkelig mengde sukker i blodet. Tilstanden kan oppstå dersom:
 • du tar for mye Humalog eller annet insulin,
 • du hopper over eller forsinker måltider, forandrer dietten,
 • du trener eller arbeider for hardt rett før eller etter et måltid,
 • du har en infeksjon eller en sykdom (spesielt diaré eller oppkast),
 • det er en forandring i ditt behov for insulin, eller
 • du har problemer med nyrer eller lever som forverres.
Alkohol og enkelte legemidler kan påvirke blodsukkernivået (se avsnitt 2).
De første symptomene på lavt blodsukker kommer vanligvis raskt og kan medføre følgende:
 • tretthet • hjertebank
 • nervøsitet eller skjelving • sykdomsfølelse
 • hodepine • kaldsvette
Dersom du har problemer med å oppdage disse varselsymptomene, bør du unngå
alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. ved bilkjøring.
Hyperglykemi og diabetisk ketoacidose
Hyperglykemi (for mye sukker i blodet) betyr at kroppen din ikke har nok insulin. Hyperglykemi kan oppstå ved:
 • å ikke ta Humalog eller annen insulin,
 • å ta mindre insulin enn legen ber deg om,
 • å spise mye mer enn dietten tillater,
 • feber, infeksjon eller emosjonelt stress.
Hyperglykemi kan føre til diabetisk ketoacidose. De første symptomene kommer langsomt over mange timer eller dager. Symptomer på hyperglykemi kan være:
 • søvnighet • apetittløshet
 • rødfarge i ansikt • fruktaktig lukt av pusten
 • tørste • sykdomsfølelse og kvalme
Alvorlige symptomer er tungpustethet og rask puls. Skaff medisinsk hjelp omgående.
Sykdom
Dersom du er syk, særlig om du er kvalm eller kaster opp, kan det være behov for å endre insulinmengden. Selv når du ikke spiser som normalt, trenger du insulin. Test urinen eller blodet, følg de alminnelige “regler ved sykdom” og informér legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Humalog Junior KwikPen
Legemidlet oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Før første gangs bruk skal Humalog Junior KwikPen lagres i kjøleskap (ved 2-8ºC). Skal ikke fryses.
Humalog Junior KwikPen som er i bruk skal oppbevares ved romtemperatur (15-30ºC) og kastes etter 28 dager, selv om det er oppløsning igjen. Skal ikke stå nær varme eller i solen. Junior KwikPen som er i bruk skal ikke oppbevares i kjøleskap. Junior KwikPennen skal ikke oppbevares med kanyle på.
Bruk ikke dette legemidlet hvis oppløsningen er farget eller inneholder partikler. Du må kun bruke den dersom den ser ut som vann. Kontroller dette hver gang du setter en injeksjon.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen oppløsning til injeksjon
 • Virkestoff er insulin lispro. Hver ml oppløsning inneholder 100 enheter (E) insulin lispro. Hver ferdigfylte penn (3 ml) inneholder 300 enheter (E) insulin lispro.
 • Andre innholdsstoffer er m-, glyserol, dinatriumfosfatheptahydrat, sinkoksid og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for regulering av surhetsgraden.
Hvordan Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ser ut og innholdet i pakningen
Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen injeksjonsvæske, oppløsning, er en steril, klar, fargeløs, vandig oppløsning og inneholder 100 enheter insulin lispro i hver milliliter (100 enheter/ml) oppløsning til injeksjon. Hver Humalog Junior KwikPen inneholder 300 enheter (3 ml). Humalog Junior KwikPen kommer i pakning med 5 ferdigfylte penner eller flerpakning med 2 × 5 ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Junior KwikPennen har en innebygget sylinderampulle. Når den ferdigfylte pennen er tom, kan du ikke bruke den igjen. Junior KwikPen er blå. Doseringsknappen er blå med forhøyning i kanten. Etiketten er hvit med orange fargesøyle og en orange til gul, burgunder fargestripe. Hver Junior KwikPen leverer 0,5-30 enheter i trinn på 0,5 enheter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.
Tilvirker
Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency), http://www.ema.europa.eu/
 
BRUKSANVISNINGHumalog 100 enheter/ml Junior KwikPen injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
insulin lispro
Mangler tekstalternativ for bilde
LES BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK
Les bruksanvisningen før du begynner å bruke Humalog Junior KwikPen hver gang du får en ny Humalog Junior KwikPen. Den kan inneholde nye opplysninger. Denne informasjonen er ikke ment å erstatte kontakt med med helsepersonell om din sykdom eller behandling.
Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen («Pennen») er en ferdigfylt engangspenn som inneholder 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) insulin lispro injeksjonsvæske, oppløsning. En penn inneholder flere doser insulin.
 • Helsepersonell vil fortelle deg hvor mange enheter du skal ta i hver dose og hvordan du skal injisere denne dosen.
 • Pennen stilles med en halv enhet (0,5 enheter) av gangen. Du kan injisere fra 0,5 enheter til 30 enheter i én enkelt injeksjon.
 • Dersom dosen din er høyere enn 30 enheter må du ta mer enn én injeksjon.
 • Stempelet beveger seg bare litt ved hver injeksjon og det kan hende du ikke ser at det beveger seg. Stempelet når enden av ampullen kun når du har brukt alle 300 enhetene i pennen.
Ikke del penn med andre personer, selv om kanylen har blitt byttet. Ikke bruk kanyler om igjen eller del med andre. Du kan overføre en infeksjon til andre eller selv få en infeksjon.
Denne pennen anbefales ikke til bruk hos personer som er blinde eller har nedsatt syn, uten assistanse av noen som har fått opplæring i bruk av pennen.
Humalog Junior KwikPendeler
Mangler tekstalternativ for bilde
Kanyledeler (Kanyler er ikke inkludert)
Mangler tekstalternativ for bilde
Doserinsstempel, blått, med forhøyninger på enden og på siden
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du kan kjenne igjen Humalog Junior KwikPen:
 • Pennens farge: Blå
 • Doseringsstempel: Blått, med forhøyninger på enden og på siden
 • Etiketter: Hvite med en orange fargesøyle og orange til gult og burgunderfargestripe
Nødvendig utstyr for injeksjon:
 • Humalog Junior KwikPen
 • Kanyler som passer til KwikPen (BD [Becton, Dickinson and Company] pennkanyler anbefales)
 • Serviett
Kanyler og serviett er ikke inkludert i pakningen.
Klargjøring av pennen
 • Vask hendene med såpe og vann.
 • Kontrollér pennen for å forsikre deg om at du tar riktig insulin. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin.
 • Bruk ikke pennen etter utløpsdatoen på etiketten eller lengre enn 28 dager etter at du tok pennen i bruk.
 • Bruk alltid en ny kanyle for hver injeksjon for å forebygge infeksjoner og for å unngå at kanylen tettes.

Trinn 1:
 • Dra pennehetten rett av.
  • Ikke fjern etiketten på pennen.
 • Tørk av gummiforseglingen med en serviett.
Humalog skal være klar og fargeløs. Ikke bruk den hvis den er uklar, farget eller hvis det er partikler eller klumper i den.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 2:
 • Ta en ny kanyle.
 • Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 3:
 • Press beskyttelseshetten med kanylen rett
på pennen og skru til kanylen sitter fast.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 4:
 • Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast den.
 • Trekk av kanylebeskytteren og kast den.
Mangler tekstalternativ for bilde

Kontroll av pennenKontrollér før hver injeksjon.
 • Kontroll av pennen fjerner luft som kan ha samlet seg i kanylen og sylinderampullen under normal bruk. Det er viktig å kontrollere pennen slik at den virker slik den skal.
 • Hvis du ikke kontrollerer før hver injeksjon kan du få for mye eller for lite insulin.

Trinn 5:
 • For å kontrollere pennen din: Vri doseringsstempelet til 2 enheter.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 6:
 • Hold pennen med kanylen pekende oppover. Knips på sylinderampullen for å samle luftbobler i toppen.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 7:
 • Fortsett å holde pennen med kanylen pekende oppover. Press doseringsstempelet inn inntil det stopper og ”0” vises i doseringsvinduet. Hold doseringsstempelet inne og tell sakte til 5.
Du skal se insulin på kanylespissen.
 • Hvis du ikke ser insulin, gjenta kontrolltrinnene, men ikke mer enn 4 ganger.
 • Hvis du fortsatt ikke ser insulin skift kanyle og gjenta kontrolltrinnene.
Små luftbobler er normalt og vil ikke påvirke dosen din.
Mangler tekstalternativ for bilde

Innstilling av dosen
 • Du kan ta fra en halv (0,5 enheter) til 30 enheter i én injeksjon.
 • Kontrollér alltid tallet i doseringsvinduet for å forsikre deg om at du har stilt inn riktig dose.
 • Hvis dosen din er mer enn 30 enheter må du ta mer enn én injeksjon.
  • Snakk med helsepersonell om hvordan dosen din skal gis.
  • Bruk ny kanyle til hver injeksjon og gjenta «Kontroll av pennen».
  • Dersom du vanligvis trenger mer enn 30 enheter bør du spørre helsepersonell om en annen Humalog KwikPen ville passe bedre for deg.

Trinn 8:
 • Vri doseringsknappen for å velge antallet enheter du skal injisere. Doseindikatoren skal være på linje med dosen som skal injiseres.
  • Pennen stilles inn med en halv enhet (0,5 enheter) av gangen.
  • Et klikk høres når doseringsknappen vris.
  • Dosen skal IKKE stilles inn ved å telle klikk; det kan føre til feil dose.
  • Dosen kan justeres ved å vri doseringsknappen i begge retninger til den riktige dosen vises i doseindikatoren.
  • Hele enheter vises med siffer.
  • Halve enheter vises som hele linjer.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • For å sikre at korrekt dose er innstilt skal tallet i doseringsvinduet alltid kontrolleres.
Mangler tekstalternativ for bilde

 • Det er ikke mulig å stille inn en dose som er større enn antallet enheter igjen i pennen.
 • Hvis du skal injisere flere enheter enn det som er igjen i pennen, kan du:
  • injisere mengden som er igjen i pennen din og bruke en ny penn for å få resten av dosen,
   eller,
  • ta en ny penn og injisere hele dosen.
 • Det er normalt at det i pennen er igjen en liten mengde insulin som ikke kan injiseres.
Injeksjon av dosen
 • Injisér dosen slik helsepersonell har vist deg.
 • Bytt (rotér) injeksjonssted for hver injeksjon.
 • Ikke prøv å endre dosen mens du injiserer.

Trinn 9:
 • Velg injeksjonssted.
  Humalog injiseres under huden (subkutant) i mageregion, sete, lår eller overarm.
 • Tørk av huden med en desinfeksjonsserviett og la injeksjonsstedet tørke før du injiserer dosen.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 10:
 • Stikk kanylen inn i huden.
 • Press doseringsknappen helt inn.
Mangler tekstalternativ for bilde

 • Fortsett å holde doseringsknappen inne, og tell sakte til 5 før kanylen trekkes ut.
  Mangler tekstalternativ for bilde
IkkFørsøk ikke å injisere ved å vri doseringsknappen. Du vil IKKE få insulindosen ved å vri doseringsknappen.

Trinn 11 :
 • Trekk kanylen ut av huden.
  • En dråpe insulin på kanylespissen er normalt. Det vil ikke påvirke dosen din.
 • Kontrollér tallet i doseringsvinduet.
  • Dersom du ser ”0” i doseringsvinduet har du fått hele dosen du stilte inn.
  • Dersom du ikke ser ”0” i doseringsvinduet har du ikke fått full dose. Du skal ikke stille inn en ny dose. Fullfør injeksjonen ved å injisere det som er igjen.
  • Dersom du fortsatt ikke tror du har fått hele dosen skal du ikke gjenta injeksjonen. Følg med på blodsukkerverdiene dine og ta kontakt med helsepersonell for instruksjoner.
Stempelet beveger seg lite for hver injeksjon og det kan hende du ikke ser at det beveger seg.
Hvis du ser blod etter at du trekker ut kanylen fra huden, press lett på injeksjonsstedet med en kompress el. lign. Ikke gni området.
Mangler tekstalternativ for bilde

Etter injeksjonen

Trinn 12:
 • Sett beskyttelseshetten forsiktig på.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 13:
 • Skru av kanylen med beskyttelseshetten på og kast den som vist nedenfor (se Kassering av penner og kanyler).
 • Pennen skal ikke oppbevares med kanylen festet på; dette for å unngå lekkasje, tett kanyle og at luft kommer inn i pennen.
Mangler tekstalternativ for bilde

Trinn 14:
 • Sett på pennhetten ved å plassere hetteklipset og doseindikatoren på linje og press hetten rett på.
Mangler tekstalternativ for bilde

Kassering av penner og kanyler
 • Kanylene kastes i en beholder som kan lukkes og der kanylene ikke kan stikke gjennom. Kanyler skal ikke kastes i husholdningsavfall uten forsvarlig innpakning.
 • Beholderen skal ikke gjenbrukes.
 • Spør helsepersonell om hvor man kan kaste kanylebeholderen.
 • Anbefalingene om håndtering av kanyler er ikke ment til å erstatte instruksjoner gitt av helsepersonell eller øvrige lokale rutiner.
Oppbevaring av pennenPenner som ikke er tatt i bruk
 • Oppbevar penner som ikke er tatt i bruk i kjøleskapet mellom (2ºC og 8ºC).
 • Humalog skal ikke fryses. Skal ikke brukes dersom den har vært frosset.
 • Ubrukte penner kan benyttes til utløpsdatoen på etiketten hvis pennen har vært oppbevart i kjøleskap.
Penner som er i bruk
 • Pennen som er i bruk skal oppbevares i romtemperatur [ved høyst (30ºC)] og beskyttet mot støv, mat og drikke, varme og lys.
 • Kast pennen du bruker etter 28 dager, selv om det er insulin igjen.
Generell informasjon om sikker og effektiv bruk av pennen
 • Penn og kanyler oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ikke bruk pennen hvis deler av den ser ødelagt eller skadet ut.
 • Ha alltid en ekstra penn i tilfelle du mister eller skader pennen.
Problemløsing
 • Hvis du ikke kan fjerne pennehetten; vri hetten forsiktig frem og tilbake og trekk så hetten rett av.
 • Hvis det er vanskelig å trykke inn doseringsknappen:
  • Ved å presse doseringsknappen saktere inn blir det lettere å injisere.
  • Kanylen kan være tett. Sett på en ny kanyle og kontrollér pennen.
  • Det kan være støv, mat eller væske inne i pennen. Kast pennen og ta en ny. Det kan være nødvendig med en ny resept.
Hvis du har spørsmål eller problemer med din Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen, ta kontakt med helsepersonell for hjelp.
Denne bruksanvisningen ble sist oppdatert: 16.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.