Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt penn

insulin lispro

Hver KwikPen leverer 1-60 enheter i trinn på 1 enhet.

 

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Humalog Mix25 Kwikpen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Humalog Mix25 Kwikpen
 3. Hvordan du bruker Humalog Mix25 Kwikpen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Humalog Mix25 Kwikpen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Humalog Mix25 Kwikpen er og hva det brukes mot
Humalog Mix25 KwikPen brukes til å behandle diabetes. Det er en forhåndsblandet suspensjon. Virkestoff er insulin lispro. 25% av insulin lispro i Humalog Mix25 KwikPen er oppløst i vann og virker raskere enn normalt humant insulin fordi insulinmolekylet er endret litt. 75% av insulin lispro i Humalog Mix25 er tilgjengelig i en suspensjon sammen med protaminsulfat, for forlenget virkning.
Du får diabetes dersom bukspyttkjertelen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået ditt. Humalog Mix25 er en erstatning for ditt eget insulin og brukes for å kontrollere blodsukkeret på lang sikt. Det virker meget raskt og varer lengre enn oppløselig insulin. Vanligvis skal Humalog Mix25 injiseres innen 15 minutter før et måltid.
Legen din kan be deg bruke Humalog Mix25 KwikPen sammen med et mer langtidsvirkende insulin. Til hver insulintype følger det med et pakningsvedlegg med opplysninger om preparatet. Du må ikke endre insulinbehandlingen med mindre legen din har bedt deg om det. Vær veldig forsiktig dersom du endrer insulinbehandlingen.
KwikPen er en ferdigfylt engangspenn som inneholder 3 ml (300 enheter, 100 enheter/ml) insulin lispro. En KwikPen inneholder flere doser insulin. KwikPen teller 1 enhet av gangen. Antall enheter vises i doseringsvinduet; kontrollér dette før injeksjon. Du kan gi en dose fra 1 til 60 enheter i én injeksjon. Hvis dosen din er høyere enn 60 enheter, må du ta mer enn én injeksjon.
 
2. Hva du må vite før du bruker Humalog Mix25 Kwikpen
Bruk IKKE Humalog Mix25 KwikPen
 • dersom du tror at du er i ferd med å bli hypoglykemisk (få lavt blodsukker). Senere i pakningsvedlegget vil du finne en beskrivelse av hvordan du skal takle milde hypoglykemier(se avsnitt 3 Dersom du tar for mye av Humalog Mix25).
 • dersom du er allergisk overfor insulin lispro eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Dersom blodsukkernivået ditt er godt kontrollert av din nåværende insulinbehandling, kan det hende at du ikke merker varselsymptomene når blodsukkeret faller for langt ned. Varselsymptomer er listet opp senere i dette pakningsvedlegget. Du må nøye overveie tidspunkt for måltidene dine, hvor ofte du trener og hvor mye du har å gjøre. Du må også holde nøye øye med blodsukkernivået ditt ved å måle det ofte.
 • Noen få personer som har hatt hypoglykemiske reaksjoner etter bytte fra animalsk til humant insulin, har opplyst at de tidlige varselsymptomer ble mindre uttalte eller forandret. Dersom du ofte blir hypoglykemisk eller har vanskeligheter med å oppdage det, må du diskutere det med legen din.
 • Hvis du kan svare JA på noen av de følgende spørsmålene, informér legen din, apotek eller diabetessykepleier:
  • Har du vært syk nylig?
  • Har du problemer med nyrene eller leveren?
  • Trener du mer enn vanlig?
 • Insulinmengden du behøver kan også forandre seg dersom du drikker alkohol.
 • Du bør informere legen din dersom du har planer om å reise utenlands. Tidsforskjellene mellom land kan bety at dine injeksjoner og måltider faller på andre tidspunkt enn hjemme.
 • Noen pasienter med langvarig type 2-diabetes og eksisterende hjertesykdom eller slag, og som ble behandlet samtidig med pioglitazon og insulin opplevde utvikling av hjertesvikt. Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever symptomer på hjertesvikt, f.eks. unormal kortpustethet, rask vektøkning eller lokal hevelse (ødem).
 • Denne pennen anbefales ikke til bruk hos personer som er blinde eller har nedsatt syn, uten assistanse av noen som har fått opplæring i bruk av pennen.
Andre legemidler og Humalog Mix25 KwikPen
Ditt insulinbehov kan forandre seg dersom du bruker
 • p-piller,
 • steroider,
 • skjoldbruskkjertelhormon,
 • perorale antidiabetika,
 • acetylsalisylsyre,
 • sulfapreparater,
 • oktreotid,
 • beta2-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin),
 • betablokkere eller
 • visse midler mot depresjon (MAO-hemmere eller selektive serotonin reopptakshemmere),
 • danazol,
 • enkelte angiotensin converting enzyme (ACE)-hemmere (kaptopril, enalapril) og
 • angiotensin II-reseptorblokkere.
Snakk med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler (se avsnitt Advarsler og forsiktighetsregler).
Graviditet og amming
Er du gravid eller planlegger du å bli gravid, eller ammer du? Ditt insulinbehov nedsettes vanligvis i løpet av de tre første månedene av graviditeten og øker de resterende seks månedene. Dersom du ammer, kan det være nødvendig å forandre på insulininntak eller diett. Snakk med lege før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Både din konsentrasjons- og reaksjonsevne kan bli nedsatt dersom du blir hypoglykemisk (lavt blodsukker). Vær oppmerksom på dette problemet i alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv eller andre for fare, (f.eks. ved bilkjøring eller ved betjening av maskiner). Du bør kontakte legen din om tilrådeligheten angående bilkjøring dersom du har:
 • hyppige hypoglykemiske episoder
 • redusert eller manglende evne til å merke varselsymptomene på hypoglykemi
Viktig informasjon om innholdsstoffene i Humalog Mix25 KwikPen
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. tilnærmet «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Humalog Mix25 Kwikpen
Når du henter insulin, ferdigfylt penn på apoteket må du alltid kontrollere pakningen og etiketten for navn og type insulin. Forsikre deg om at du får den Humalog Mix25 KwikPen legen din har bestemt at du skal bruke.
Bruk alltid Humalog Mix25 KwikPen slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker. For å hindre overføring av sykdommer skal hver penn kun benyttes av deg, selv om kanylen skiftes.
Dosering
 • Normalt skal Humalog Mix25 injiseres innen 15 minutter før et måltid. Ved behov kan Humalog også injiseres rett etter et måltid. Legen din skal ha fortalt deg nøyaktig hvor mye du skal injisere, når du skal injisere det og hvor ofte. Disse instruksjonene gjelder kun for deg. Følg instruksjonene nøyaktig og besøk din diabetesklinikk regelmessig.
 • Dersom du forandrer insulintypen du bruker (f.eks. fra humant eller animalsk insulin til et Humalog produkt), kan det hende at du må ta mer eller mindre insulin enn før. Dette gjelder kanskje kun for den første injeksjonen, eller det kan være en gradvis forandring i løpet av flere uker eller måneder.
 • Humalog Mix25 Kwikpen ferdigfylt penn er kun tilpasset injeksjon like under huden. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.
Klargjøring av Humalog Mix25 KwikPen
 • Humalog Mix25 KwikPen bør rulles i håndflaten og vendes 180° ti ganger rett før bruk for å suspendere insulinet. Rotér til suspensjonen ser jevnt uklar og melkeaktig ut. Gjenta prosedyren til innholdet er blandet. Sylinderampullen inneholder en liten glasskule for å lette blandingen. Ikke rist kraftig da dette kan gi skum som gjør det vanskelig å måle opp korrekt dose. Sylinderampullen bør kontrolleres ofte og skal ikke brukes hvis klumper av stoff eller faste, hvite partikler er klistret til bunnen eller veggene slik at sylinderampullen ser frossent ut. Kontroller sylinderampullen før hver injeksjon.
Nullstilling av KwikPen (se bruksanvisning)
 • Vask hendene.
 • Les bruksanvisningen for hvordan man bruker den ferdigfylte insulinpennen. Følg anvisningene nøye. Her er noen påminnelser:
 • Skift kanyle før hver injeksjon. (Kanyler er ikke inkludert i pakningen).
 • Klargjør alltid KwikPen før bruk. Dette sjekker at insulin kommer ut og at luftbobler fjernes. Fjerning av store luftbobler er nødvendig for å sikre nøyaktig insulindose. Det kan hende noen små luftbobler blir igjen i pennen, men dette er av mindre betydning. Dersom luftboblene skulle være store, kan det påvirke insulindosen.
Injeksjon av Humalog Mix25
 • Før du injiserer, må du rense huden slik du har blitt lært. Injisér Humalog Mix25 under huden slik du har blitt vist. Injiser ikke direkte i en blodåre. La kanylen være i huden ca. fem sekunder etter at du har injisert for å være sikker på at du har injisert hele dosen. Ikke massér området du akkurat har injisert. Forsikre deg om at du injiserer minst 1 cm fra forrige injeksjonssted slik at du "roterer" stedene du injiserer, slik du har blitt lært.
Etter injeksjon
 • Så snart injeksjonen er gjennomført skrus kanylen av ved hjelp av den ytre beskyttelseshetten. Insulinet vil holde seg sterilt og ikke lekke når kanylen blir fjernet fra pennen. Det forhindrer også at luftbobler kommer inn i pennen og tetter kanylen. Du må ikke dele kanyle eller penn med andre. Sett på pennehetten.
Ytterligere injeksjoner
 • Benytt en ny kanyle for hver injeksjon. Fjern luftbobler før hver injeksjon. Du kan se omtrent hvor mye insulin som er igjen i pennen ved holde KwikPen med kanylen pekende loddrett oppover. Skalaen på sylinderampullen viser omtrent hvor mange enheter som er igjen i pennen.
 • Du må ikke blande annen insulin i den ferdigfylte pennen. Når KwikPen er tom, kan den ikke brukes igjen. Kast pennen sikkerhetsmessig forsvarlig.
Dersom du tar for mye av Humalog Mix25
Dersom du tar mer Humalog Mix25 enn du trenger, kan blodsukkeret bli lavt. Mål blodsukkeret ditt. Hvis blodsukkernivået ditt er lavt (mild hypoglykemi), bør du spise glukosetabletter, sukker eller drikke sukkerholdig drikke. Spis så frukt, kjeks eller brød slik legen har fortalt deg. Deretter bør du hvile. Dette vil ofte hjelpe deg over et mildt tilfelle av hypoglykemi eller en liten overdose med insulin. Dersom du blir verre, og pusten blir overfladisk og huden blir blek, skal du straks ta kontakt med legen din. En injeksjon med glukagon kan behandle en relativt alvorlig grad av hypoglykemi. Spis glukose eller sukker etter glukagon-injeksjonen. Dersom du ikke responderer på glukagonbehandlingen, må du innlegges på sykehus. Be legen din informere deg om glukagon.
Dersom du har glemt å ta Humalog Mix25
Dersom du tar mindre Humalog Mix25 enn du trenger, kan blodsukkeret bli høyt. Mål blodsukkeret ditt.
Dersom hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ikke behandles, kan tilstanden bli veldig alvorlig og forårsake hodepine, kvalme, brekninger, dehydrering, bevisstløshet, koma eller til og med død (se A og B under avsnitt 4. Mulige bivirkninger).
Tre enkle trinn for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi er:
 • Ha alltid med deg ekstra sprøyter og ekstra hetteglass Humalog Mix25, eller ekstra penn og ampuller i tilfelle du mister din KwikPen eller den blir ødelagt.
 • Ha alltid med deg noe som viser at du er diabetiker.
 • Ha alltid med deg sukker.
Dersom du avbryter behandling med Humalog Mix25
Dersom du tar mindre Humalog Mix25 enn du trenger, kan blodsukkeret bli høyt. Gjør ikke forandringer som berører insulinet ditt uten at legen din har bestemt dette.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får dem.
Systemisk allergi er sjelden (≥ 1/10 000, < 1/1000). Symptomene er følgende:
 • utslett over hele kroppen
 • vanskeligheter med å puste
 • hvesende pust
 • blodtrykksfall
 • hjertebank
 • svette
Dersom du tror du har denne type insulinallergi, må du straks fortelle legen din om det.
Lokal allergi er vanlig (≥ 1/100, < 1/10): Noen får rødhet, hevelse eller kløe i området der insulin injiseres. Dette forsvinner vanligvis i løpet av få dager til få uker. Dersom dette hender med deg, må du fortelle legen din om det.
Lipodystrofi (fortykkelse eller fordypninger i huden) er mindre vanlig (≥ 1/1000, < 1/100): Informer legen din dersom du merker fortykkelse eller fordypninger ved innstikkstedet.
Ødem (f.eks. hevelse i armer og ankler; væskeansamling) er rapportert, spesielt ved oppstart av insulinbehandling eller ved endring i behandlingen for å forbedre blodsukkerkontrollen.
Vanlige problemer ved diabetesA. Hypoglykemi
Hypoglykemi (lavt blodsukker) betyr at det er utilstrekkelig mengde sukker i blodet. Tilstanden kan oppstå dersom:
 • du tar for mye Humalog Mix25 eller annet insulin,
 • du hopper over eller forsinker måltider, forandrer dietten,
 • du trener eller arbeider for hardt rett før eller etter et måltid,
 • du har en infeksjon eller en sykdom (spesielt diaré eller oppkast),
 • det er en forandring i ditt behov for insulin, eller
 • du har problemer med nyrer eller lever som forverres.
Alkohol og enkelte legemidler kan påvirke blodsukkernivået.
De første symptomene på lavt blodsukker kommer vanligvis raskt og kan medføre følgende:
 • tretthet
 • nervøsitet eller skjelving
 • hodepine
 • hjertebank
 • sykdomsfølelse
 • kaldsvette
Dersom du har problemer med å oppdage disse varselsymptomene, bør du unngå
alle situasjoner hvor du kan utsette deg selv eller andre for fare, f.eks. ved bilkjøring.
B. Hyperglykemi og diabetisk ketoacidose
Hyperglykemi (for mye sukker i blodet) betyr at kroppen din ikke har nok insulin. Hyperglykemi kan oppstå ved:
 • å ikke ta Humalog eller annen insulin,
 • å ta mindre insulin enn legen ber deg om,
 • å spise mye mer enn dietten tillater,
 • feber, infeksjon eller emosjonelt stress.
Hyperglykemi kan føre til diabetisk ketoacidose. De første symptomene kommer langsomt over mange timer eller dager. Symptomer på hyperglykemi kan være:
 • søvnighet
 • rødfarge i ansikt
 • tørste
 • apetittløshet
 • fruktaktig lukt av pusten
 • sykdomsfølelse og kvalme
Alvorlige symptomer er tungpustethet og rask puls. Skaff medisinsk hjelp omgående.
C. Sykdom
Dersom du er syk, særlig om du er kvalm eller kaster opp, kan det være behov for å endre insulinmengden. Selv når du ikke spiser som normalt, trenger du insulin. Test urinen eller blodet, følg de alminnelige “regler ved sykdom” og informér legen din.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Humalog Mix25 Kwikpen
Før første gangs bruk skal Humalog Mix25 KwikPen lagres i kjøleskap (ved 2-8ºC). Skal ikke fryses.
Humalog Mix25 KwikPen som er i bruk skal oppbevares ved romtemperatur (15-30ºC) og kastes etter 28 dager. Skal ikke stå nær varme eller i solen. KwikPen som er i bruk skal ikke oppbevares i kjøleskap. KwikPen skal ikke oppbevares med kanyle på.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis det er klumpet eller dersom hvite partikler ses på bunnen eller veggen i sylinderampullen, slik at insulinet ser frosset ut. Kontroller dette hver gang du setter en injeksjon.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen suspensjon til injeksjon
 • Virkestoff er insulin lispro. Insulin lispro fremstilles i laboratorie ved ”rekombinant DNA-teknologi”. Det er en endret form av humant insulin og er derfor forskjellig fra andre humane og animalske insuliner. Insulin lispro er nært beslektet med humant insulin, som er et naturlig hormon produsert av bukspyttkjertelen.
 • Hjelpestoffer er protaminsulfat, m-kresol, fenol, glyserol, dinatriumfosfatheptahydrat, sinkoksid og vann til injeksjonsvæsker. Natriumhydroksid eller saltsyre kan være tilsatt for regulering av surhetsgraden.
Hvordan Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen ser ut og innholdet i pakningen
Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen injeksjonsvæske, suspensjon, er en hvit, steril, suspensjon og inneholder 100 enheter insulin lispro i hver milliliter (100 enheter/ml). 25% av insulinet er oppløst i vann. 75% av insulin lispro i Humalog Mix25 er tilgjengelig i en suspensjon sammen med protaminsulfat,.
Hver Humalog Mix25 KwikPen inneholder 300 enheter (3 ml). Humalog Mix25 KwikPen kommer i pakning med 5 ferdigfylte penner eller pakning med 2 × 5 ferdigfylte penner. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Humalog Mix25 i din ferdigfylte penn er den sammme som kommer i Humalog Mix25 sylinderampuller. KwikPennen har en innebygget sylinderampulle. Når den ferdigfylte pennen er tom, kan du ikke bruke den igjen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Humalog Mix25 100 enheter/ml KwikPen, suspensjon til injeksjon fremstilles av:
 • Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrike
 • Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italia
Innehaver av markedsføringstillatelsen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland.
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European Medicines Agency), http://www.ema.europa.eu/.
 
BRUKSANVISNING
Les også vedlagt bruksanvisning til KwikPen.
KwikPenInsulin ferdigfylt injeksjonspenn100 enheter/ml
Mangler tekstalternativ for bilde
LES BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK
Les bruksanvisningen før du begynner å bruke insulin og hver gang du får en ny KwikPen. Den kan inneholde nye opplysninger. Denne informasjonen er ikke ment å erstatte kontakt med med helsepersonell om din sykdom eller behandling.
KwikPen («pennen») er en ferdigfylt engangspenn som inneholder 3ml (300 enheter, 100 enheter/ml) insulin. Du kan sette flere doser med én penn. Pennen stilles med 1 enhet av gangen. Du kan injisere fra 1 til 60 enheter i én enkelt injeksjon. Dersom dosen din er høyere enn 60 enheter må du ta mer enn én injeksjon. Stempelet beveger seg bare litt ved hver injeksjon og det kan hende du ikke ser at det beveger seg. Stempelet når enden av ampullen kun når du har brukt alle 300 enhetene i pennen.
Ikke del penn med andre personer, selv om kanylen har blitt byttet. Ikke bruk kanyler om igjen eller del med andre. Du kan overføre en infeksjon til andre eller selv få en infeksjon.
Denne pennen anbefales ikke til bruk hos personer som er blinde eller har nedsatt syn, uten assistanse av noen som er trenet i bruk av pennen.
KwikPendeler
Mangler tekstalternativ for bilde
Kanyledeler
(Kanyler er ikke inkludert)
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan kjenne igjen KwikPen:

 

Humalog
Oppløsning

Humalog
Mix25
Suspensjon
(uklar insulin)

Humalog
Mix50
Suspensjon
(uklar insulin)

Farge på
insulinpennen:

Blå

Blå

Blå

Doseringsknapp:

Mangler tekstalternativ for bilde
Burgunder

Mangler tekstalternativ for bilde
Gul

Mangler tekstalternativ for bilde
Rød

Etikett:

Hvit med
burgunder
fargestripe

Hvit med
gul
fargestripe

Hvit med
rød
fargestripe

Nødvendig utstyr for injeksjon:
 • KwikPen som inneholder ditt insulin
 • Kanyler som passer til KwikPen (BD [Becton, Dickinson and Company] pennkanyler anbefales)
 • Desinfeksjonsserviett
Kanyler og desinfeksjonsserviett er ikke inkludert.
Klargjøring av pennen
 • Vask hendene med såpe og vann.
 • Kontrollér pennen for å forsikre deg om at du tar riktig insulin. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin.
 • Bruk ikke pennen etter utløpsdatoen på etiketten. Når pennen er tatt i bruk skal den kastet etter utløp av brukstid som er angitt i pakningsvedlegget.
 • Bruk alltid en ny kanyle for hver injeksjon for å forebygge infeksjoner og for å unngå at kanylen tettes.
Trinn 1:
 • Dra pennehetten rett av.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  • Ikke fjern etiketten på pennen.
 • Tørk av gummiforseglingen med en desinfeksjonsserviett.
Trinn 2:(Kun for HUMALOG uklar insulinsuspensjon)
 • Rull pennen forsiktig 10 ganger mellom håndflatene.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  OG
 • Vend pennen opp og ned 10 ganger.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  Blanding er viktig for å sikre at du får riktig dose.
  Insulinet skal se jevnt ut.
Trinn 3:
 • Sjekk utseende på insulinet.
  • HUMALOG oppløsning skalvære klar og fargeløs ut. Skal ikke brukes dersom den er uklar, farget eller har partikler eller klumper.
  • HUMALOG suspensjon - uklar insulin – skal se hvit ut etter blanding. Ikke bruk den hvis den ser klar ut eller inneholder klumper eller partikler.
Trinn 4:
 • Ta en ny kanyle.
 • Fjern papirstykket fra beskyttelseshetten.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 5:
 • Press beskyttelseshetten med kanylen rett på pennen og skru til kanylen sitter fast.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 6:
 • Trekk av beskyttelseshetten. Ikke kast den.
 • Trekk av kanylebeskytteren og kast den.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Kontroll av pennenKontrollér før hver injeksjon.
 • Kontroll av pennen fjerner luft som kan ha samlet seg i kanylen og sylinderampullen under normal bruk og sikrer at pennen virker slik den skal.
 • Hvis du ikke kontrollerer før hver injeksjon kan du få for mye eller for lite insulin.
Trinn 7:
 • For å kontrollere pennen din:
  Vri doseringsstempelet til 2 enheter.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 8:
 • Hold pennen med kanylen pekende oppover. Knips på sylinderampullen for å samle luftbobler i toppen.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 9:
 • Fortsett å holde pennen med kanylen pekende oppover. Press doseringsstempelet inn inntil det stopper og ”0” vises i doseringsvinduet. Hold doseringsstempelet inne og tell sakte til 5.
  Mangler tekstalternativ for bildeMangler tekstalternativ for bilde
  Du skal se insulin på kanylespissen.
  • Hvis du ikke ser insulin, gjenta kontrolltrinnene, men ikke mer enn 4 ganger.
  • Hvis du fortsatt ikke ser insulin, skift kanyle og gjenta kontrolltrinnene.

  Små luftbobler er normalt og vil ikke påvirke dosen din.
Innstilling av dosen
 • Du kan ta fra1 til 60 enheter i én injeksjon.
 • Hvis dosen din er mer enn 60 enheter må du ta mer enn én injeksjon.
  • Spør helsepersonell dersom du trenger hjelp til å dele opp dosen.
  • Bruk ny kanyle til hver injeksjon og gjenta «Kontroll av pennen».
Trinn 10:
 • Vri doseringsknappen for å velge antallet enheter du skal injisere. Doseindikatoren skal være på linje med dosen som skal injiseres.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  • Pennen stilles inn med 1 enhet av gangen.
  • Et klikk høres når doseringsknappen vris.
  • Dosen skal IKKE stilles inn ved å telle klikk; det kan føre til feil dose.
  • Dosen kan justeres ved å vri doseringsknappen i begge retninger til den riktige dosen vises i doseindikatoren.
  • Partall vises med siffer.
   Mangler tekstalternativ for bilde
  • Oddetall, etter tallet 1, vises som hele linjer.
   Mangler tekstalternativ for bilde
 • For å sikre at korrekt dose er innstilt skal tallet i doseringsvinduet alltid kontrolleres.

 

 • Det er ikke mulig å stille inn en dose som er større enn antallet enheter igjen i pennen.
 • Hvis du skal injisere flere enheter enn det som er igjen i pennen, kan du:
  • injisere mengden som er igjen i pennen din og bruke en ny penn for å få resten av dosen, eller
  • ta en ny penn og injisere hele dosen.
 • Det er normalt å se en liten mengde insulin igjen i pennen som du ikke kan injisere.
Injeksjon av dosen
 • Injisér dosen slik helsepersonell har vist deg.
 • Bytt (rotér) injeksjonssted for hver injeksjon.
 • Ikke prøv å endre dosen mens du injiserer.
Trinn 11:
 • Velg injeksjonssted.
  Insulinet injiseres under huden (subkutant) i mageregion, sete, lår eller overarm.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Tørk av huden med en desinfeksjonsserviett og la injeksjonsstedet tørke før du injiserer dosen.
Trinn 12:
 • Stikk kanylen inn i huden.
 • Press doseringsknappen helt inn.
  Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fortsett å holde doseringsknappen inne, og tell sakte til 5 før kanylen trekkes ut.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Førsøk ikke å injisere ved å vri doseringsknappen. Du vil IKKE få insulindosen ved å vri doseringsknappen.
Trinn 13:
 • Trekk kanylen ut av huden.
  • En dråpe insulin på kanylespissen er normalt. Det vil ikke påvirke dosen din.
 • Kontrollér tallet i doseringsvinduet.
  Mangler tekstalternativ for bilde
  • Dersom du ser ”0” i doseringsvinduet har du fått hele dosen du stilte inn.
  • Dersom du ikke ser ”0” i doseringsvinduet skal du ikke stille inn en ny dose. Fullfør injeksjonen ved å injisere det som er igjen.
  • Dersom du fortsatt ikke tror du har fått hele dosen skal du ikke gjenta injeksjonen. Følg med på blodsukkerverdiene dine slik helsepersonell har vist deg.
  • Hvis du normalt trenger 2 injeksjoner for å få hele dosen, husk på å ta den andre injeksjonen.
Stempelet beveger seg lite for hver injeksjon og det kan hende du ikke ser at det beveger seg.
Hvis du ser blod etter at du trekker ut kanylen fra huden, press lett på injeksjonsstedet med en kompress el. lign. Ikke gni området.
Etter injeksjonenTrinn 14:
 • Sett beskyttelseshetten forsiktig på.
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 15:
 • Skru av kanylen med beskyttelseshetten på og kast den som vist nedenfor (se Kassering av penner og kanyler).
 • Pennen skal ikke oppbevares med kanylen festet på; dette for å unngå lekkasje, tett kanyle og at luft kommer inn i pennen
  Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 16:
 • Sett på pennehetten ved å plassere hetteklipset og doseindikatoren på linje og press hetten rett på
  Mangler tekstalternativ for bilde
Kassering av penner og kanyler
 • Kanylene kastes i en beholder som kan lukkes og der kanylene ikke kan stikke gjennom. Kanyler skal ikke kastes i husholdningsavfall uten forsvarlig innpakning.
 • Beholderen skal ikke gjenbrukes.
 • Spør helsepersonell om hvor man kan kaste pennen og kanylebeholderen.
 • Anbefalingene om håndtering av kanyler er ikke ment til å erstatte instruksjoner gitt av helsepersonell eller øvrige lokale rutiner.
Oppbevaring av pennenPenner som ikke er tatt i bruk
 • Oppbevar penner som ikke er tatt i bruk i kjøleskapet mellom 2ºC og 8ºC.
 • Insulinet skal ikke fryses. Ikke bruk pennen hvis den har vært frosset.
 • Ubrukte penner kan benyttes til utløpsdatoen på etiketten hvis pennen har vært oppbevart i kjøleskap.
Penner som er i bruk
 • Pennen som er i bruk skal oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30ºC) og beskyttet mot støv, mat og drikke, varme og lys.
 • Kast pennen du bruker etter tiden some r angitt i pakningsvedlegget, selv om det er insulin igjen.
Generell informasjon om sikker og effektiv bruk av pennen.
 • Penn og kanyler oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Ikke bruk pennen hvis deler av den ser ødelagt eller skadet ut.
 • Ha alltid en ekstra penn i tilfelle du mister eller skader pennen.
Problemløsning
 • Hvis du ikke kan fjerne pennehetten; vri hetten forsiktig frem og tilbake og trekk så hetten rett av.
 • Hvis det er vanskelig å trykke inn doseringsknappen:
  • Ved å presse doseringsknappen saktere inn blir det lettere å injisere.
  • Kanylen kan være tett. Sett på en ny kanyle og kontrollér pennen.
  • Det kan være støv, mat eller væske inne i pennen. Kast pennen og ta en ny. Det kan være nødvendig med en ny resept.
Ta kontakt med helsepersonell eller Lilly dersom du har spørsmål eller problemer med din KwikPen.
Denne bruksanvisningen ble sist oppdatert: 16.12.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukagon: Hormon som produseres i bukspyttkjertelen og øker sukkernivået i blodet ved å sette i gang prosesser som bryter ned stoffet glykogen til glukose. Det har motsatt effekt av insulin. Glukagon fører også til at syredannelsen i magen hemmes.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tungpustethet (dyspné, tung pust): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.