Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver

Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver

budesonid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Giona Easyhaler er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Giona Easyhaler
 3. Hvordan du bruker Giona Easyhaler
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Giona Easyhaler
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Giona Easyhaler er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Giona Easyhaler er budesonid. Budesonid pulver er pakket i en inhalator. Du inhalerer pulveret ned i lungene gjennom munnstykket på inhalatoren. Budesonid virker ved å redusere og forebygge mot hevelse og betennelse i lungene.
Giona Easyhaler er et legemiddel som kalles ”forebyggende”. Det brukes for å forebygge astmasymptomer. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider.
Budesonid stopper IKKE et astmaanfall som allerede har begynt. Derfor må du alltid ha et hurtigvirkende luftrørsutvidende lindrende preparat (en beta2-agonist) med deg.
Effekten av budesonid kan merkes etter noen få dager med behandling, men maksimal effekt vil oppnås etter noen få uker. Du bør bruke Giona Easyhaler regelmessig for å forebygge mot betennelse ved astma. Du må fortsette å bruke dette legemidlet regelmessig etter instruksjonene, selv om du ikke har noen symptomer.
 
2. Hva du må vite før du bruker Giona Easyhaler
Bruk ikke Giona Easyhaler:
 • dersom du er allergisk overfor budesonid
 • eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) som er laktose (som inneholder små mengder melkeprotein).
Hvis du er allergisk eller tror du er det, kontakt lege før du bruker inhalatoren.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Giona Easyhaler om du har:
 • Lungetuberkulose
 • Noen ubehandlede bakterie-, virus- eller soppinfeksjoner i munnen, luftveiene eller lungene
 • Alvorlig leversykdom
Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Skyll munnen etter at dosen er inhalert for å unngå soppinfeksjon i munnen.
Giona Easyhaler er ikke anbefalt til bruk hos barn under 6 år.
Andre legemidler og Giona Easyhaler
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan øke effekten av Giona Easyhaler, og legen din kan vurdere at det er nødvendig med tett oppfølging hvis du tar denne type legemidler (inkludert enkelte legemidler mot HIV: ritonavir, kobicistat).
Informer legen hvis du bruker:
 • Legemidler som du tar via nesen som inneholder kortikosteroider
 • Kortikosteroidtabletter (for eksempel kortisontabletter)
 • Legemidler mot sopp som inneholder itrakonazol eller ketokonazol
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er viktig for både foster og mor å vedlikeholde tilstrekkelig astmabehandling under graviditet. Som for andre legemidler som gis under graviditet, skal fordelen ved å gi budesonid til moren veies mot risikoen for fosteret. Den laveste effektive budesoniddosen som er nødvendig for å opprettholde adekvat astmakontroll bør benyttes.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Giona Easyhaler har ingen kjent virkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Giona Easyhaler inneholder laktose
Den lille mengden laktose i Giona Easyhaler vil lite trolig forårsake problemer hos pasienter med laktoseintoleranse. Rådfør deg med lege før bruk hvis du ikke tåler visse sukkerarter, eller hvis du er allergisk mot melkeproteiner.
Laktose inneholder små mengder med melkeproteiner som kan forårsake allergisk reaksjon.
 
3. Hvordan du bruker Giona Easyhaler
Se bruksanvisning på slutten av pakningsvedlegget.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen din har foreskrevet en passende styrke og dose for deg. Følg legens instruksjoner nøye.
Erstatte kortikosteroidtabletter med Giona Easyhaler:
Informer legen din hvis du bruker kortikosteroidtabletter (for eksempel kortisontabletter) for å behandle din astma.
Legen din kan be deg om å gradvis redusere antall tabletter og deretter stoppe behandlingen innen noen få uker. Kontakt legen din hvis du føler deg dårlig under denne overgangsperioden, men du må fortsette å bruke Giona Easyhaler.
Bruk hos voksne (inkludert eldre) og ungdom (12 til 17 år):
 • 1‑2 doser inhaleres morgen og kveld eller én gang om kvelden.
Bruk hos barn fra 6 til 11 år:
 • 1‑2 doser inhaleres morgen og kveld eller én gang daglig om kvelden.
Legen kan innimellom justere dosen for å finne den laveste nødvendige dosen som kontrollerer astmaen (vedlikeholdsdosen).
Dersom Giona Easyhaler brukes til barnet ditt, bør du kontrollere at han/ hun bruker inhalatoren riktig.
I tillegg til den forebyggende Giona Easyhaler, trenger du også et luftrørsutvidende preparat som lindrer:
Budesonid stopper IKKE et astma-anfall som allerede er begynt. Derfor må du alltid ha et hurtigvirkende luftrørsutvidende, lindrende preparat (en beta2-agonist) med deg om du får akutte astmasymptomer.
Hvis du regelmessig bruker et lindrende inhalasjonspreparat (beta2-agonist) skal du inhalere dette før Giona Easyhaler (forebyggende).
Forverrelse av astmasymptomer under behandling:
Kontakt legen så snart som mulig hvis:
 • Du får hvesende og pipende pust eller om strammingen i luftveiene forverres under behandlingen
 • Du må bruke det lindrende inhalasjonspreparatet oftere enn tidligere
 • Det lindrende inhalasjonspreparatet ikke hjelper like bra som tidligere
Din astma kan ha blitt verre og det kan hende du behøver ekstra behandling
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Giona Easyhaler
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Giona Easyhaler
Hvis du glemmer en dose, ta den så snart du husker det, eller ta neste dose når det er tid for den. Det er best å ta legemidlet til samme tidspunkt hver dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Giona Easyhaler
Slutt ikke å bruke Giona Easyhaler uten å kontakte legen. Hvis du plutselig slutter å ta legemidlet kan astmaen din forverres.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
Inhalert budesonid kan noen ganger gi sår hals, hoste eller svelgeproblemer. Budesonid kan også forårsake trøske (soppinfeksjon) i munnen. Ved å skylle munnen med vann etter hver inhalasjon eller pusse tennene, kan du unngå disse ufarlige bivirkningene. Hvis du opplever noen av disse bivirkningene skal du ikke stoppe behandlingen, men kontakte lege så snart som mulig.
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
Angst, depresjon, grå stær, tåkesyn, muskelkramper og skjelving.
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
For mye eller for lite kortisol i blodet. Underaktiv binyrekjertel (en kjertel som ligger inntil nyrene). Hudutslett, kløe, blåmerker, heshet, rastløshet og nervøsitet. Vekstforstyrrelser hos barn. Adferdsforstyrrelser, spesielt hos barn.
Sjeldne alvorlige allergiske reaksjoner:
Dersom kløe, utslett, rødhet i huden, hevelse i øyelokk, lepper, ansikt eller hals, hvesende pust, lavt blodtrykk eller kollaps oppstår kort tid etter inntak av en dose, gjør som følger:
 • avslutt behandlingen med Giona Easyhaler
 • oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart
Kortpustethet umiddelbart etter dosering:
Inhalerte legemidler kan i sjeldne tilfeller forårsake forverring av hvesende pust og kortpustethet (bronkospasme) like etter dosering. Dersom dette forekommer:
 • avslutt behandlingen med Giona Easyhaler
 • ta et hurtigvirkende lindrende luftrørsutvidende preparat
 • oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart.
Svært sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer):
Glaukom (økt trykk i øyet), minsket bentetthet.
Ikke kjent frekvens, men kan forekomme:
Søvnproblemer, aggresjon, økt motorisk aktivitet (problemer med å stå stille) og irritasjon. Barn er mest utsatt for disse bivirkningene.
Kontakt lege dersom du tror du kanskje har noen av disse sjeldne bivirkningene eller hvis du er bekymret for å få noen av dem.
Enkelte kan oppleve å få en allergisk reaksjon mot budesonid eller laktose, som inneholder små mengder melkeprotein, men dette er svært sjeldent. I de mest alvorlige tilfellene kan såkalte anafylaktiske reaksjoner eller angioødem forekomme. Slutt å ta Giona Easyhaler og kontakt lege umiddelbart hvis du merker hevelse i bl.a. ansikt, tunge og/eller svelg og/eller svelgevansker, eller utslett sammen med pustevansker (angioødem).
I sjeldne tilfeller kan legemidler til inhalasjon forårsake forverring av hvesende pust og kortpustethet like etter inhalasjon. Dersom dette oppstår, avbryt behandlingen med Giona Easyhaler og bruk inhalatoren til astmaanfall (vanligvis blå). Kontakt lege omgående.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Giona Easyhaler
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Før første gangs bruk av Giona Easyhaler skal den oppbevares i originalpakningen (folieposen).
Oppbevares ved høyst 30ºC etter at folieposen er åpnet. Oppbevares beskyttet mot fuktighet. Det anbefales å oppbevare Easyhaleren i beskyttelseshylsteret.
Hvis Giona Easyhaler utsettes for fuktighet, skal den byttes ut med en ny.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Giona Easyhaler
 • Virkestoff er budesonid.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose: 4 mg laktosemonohydrat per dose.
  Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose: 8 mg laktosemonohydrat per dose
  Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose: 16 mg laktosemonohydrat per dose.
Hvordan Giona Easyhaler ser ut og innholdet i pakningen
Hvitt eller nesten hvitt pulver.
Giona Easyhaler 100 mikrogram/dose inhalasjonspulver
 • 200 doser + beskyttelseshylster
 • 200 doser
 • 2 x 200 doser
 • 600 doser (3 x 200 doser)
Giona Easyhaler 200 mikrogram/dose inhalasjonspulver
 • 120 doser
 • 200 doser + beskyttelseshylster
 • 200 doser
 • 2 x 200 doser
 • 600 doser (3 x 200 doser)
Giona Easyhaler 400 mikrogram/dose inhalasjonspulver
 • 100 doser + beskyttelseshylster
 • 100 doser
 • 2 x 100 doser
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Dette legemidlet er godkjent EØS-landene med følgende navn:
Finland, Tyskland, Ungarn: Budesonid Easyhaler
Spania: Budesonida Easyhaler
Belgia, Polen: Budesonide Easyhaler
Slovenia: Budesonid Orion Easyhaler
Nederland: Budesonide Orion Easyhaler
Storbritannia: Easyhaler Budesonide
Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike,
Estland, Latvia, Litauen: Giona Easyhaler
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.08.2017
 
BRUKSANVISNING FOR EASYHALER
Giona Easyhaler er lett å bruke. Les igjennom denne bruksanvisningen først.
Den forteller hva du skal gjøre og hva du bør være oppmerksom på.
PAKK OPP EASYHALER
Easyhaler (Figur 1) leveres i en foliepose for å holde pulveret tørt.
Åpne ikke posen før du er klar til å begynne å bruke Easyhaler.
Mangler tekstalternativ for bilde
Det finnes et beskyttelseshylster som er frivillig å bruke.
Hvis du ikke bruker beskyttelseshylsteret, gå videre til avsnittet ”Ta en dose
av Giona Easyhaler” (se figur 3b).
Åpne beskyttelseshylsteret og sett inn Easyhaler i det (figur 2). Kontrollere at
munnstykkehetten dekker munnstykket på Easyhaler (det hindrer at Easyhaler
doserer ved en feiltagelse).
Mangler tekstalternativ for bilde
Lukk beskyttelseshylsteret hvis du ikke skal bruke Easyhaler umiddelbart.
TA EN DOSE AV GIONA EASYHALER
Hvis du bruker et luftrørsutvidende inhalasjonspreparat skal du ta det
først.
Åpne beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.
Fjern munnstykkehetten.A. Rist
Rist Easyhaler kraftig opp og ned tre til fem ganger
(figur 3a eller 3b) for riktig pulverstrøm og riktig dose. Hold deretter
Easyhaler i loddrett posisjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
B. Klikk
Hold Easyhaler mellom pekefingeren og tommelen og trykk en gang
til du hører et klikk (figur 4a eller 4b) og la den klikke tilbake for å
dosere pulver i inhalasjonskanalen i munnstykket.
Fortsett å holde Easyhaler loddrett.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis du tror at du har trykket på Easyhaler mer enn en gang,
se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).
C. Inhaler
I sittende eller stående stilling
 • Pust rolig ut (men IKKE pust ut i Easyhaler).
 • Plasser munnstykket i munnen mellom tennene
og lukk leppene rundt munnstykket.
 • Pust dypt og kraftig inn (figur 5a eller 5b).
 • Fjern munnstykket fra munnen
 • Hold pusten i minst 5 sekunder, pust deretter normalt.
Mangler tekstalternativ for bilde
Kontroller at du ikke puster ut i Easyhaler, da dette kan tette den.
Hvis dette inntreffer se avsnitt OBS!
(figur 6a eller 6b).
Mangler tekstalternativ for bilde
Gjenta A, B og C hvis du har fått foreskrevet mer enn en dose.
Sett tilbake munnstykkehetten på munnstykket. Lukk beskyttelseshylsteret hvis du bruker det.
Skyll
Skyll munnen og halsen og spytt ut vannet. Dette reduserer risikoen for soppinfeksjon (trøske).
OBS!
Hvis du ved en feiltakelse trykker på Easyhaler, eller om du har trykket
mer enn én gang, eller om du har pustet ut i den, slå på munnstykket
for å tømme ut pulveret på bordet eller i håndflaten
(figur 6a eller 6b). Dette sikrer korrekt dosering.
Begynn deretter på nytt med trinn A, B og C.
RENGJØRING
Rengjør munnstykket minst en gang i uken med en ren, tørr klut eller med mykt papir. Bruk ikke vann eller andre væsker, pulveret er ømfintlig for fuktighet.
Hvis du bruker beskyttelseshylster kan du ta ut Easyhaler for å tørke av den.
Når du setter den tilbake i beskyttelseshylsteret skal du sette munnstykkehetten
på munnstykket for å forhindre dosering ved en feiltakelse.
SKAFFE EN NY EASYHALER
Easyhaler har et telleverk som viser hvor mange doser det finnes igjen
(figur 7a eller 7b). Telleverket teller ned for hver femte dose.
Mangler tekstalternativ for bilde
Når tallene blir røde er det 20 doser igjen.
Hvis du ikke allerede har skaffet en ny Easyhaler, kontakt legen din
for å få en ny resept. Når telleverket står på 0 må du bytte Easyhaler
selv om du fortsatt kan se pulver i vinduet på baksiden
av Easyhaler (figur 8).
Spar på beskyttelseshylsteret og bruk det til din neste Easyhaler.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

Easyhaler