Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk


Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Eylea 40 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i et hetteglass

aflibercept

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eylea er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Eylea
 3. Hvordan du får Eylea
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eylea
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Eylea er og hva det brukes mot
Eylea er en oppløsning som injiseres i øyet for å behandle øyetilstander hos voksne som kalles
 • neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (våt AMD)
 • nedsatt syn på grunn av makulaødem etter veneokklusjon i netthinnen (grenvene RVO (BRVO) eller sentralvene RVO (CRVO))
 • nedsatt syn på grunn av diabetisk makulaødem (DME)
 • nedsatt syn på grunn av myopisk koroidal neovaskularisering (myopisk CNV), (unormal oppsamling av blodårer i det beskyttende lag av øyevevet)
Virkestoffet i Eylea, aflibercept, blokkerer aktiviteten til en gruppe faktorer som kalles vaskulær endotelial vekstfaktor A (VEGF-A) og placental vekstfaktor (PIGF).
Dersom det er for mange av disse faktorene hos pasienter med våt AMD og myopisk CNV, kan disse bidra til at det dannes unormale blodårer i øyet. Disse nye blodårene kan forårsake lekkasje av blodkomponenter i øyet og mulig skade på vev i øyet som er ansvarlig for synet.
Hos pasienter med CRVO oppstår det blokkering i hovedblodåren som transporterer blodet bort fra netthinnen. Dette fører til forhøyede VEGF-nivåer som forårsaker lekkasje av væske inn i netthinnen, og dermed forårsaker en hevelse i makula (den delen av netthinnen som er ansvarlig for skarpsynet). Dette kalles makulaødem. Når makula hovner opp pga. væske, blir sentralsynet uklart.
Hos pasienter med BRVO er én eller flere av sidegrenene i hovedblodåren som transporterer blodet bort fra netthinnen blokkert. Dette fører til forhøyede VEGF-nivåer som forårsaker lekkasje av væske inn i netthinnen, og dermed forårsaker makulaødem.
Diabetisk makulaødem er en hevelse i netthinnen som forekommer hos pasienter med diabetes på grunn av lekkasje av væske fra blodårer i makula. Makula er den delen av netthinnen som er ansvarlig for skarpsynet. Når makula hovner opp pga. væske, blir sentralsynet uklart.
Eylea er vist å stanse veksten av nye, unormale blodårer i øyet som ofte lekker væske eller blør. Eylea kan bidra til å stabilisere, og i mange tilfeller, forbedre synstapet relatert til våt AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV.
 
2. Hva du må vite før du får Eylea
Eylea vil ikke bli gitt til deg dersom:
 • du er allergisk overfor aflibercept eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du har eller kan ha infeksjon i eller rundt øyet (okulær eller periokulær infeksjon).
 • du har alvorlig øyebetennelse (viser seg ved smerte eller rødhet).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Eylea dersom:
 • du har grønn stær (glaukom).
 • du tidligere har sett lysglimt eller flytende flekker, og dersom størrelse og antall flytende flekker plutselig øker.
 • du har hatt eller det er planlagt et kirurgisk inngrep på øyet de foregående eller de påfølgende fire ukene.
 • du har en alvorlig form for CRVO eller BRVO (iskemisk CRVO eller BRVO) anbefales ikke behandling med Eylea.
Det er dessuten viktig at du vet at:
 • sikkerhet og effekt av Eylea, når det blir administrert i begge øyne samtidig, ikke er undersøkt og kan gi økt risiko for bivirkninger dersom det brukes på denne måten.
 • injeksjoner med Eylea kan forårsake økt trykk i øyet (intraokulært trykk) hos noen pasienter innen 60 minutter etter injeksjonen. Legen din vil overvåke dette etter hver injeksjon.
 • dersom du får en infeksjon eller betennelse inne i øyet (endoftalmitt) eller andre komplikasjoner oppstår, kan du få smerter i øyet eller økt ubehag, forverret rødhet på øyet, tåkesyn eller nedsatt syn og økt følsomhet overfor lys. Det er viktig at disse symptomene diagnostiseres og behandles så snart som mulig.
 • legen vil sjekke om du har andre risikofaktorer som kan øke sjansen for at et av lagene bak i øyet får en rift eller løsner (netthinneløsning eller netthinnerift, og løsning av eller rift i netthinnens pigmentepitel). I så fall må Eylea gis med forsiktighet.
 • Eyela skal ikke brukes under graviditet med mindre mulig nytte oppveier mulig risiko for det ufødte barnet.
 • kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst tre måneder etter siste injeksjon av Eylea.
Bruk av VEGF-hemmere som tas opp i blodet (systemiske VEGF-hemmere), forbindelser som ligner de som finnes i Eylea, kan være forbundet med risiko for blodpropper som blokkerer blodårene (arterielle tromboemboliske hendelser), noe som kan føre til hjerteinfarkt eller slag. Det er en teoretisk risiko for at slike hendelser kan oppstå etter injeksjon med Eylea i øyet. Det er begrenset informasjon om sikkerhet ved behandling av pasienter med CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV som har hatt et slag eller et drypp (transitorisk iskemisk attakk) eller et hjerteinfarkt de siste 6 månedene. Hvis noe av dette gjelder deg, må Eylea gis med forsiktighet.
Det er kun begrenset erfaring med behandling av
 • pasienter med DME som følge av diabetes type I.
 • diabetespasienter med svært høye gjennomsnittlige blodsukkerverdier (HbA1c over 12 %).
 • diabetespasienter med øyesykdom forårsaket av diabetes, som kalles proliferativ diabetisk retinopati.
Det finnes ingen erfaring med behandling av
 • pasienter med akutte infeksjoner.
 • pasienter med andre øyelidelser slik som netthinneløsning eller et hull i makula.
 • diabetespasienter med ukontrollert høyt blodtrykk.
 • ikke-asiatiske pasienter med myopisk CNV.
 • pasienter som tidligere er behandlet for myopisk CNV.
 • pasienter med myopisk CNV med skade utenfor den sentrale delen av makula (ekstrafoveale lesjoner).
Dersom noe av det ovenfor gjelder deg, vil legen din vurdere denne mangelen på informasjon når du behandles med Eylea.
Barn og ungdom
Bruk av Eylea hos barn og ungdom under 18 år er ikke undersøkt da våt AMD, CRVO, BRVO, DME og myopisk CNV først og fremst forekommer hos voksne. Bruk i denne aldersgruppen er derfor ikke relevant.
Andre legemidler og Eylea
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Graviditet og amming
 • Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandlingen og videre i minst 3 måneder etter siste injeksjon av Eylea.
 • Det er ingen erfaring med bruk av Eylea hos gravide. Eylea skal ikke brukes under graviditet med mindre mulig nytte oppveier mulig risiko for det ufødte barnet. Rådfør deg med lege før du får Eylea dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid.
 • Eylea anbefales ikke under amming da det ikke er kjent om Eylea går over i morsmelk. Rådfør deg med legen før du starter behandling med Eylea.
Kjøring og bruk av maskiner
Etter injeksjon av Eylea kan du få forbigående synsforstyrrelser. Du skal ikke kjøre eller bruke maskiner så lenge disse vedvarer.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Eylea
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per dose, dvs. det er så godt som ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du får Eylea
En lege med erfaring i øyeinjeksjoner injiserer Eylea i øyet ditt under aspetiske (rene og sterile) forhold.
Den anbefalte dosen er 2 mg aflibercept (50 mikroliter). Eylea gis som en injeksjon i øyet (intravitreal injeksjon).
Før injeksjonen bruker legen en desinfisierende øyeskyllevæske til rensing av øyet og for å forebygge infeksjon. Legen gir også lokalbedøvelse for å redusere og forhindre mulige smerter under injeksjonen.
Våt AMD
Pasienter med våt AMD vil bli behandlet med én injeksjon per måned i tre påfølgende måneder, etterfulgt av én injeksjon etter ytterligere to måneder.
Dersom tilstanden din er stabil vil legen deretter bestemme om injeksjonsintervallene fortsatt skal være to måneder, eller om intervallene gradvis skal forlenges i trinn på 2 eller 4 uker. Dersom
tilstanden din forverres, kan intervallet mellom injeksjonene reduseres, men det skal ikke være kortere enn to måneder, etter innledningsfasen, det første behandlingsåret.
Med mindre du opplever noen problemer eller har fått andre anbefalinger av legen, er det ikke nødvendig å gå til lege mellom injeksjonene.
Makulaødem etter RVO (grenvene RVO eller sentralvene RVO)
Legen vil bestemme hva slags behandlingsopplegg som passer for deg. Du vil starte behandlingen med en serie av månedlige injeksjoner av Eylea.
Det bør gå minst én måned mellom to injeksjoner.
Legen kan bestemme at behandlingen med Eylea skal avbrytes, dersom du ikke har nytte av fortsatt behandling.
Behandlingen din vil fortsette med én månedlig injeksjon inntil tilstanden din er stabil. Det kan være behov for tre eller flere injeksjoner.
For å opprettholde en stabil tilstand vil legen din overvåke hvordan behandling virker på deg og legen kan fortsette behandlingen ved å gradvis forlenge tiden mellom hver injeksjon. Hvis tilstanden din blir verre ved lengre injeksjonsintervaller, vil legen korte tilsvarende ned på intervallene.
Basert på hvordan behandlingen virker på deg vil legen sette opp en plan for videre oppfølgingsundersøkelser og behandlinger.
Diabetisk makulaødem (DME)
Pasienter med DME vil bli behandlet med én injeksjon per måned de første fem månedene, etterfulgt av én injeksjon annenhver måned.
Med mindre du opplever problemer eller blir bedt om noe annet av legen din, er det ikke behov for at du oppsøker lege mellom injeksjonene.
Etter de første 12 månedene av behandling med Eylea kan injeksjonsintervallet forlenges basert på legens undersøkelse. Legen din vil bestemme planen for oppfølgingsundersøkelser.
Legen kan velge å avbryte behandlingen med Eylea dersom du ikke har nytte av fortsatt behandling.
Myopisk CNV
Pasienter med myopisk CNV vil bli behandlet med én enkelt injeksjon. Du vil få flere injeksjoner kun hvis legens undersøkelser viser at tilstanden din ikke har blitt bedre.
Det bør gå minst én måned mellom to injeksjoner.
Dersom tilstanden går over og så kommer tilbake, kan det hende legen din vil starte behandlingen på nytt.
Legen vil bestemme planen for oppfølgingsundersøkelser.
Dersom det glemmes å gi en dose Eylea
Be om ny avtale for undersøkelse og injeksjon.
Dersom behandling med Eylea avbrytes
Kontakt lege før du avbryter behandlingen.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Det er risiko for at allergiske reaksjoner (overfølsomhet) kan oppstå. Disse kan være alvorlige og kan kreve at du kontakter lege umiddelbart.
Ved administrering av Eylea kan det forekomme bivirkninger som påvirker øynene og som er forbundet med injeksjonsprosedyren. Noen av disse kan være alvorlige og inkluderer blindhet, en alvorlig infeksjon eller betennelse inne i øyet (endoftalmitt), det lysfølsomme laget bak i øyet løsner, får en rift eller blødning (netthinneløsning eller -rift), blakking av linsen (katarakt), blødning i øyet (glasslegemeblødning), det geleaktige stoffet inne i øyet løsner fra netthinnen (glasslegemeløsning) og økt trykk inne i øyet, se avsnitt 2. Disse alvorlige bivirkningene som påvirker øynene, forekom ved mindre enn 1 av 1900 injeksjoner i kliniske studier.
Oppsøk lege umiddelbart dersom du får plutselig nedsatt syn, eller smerter eller rødhet i øyet forverres etter injeksjonen.
Liste over rapporterte bivirkninger
Følgende er en liste over bivirkninger som er rapportert å muligens skyldes injeksjonsprosedyren eller legemidlet. Du må ikke bli urolig, det er ikke sikkert du får noen av dem. Snakk alltid med legen hvis du mistenker bivirkninger.
Svært vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 10 personer):
 • forverring av syn
 • blodskutt øye som følge av blødning fra små blodårer i øyets ytre lag
 • øyesmerter
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • et av lagene bak i øyet løsner eller får en rift, noe som gir lysglimt med bevegelige flekker i synsfeltet og som noen ganger utvikler seg til synstap (rift i*/løsning av netthinnens pigmentepitel, løsning av/rift i netthinnen)
 • nedbryting av netthinnen (som forårsaker forstyrret syn)
 • blødning i øyet (glasslegemeblødning)
 • visse former for blakking av linsen (katarakt (grå stær))
 • skade på øyeeplets ytre hinne (hornhinnen)
 • økt trykk i øyet
 • bevegelige flekker i synsfeltet (”flyvende fluer”)
 • løsning av det geleaktige stoffet inne i øyet fra netthinnen (glasslegemeløsning, som forårsaker lysglimt med bevegelige flekker i synsfeltet)
 • følelse av å ha noe i øyet
 • økt tåreproduksjon
 • hevelse i øyelokket
 • blødning på injeksjonsstedet
 • røde øyne
* Tilstander som er kjent å være forbundet med våt AMD. Kun observert hos pasienter med våt AMD.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • allergiske reaksjoner (overfølsomhet)**
 • alvorlig betennelse eller infeksjon inne i øyet (endoftalmitt)
 • betennelse i iris eller andre deler av øyet (iritt, uveitt, iridosyklitt, ”flare” (proteiner) i fremre kammer)
 • unormal følelse i øyet
 • øyelokkirritasjon
 • hevelse i den ytre hinnen i øyet (hornhinnen)
** Det er rapportert allergiske reaksjoner som utslett, kløe, elveblest (urtikaria) og noen få tilfeller av alvorlige allergiske (anafylaktiske/anafylaktoide) reaksjoner.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • blindhet
 • blakking av linsen pga. skade (traumatisk katarakt)
 • betennelse i det geleaktige stoffet inne i øyet
 • puss i øyet
I kliniske studier var det en økt risiko for å få blødninger fra de små blodårene i det ytre laget av øyet (konjunktivalblødning) hos pasienter med våt AMD som fikk blodfortynnende. Denne økningen i antall blødningstilfeller ved behandling med Eylea var omtrent som hos pasienter behandlet med ranibizumab.
Bruk av VEGF-hemmere som tas opp i blodet (systemiske VEGF-hemmere), forbindelser som ligner de som finnes i Eylea, kan være forbundet med risiko for blodpropper som blokkerer blodårene (arterielle tromboemboliske hendelser) noe som kan føre til hjerteattakk eller slag. Det er en teoretisk risiko for slike hendelser etter injeksjon med Eylea i øyet.
Som for alle proteiner som brukes til behandling kan det oppstå immunreaksjoner (dannelse av antistoffer) ved bruk av Eylea.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Eylea
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 • Før bruk kan det uåpnede hetteglasset oppbevares i romtemperatur (høyst 25ºC) i opptil 24 timer.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Eylea
 • Virkestoff er: aflibercept. Ett hetteglass inneholder 100 mikroliter som tilsvarer 4 mg aflibercept. Ett hetteglass gir en dose med 2 mg aflibercept i 50 mikroliter.
 • Andre innholdsstoffer er: polysorbat 20, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat (til pH-justering), dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat (til pH-justering), natriumklorid, sukrose, vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Eylea ser ut og innholdet i pakningen
Eylea er en injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjon), i et hetteglass (4 mg/100 mikroliter). Oppløsningen er fargeløs til svakt gul.
Pakningstørrelse: 1 stk.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bayer AG
51368 Leverkusen Tyskland
Tilvirker
Bayer AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Bayer AS
Tlf: +47-23 13 05 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/ .
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Hvert hetteglass skal kun brukes til behandling av ett øye.
Oppløsningen skal sjekkes visuelt for fremmede partikler og/eller misfarging eller andre fysiske endringer før administrering. Dersom noe av dette observeres skal legemidlet kastes.
Før bruk kan det uåpnede hetteglasset med Eylea oppbevares ved romtemperatur (høyst 25 °C) i opptil 24 timer. Aseptisk teknikk brukes etter at hetteglasset er åpnet.
Bruk en injeksjonskanyle på 30 G x 1/2" til intravitreal injeksjon.
Bruksanvisning for hetteglass:
1. Ta av plasthetten og desinfiser den ytre delen av gummiproppen på hetteglasset.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Filterkanylen (18 G 5 mikron) som følger med i esken, festes til en 1 ml steril Luer-lock-sprøyte.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Stikk filterkanylen inn i midten av hetteglassproppen til kanylen er stukket helt inn i hetteglasset og spissen kommer i kontakt med bunnen eller kanten av hetteglassbunnen.
4. Bruk aseptisk teknikk og trekk hele innholdet med Eylea opp i sprøyten ved å holde hetteglasset i opprett posisjon og litt på skrå for å forenkle opptrekkingen. Sørg for at filterkanylens skråskjærte spiss er nede i væsken for å hindre at luft trekkes opp. Fortsett å holde hetteglasset på skrå under opptrekkingen slik at kanylens skråskjærte spiss er nede i væsken.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
5. Sørg for at stempelstangen er trukket tilstrekkelig tilbake når hetteglasset tømmes slik at filterkanylen tømmes helt.
6. Fjern filterkanylen og kast den i henhold til gjeldende retningslinjer. Merk: Filterkanylen skal ikke brukes til intravitreal injeksjon.
7. Bruk aseptisk teknikk og skru en 30 G x 1/2" injeksjonskanyle godt fast til tuppen av Luer-lock- sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
8. Hold sprøyten med sprøytespissen pekende oppover og kontroller om det er bobler i sprøyten. Dersom det er bobler, banker du forsiktig på sprøyten med fingeren til boblene stiger til toppen.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. For å fjerne alle boblene og overflødig legemiddel, presses stempelet langsomt inn slik at stempelenden (flat stempelkant) er på streken som markerer 0,05 ml på sprøyten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
10. Hetteglasset er kun til engangsbruk. Opptrekk av flere doser fra et hetteglass kan øke risikoen for kontaminering og påfølgende infeksjon.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hba1c: HbA1c er en langtidsprøve som gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkeret de siste 6-8 uker før prøvetakingen. Man måler den andel hemoglobin som har bundet sukker til seg. Norge gikk over til ny skala for HbA1c (fra % til mmol/mol) 30. september 2018. Konverteringskalkulator finnes på www.noklus.no

hjerteattakk (hjerteinfarkt, myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

iridosyklitt: Akutt betennelse/inflammasjon i regnbuehinnen (iris) og strålelegemet (corpus ciliare).

iritt (regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

makula (macula): Makula kalles også den gule flekk, og er den delen av netthinnen som er ansvarlig for skarpsynet.

makuladegenerasjon (maculadegenerasjon): Degenerasjon av fotoreseptorer i netthinnen omkring makulaområdet (den gule flekken) som resulterer i synssvekkelse eller synstap. Forekommer i to former; tørr og våt.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

uveitt: Betennelse/inflammasjon i øyet som rammer uvea. Uvea inkluderer regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (choroidea).