Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dopamin 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

dopaminklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du får dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dopamin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Dopamin
 3. Hvordan Dopamin gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dopamin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dopamin er og hva det brukes mot
Dopamin er et såkalt adrenergikum (en medisin som stimulerer hjerte og har effekt på blodårer). Dopamin brukes til behandling av sjokk i forbindelse med hjerteinfarkt, alvorlige skader og alvorlig infeksjon. I tillegg brukes dopamin ved alvorlig hjertesvikt og ved hjerteoperasjoner.
 
2. Hva du må vite før du får Dopamin
Du må ikke få Dopamin
 • dersom du er allergisk overfor dopaminklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • samtidig som du får narkose med cyklopropan eller halotan.
 • dersom du har svulst i binyremargen (feokromocytom).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du får Dopamin:
 • ved samtidig bruk av narkosemidler (halogenerte inhalasjonsanestetika).
 • dersom du har redusert blodvolum (hypovolemi).
 • dersom du har sukkersyke (diabetes) eller har blekhet og blåfarging av hender og føtter (Raynauds sykdom).
 • dersom du lider av alvorlige hjerte- og karlidelser.
Andre legemidler og Dopamin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer lege dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • antiarytmika (påvirker hjertets rytme)
 • antipsykotika (legemidler mot psykoser)
 • antidepressiva (legemidler mot depresjoner)
 • ergotamin (middel mot migrene)
 • betablokkere (mot høyt blodtrykk)
 • MAO-hemmere (legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom)
 • fenytoin (brukes til behandling av epilepsi)
 • COMT-hemmere (legemidler mot Parkinsons sykdom).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Du vil bare få Dopamin dersom legen mener det er nødvendig.
Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes. Rådfør deg likevel med lege dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dopamin påvirker normalt ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dopamin inneholder natriumpyrosulfitt
Dette legemidlet inneholder natriumpyrosulfitt (E 223) som i sjeldne tilfeller kan føre til overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme.
 
3. Hvordan Dopamin gis
Dette legemidlet gis av lege eller sykepleier som langsom infusjon (drypp) i en stor vene (blodåre).
Legen bestemmer hvor mye Dopamin du skal få. Dosen avhenger av vekten din og når effekt oppnås.
Anbefalt startdose ved sjokk
1-5 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt. Dosen økes hvert 10.-30. minutt med 1-4 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt avhengig av blodtrykk og mengde urin (diurese), inntil terapeutisk effekt. Effekt oppnås vanligvis ved doser under 20 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt, men doser på 50 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt og mer har vært gitt. Anbefalt vedlikeholdsdose er 9 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt.
Anbefalt startdose ved alvorlig hjertesvikt
0,5-3 mikrogram/kg kroppsvekt/minutt som økes gradvis.
Dopamin må ikke gis ufortynnet.
Dersom du tar for mye av Dopamin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter)
 • hodepine
 • smerter i brystet (anginasmerter)
 • høyt blodtrykk
 • sammentrekning av blodårer
 • hjertebank
 • langsom eller rask hjerterytme
 • kvalme
 • oppkast
 • tung pust
 • hudforandringer etter lekkasje av dopamin ut i omkringliggende vev
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter)
 • allergiske reaksjoner
 • unormal EKG
 • hjerterytmeforstyrrelser
 • lavt blodtrykk
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter)
 • angst
 • gåsehud
 • opphopning av nitrogenholdige forbindelser i blodet (azotemi)
 • koldbrann
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dopamin
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC).
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dopamin
 • Virkestoff er dopaminklorid 10 mg/ml
 • Andre innholdsstoffer er natriumpyrosulfitt, natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Dopamin ser ut og innholdet i pakningen
Klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Leveres i pakninger á 10 x 10 ml ampuller.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS, Asker
Tilvirker
Takeda Austria GmbH, Linz, Østerrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf. 800 800 30
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.06.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Dosering og administrasjonsmåte:
Dopamin gis intravenøst i en stor, helst sentral vene. Dopamin må ikke gis ufortynnet. Kan fortynnes med glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske til f.eks. 800 mikrogram/ml (4 ampuller á 10 ml dopamin 10 mg/ml til 500 ml infusjonsvæske).
Uforlikeligheter:
Uforlikelig med alkalisk reagerende stoffer, jernsalter og oksiderende stoffer.
Alkaliske oppløsninger får fiolettaktig farge.
Misfarget oppløsning må kasseres.
Ferdig fortynnet oppløsning kan oppbevares inntil 24 timer ved høyst 25ºC.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenergikum: Substans som har samme effekt som de kroppsegne hormonene adrenalin og noradrenalin. Disse substansene aktiverer det sympatiske nervesystemet og gir effekter som sammentrekning av blodårene, økt blodtrykk, økt hjertefunksjon, utvidelse av luftrørene i lungene og økt muskelspenning.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

diurese: Urinutskillelse.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypovolemi (volumdeplesjon): Redusert blodvolum.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes