Dopamin

Takeda


Adrenergikum.

C01C A04 (Dopamin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Dopaminhydroklorid 10 mg, natriumpyrosulfitt (E 223) 2 mg, natriumklorid 6 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kardiogent og septisk sjokk, og sjokk i forbindelse med traumer. Alvorlig hjertesvikt, alene eller kombinert med nyresvikt. Hjertekirurgi.

Dosering

Initialt ved sjokk: 1-5 μg/kg/minutt. Dosen økes hvert 10.-30. minutt med 1-4 μg/kg/minutt, avhengig av blodtrykk og diurese, inntil terapeutisk effekt. Effekt oppnås vanligvis ved doser under 20 μg/kg/minutt, men doser på 50 μg/kg/minutt og mer har vært gitt. Vanlig vedlikeholdsdose ca. 9 μg/kg/minutt.
Ved alvorlig hjertesvikt: Initialt 0,5-3 μg/kg/minutt, ev. i kombinasjon med diuretika. Dosen økes gradvis. Ved manglende effekt kan dopamin ev. kombineres med isoprenalin for å øke hjertets kontraktilitet. Kombinasjonen kan gi alvorlige arytmier og bør bare brukes med største forsiktighet.
Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes enten med isotonisk glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske til f.eks. 800 μg/ml (40 ml dopamin 10 mg/ml (4 ampuller) tilsettes i 460 ml infusjonsvæske), avhengig av den kliniske tilstand. Uforlikelighet: Uforlikelig med alkalisk reagerende stoffer, jernsalter og oksiderende stoffer. Alkaliske oppløsninger får fiolettaktig farge. Misfarget oppløsning må kasseres.
Administrering: Skal ikke gis ufortynnet. Gis i.v. i en stor, helst sentral vene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Anestesi med syklopropan eller halotan. Feokromocytom.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av halogenerte inhalasjonsanestetika. Unngå ekstravasal administrering. Hypovolemi, hypoksi, hyperkapni og acidose skal om nødvendig korrigeres før dopamininfusjon. EKG hos pasienter med kjent iskemisk hjertesykdom, blodtrykk, diurese og tegn på vasokonstriksjon skal nøye overvåkes og kontrolleres under infusjon. Hudnekrose og gangren som følge av alvorlig vasokonstriksjon kan forekomme, spesielt ved perifer okklusiv vaskulær sykdom, diabetes, Raynauds syndrom og/eller disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) i anamnesen. Disse pasientene skal kontrolleres nøye og hvis perifer iskemi oppdages skal infusjonen avbrytes. Stor forsiktighet (små doser) anbefales hos pasienter med rask atrieflimmer, alvorlig ventrikulær arytmitendens, akutt hjerteinfarkt eller ustabilt koronarsyndrom, alvorlig perifer arteriell insuffisiens og vasospastiske lidelser. Preparatet inneholder natriumpyrosulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasme. Inneholder 23,6 mg natrium pr. ampulle, tilsv. 1,2% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekten av dopamin motvirkes av kardiodepressive legemidler (antiarytmika, antipsykotika, antidepressiver). Dopamin skal ikke gis til pasienter som er under anestesi med syklopropan eller halotan pga. risiko for arytmier. Kombinasjon av dopamin og ergotamin kan føre til maksimal perifer konstriksjon med risiko for gangren. MAO-hemmere forsterker effekten av dopamin. Dopamin metaboliseres av MAO og en hemming av dette enzymet forlenger og potenserer effekten av dopamin og kan føre til økt risiko for alvorlig blodtrykksstigning og hypertensiv krise. COMT-hemmere (tolkapon og entakapon) kan potensere hemodynamisk effekt av katekolaminer, inkl. dopamin, og kan føre til økt risiko for betydelig stigning i hjertefrekvens og/eller blodtrykk. Samtidig bruk av dopamin og ikke-selektive monaminreopptakshemmere kan potensere de kardiovaskulære effektene av sympatomimetika. Samtidig bruk av fenytoin kan gi blodtrykkssenkning og bradykardi. Effekten av dopamin på hjertet antagoniseres av betablokkere og samtidig behandling kan gi økt risiko for vasokonstriksjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da human erfaring er utilstrekkelig. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter som indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Dopamin skal ikke brukes under graviditet hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med dopamin nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Effekten på spedbarn er ukjent. Dopamin har kort halveringstid. Det er derfor lite sannsynlig at barn som ammes kan påvirkes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme, oppkast
Hjerte
Vanlige Anginasmerter, bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Mindre vanlige Forlenget QRS-kompleks i EKG, hjerteledningsforstyrrelse, ventrikkelarytmi
Hud
Vanlige Hudnekrose etter ekstravasasjon
Sjeldne Piloereksjon
Immunsystemet
Mindre vanlige Allergisk reaksjon
Kar
Vanlige Hypertensjon, vasokonstriksjon
Mindre vanlige Hypotensjon
Sjeldne Perifer nekrose
Luftveier
Vanlige Dyspné
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Psykiske
Sjeldne Angst
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Azotemi
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Hjerte Anginasmerter, bradykardi, palpitasjoner, takykardi
Hud Hudnekrose etter ekstravasasjon
Kar Hypertensjon, vasokonstriksjon
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Hjerte Forlenget QRS-kompleks i EKG, hjerteledningsforstyrrelse, ventrikkelarytmi
Immunsystemet Allergisk reaksjon
Kar Hypotensjon
Sjeldne
Hud Piloereksjon
Kar Perifer nekrose
Psykiske Angst
Stoffskifte/ernæring Azotemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kraftig blodtrykkstigning, rytmeforstyrrelser, hypertensjon, nedsatt urinutskillelse, takykardi og vasokonstriksjon.
Behandling: Midlertidig stans av infusjonen vil oftest være tilstrekkelig fordi dopamin nedbrytes raskt. Betablokade. Administrering av alfa- eller betablokkere bør kun vurderes i alvorlige tilfeller.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer alfa-, beta- og spesielle dopaminreseptorer. Ved lav dosering (1-2 μg/kg/minutt) stimuleres særlig dopaminreseptorene, nyre- og mesenterialkar dilateres. Når dosen øker, vil først beta- og senere alfareseptorene stimuleres. Doser på 1-10 μg/kg/minutt øker hjertets minuttvolum og kontraktilitet. Hjertefrekvensen og blodtrykket påvirkes lite, den perifere karmotstand blir svakt nedsatt eller uendret. Blodgjennomstrømningen i nyrene og mesenteriet øker og diurese og natriumutskillelse øker. Med økende infusjonshastighet vil den perifere kardilatasjon som skyldes påvirkning av betareseptorene, endres til kontraksjon etter hvert som alfareseptorene stimuleres. Blodtrykket stiger. Ved doser over 20 μg/kg/minutt blir den karkontraherende effekt mer fremtredende, nyrekardilatasjonen vil endres til kontraksjon og urinutskillelsen nedsettes. Effekt inntrer innen 5 minutter og vedvarer et par minutter.
Metabolisme: Ca. 25% til noradrenalin i sympatiske nerveender og ca. 75% i lever, nyrer og plasma av MAO og COMT til homovaniljesyre (HVS).
Utskillelse: I urinen som HVS, HVS-metabolitter og som metabolitter av noradrenalin.

Oppbevaring og holdbarhet

Ferdig fortynnet oppløsning kan oppbevares inntil 24 timer ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dopamin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 10 × 10 ml (amp.)
020347
-
-
2342,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.10.2020