Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Digoxin DAK 62,5 mikrogram tabletter

digoksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Digoxin DAK er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Digoxin DAK
 3. Hvordan du bruker Digoxin DAK
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Digoxin DAK
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Digoxin DAK er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Digoxin DAK stimulerer hjertets funksjon og stabiliserer hjerterytmen.
Digoxin DAK brukes ved hjertesvikt og unormal hjerterytme.
Du må kantakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Digoxin DAK
Bruk ikke Digoxin DAK
 • dersom du er allergisk overfor digoksin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har ventrikkelflimmer (flimmer i hjertets hovedkamre).
 • dersom du får kalsium intravenøst (inn i en blodåre).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Digoxin DAK.
Forskjellen mellom effektiv dose og skadelig dose er liten. Rådfør deg med lege dersom din allmenntilstand endrer seg, eller du føler deg syk. Det kan bety at legen må redusere dosen med Digoxin DAK.
Digoxin DAK skal brukes med forsiktighet ved:
 • Hjertesykdommer
 • Sykdommer forbundet med blodomløpet
 • Lungesykdommer
 • Forstyrrelser i elektrolyttbalansen
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Stoffskifteforstyrrelser
 • Høyt blodtrykk
Du må ikke ta naturlegemidler som inneholder johannesurt/prikkperikum (Hypericum perforatum) samtidig med Digoxin DAK fordi det kan redusere effekten av Digoxin DAK. Dersom du allerede bruker midler som inneholder johannesurt/prikkperikum, bør du rådføre deg med lege angående avslutning av denne behandlingen.
Andre legemidler og Digoxin DAK
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler, legemidler kjøpt i utlandet, naturlegemidler, sterke vitaminer og mineraler og kosttilskudd.
Du kan bruke andre legemidler, men rådfør deg med lege før samtidig behandling med:
 • Kvalmestillende legemidler (f.eks. metoklopramid)
 • Kalsium
 • Legemidler mot sukkersyke (akarbose)
 • Kolesterolsenkende midler (kolestyramin)
 • Andre hjertemedisiner
 • Blodtrykksregulerende legemidler
 • Vanndrivende legemidler
 • Legemidler mot infekjoner (også mot tuberkulose, virussykdommer og sopp)
 • Cellegiftbehandling
 • Legemidler som brukes ved transplantasjon (ciklosporin)
 • Smertestillende legemidler (f.eks. indometacin, etodolak, lornoksikam)
 • Malariamidler
 • Naturlegemidler som inneholder johannesurt/prikkperikum
Inntak av Digoxin DAK sammen med mat og drikke
Du kan ta Digoxin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendig.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Digoxin DAK kan brukes ved graviditet.
Digoxin DAK kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Digoxin DAK påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Digoxin DAK inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Digoxin DAK
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tabletten svelges med rikelig mengde vann. Du kan eventuelt tygge eller knuse den. Prøv å ta tabletten til samme tidspunkt hver dag.
Den vanlige dosen er
Voksne, barn, eldre: Legen bestemmer dosen og tilpasser den for deg. Vanligvis starter du med en høy dose som gradvis reduseres til en lavere vedlikeholdsdose.
Nedsatt nyrefunksjon
Dosejustering er nødvendig. Følg legens anvisninger.
Nedsatt leverfunksjon
Dosejustering er ikke nødvendig. Følg legens anvisninger.
Dersom du tar for mye av Digoxin DAK
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Ta med deg legemiddelpakningen. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ved akutt overdosering er det vanlig at du opplever kvalme, oppkast og langsom hjerterytme. Ved for høy dose over lengre tid kan du bli utmattet, føle deg utilpass og få synsforstyrrelser eller uregelmessig hjerterytme. Du kan også få psykiske problemer med en tilstand med sterk uro, sinne, forvirring (delirium) og hallusinasjoner.
Dersom du har glemt å ta Digoxin DAK
Hvis du har glemt å ta en dose med Digoxin DAK, ta denne dosen så snart du husker det. Dersom det snart er tid for å ta neste dose, hopp så over den glemte dosen. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Digoxin DAK
Avbrudd i behandling med Digoxin DAK må kun skje i samråd med lege.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Oppsøk lege umiddelbart ved tegn på alvorlige bivirkninger.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 10 personer):
Alvorlige: Hjerterytmeforstyrrelser med rask eller uregelmessig puls.
Ikke alvorlige: Hodepine, tretthet, kvalme, oppkast, magesmerter, diaré, manglende appetitt.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer):
Alvorlige: Forvirring, kraftig hodepine, uro, påvirket bevissthet inkludert bevisstløshet, koma pga. forstyrrelser i hjernen, krampeanfall, betennelse i synsnerven, psykose med delirium og hallusinasjoner.
Ikke alvorlige: Synsforstyrrelser (tåkesyn, lyskrans rundt lyse gjenstander, forstyrret fargesyn (gulfarging)), endret pupillestørrelse, utvikling av brystvev hos menn (ved langtidsbehandling), ansiktssmerter, svimmelhet, utilpasshet, søvnløshet, kraftløshet, sløvhet, likegyldighet, irritabilitet, mareritt.
Sjeldne bivirkninger (kan forekoome hos opp til 1 av 1000 personer):
Alvorlige: Blødning fra hud og slimhinner og dannelse av blåmerker pga. forandringer i blodet (for få blodplater), blæreformet utslett og betennelse i huden, særlig på hender, føtter og rundt munnen ledsaget av feber (Stevens-Johnsons syndrom).
Ikke alvorlige: Elveblest, utslett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Digoxin DAK
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Digoxin DAK
 • Virkestoff er digoksin. Hver tablett inneholder 62,5 mikrogram digoksin.
 • Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat, gelatin, talkum, laktosemonohydrat, potetstivelse. Fargestoff: Indigotin (E132).
Hvordan Digoxin DAK ser ut og innholdet i pakningen
62,5 mikrogram: Lyseblå, rund, flat tablett.
Digoxin DAK er tilgjengelig i pakningstørrelser på 100 tabletter.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Takeda GmbH
Lehnitzstr. 70-98
16515 Oranienburg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 08-2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utilpasshet (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.