Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Dalacin 15 mg/ml granulat til mikstur, oppløsning

klindamycin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dalacin mikstur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dalacin mikstur
 3. Hvordan du bruker Dalacin mikstur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dalacin mikstur
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dalacin mikstur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Dalacin er et antibiotikum. Brukes ved alvorlige infeksjoner forårsaket av en rekke bakterier, hos pasienter som er allergiske overfor penicillin eller der penicillin ikke virker. Bakteriologiske undersøkelser og resistensbestemmelse bør foretas før behandlingen starter.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dalacin mikstur
Bruk ikke Dalacin mikstur
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin, linkomycin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dalacin mikstur.
Vis forsiktighet ved bruk av Dalacin mikstur:
 • dersom du har hatt mage-tarm sykdommer, spesielt ved tykktarmbetennelse.
 • dersom du får alvorlig diaré under behandlingen.
Hvis noe av dette gjelder deg bør du informere legen din.
Ved alvorlig diaré under behandlingen, må kuren avbrytes eller fortsette under nøye kontroll. Legen avgjør hva som må gjøres i ditt tilfelle. Diaré som oppstår i løpet av noen uker etter avsluttet kur, bør behandles som om den har sammenheng med kuren. Lege må kontaktes. Legemidler som brukes ved behandling av diaré skal ikke tas, da dette kan forverre tilstanden.
Hvis behandlingen strekker seg over lang tid, vil legen undersøke lever- og nyrefunksjonen din.
Bruk av klindamycin kan forårsake økt vekst av mikroorganismer (f.eks. sopp eller bakterier) som ikke påvirkes av klindamycin. Dette kan føre til andre typer infeksjoner som kan kreve annen behandling.
Viktig informasjon om potensielt alvorlige reaksjoner
Et lite antall personer som bruker Dalacin får en allergisk reaksjon eller en potensielt alvorlig hudreaksjon, som kan utvikle seg til et mer alvorlig problem hvis de ikke blir behandlet. Du må kjenne til symptomene du skal være oppmerksom på mens du bruker Dalacin. Les beskrivelsen av disse symptomene i avsnitt 4 i dette pakningsvedlegget under ”Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige”.
Andre legemidler og Dalacin mikstur
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er spesielt viktig for legen din å vite om du bruker følgende legemidler:
 • rifampicin (antibiotikum), karbamazepin, fenytoin og fenobarbital (epilepsi-legemidler), johannesurt (legemiddel ved depresjon), enzalutamid og dabrafenib (kreftlegemidler) og efavirenz (legemiddel ved virusinfeksjoner) fordi disse kan redusere effekten av klindamycin.
 • kombinasjon med legemidler som inneholder zidovudin (for eksempel Retrovir), som brukes for å behandle virusinfeksjoner, fordi de kan gi økt risiko for skade på nyrene og økt virkning av klindamycin.
 • warfarin eller liknende legemidler som virker blodfortynnende, fordi du kan ha økt risiko for å oppleve blødning. Det kan være nødvendig for legen din å ta blodprøver regelmessig for å sjekke hvor raskt blodet ditt levrer seg.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Lang erfaring ved bruk av Dalacin mikstur under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Dalacin skal likevel kun brukes under graviditet dersom det er et klart behov for det.
Klindamycin går over i morsmelk, og kan forårsake diaré eller utslett i bleieområdet hos barnet som ammes. Dalacin mikstur bør derfor ikke brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Dalacin mikstur inneholder etylparahydroksybenzoat og sukrose
Dette legemidlet inneholder etylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Legemidlet inneholder også sukrose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Dalacin mikstur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruk hos barn
Vanlig dosering til barn: 1 måleskje (5 ml) x 4. I alvorlige tilfeller kan legen forskrive en høyere dosering.
Dersom du tar for mye av Dalacin mikstur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Dalacin mikstur
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du ved behandling med Dalacin mikstur får diaré som ikke går over, må du kontakte legen din så raskt som mulig. Dette gjelder også hvis diaré oppstår innen noen uker etter avsluttet behandling.
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter):
 • Endringer i blodverdier: økt antall eosinofile granulocytter i blodet (eosinofili).
 • Diaré.
 • Betennelse i tarmen (som følge av antibiotikabruk). Symptomer er lett til alvorlig diaré, av og til med blod og slim i avføringen.
 • Unormale leverfunksjonstester.
 • Utslett med flekker og små opphøyninger.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • Magesmerter, oppkast.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelig data):
 • Infeksjon i underlivet, skjedekatarr.
 • Forbigående endringer i blodverdier som nedsatt antall hvite blodceller (leukopeni eller nøytropeni), nedsatt antall blodplater (trombocytopeni) og få eller ingen granulocytter (agranulocytose).
 • Allergiske reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner (gir symptomer som pusteproblemer, varmefølelse, rødme, hjertebank, kløe, svimmelhet).
 • Hudreaksjoner som mildt til moderat meslinglignende utslett over hele kroppen, ringformet utslett eller blemmer (vesentlig på overkroppen), kløe, eksem med hudavflassing eller væskefylte blærer, elveblest.
 • Alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon som kan påvirke huden din eller andre deler av kroppen din slik som lever eller blodceller. Denne type reaksjon kan gi utslett, men ikke alltid. Det kan hende at du må på sykehus eller slutte med Dalacin. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer etter å ha tatt dette legemidlet, da disse kan være alvorlige: Hudutslett, elveblest, feber, hovne kjertler som ikke forsvinner, hevelser i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg.
 • Smaksforstyrrelser.
 • Betennelse i spiserøret som kan gi smerter ved svelging og brennende følelse i brystet, evt. med sårdannelse i spiserøret.
 • Kvalme.
 • Gulsott (gulfarget hud).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dalacin mikstur
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetningen av Dalacin mikstur
 • Virkestoff er klindamycin 2-palmitathydroklorid, tilsvarende klindamycin 15 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er: Sukrose, etylparahydroksybenzoat (konserveringsmiddel E214), simetikon, poloksamer, aroma (kirsebær), renset vann.
Hvordan Dalacin mikstur ser ut og innholdet i pakningen
Dalacin mikstur er etter utblanding en fargeløs oppløsning med kirsebærsmak.
Miksturen leveres som tørrsubstans i en glassflaske som etter utblanding med 60 ml renset vann gir 80 ml mikstur, oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Puurs
Belgia
eller
Pfizer Service Company BVBA
Zaventem
Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

skjedekatarr (bakteriell vaginose): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.