Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Daktacort 20 mg/g + 10 mg/g krem

mikonazolnitrat / hydrokortison

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Daktacort brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 1 uke.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Daktacort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Daktacort
 3. Hvordan du bruker Daktacort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Daktacort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Daktacort er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Daktacort er
Daktacort er et reseptfritt legemiddel som inneholder mikonazol som er et sopphemmende middel med effekt mot flere typer sopp, samt også effekt mot enkelte bakterier. Det inneholder også hydrokortison som virker betennelseshemmende og kløestillende.
Hva Daktacort brukes mot
Voksne og barn over 18 år: behandling av kløende fotsopp.
Typiske symptomer på soppinfeksjon kan være rød hud, kløe og svie. Før preparatet brukes til egenbehandling bør en være sikker på at plagene skyldes sopp. Det sikreste er at en lege tidligere har påvist sykdommen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Daktacort
Bruk ikke Daktacort dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffene mikonazolnitrat/hydrokortison, andre liknende legemidler mot soppinfeksjon eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har tuberkuloseinfeksjon i huden
 • du har en virusinfeksjon i huden, som kukopper, vannkopper eller herpes
 • du er under sårbehandling, spesielt ved åpne sår
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Unngå å få kremen i øynene. Vask hendene etter hver påføring
 • Ved egenbehandling av fotsopp bør lege kontaktes hvis ikke forbedring inntreffer i løpet av 1 uke
 • Daktacort inneholder hydrokortison og bør derfor ikke brukes i lengre tid. Når symptomene på inflammasjon (rødhet og kløe) er borte kan behandlingen fortsettes med Daktar krem som kun inneholder det soppdrepende virkestoffet mikonazol
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser
Unngå å smitte andre ved å benytte eget håndkle og vaskeklut. Vask hendene godt etter påsmøring bortsett fra ved behandling av hendene. For å unngå ny infeksjon er det viktig med regelmessig skifte av klær som er i kontakt med infisert hudområde.
Daktacort kan ødelegge enkelte syntetiske materialer som ofte brukes for eksempel i undertøy og sokker. Klær som er i kontakt med behandlede hudområder bør derfor være laget av bomull.
Barn
Daktacort skal bare brukes til barn under 18 år i samråd med lege.
Andre legemidler og Daktacort
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Blodfortynnende legemidler tatt via munnen: Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du allerede bruker slike blodfortynnende legemidler, som for eksempel warfarin.
Effekten og bivirkningene av enkelte andre legemidler kan øke når de tas sammen med mikonazol. Før du begynner å bruke Daktacort bør du fortelle legen eller apoteket om hvilke andre legemidler du bruker.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Mikonazol og hydrokortison absorberes minimalt etter påføring på huden. Hydrokortison kan påvirke fosteret, men ingen uheldige effekter på fosteret er vist ved bruk av Dactacort krem under graviditet. Rådfør deg likevel med lege før bruk under graviditet.
Det er ikke kjent om påføring av Daktacort på huden medfører at miconazol og hydrokortison går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Daktacort under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Daktacort påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Daktacort
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som legen din eller apoteket har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Bruksanvisning ved fotsopp
Voksen og barn over 18 år. Føttene vaskes og tørkes godt, særlig mellom tærne, før kremen påføres. Bruk eget håndkle og vaskeklut for ikke å smitte andre. Kremen påsmøres tynt og gnis godt inn på og omkring det synlig infiserte hudområdet. Gjør dette morgen og kveld. Vask hendene etter hver påføring. Du bør fortsette behandlingen i omtrent 2 uker etter at soppen er borte, men behandling med Daktacort skal ikke vare lengre enn 4 uker totalt. Etter at symptomene er borte bør behandlingen fortsettes med Daktar krem.
Kontakt lege etter 1 ukes behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Ønskes en uttørkende effekt kan sopphemmende pudder anvendes vekselvis. Tettsittende skotøy bør om mulig unngås. Pudder anbefales også brukt i strømper og sko. Bytt strømper hver dag.
Bruk av Daktacort hos eldre
Legemidler som Daktacort kan gjøre huden tynnere ved bruk over lang tid. Fordi eldre har naturlig forekommende tynnere hud bør Daktacort brukes sparsomt og kun i korte perioder.
Hvis du mener at virkningen av Daktacort er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Daktacort
Hvis du har brukt for mye krem kan dette gi rødhet, hevelse og svie. I slike tilfeller bør du stanse behandlingen og kontakte lege. Daktacort inneholder et mildt kortikosteroid som er et betennelseshemmende middel. Gjentagende overdosering kan gi generell steroidreaksjon som utbredt akne (kviser) og tynn hud som lett skades. Dersom dette skjer, bør lege kontaktes. Tilfeldig svelging av krem er vanligvis ikke noe problem, men du anbefales å kontakte lege for sikkerhets skyld.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) ved inntak av større mengder krem eller hvis et barn har fått i seg krem ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Daktacort
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen etter doseringsanvisningen eller slik legen har foreskrevet.
Dersom du avbryter behandling med Daktacort
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 brukere): hudirritasjon, brennende følelse i huden, elveblest, kløe og irritabilitet. I slike tilfeller er det vanligvis tilstrekkelig å hoppe over en eller flere påføringer.
Ikke kjent (forekomst kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data): en spesiell overømfintlighetsreaksjon (angioødem) kjennetegnet ved hovent ansikt, øyne, lepper og svelg, og/eller kortpustethet. Kontakt lege umiddelbart dersom dette oppstår.
Allergi, overfølsomhet, utslett, kontaktdermatitt, rødhet, redusert pigmentering i huden, reaksjoner på påføringsstedet og tåkesyn er også sett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Daktacort
Oppbevares utilgjengelig for barn. Daktacort oppbevares ved 2‑8ºC (i kjøleskap).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Daktacort
 • Virkestoffer er mikonazolnitrat og hydrokortison. 1 gram krem inneholder 20 mg mikonazolnitrat og 10 mg hydrokortison.
 • Andre innholdsstoffer er pegoxol.7 stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytende parafin, natriumedetat, benzosyre (E210), butylhydroksyanisol (E 320) og renset vann.
Hvordan Daktacort ser ut og innholdet i pakningen
Aluminiumstube med 15 gram hvit krem.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a Division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.