Daktacort

McNeil

Kortikosteroid + antimykotikum.

ATC-nr.: D01A C20

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D07A A02
Hydrokortison
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av hydrokortison kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av hydrokortison kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at hydrokortison er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2018) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 D01A C02
Mikonazol
 
PNEC: 0,2 μg/liter
Salgsvekt: 118,037088 kg
Miljørisiko: Bruk av mikonazol gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mikonazol har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mikonazol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2016) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 20 mg/g + 10 mg/g: 1 g inneh.: Mikonazolnitrat 20 mg, hydrokortison 10 mg, pegoxol-7-stearat, oleylmakrogolglyserider, dinatriumedetat, flytende parafin, benzosyre (E 210), butylhydroksyanisol (E 320), renset vann.


Indikasjoner

Inflammatoriske og kløende hudinfeksjoner forårsaket av dermatofytter og gjærsopp.
Reseptfri bruk: Behandling av kløende fotsopp.

Dosering

Behandlingen bør fortsette i 2 uker etter tilheling. Behandlingstiden bør ikke overskride 4 uker, det er som oftest tilstrekkelig for behandling av inflammatoriske dermatomykoser. Daktar krem kan benyttes når symptomer på inflammasjon er borte.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Forsiktighet anbefales hos barn og spedbarn, se Forsiktighetsregler. Eldre: Eldre har naturlig forekommende tynnere hud. Kortikosteroider bør derfor brukes sparsomt og i korte perioder.
Administrering: Voksne: Påsmøres tynt på de angrepne hudområdene og gnis godt inn 2 ganger daglig (f.eks. morgen og kveld).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre imidazolderivater. Tuberkuloseinfeksjoner i huden. Virusinfeksjon i huden (herpes simplex, vaccinia (kukopper) og alle former for varicella). Sårbehandling, spesielt ulcerøse lesjoner.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales hos spedbarn og barn ved påføring på større hudområder eller under okklusjonsbandasje, inkl. under bleier, og unngå bruk i ansiktet. Kontinuerlig langtidsbruk hos spedbarn bør unngås. Binyrebarkhemming kan forekomme også ved behandling uten tildekking. Vis forsiktighet ved bruk nær øynene (glaukomutvikling). Preparatet skal ikke komme i kontakt med slimhinnene i øyet. Langtidsbehandling bør unngås grunnet innhold av kortikosteroid. Kontakt med prevensjonsmidler av lateks, som f.eks. pessar og kondom, bør unngås. Innholdsstoffer i preparatet kan ødelegge lateksprodukter. Kan ødelegge syntetisk materiale, undertøy av bomull anbefales. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi og angioødem, er rapportert for topikal mikonazol. Ved mistanke bør behandling avbrytes. Grå stær, grønn stær og sentral serøs chorioretinopati er rapportert etter bruk av kortikosteroider. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser skal henvisning til øyelege vurderes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D01A C20
Systemisk administrert mikonazol hemmer CYP3A4/CYP2C9. Klinisk relevante interaksjoner forekommer svært sjelden pga. begrenset systemisk tilgjengelighet etter topikal applikasjon. Det bør utvises forsiktighet ved bruk av orale antikoagulantia (som warfarin), og den antikoagulerende effekten bør monitoreres. Effekt og bivirkninger av enkelte andre legemidler (f.eks. visse orale antidiabetika og fenytoin) kan øke når disse gis samtidig med mikonazol og forsiktighet bør derfor utvises. Mikonazol kan redusere metabolismehastigheten av hydrokortison. Serumkonsentrasjonen av hydrokortison kan være høyere ved bruk av Daktacort sammenlignet med topikale preparater som bare inneholder hydrokortison.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Forsiktighet anbefales. Preparatet bør ikke brukes over store hudområder eller under tildekkende bandasjer under graviditet. Studier og lang erfaring indikerer ingen økt risiko for misdannelser ved dermal bruk av mikonazol og hydrokortison under graviditet. Kortikosteroider passerer placenta og kan derfor påvirke fosteret.
Amming: Forsiktighet anbefales. Behandling av større overflater eller under okklusjonsbandasje bør unngås. Brystvortene må ikke påsmøres rett før amming. Det er ikke kjent om topikal administrering kan gi systemisk absorpsjon med målbare mengder av hydrokortison og mikonazolnitrat i brystmelk hos mennesker.
Mikonazol|Hydrokortison

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Mindre vanligeIrritabilitet (kun sett hos spedbarn med bleiedermatitt)
Hud
Mindre vanligeHudirritasjon, hudsvie, kløe, urticaria
Ukjent frekvensAngioødem, dermatitt, erytem, hypopigmentering, kontaktdermatitt, reaksjon på applikasjonsstedet, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
GenerelleIrritabilitet (kun sett hos spedbarn med bleiedermatitt)
HudHudirritasjon, hudsvie, kløe, urticaria
Ukjent frekvens
HudAngioødem, dermatitt, erytem, hypopigmentering, kontaktdermatitt, reaksjon på applikasjonsstedet, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
ØyeTåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For mikonazol G01A F04 og glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Imidazol- og triazolderivat. Kombinasjon av et bredspektret antimykotikum (mikonazol) med et gruppe I kortikosteroid (hydrokortison).
Virkningsmekanisme: Fungicid, antibakteriell, kløestillende og antiinflammatorisk effekt. Kombinasjonen av mikonazol og hydrokortison har vist seg å være mer effektiv enn de enkelte komponenter hver for seg ved behandling av inflammasjoner forårsaket av sopp. Mikonazol inhiberer ergosterolsyntesen i sopp og endrer sammensetningen av andre lipidkomponenter i membranen. Dette fører til nekrose av soppcellen. Hydrokortison virker antiinflammatorisk og kløestillende. Miconazol har vist klinisk effekt på på dermatofytter, Candida spp., Aspergillus spp., Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Malassezia spp. og Torulopsis glabrata. Mikonazol har også en antibakteriell effekt på enkelte grampositive bakterier.
Absorpsjon: Mikonazol: Forblir i huden i inntil 4 dager etter topikal applikasjon. Begrenset systemisk absorpsjon, biotilgjengelighet <1%. Systemisk absorpsjon er vist etter gjentagende applikasjon til spedbarn med bleiedermatitt, med lave eller ikke målbare plasmanivå. Hydrokortison: Ca. 3% absorberes etter topikal applikasjon.
Proteinbinding: Mikonazol: 88,2% til plasmaproteiner, 10,6% til røde blodlegemer. Hydrokortison: >90% til plasmaproteiner.
Halveringstid: Hydrokortison: Ca. 100 minutter.
Metabolisme: Hydrokortison: Metaboliseres i lever og vev.
Utskillelse: Mikonazol: Hovedsakelig i feces, både uforandret og som metabolitter, mindre mengder via urin. Hydrokortison: Metabolitter utskilles hovedsakelig som glukuronider via urin, sammen med en liten mengde uforandret hydrokortison.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

Pakninger uten resept

15 g krem er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 21.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.07.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Daktacort, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/g + 10 mg/g15 g
039964
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
30 g
539791
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
67,50C
50 g
504810
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
88,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antimykotikum (antimykotika): Legemiddel som virker mot sopp.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.