Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Daktacort 20 mg/g + 10 mg/g krem

mikonazolnitrat/hydrokortison

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Daktacort er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Daktacort
 3. Hvordan du bruker Daktacort
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Daktacort
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Daktacort er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Daktacort er
Daktacort inneholder mikonazol som er et sopphemmende middel med effekt mot flere typer sopp, samt også effekt mot enkelte bakterier. Hydrokortison virker betennelseshemmende og kløestillende.
Hva Daktacort brukes mot
Daktacort brukes til behandling av kløende fotsopp. Typiske symptomer kan være rød hud, kløe og svie. Daktacort brukes også til behandling av hudinfeksjoner med betennelse og kløe.
 
2. Hva du må vite før du bruker Daktacort
Bruk ikke Daktacort dersom:
 • du er allergisk overfor virkestoffene mikonazolnitrat/hydrokortison, andre liknende legemidler mot soppinfeksjon, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har tuberkuloseinfeksjon i huden
 • du har en virusinfeksjon i huden, som kukopper, vannkopper eller herpes.
 • du er under sårbehandling, spesielt ved åpne sår
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Daktacort.
 • Vær forsiktig ved behandling i ansiktet. Unngå å få kremen i øynene. Vask hendene etter hver påføring
 • Vær forsiktig ved behandling av større hudområder eller ved påføring under tette bandasjer (inkl. bleier) hos små barn
 • Ved behandling av fotsopp bør lege bør kontaktes hvis ikke forbedring inntreffer i løpet av 1 uke
 • Daktacort inneholder hydrokortison og bør derfor ikke brukes i lengre tid. Når symptomene på inflammasjon (rødhet og kløe) er borte kan behandlingen fortsettes med Daktar krem som kun inneholder det soppdrepende virkestoffet mikonazol
 • Kontakt legen din hvis du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser
Unngå å smitte andre ved å benytte eget håndkle og vaskeklut. Vask hendene godt etter påsmøring bortsett fra ved behandling av hendene. For å unngå ny infeksjon er det viktig med regelmessig skifte av klær som er i kontakt med infisert hudområde.
Kontakt mellom Daktacort og prevensjonsmidler av lateks, som for eksempel pessar og kondom, bør unngås. Innholdsstoffer i Daktacort kan ødelegge lateks slik at beskyttelsen mot graviditet og seksuelt overførbare sykdommer reduseres.
Daktacort kan ødelegge enkelte syntetiske materialer som ofte brukes for eksempel i undertøy og sokker. Klær som er i kontakt med behandlede hudområder bør derfor være laget av bomull.
Andre legemidler og Daktacort
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Blodfortynnende legemidler tatt via munnen: Rådfør deg med lege eller apotek før bruk dersom du allerede bruker slike blodfortynnende legemidler, som for eksempel warfarin.
Effekten og bivirkningene av enkelte andre legemidler kan øke når de tas sammen med mikonazol. Før du begynner å bruke Daktacort bør du fortelle legen eller apoteket om hvilke andre legemidler du bruker.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Mikonazol og hydrokortison absorberes minimalt etter påføring på huden. Hydrokortison kan påvirke fosteret men ingen uheldige effekter på fosteret er vist ved bruk av Dactacort krem under graviditet. Rådfør deg likevel med lege før bruk under graviditet. Behandling av større hudområder eller hudområder som tildekkes med tette bandasjer bør unngås.
Det er ikke kjent om påføring av Daktacort på huden medfører at miconazol og hydrokortison går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Daktacort under amming. Behandling av store hudområder eller hudområder som tildekkes med tette bandasjer bør unngås. Brystvortene må ikke påsmøres rett før amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Daktacort påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Daktacort
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dose
Påsmøres tynt og gnis godt inn på de angrepne hudområdene to ganger daglig. Behandlingstiden med Daktacort må ikke overskride 4 uker uten henvisning fra lege. Etter at symptomene er borte bør behandlingen fortsette i 2 uker med Daktar krem. Hvis tilstanden ikke bedres innen 1 uke bør lege kontaktes.
Bruksanvisning ved fotsopp
Føttene vaskes og tørkes godt, særlig mellom tærne, før kremen påføres. Bruk eget håndkle og vaskeklut for ikke å smitte andre. Kremen påsmøres tynt og gnis godt inn på og omkring det synlig infiserte hudområdet. Gjør dette morgen og kveld. Vask hendene etter hver påføring. Du bør fortsette behandlingen i omtrent 2 uker etter at soppen er borte, men behandling med Daktacort skal ikke vare lengre enn 4 uker totalt. Etter at symptomene er borte bør behandlingen fortsettes med Daktar krem.
Kontakt lege etter 1 ukes behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Ønskes en uttørkende effekt kan sopphemmende pudder anvendes vekselvis. Tettsittende skotøy bør om mulig unngås. Pudder anbefales også brukt i strømper og sko. Bytt strømper hver dag.
Ved annen bruk enn mot fotsopp, følg legens bruksanvisning.
Bruk av Daktacort hos eldre
Legemidler som Daktacort kan gjøre huden tynnere ved bruk over lang tid. Fordi eldre har naturlig forekommende tynnere hud bør Daktacort brukes sparsomt og kun i korte perioder.
Hvis du mener at virkningen av Daktacort er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Daktacort
Hvis du har brukt for mye krem kan dette gi rødhet, hevelse og svie. I slike tilfeller bør du stanse behandlingen og kontakte lege. Daktacort inneholder et mildt kortikosteroid som er et betennelseshemmende middel. Gjentagende overdosering kan gi generell steroidreaksjon som utbredt akne (kviser) og tynn hud som lett skades. Dersom dette skjer, bør lege kontaktes. Tilfeldig svelging av krem er vanligvis ikke noe problem, men du anbefales å kontakte lege for sikkerhets skyld.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) ved inntak av større mengder krem eller hvis et barn har fått i seg krem ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Daktacort
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Fortsett behandlingen etter doseringsanvisningen eller slik legen har foreskrevet.
Dersom du avbryter behandling med Daktacort
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos flere enn 1 av 1000, men færre enn 1 av 100 brukere): hudirritasjon, brennende følelse i huden, elveblest, kløe og irritabilitet. I slike tilfeller er det vanligvis tilstrekkelig å hoppe over en eller flere påføringer.
Ikke kjent (forekomst kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data): en spesiell overømfintlighetsreaksjon (angioødem) kjennetegnet ved hovent ansikt, øyne, lepper og svelg, og/eller kortpustethet. Kontakt lege umiddelbart dersom dette oppstår.
Allergi, overfølsomhet, utslett, kontaktdermatitt, rødhet, redusert pigmentering i huden, reaksjoner på påføringsstedet og tåkesyn er også sett.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Daktacort
Oppbevares utilgjengelig for barn. Daktacort oppbevares ved 2‑8ºC (i kjøleskap).
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter ”Utl.dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Daktacort
 • Virkestoffer er mikonazolnitrat og hydrokortison. 1 gram krem inneholder 20 mg mikonazolnitrat og 10 mg hydrokortison.
 • Andre innholdsstoffer er pegoxol.7 stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytende parafin, natriumedetat, benzosyre (E210), butylhydroksyanisol (E 320) og renset vann.
Hvordan Daktacort ser ut og innholdet i pakningen
Aluminiumstube med 30 eller 50 gram hvit krem.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
McNeil Sweden AB, Solna, Sverige
Tilvirker: Janssen Pharmaceutica NV, Beerse, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
McNeil, a Division of Janssen-Cilag AS, Oslo
Tlf.: 930 95 300
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.08.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.