Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Comtess 200 mg tabletter, filmdrasjerte

entakapon

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Comtess er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Comtess
 3. Hvordan du bruker Comtess
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Comtess
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Comtess er og hva det brukes mot
Comtess-tabletter inneholder entakapon og brukes sammen med levodopa til behandling av Parkinsons sykdom. Comtess hjelper levodopa med å dempe symptomene ved Parkinsons sykdom. Comtess demper ikke symptomene ved Parkinsons sykdom med mindre det tas sammen med levodopa.
 
2. Hva du må vite før du bruker Comtess
Bruk ikke Comtess
 • dersom du er allergisk overfor entakapon eller overfor peanøtter eller soya eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har svulst i binyrene (kjent som feokromocytom. Dette kan øke risikoen for å få svært høyt blodtrykk).
 • hvis du bruker visse legemidler mot depresjon. (Spør legen din eller på apoteket om legemidlet du tar for depresjon kan brukes samtidig med Comtess.)
 • hvis du har leversykdom.
 • hvis du noen gang har opplevd en sjelden reaksjon kalt nevroleptisk malignt syndrom (NMS). Se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger” for beskrivelse av NMS.
 • hvis du noen gang har hatt en sjelden muskellidelse kalt rabdomyolyse, som ikke var forårsaket av en skade.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Comtess:
 • dersom du noen gang har hatt hjerteinfarkt eller andre hjertesykdommer
 • dersom du bruker legemidler som kan føre til svimmelhet eller ørhet (lavt blodtrykk) når du reiser deg fra en stol eller seng.
 • dersom du opplever vedvarende diaré. Rådfør deg med lege siden det kan være tegn på betennelse i tarmen.
 • dersom du opplever diaré anbefales det at vekten din overvåkes for å unngå et mulig stort vekttap.
 • dersom du opplever stadig nedsatt matlyst, kraftløshet, utmattelse og vekttap i løpet av kort tid, bør lege kontaktes og en generell medisinsk undersøkelse bør gjennomføres som omfatter en kontroll av leverfunksjonen din.
Kontakt lege dersom du eller familien din/omsorgsyter merker at du utvikler lyst eller begjær for en oppførsel som er uvanlig for deg eller at du ikke kan motstå impulsivitet, driv eller fristelse til å utføre visse aktiviteter som kan skade deg selv eller andre. Denne atferden kalles impulskontrollforstyrrelser og kan inkludere spilleavhengighet, overdreven spising eller forbruk, en unormalt høy seksualdrift eller en opptatthet med en økning i seksuelle tanker eller følelser. Legen din kan ha behov for å vurdere behandlingen din.
Siden Comtess-tablettene tas sammen med andre legemidler med levodopa, bør du også lese pakningsvedleggene for disse legemidlene nøye.
Når du starter behandling med Comtess, så kan det være nødvendig å justere dosen av andre legemidler som brukes ved behandling av Parkinsons sykdom. Følg alltid legens anvisninger.
Nevroleptisk malignt syndrom (NMS) er en alvorlig men sjelden bivirkning ved bruk av enkelte legemidler og kan forekomme når behandling med Comtess og andre legemidler som brukes ved behandling av Parkinsons sykdom plutselig avbrytes eller dosen plutselig reduseres. For beskrivelse av NMS, se avsnitt 4 ”Mulige bivirkninger”. Legen din kan anbefale gradvis reduksjon av behandlingen med entakapon og andre legemidler som brukes i behandling av Parkinsons sykdom.
Samtidig bruk av Comtess og levodopa kan føre til sløvhet og at du noen ganger plutselig faller i søvn. Hvis dette skjer må du ikke kjøre eller bruke maskiner (se ”Kjøring og bruk av maskiner”).
Andre legemidler og Comtess
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Du bør spesielt informere legen din dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • rimiterol, isoprenalin, adrenalin, noradrenalin, dopamin, dobutamin, alfa-metyldopa, apomorfin
 • legemidler til behandling av depresjon inkludert desipramin, maprotilin, venlafaksin, paroksetin
 • warfarin (blodfortynnende legemiddel)
 • jerntilskudd. Comtess kan gjøre det vanskeligere for deg å fordøye jern. Du bør derfor ikke ta Comtess og jerntilskudd samtidig. Etter at du har tatt ett av preparatene skal du vente minst 2-3 timer før du tar det andre.
Graviditet, amming og fertilitet
Comtess skal ikke brukes under graviditet eller hvis du ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Comtess kan sammen med levodopa forårsake blodtrykksfall, og du kan oppleve å bli ør eller svimmel. Dette må du være spesielt oppmerksom på når du kjører eller når du bruker verktøy eller maskiner.
I tillegg kan Comtess sammen med levodopa forårsake sterk søvnighet, eller du kan oppleve plutselig å falle i søvn.
Ikke kjør eller bruk maskiner hvis du opplever disse bivirkningene.
Comtess inneholder soyalecitin
Comtess inneholder soyalecitin. Ikke bruk dette legemidlet dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya.
 
3. Hvordan du bruker Comtess
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Comtess tas sammen med legemidler som inneholder levodopa (preparater med enten levodopa/karbidopa eller levodopa/benserazid). Du kan også bruke andre legemidler til behandling av Parkinsons sykdom samtidig.
Den anbefalte dosen for Comtess er 1 tablett (200 mg) sammen med hver levodopadose. Maksimal anbefalt dose er 10 tabletter daglig, dvs. 2000 mg Comtess.
Dersom du får dialysebehandling på grunn av nyresvikt, kan det hende at legen din ber deg om å forlenge tiden mellom hver dose.
For å åpne flasken for første gang: åpne lokket, press deretter tommelen på forseglingen til den brytes.
Se Figur 1.
Mangler tekstalternativ for bilde
Bruk av Comtess hos barn og ungdom
Bruk av Comtess til barn eller ungdom anbefales ikke, fordi erfaring med bruk av Comtess til pasienter under 18 år er begrenset.
Dersom du tar for mye av Comtess
I tilfelle av en overdose, kontakt umiddelbart lege, apotek eller sykehus.
Dersom du har glemt å ta Comtess
Dersom du glemmer å ta Comtess-tabletten sammen med levodopadosen, skal du fortsette behandlingen ved å ta den neste Comtess-tabletten sammen med den neste levodopadosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Comtess
Du må ikke slutte å ta Comtess før legen din gir beskjed om det.
Når behandlingen avsluttes kan det være nødvendig å justere dosen av andre legemidler som du bruker til behandling av Parkinsons sykdom. Plutselig stopp i behandlingen med Comtess og andre legemidler til behandling av Parkinsons sykdom kan gi uønskede bivirkninger. Se avsnitt 2 ”Advarsler og forsiktighetsregler”.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Bivirkningene forårsaket av Comtess er vanligvis milde til moderate.
Noen av bivirkningene er ofte forårsaket av den økte effekten av levodopabehandling og er mest vanlig ved behandlingsstart. Dersom du opplever slike bivirkninger i starten av behandlingen med Comtess, bør du kontakte legen din. Det kan hende det er nødvendig å justere din daglige dose med levodopa.
Svært vanlige (kan berøre mer enn 1 av 10 personer):
 • ufrivillige bevegelser og vanskeligheter i utføring av frivillige bevegelser (dyskinesier)
 • kvalme
 • rødbrun misfarging av urin som er helt ufarlig
Vanlige (kan berøre opptil 1 av 10 personer):
 • overdrevne bevegelser (hyperkinesier), forverring av symptomer ved Parkinsons sykdom, langvarige muskelkramper (dystoni)
 • oppkast, diaré, magesmerter, forstoppelse, munntørrhet
 • svimmelhet, tretthet, økt svetting, fall
 • hallusinasjoner (se/høre/føle/lukte ting som egentlig ikke er tilstede), søvnløshet, livaktige drømmer og forvirring
 • episoder med hjerte- eller karsykdommer (f.eks. brystsmerte)
Mindre vanlige (kan berøre opptil 1 av 100 personer):
 • hjerteinfarkt
Sjeldne (kan berøre opptil 1 av 1000 personer):
 • utslett
 • endrede leverfunksjonsverdier
Svært sjeldne (kan berøre opptil 1 av 10 000 personer):
 • opphisselse
 • nedsatt appetitt, vekttap
 • elveblest
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig data):
 • betennelse i tarmen (kolitt), leverbetennelse (hepatitt) med gulfarging av hud og det hvite i øynene
 • misfarging av hud, hår, skjegg og negler
Når Comtess gis i store doser:
Ved doser på 1400-2000 mg daglig er følgende bivirkninger mer vanlige:
 • ufrivillige bevegelser
 • kvalme
 • magesmerter
Andre viktige bivirkninger som kan forekomme:
 • Comtess som tas samtidig med levodopa kan i sjeldne tilfeller gjøre deg svært døsig i løpet av dagen og det kan føre til at du plutselig faller i søvn.
 • nevroleptisk malignt syndrom (NMS) er en sjelden, alvorlig reaksjon på legemidler som brukes ved behandling av sykdommer i nervesystemet. Det karakteriseres ved stivhet, muskelvridninger, skjelvinger, opphisselse og forvirring, koma, høy kroppstemperatur, økt hjerterytme og ustabilt blodtrykk.
 • en sjelden, alvorlig muskelsykdom (rabdomyolyse) som forårsaker smerte, ømhet og muskelsvakhet og som kan føre til nyreproblemer.
Du kan oppleve følgende bivirkninger:
 • Manglende evne til å motstå fristelsen til å utføre en handling som kan være skadelig, som kan omfatte:
  • sterk trang til overdreven spilling/gambling til tross for personlige og familiære konsekvenser
  • forandret eller økt seksuell interesse og oppførsel av signifikant bekymring for deg eller andre, for eksempel, en økt seksuell lyst
  • ukontrollert overdreven shopping eller forbruk.
  • overspising (spise store mengder mat på kort tid) eller tvangsspising (spise mer mat enn normalt og mer enn nødvendig for å dempe sulten din)
Kontakt lege dersom du opplever noen av disse oppførselene; de vil diskutere måter for å håndtere eller redusere symptomene.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Comtess
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Comtess
 • Virkestoff er entakapon. Hver tablett inneholder 200 mg entakapon.
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, povidon og magnesiumstearat.
 • Filmdrasjeringen inneholder delvis hydrolysert polyvinylalkohol, talkum, makrogol, soyalecitin, gult jernoksid (E 172), rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Hvordan Comtess ser ut og innholdet i pakningen
Comtess 200 mg filmdrasjerte tabletter er brunoransje, ovale tabletter med ”COMT” inngravert på den ene siden.
Tablettene leveres i flasker, og det er fire forskjellige pakningsstørrelser (flasker med 30, 60, 100 eller 175 tabletter). Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Orion Pharma AS
Tlf.: +47 40 00 42 10
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.12.2016
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nevroleptisk malignt syndrom (malignt nevroleptikasyndrom, mns): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.