Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Buspirone Orion 5 mg tabletter

Buspirone Orion 10 mg tabletter

buspironhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Buspirone Orion er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Buspirone Orion
 3. Hvordan du bruker Buspirone Orion
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Buspirone Orion
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Buspirone Orion er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Buspirone Orion er et legemiddel som brukes for symptombehandling av alvorlige angsttilstander med følgende kardinale symptomer: angst, agitasjon og spenning.
 
2. Hva du må vite før du bruker Buspirone Orion
Bruk ikke Buspirone Orion
 • dersom du er allergisk overfor buspironhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du lider av akutt trangvinkelglaukom (øyesykdom)
 • dersom du har myasthenia gravis (alvorlig muskelsvakhet)
 • dersom du har alvorlig lever- eller nyresykdom
 • dersom du har epilepsi
 • dersom du er akutt forgiftet av alkohol, beroligende, smertestillende eller antipsykotiske legemidler
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Buspirone Orion
 • dersom du har tatt et legemiddel med beroligende effekt på sentralnervesystemet over lengre tid. Før du tar Buspirone Orion, må bruken av disse legemidlene gradvis avsluttes.
 • dersom du har hatt lever- eller nyresykdom.
 • dersom du har hatt krampeanfall
 • dersom du har vært avhengig av et legemiddel.
Barn og ungdom
Buspirone Orion skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år (se ”Hvordan du bruker Buspirone Orion” nedenfor).
Andre legemidler og Buspirone Orion
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er særlig viktig at du informerer legen din om at du bruker følgende legemidler:
 • Legemidler kalt monoaminooksidase-hemmere (MAO-hemmere) som for eksempel fenelsin eller tranylcypromin (for å behandle depresjon og Parkinsons sykdom). Du må ikke bruke disse legemidlene samtidig med Buspirone Orion.
 • Legemidler kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) som fluoksetin, fluvoksamin og paroksetin (mot depresjon og andre psykiatriske lidelser)
 • Blodtrykkssenkende legemidler (mot høyt blodtrykk)
 • Antidiabetika (mot diabetes)
 • Blodfortynnende midler som warfarin (for å hindre blodet i å levre seg)
 • P-piller (for å hindre graviditet)
 • Hjerteglykosider som digoksin (mot hjertesvikt)
 • Antihistaminer (mot allergi/overfølsomhet)
 • Deksametason (for betennelses- og autoimmune tilstander, som for eksempel reumatoid artritt)
 • Fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (mot epilepsi)
 • Nefasodon (mot depresjon)
 • Erytromycin (mot ulike typer infeksjon forårsaket av bakterier)
 • Linesolid (for alvorlige infeksjoner forårsaket av gram-positive bakterier)
 • Itrakonazol (mot soppinfeksjon)
 • Diltiazem eller verapamil (mot høyt blodtrykk, angina, hjertesvikt, og forebyggende medisin mot migrene)
 • Triptaner (mot migrene)
 • Tramadol (mot sterke smerter)
 • Cimetidin (mot halsbrann og magesår)
 • Rifampicin (mot tuberkulose og andre infeksjoner)
 • Sterke CYP3A4-hemmere (som for eksempel ketokonazol eller ritonavir)
 • Baklofen (behandling av spastisitet)
 • Lofeksidin (ved opioidavvenning)
 • Nabilon (for å dempe kvalme og oppkast)
 • Haloperidol (mot schizofreni og akutte psykotiske tilstander og delirium)
 • Trasodon (mot depresjon)
 • Litium (mot manisk depresjon)
 • Johannesurt (mot depresjon)
 • L-tryptofan (kosttilskudd)
 • Diazepam (mot angst, søvnforstyrrelser, krampeanfall inkludert epileptiske anfall, muskelspasmer, rastløse ben, alkoholabstinens, benzodiazepinabstinens, og Menières sykdom).
Legen din vil vurdere om dosen skal endres.
Inntak av Buspirone Orion sammen med mat, drikke og alkohol
Alkohol
Du skal ikke drikke alkohol mens du bruker Buspirone Orion.
Grapefruktjuice
Du skal ikke spise eller drikke produkter som inneholder store mengder grapefruktjuice mens du bruker Buspirone Orion.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet:
Buspirone Orion skal ikke tas under graviditet.
Amming:
Amming er ikke anbefalt under behandlingen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du må ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner før du vet hvordan Buspirone Orion påvirker deg. Det kan ikke utelukkes at Buspirone Orion påvirker reaksjonsevnen, særlig i starten av behandlingen og ved doseendringer.
Buspirone Orion inneholder laktose
Denne medisinen inneholder laktose. En 5 mg tablett inneholder 59,5 mg laktose og én 10 mg tablett 118,9 mg. Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Buspirone Orion
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne (over 18 år)
Den anbefalte startdosen er 5 mg tre ganger daglig (tilsvarer 15 mg buspironhydroklorid daglig).
Legen din kan øke denne dosen gradvis hvis nødvendig. Den daglige dosen kan økes til 20-30 mg buspironhydroklorid daglig, fordelt på flere enkeltdoser. En enkeltdose på 30 mg buspironhydroklorid må ikke overskrides. Det bør ikke tas mer enn 60 mg buspironhydroklorid daglig.
Pasienter med nyre- og/eller leverproblemer
Disse pasientene kan trenge en lavere dosering. Legen din vil bestemme din individuelle dosering.
Bruk av buspiron hos barn og ungdom:
Buspirone Orion skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Administrering
Tablettene har delestrek og kan deles i to like doser. Den hele tabletten eller om nødvendig, de to halvdelene, skal ikke tygges eller knuses, men svelges hele med litt væske. Tablettene skal alltid tas på samme tid hver dag, enten alltid på tom mage eller alltid etter et måltid.
Behandlingens varighet
Det kan ta litt tid før du begynner å føle deg bedre. Dersom symptomene ikke forbedrer seg innen 4-8 uker, må du snakke med legen din. Legen din vil avgjøre hvor lenge du skal fortsette å ta Buspirone Orion. Dersom langtidsbehandling er nødvendig, skal behandlingen følges nøye av legen din, og behovet for å fortsette behandling skal vurderes jevnlig.
Dersom du tar for mye av Buspirone Orion
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ta med deg legemiddelpakningen.
Typiske symptomer på overdose er kvalme, oppkast, svimmelhet, utmattelse, sammentrekning av pupillene og magesmerte.
Dersom du har glemt å ta Buspirone Orion
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så raskt som mulig. Dersom det er like før tiden for din neste dose kan du hoppe over den glemte dosen og fortsette som før.
Dersom du avbryter behandling med Buspirone Orion
Fortsett med Buspirone Orion til legen din sier du kan slutte. Dersom du trenger langtidsbehandling, vil legen din jevnlig vurdere behandlingen din med dette legemidlet.
Dersom du skal avbryte behandling med Buspirone Orion må du følge legens instruksjoner nøye. Det er særlig viktig at bruken av dette legemidlet ikke avsluttes brått.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Stopp å ta Buspirone Orion og kontakt legen din umiddelbart hvis du har:
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • Serotonergt syndrom (feber, forvirring, uro, svetting, skjelving, frysninger, hallusinasjoner (merkelige syn og lyder), plutselige muskelsammentrekninger eller rask hjerterytme).
 • Allergisk reaksjon (kløe, pustevansker eller hevelse av ansikt, lepper, hals, tunge eller hud).
Følgende bivirkninger er også rapportert:
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 personer):
 • uspesifikk brystsmerte
 • mareritt, sløvhet, søvnløshet, svimmelhet, nervøsitet, ørhet, nedsatt konsentrasjon, rastløshet, sinne, fiendtlighet, forvirring, depresjon
 • tåkesyn
 • ringing eller summing i ørene (tinnitus)
 • sår hals, tett nese
 • kvalme, munntørrhet, fordøyelsesproblemer, diaré
 • hodepine, svakhet
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 personer):
 • Korte besvimelsesepisoder, lavt eller høyt blodtrykk, svært høy puls/unormal hjerterytme
 • endret personlighet, overfølsomhet for visse lydfrekvenser, spenning, dårlig humør (inkludert tristhet, irritabilitet, rastløshet), trang til å bevege på deg, angst, tap av interesse, assosiasjonsforstyrrelser, hallusinasjoner, selvmordstanker, krampeanfall
 • nummenhet, unormal følelse (for eksempel stikkende, prikkende følelse), tap av koordinasjon, ufrivillig skjelving
 • betydelig økt pustefrekvens, kortpustethet, press i brystet, endret luktesans
 • røde øyne, kløende øyne, betennelse i det ytterste laget av øyet og den indre overflaten av øyelokkene
 • økt appetitt, nedsatt appetitt, sikling, blødning i endetarmen, forstoppelse, luftplager, irritert tarm, oppkast
 • nedre urinveissymptomer
 • ødem, elveblest, rødme, lett for å få blåmerker, hårtap, tørr hud, eksem, blemmer, ansiktsødem
 • muskelkramper, muskelsmerter, muskelspenning, leddsmerte
 • vektøkning, feber, during i hodet, vekttap, følelse av å være uvel, tretthet, endret smak, svette, klamme hender
 • økte leverenzymer
 • menstruasjonsforstyrrelser, redusert eller økt sexlyst
Sjeldne bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer):
 • endringer i blodforsyningen til hjernen, hjertesvikt, hjerteinfarkt, dysfunksjon i hjertemuskelen, lav hvilepuls
 • endringer i blodcelletall (økt antall av visse hvite blodceller (eosinofili), nedsatt antall av visse blodceller (leukopeni), nedsatt antall blodplater (trombocytopeni))
 • humørsvingninger, klaustrofobi, kuldeintoleranse, søvnighet som kan gi immobilitet eller bevisstløshet, mumlende tale, psykose, forbigående hukommelsestap
 • ekstrapyramidale bivirkninger inkludert ufrivillige bevegelser av kroppen under og etter behandling, ufrivillige bevegelser i kroppen, ansiktet, munnen eller tungen og stivhet i kroppen, parkinson (for eksempel symptomer som sakte bevegelser og skjelving), akatisi (for eksempel symptomer som rastløshet, manglende evne til å sitte stille), rastløse ben (for eksempel symptomer som brenning, kløe eller prikking i musklene), nedsatt reaksjonsevne
 • øyesmerte, lyssensitivitet, følelse av trykk i øyet, begrenset sirkulært tunnellignende synsfelt
 • neseblødning
 • manglende evne til å kontrollere vannlating, må opp for å tisse om natten
 • små blødninger i huden, kviser, tynne negler
 • muskelsvakhet
 • sekresjon av melk fra brystene, forstørrede bryster hos menn, dysfunksjon i skjoldbruskkjertelen
 • alkoholmisbruk, blødningstilstander, stemmetap, hikke, brennende følelse i tungen
 • fravær av menstruasjon, bekkenbetennelse, unormal ejakulasjon, impotens
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Buspirone Orion
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken/boksen/blisteret etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
For blisterpakning:
Oppbevar blisteren i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
HDPE-plastboks:
Brukes innen 1 år etter at pakningen ble åpnet første gang.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Buspirone Orion
 • Virkestoff er buspironhydroklorid.
 • 5 mg: Hver tablett inneholder 5 mg buspironhydroklorid.
 • 10 mg: Hver tablett inneholder 10 mg buspironhydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat (typeA), magnesiumstearat.
Hvordan Buspirone Orion ser ut og innholdet i pakningen
5 mg:
Buspirone Orion 5 mg tabletter er hvite eller nesten hvite, ovale tabletter merket med ”ORN 30” på en side og delestrek på andre siden.
Tabletten kan deles i to like doser.
10 mg:
Buspirone Orion 10 mg tabletter er hvite eller nesten hvite, ovale tabletter merket ”ORN 31” på en side og delestrek på andre siden.
Tabletten kan deles i to like doser.
Pakningsstørrelser:
Blister: 20, 30, 50, 60, 90 og 100 tabletter
Boks: 250 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Tilvirker
Orion Corporation Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
Orion Corporation Orion Pharma
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salo
Finland
Lokal representant
Orion Pharma AS
medinfo@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 06.02.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

akatisi: Rastløshet, angst og manglende evne til å sitte stille. Tilstanden er en relativt vanlig bivirkning av behandling med nevroleptika (antipsykotika).

alkoholabstinens: Abstinens som sees når en person reduserer eller kutter ut alkohol etter lengre perioder med stort alkoholinntak.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fravær av menstruasjon (amenoré, manglende menstruasjonsblødning): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.