Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Bricanyl 0,5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

terbutalinsulfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Bricanyl er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Bricanyl
 3. Hvordan du bruker Bricanyl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Bricanyl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Bricanyl er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Bricanyl inneholder virkestoffet terbutalin, som virker ved å utvide bronkiene slik at luftpassasjen i lungene bedres og pustevanskene blir mindre.
Bricanyl brukes ved
 • krampe i bronkiene ved astma
 • kronisk bronkitt (luftrørskatarr)
 • emfysem (skader i lungeposene)
 • andre lungesykdommer der utvidelse av bronkiene er nødvendig
 • Bricanyl brukes også hos kvinner som uventet går inn i for tidlig fødsel (prematur fødsel) mellom uke 22 og 37 av svangerskapet, for å gi en kortvarig utsettelse av for tidlig fødsel. Du vil få Bricanyl i maksimalt 48 timer. Dette vil gi legen eller jordmoren tid til å iverksette andre tiltak for å forbedre helsetilstanden til barnet ditt.
 
2. Hva du må vite før du får Bricanyl
Bruk ikke Bricanyl:
 • dersom du er allergisk overfor terbutalinsulfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
Du skal ikke bruke Bricanyl til behandling av prematurfødsel dersom:
 • du er gravid før uke 22
 • du lider av eller har en kjent risiko for å utvikle iskemisk hjertesykdom (sykdom karakterisert av redusert blodtilførsel til hjertemuskulaturen, som forårsaker symptomer som brystsmerte (angina))
 • du noen gang har opplevd spontanabort i første eller andre trimester
 • du er gravid og du eller barnet har visse tilstander hvor forlengelse av svangerskapet er risikabelt (f.eks. alvorlig høyt blodtrykk, livmorsinfeksjon, blødning, morkakeløsning, morkake som stenger fødselskanalen, eller fosteret er dødt inne i livmoren)
 • du lider av en hjertesykdom som kjennetegnes av hjertebank (f.eks. hjerteklaffefeil) eller langvarig lungesykdom (f.eks. kronisk bronkitt, emfysem) som forårsaker økning i blodtrykket i lungene (pulmonal hypertensjon)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får Bricanyl dersom:
 • du har hatt problemer under svangerskapet
 • fødselen er i gang (vannet er gått)
 • du har økt væskeansamling i lungene som forårsaker pustevansker (lungeødem)
 • du har høyt blodtrykk
 • du er diabetiker. Det kan være nødvendig med flere blodsukkertester når du skal starte opp med Bricanyl
 • du har overaktiv skjoldbruskkjertel
 • du tidligere har hatt hjertesykdom, som kjennetegnes av pustevansker, hjertebank eller brystsmerter (se også avsnitt over «Du skal ikke bruke Bricanyl dersom»).
Din lege vil overvåke hjertet ditt og fosteret. Legen vil også ta blodprøver for å overvåke endringer i blodet ditt (se også avsnitt 3).
Andre legemidler og Bricanyl
Rådfør deg med lege eller farmasøyt dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette inkluderer legemidler du kjøper uten resept og naturmidler. Bricanyl kan påvirke måten noen medisiner virker på, og noen medisiner kan påvirke Bricanyl.
Informer lege eller sykepleier spesielt dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • legemidler mot uregelmessig eller for rask hjerterytme (som digoksin, eller såkalte beta-blokkere (slik som atenolol eller propranolol))
 • øyedråper som brukes for å senke forhøyet trykk i øyet, f.eks. ved grønn stær (slik som timolol).
 • astmamedisin som inneholder teofyllin eller aminofyllin.
 • steroider som brukes for å dempe betennelsestilstander (slik som prednisolon).
 • vanndrivende tabletter, også kjent som diuretika (slik som furosemid).
 • legemidler mot diabetes som brukes for å redusere blodsukkeret (som insulin, metformin eller glibenklamid).
Ved en planlagt operasjon med narkose vil legen din om mulig, stoppe behandlingen med Bricanyl 6 timer før operasjon, for å beskytte deg mot bivirkninger (f.eks. uregelmessig hjertebank eller livmorblødning).
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er begrenset erfaring med bruk av Bricanyl under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før du får dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Informer alltid legen dersom du har hatt problemer under graviditet.
Bricanyl går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Bricanyl ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Bricanyl
Dosen bestemmes av legen spesielt for deg.
Ved bruk til midlertidig utsettelse av for tidlig fødsel
Det vil aldri forventes at du selv administrerer dette legemidlet. Du vil alltid få dette legemidlet av en person som er kvalifisert helsepersonell og etter nøye vurdering av fordelen for barnet mot den mulige risikoen denne behandlingen kan ha for deg.
Du vil få Bricanyl av en lege som har tilgang til utstyr for å overvåke din og barnets helsetilstand kontinuerlig under behandlingen.
Legen din vil iverksettes følgende tiltak om nødvendig:
 • Blodtrykk og hjertefrekvens: Legen din vil vurdere å redusere dosen eller avbryte Bricanyl dersom hjertefrekvensen er mer enn 120 slag per minutt.
 • Elektrokardiografi (EKG, hjertets elektriske aktivitet): Informer legen din umiddelbart dersom du opplever brystsmerte under behandling. Dersom det er endringer i EKG og du har brystsmerter, vil legen din avbryte behandlingen med Bricanyl.
 • Væske- og saltbalansen i kroppen: Informer legen din umiddelbart dersom du opplever hoste eller kortpustethet under behandlingen. Dette kan være tegn på væskeansamling i lungene (også kjent som lungeødem). Legen din vil vurdere om behandlingen med Bricanyl må avbrytes.
 • Blodsukkernivået og syre-base-balanse i kroppen: legen din vil kontrollere glukose- og laktatverdier i blod dersom du har diabetes eller få høye doser Bricanyl. Diabetesbehandlingen vil justeres om nødvendig.
 • Kaliumnivå i blodet. Legen din vil overvåke kaliumverdier i blodet ditt. For lavt kaliumnivå kan være forbundet med en risiko for uregelmessige hjerteslag og legen din vil vurdere om behandlingen med Bricanyl må avbrytes.
Dersom du tar for mye av Bricanyl
Mulige symptomer: Hodepine, uro, skjelving, kvalme, muskelkramper, rask/uregelmessig hjerterytme, hjertebank, svimmelhet. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege, sykepleier eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (påvirker flere enn 1 av 10 personer)
 • Skjelving
 • Hodepine
Vanlige (påvirker færre enn 1 av 10 personer)
 • Hjertebank
 • Muskelkramper
 • Lavt kaliumnivå i blodet
Sjeldne (påvirker færre enn 1 av 1000 personer)
 • Økt nivå av laktat (melkesyre) i blodet
Ukjent frekvens (bivirkninger observert fra rapporter etter markedsføring):
 • Opphisselse
 • Rastløshet eller søvnforstyrrelser
 • Uvanlige eller uregelmessige hjerteslag
 • Kvalme
 • Allergiske reaksjoner som utslett og kløe
 • Hjertesykdom
Selv om det ikke er kjent nøyaktig hvor ofte det inntreffer, kan noen personer av og til oppleve å få brystsmerter (på grunn av hjerteproblemer som angina). Informer legen din dersom du får slike symptomer under behandling med Bricanyl, men avbryt ikke behandlingen uten at du har fått beskjed om å gjøre det.
Viktige bivirkninger du bør være oppmerksom på ved behandling av for tidlig fødsel:
Svært vanlige (påvirker flere enn 1 av 10 personer)
 • Hurtig hjerterytme
 • Skjelving
 • Hodepine
 • Kvalme
Vanlige (påvirker færre enn 1 av 10 personer)
 • Bankende hjerteslag (palpitasjoner)
 • Lavt blodtrykk, som kan føre til ørhet eller svimmelhet
 • Lavt kaliumnivå i blodet, som kan føre til muskelsvakhet, tørste eller “stikkende og prikkende” følelse.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 100 personer)
 • Væskeansamling i lungene (pulmonalt ødem) som kan føre til pustevansker.
Sjeldne (påvirker færre enn 1 av 1000 personer)
 • Høyt blodsukkernivå (glukose)
 • Økt nivå av melkesyre i blodet
 • Rødme (rødhet) i ansiktet.
 • Brystsmerte (på grunn av hjertesykdom som angina). Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du opplever brystsmerter.
 • Uvanlige eller uregelmessige hjerteslag
Ukjent frekvens (bivirkninger observert fra rapporter etter markedsføring):
 • Økt tendens til blødning i forbindelse med keisersnitt
 • Opphisselse
 • Rastløshet eller søvnforstyrrelser
 • Allergiske reaksjoner som utslett og kløe
 • Muskelkramper
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Bricanyl
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Bricanyl
 • Virkestoff er terbutalinsulfat
 • Andre hjelpestoffer er natriumklorid, saltsyre, sterilt vann.
Hvordan Bricanyl ser ut og innholdet i pakningen
Bricanyl finnes i glassampuller i pakninger på 10 × 1 ml og 10 × 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
AstraZeneca ASBoks 6050 Etterstad0601 Oslo
Tilvirker
Cenexi
94120 Fontenay sous Bois
Frankrike
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 13.10.2015

 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Forslag til fortynning ved korttidsbehandling av prematurfødsel: 5 mg (2 ampuller á 5 ml) i 1000 ml isoton dextrose- eller fysiologisk saltvannsoppløsning. Tilberedt oppløsning inneholder 5 μg/ml og bør brukes innen 12 timer. Terbutalin skal ikke fortynnes i alkaliske oppløsninger. Saltvannsoppløsninger bør unngås hos pasienter med premature rier, da det synes å øke risikoen for lungeødem. Dersom saltvannsoppløsning likevel må brukes, skal pasienten overvåkes meget nøye. Terbutalin kan tilsettes oppløsninger i glassbeholdere og PVC-beholdere.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dextrose (glukose, dekstrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

emfysem: Sykdomstilstand der alveolene i lungene blir ødelagt. Lungene mister sin elastisitet og det blir vanskeligere å puste. Dette fører til at utvekslingen av oksygen fra luften og karbondioksid (et avfallsstoff fra kroppen) forverres og oksygenmangel kan oppstå. Emfysem er ofte forårsaket av røyking, men kan også være arvelig. Lungemfysem og kronisk bronkitt gir sammen opphav til sykdommen kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.