Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Antepsin 1 g tabletter

sukralfat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA ANTEPSIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER ANTEPSIN
 3. HVORDAN DU BRUKER ANTEPSIN
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER ANTEPSIN
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA ANTEPSIN ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Antepsin binder seg til slimhinnene i magesekken og tolvfingertarmen og har slimhinnebeskyttende effekt. Antepsin binder også gallesyrer, reduserer aktiviteten av et enzym i magesaften (pepsin) og øker slimproduksjonen.
Antepsin brukes til:
 • behandling av sår i magesekken og tolvfingertarmen
 • forebyggende behandling av stadig tilbakevendende og kroniske sår i tolvfingertarmen
 • forebyggende behandling av blødninger forårsaket av sår i magesekken eller tolvfingertarmen på grunn av stress
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ VITE FØR DU BRUKER ANTEPSIN
Bruk ikke Antepsin
 • dersom du er allergisk overfor sukralfat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du går til dialyse
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek eller sykepleier før du bruker Antepsin.
Vis forsiktighet ved bruk av Antepsin
 • dersom du har alvorlig nyresvikt eller kronisk nedsatt nyrefunksjon
 • dersom du har vanskeligheter med å svelge
Før behandling med Antepsin, bør sår i mageslimhinnen påvises med sikkerhet.
Besoarer (en slags stendannelse i fordøyelseskanalen) har blitt rapportert etter bruk av sukralfat hos pasienter med forstyrret mage-/tarmmotorikk grunnet kirurgi, legemiddelbehandling eller sykdommer som reduserer mage-/tarmbevegelsene.
Bruk hos barn og ungdom under 14 år
Antepsin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data.
Andre legemidler og Antepsin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Antepsin tas sammen med visse andre legemidler. Antepsin kan påvirke effekten av visse typer antibiotika (tetrasykliner, fluorokinoloner, ), visse typer hjertemedisin (digoksin), visse typer soppdrepende midler (ketokonazol), visse typer antipsykotika (sulpurid), legemidler som innholder tyroksin og legemidler mot epilepsi som inneholder fenytoin og muligens warfarin (blodfortynnende) og langtidsvirkende teofyllin (mot astma). Dersom du bruker noen av disse legemidlene samtidig med Antepsin, bør det gå minst 2 timer fra du tar Antepsin til du tar andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Ingen uheldige effekter på fosteret er vist.
Antepsin går ikke over i morsmelk
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER ANTEPSIN
Bruk alltid Antepsin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er 2 tabletter (2 g) om morgenen og 2 tabletter (2 g) om kvelden. Tas 1/2 time før eller 2 timer etter måltider. Normal behandlingstid ved sår på tolvfingertarmen er 4-6 uker og ved magesår 6-8 uker. Ved forebyggende behandling gis 1 tablett (1 g) om morgenen og 1 tablett (1 g) om kvelden.
Bruk av Antepsin hos barn og ungdom
Antepsin er ikke anbefalt til bruk hos barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data.
Dersom du tar for mye av Antepsin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Antepsin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 100 og færre enn 1 av 10 pasienter):
Forstoppelse.
Mindre vanlige bivirkninger (opptrer hos flere enn 1 av 1000 og færre enn 1 av 100 pasienter): Munntørrhet, kvalme og rødeflekker som hever seg opp fra huden (eksantem).
Sjeldne (opptrer hos flere enn 1 av 10 000 og færre enn 1 av 1000 pasienter):
Utslett, sammenpakket ball av ufordøyd mat (bezoarformasjon (se avsnitt 2)) hos pasienter med nedsatt tømming av magen, pasienter som får næring via sonde eller barn med lav fødselsvekt.
Små mengder med aluminium absorberes igjennom mage-tarmkanalen og aluminium kan akkumuleres. Hos pasienter med kronisk nedsatt nyrefunksjon er det rapportert forstyrrelser i vekst av skjelettet (aluminium-osteodystrofi), mykt benvev (osteomalasi), utmattelsessyndrom (encefalopati) og blodmangel (anemi).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. HVORDAN DU OPPBEVARER ANTEPSIN
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Antepsin etter utløpsdatoen som er angitt på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Antepsin
 • Virkestoff er sukralfat
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kalsiumkarboksymetylcellulose, makrogol 8000, magnesiumstearat
Hvordan Antepsin ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, ovale tabletter med delestrek.
Blisterpakning med 60 eller 120 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Orion Pharma AS
Postboks 4366 Nydalen
NO-0402 Oslo
Norge
Tlf.: +47 40 00 42 10
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.02.2013

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

slag (hjerneslag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

tyroksin (t4, tetrajodtyronin): Hormon som dannes i skjoldkjertelen og utøver et vidt spekter av stimulerende effekter på stoffskiftet. Det omdannes også til trijodtyronin som er mange ganger så virksomt.