Zavicefta

PfizerVirkestoff: Avibaktam, CeftazidimPakningsvedlegg