Onglyza

AstraZeneca


Antidiabetikum, DPP-4-hemmer.

A10B H03 (Saksagliptin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Saksagliptin 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose 99 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 mg: Indigokarminaluminiumslakk (E 132), gult jernoksid (E 172). 5 mg: Indigokarminaluminiumslakk (E 132), rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til voksne med diabetes mellitus type 2 som et supplement til diett og fysisk aktivitet for å bedre glykemisk kontroll: Som monoterapi hvor metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse eller kontraindikasjoner. I kombinasjon med andre legemidler til behandling av diabetes, inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll (se Forsiktighetsregler og Interaksjoner for tilgjengelige data vedrørende ulike kombinasjoner).

Dosering

Voksne
Anbefalt dose er 5 mg 1 gang daglig. Når saksagliptin gis i kombinasjon med insulin eller et sulfonylureapreparat er det mulig at dosen av insulin eller sulfonylureapreparatet må reduseres for å senke risikoen for hypoglykemi. Sikkerhet og effekt av saksagliptin som trippelbehandling i kombinasjon med metformin og et tiazolidindion er ikke etablert.
Glemt dose Ved uteglemt dose, skal dosen tas så snart pasienten husker det. Det må ikke tas dobbel dose i løpet av én dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon eller moderat nedsatt nyrefunksjon med GFR ≥45 ml/minutt. Dosen bør reduseres til 2,5 mg 1 gang daglig ved moderat nedsatt nyrefunksjon med GFR <45 ml/minutt og ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas når som helst på dagen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, eller tidligere alvorlig overfølsomhetsreaksjon, inkl. anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk og angioødem, mot en dipeptidylpeptidase-4-hemmer (DPP-4-hemmer).

Forsiktighetsregler

Skal ikke brukes av pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av diabetisk ketoacidose. Saksagliptin er ikke en erstatning for insulin hos pasienter som må ha insulin. Akutt pankreatitt: Bruk av DPP-4-hemmere er assosiert med en risiko for å utvikle akutt pankreatitt og pasienter bør informeres om karakteristiske symptomer på dette (vedvarende, kraftige magesmerter). Ved mistanke om pankreatitt skal preparatet seponeres og ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandling ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter med tidligere pankreatitt. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Nyrefunksjonen bør vurderes før behandlingsoppstart, og deretter periodisk i samsvar med rutinebehandling. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Bruk sammen med legemidler kjent for å gi hypoglykemi: Sulfonylureapreparater og insulin er kjent for å kunne forårsake hypoglykemi. En lavere sulfonylureadose eller insulindose kan være nødvendig ved samtidig bruk med saksagliptin. Overfølsomhetsreaksjoner: Skal ikke brukes ved tidligere alvorlige overfølsomhetsreaksjoner for DPP-4-hemmer. Hvis det er mistanke om alvorlig overfølsomhetsreaksjon mot saksagliptin, seponer preparatet, vurder om det kan være andre potensielle årsaker til bivirkningen, og start alternativ behandling av diabetes. Hudforstyrrelser: Utslett er rapportert. Undersøkelse for hudforstyrrelser som blemmedannelse, sårdannelse eller utslett, anbefales ved rutineoppfølging av diabetespasienter. Bulløs pemfigoid:Tilfeller med behov for sykehusinnleggelse er rapportert. Pasientene har vanligvis respondert på topikal eller systemisk immunsuppressiv behandling og seponering av DPP4-hemmeren. Dersom blemmer eller erosjoner utvikles under saksagliptinbehandling, og bulløs pemfigoid mistenkes, skal preparatet seponeres og henvisning til dermatolog bør vurderes for diagnose og hensiktsmessig behandling. Hjertesvikt: Erfaring med pasienter med hjertesvikt NYHA klasse III-IV er begrenset. Forsiktighet bør utvises ved kjent risiko for sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt, som tidligere hjertesvikt eller moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Pasienter bør informeres om karakteristiske symptomer på hjertesvikt, og om umiddelbart å rapportere slike symptomer. Artralgi: Leddsmerter, som kan være alvorlig, er sett for DPP4-hemmere. Symptomer kan inntreffe akutt, eller etter lengre behandling. Ved alvorlige leddsmerter bør videre behandling vurderes individuelt. Immunsupprimerte pasienter: Sikkerhet og effekt er ikke etablert, f.eks. for organtransplanterte eller pasienter med hiv. Bruk sammen med potente CYP3A4-induktorer: Bruk av CYP3A4-induktorer som karbamazepin, deksametason, fenobarbital, fenytoin og rifampicin kan redusere den glukosesenkende effekten av saksagliptin. Glykemisk kontroll bør evalueres nøye. Laktose: Inneholder laktosemonohydrat. Skal ikke gis til pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Natrium: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose (5 mg), dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved bilkjøring eller bruk av maskiner bør det tas hensyn til at svimmelhet er rapportert. Pasienter bør være klar over risikoen for hypoglykemi når saksagliptin gis i kombinasjon med andre antidiabetiske midler som kan gi hypoglykemi.

Interaksjoner

Metabolisme primært via CYP3A4/CYP3A5. Samtidig bruk av saksagliptin og CYP3A4/CYP3A5-induktorer, unntatt rifampicin, er ikke undersøkt, og kan føre til nedsatt plasmakonsentrasjon av saksagliptin og økt konsentrasjon av saksagliptins hovedmetabolitt. Bruk av saksagliptin sammen med diltiazem (moderat CYP3A4/CYP3A5-hemmer) øker Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 63% og 2,1 ganger, og tilsv. verdier for aktive metabolitt er hhv. 44% og 34% reduksjon. Bruk av saksagliptin sammen med ketokonazol (potent CYP3A4/CYP3A5-hemmer) øker Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 62% og 2,5 ganger, og tilsv. verdier for aktiv metabolitt er hhv. 95% og 88% reduksjon. Bruk av saksagliptin sammen med rifampicin (potent CYP3A4/CYP3A5-induktor) reduserer Cmax og AUC for saksagliptin med hhv. 53% og 76%. Eksponering av aktiv metabolitt og hemming av plasma DPP-4-aktivitet over et doseintervall, påvirkes ikke av rifampicin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBruk er ikke studert. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye doser. Potensiell risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
AmmingUkjent om saksagliptin utskilles i morsmelk. Dyrestudier har vist at saksagliptin og/eller metabolitten utskilles i melk. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetEffekten er ikke studert. Effekt er observert i hann- og hunnrotter ved høye doser som gir synlige toksisitetstegn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSaksagliptin hadde ingen klinisk relevante effekter på QTC-intervall eller hjerterytme, ved doser opptil 400 mg daglig i 2 uker (80 ganger høyest anbefalt dose).
BehandlingHensiktsmessig støttebehandling initieres basert på pasientens kliniske tilstand. Saksagliptin og hovedmetabolitten kan fjernes ved hemodialyse (23% av dosen fjernes i løpet av 4 timer).

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHøypotent, selektiv, reversibel, kompetitiv DPP-4-hemmer.
VirkningsmekanismeVed type 2-diabetes hemmer saksagliptin DPP-4-enzymaktiviteten i en 24-timers periode. Etter oral glukosebelastning resulterer DPP-4-hemmingen i en 2-3 ganger økning i sirkulerende nivåer av aktive inkretinhormoner, inkl. glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) og glukoseavhengig insulinotropt polypeptid (GIP), senkning av glukagonkonsentrasjon og økt respons fra glukoseavhengige betaceller, med høyere C-peptid- og insulinkonsentrasjoner som resultat. Økning i insulin fra betaceller i pankreas og senkning av glukagon fra alfaceller i pankreas, er assosiert med lavere fastende glukosekonsentrasjoner og redusert glukoseutslag etter oral glukosebelastning eller mat. Saksagliptin forbedrer glykemisk kontroll ved å redusere fastende og postprandiale glukosekonsentrasjoner ved type 2 diabetes.
AbsorpsjonHurtig etter administrering i fastende tilstand. Cmax av saksagliptin og hovedmetabolitt oppnås i løpet av hhv. 2 og 4 timer (Tmax). Gjennomsnittlig plasma AUC for saksagliptin og hovedmetabolitt etter 5 mg dose er hhv. 78 ng/ml/time og 214 ng/ml/time. Tilsv. verdier for Cmax er hhv. 24 ng/ml og 47 ng/ml. Koeffisienten for intraindividuell variasjon av Cmax og AUC er mindre enn 12%. Hemmer DPP-4-aktivitet i plasma i minst 24 timer. Cmax og AUC for saksagliptin og hovedmetabolitt er doseproporsjonal. Vesentlig akkumulering er ikke observert.
HalveringstidT1/2 for saksagliptin og metabolitt i plasma er hhv. 2,5 og 3,1 timer.
MetabolismeHovedsakelig i lever via CYP3A4/CYP3A5. Hovedmetabolitten er også selektiv, reversibel, kompetitiv DPP-4-hemmer, halvparten så potent som saksagliptin.
UtskillelseVia nyrer og lever.

 

Pakninger, priser og refusjon

Onglyza, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 mg 98 stk. (datopakn.)
095964
- 1 388,10 C
5 mg 28 stk. (datopakn.)
491056
Blå resept 440,80 C
98 stk. (datopakn.)
163313
Blå resept 1 388,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Onglyza TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg

Onglyza TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2021


Sist endret: 26.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)