A10B H03_1 Saksagliptin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med andre perorale blodsukkersenkende legemidler og/eller insulin i tråd med godkjent preparatomtale.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
T90Diabetes type 2232
ICDVilkårnr.
E11Diabetes mellitus type 2232
Vilkår:
232

Refusjon ytes i kombinasjon med metformin til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose metformin