KAPSLER, harde 100 mg, 300 mg og 400 mg: Hver kapsel inneh.: Gabapentin 100 mg, resp. 300 mg og 400 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 100 mg: Indigotinaluminiumsalt (E 132), titandioksid (E 171). 300 mg og 400 mg: Gult jernoksid (E 172), indigotinaluminiumsalt (E 132), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg og 800 mg: Hver tablett inneh.: Gabapentin 600 mg, resp. 800 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Tilleggsbehandling ved partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og barn ≥6 år. Monoterapi ved behandling av partiell epilepsi med og uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom ≥12 år. Behandling av perifer nevropatisk smerte som f.eks. smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi hos voksne.

Dosering

Tabell 1 viser anbefalt dosetitreringsskjema for alle indikasjoner ved oppstart av behandling av voksne og ungdom ≥12 år.
Tabell 1

Dag 1

Dag 2

Dag 3

300 mg 1 gang daglig

300 mg 2 ganger daglig

300 mg 3 ganger daglig


Epilepsi
Krever langtidsbehandling. Individuell behandling på basis av toleranse og effekt. Det er ikke nødvendig å følge gabapentinplasmakonsentrasjonen for å optimere behandlingen. Kan brukes i kombinasjon med andre antiepileptika uten at det vil gi endring av plasmakonsentrasjonen av gabapentin eller serumkonsentrasjonen av andre antiepileptika. Voksne og ungdom ≥12 år: Effektiv dose varierer fra 900-3600 mg/dag. Behandling kan initieres ved å titrere dosen som beskrevet i Tabell 1 eller ved å gi 300 mg 3 ganger daglig på dag 1. Deretter, avhengig av individuell respons og toleranse, kan dosen økes med 300 mg/dag hver 2.-3. dag opptil maks. dose 3600 mg/dag. Langsommere titrering kan være nødvendig for enkelte pasienter. Skal brukes minst 1 uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag, minst 2 uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/dag og minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/dag. Doser opptil 4800 mg/dag er godt tolerert. Total daglig dose bør fordeles på 3 enkeltdoser. For å hindre gjennombruddsanfall skal maks. tidsintervall mellom dosene ikke overskride 12 timer. Barn ≥6 år: Startdosen bør ligge mellom 10-15 mg/kg/dag, og effektiv dose oppnås ved å titrere opp i løpet av en periode på ca. 3 dager. Effektiv gabapentindose for barn ≥6 år er 25-35 mg/kg/dag. Doser opptil 50 mg/kg/dag er godt tolerert. Total daglig dose bør fordeles på 3 enkeltdoser med maks. 12 timer mellom hver dose.
Perifer nevropatisk smerte
Voksne: Behandlingen kan startes ved å titrere dosen som beskrevet i Tabell 1 eller med 900 mg/dag fordelt på 3 like doser. Deretter, basert på individuell respons og toleranse, kan dosen økes videre med 300 mg/dag hver 2.-3. dag inntil maks. dose 3600 mg/dag. Langsommere titrering kan være nødvendig for enkelte pasienter. Skal brukes minst 1 uke på opptitrering til en dose på 1800 mg/dag, minst 2 uker på opptitrering til en dose på 2400 mg/dag og minst 3 uker på opptitrering til en dose på 3600 mg/dag. Ved perifer nevropatisk smerte, som smertefull diabetisk nevropati og postherpetisk nevralgi, er effekt og sikkerhet ikke undersøkt for behandlingstid >5 måneder. Tid mellom kveldsdose og påfølgende morgendose bør ikke overskride 12 timer.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Skal seponeres gradvis over minst 1 uke uavhengig av indikasjon, i samsvar med vanlig klinisk praksis.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt nyrefunksjon/hemodialysepasienter/eldre >65 år: Ved nedsatt nyrefunksjon og/eller til hemodialysepasienter gis redusert dose. Nyrefunksjonen bør vurderes hos eldre. Følgende doser anbefales hos voksne basert på nyrefunksjon:
  Tabell 2

  ClCR (ml/minutt)

  Døgndose1 (mg)

  ≥80

  900-3600

  50-79

  600-1800

  30-49

  300-900

  15-29

  1502-600

  <153

  1502-300

  1Døgndosen fordeles på 3 doser. 2Gis som 300 mg annenhver dag (tilsv. døgndose 150 mg). 3Daglig dose bør reduseres i forhold til ClCR (f.eks. bør pasienter med ClCR på 7,5 ml/minutt få halv dose i forhold til pasienter med ClCR på 15 ml/minutt).
 • Hemodialysepasienter: Til anuriske pasienter som får hemodialyse og som aldri har fått gabapentin, anbefales startdose 300-400 mg, deretter 200-300 mg etter hver 4. time med hemodialyse. På dialysefrie dager skal gabapentin ikke gis. For pasienter med nedsatt nyrefunksjon som får hemodialyse, bør vedlikeholdsdosen baseres på doseanbefalinger gitt i Tabell 2. I tillegg til vedlikeholdsdosen er det anbefalt å gi ytterligere 200-300 mg etter hver 4. time med hemodialyse.
 • Generelt redusert helsetilstand, f.eks. lav kroppsvekt, etter organtransplantasjon osv.: Dosen bør opptitreres langsommere, enten ved å bruke lavere doser eller lengre intervaller mellom hver doseøkning.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Kapsler: Bør svelges hele med rikelig drikke. Kapslene kan åpnes og innholdet svelges med vann eller blandes med mat som skjuler smaken. Det er da viktig å få i seg hele dosen og innholdet må inntas direkte etter kapselen er åpnet. Tabletter: Bør svelges hele med rikelig drikke. Kan deles i 2 like deler (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS): Alvorlige, livstruende, systemiske overfølsomhetsreaksjoner, som DRESS, er rapportert. Det er viktig å være oppmerksom på at tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, som feber eller hovne lymfekjertler, kan være til stede selv om utslett ikke er påvist. Pasienten skal undersøkes umiddelbart ved slike symptomer, og gabapentin skal seponeres dersom ingen annen forklaring til symptomene kan gis. Anafylaksi: Kan forårsake anafylaksi som krever akutt behandling. Pasienter må instrueres til å avbryte behandlingen og søke øyeblikkelig hjelp ved symptomer på anafylaksi. Selvmordstanker og -relatert atferd: Selvmordstanker og -relatert atferd er rapportert ved behandling med antiepileptika. En metaanalyse av antiepileptika har vist en liten økning i risiko for selvmordstanker og -relatert atferd. Mekanismen bak risikoen er ukjent og erfaring har vist økt risiko ved gabapentinbehandling. Pasienten bør overvåkes for tegn på selvmordstanker eller -relatert atferd, og nødvendig behandling vurderes. Pasienten (og pårørende) bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp omgående dersom selvmordstanker eller -relatert atferd oppstår, og seponering bør vurderes. Akutt pankreatitt: Ved utvikling av akutt pankreatitt under behandling, bør seponering vurderes. Epileptiske anfall: Selv om det ikke foreligger holdepunkter for tilbakefall av epileptiske anfall med gabapentin, kan brå seponering av antikonvulsiva hos epileptikere utløse status epilepticus. Enkelte pasienter kan oppleve en økning i anfallshyppighet eller nye anfallstyper. Gabapentin anses ikke å være effektiv mot primære, generelle anfall som absenser, og kan hos noen pasienter forverre denne type anfall. Bør derfor brukes med varsomhet hos pasienter med blandede anfall inkl. absenser. Svimmelhet og somnolens med økt forekomst av fallulykker kan oppstå. Forvirring, bevisstløshet og mental svekkelse er også sett. Forsiktighet bør utvises til effekten er kjent. Samtidig bruk med opioider og andre CNS-dempende legemidler: Se Interaksjoner. Pasienter bør følges nøye mht. tegn på CNS-depresjon. Forsiktighet skal utvises ved bruk av gabapentin samtidig med f.eks. opioider pga. risiko for CNS-depresjon. Samtidig bruk øker risiko for opioidrelatert død. Respirasjonsdepresjon: Gabapentin er forbundet med alvorlig respirasjonsdepresjon. Høyere risiko ved nedsatt lungefunksjon, respiratorisk eller nevrologisk sykdom, redusert nyrefunksjon, samtidig bruk av CNS-dempende legemidler, samt for eldre. Dosejustering kan være nødvendig. Barn og ungdom: Effekten av langtidsbehandling med gabapentin (>36 uker) på læring, intelligens og utvikling hos barn og ungdom er ikke tilstrekkelig undersøkt. Fordelene ved langtidsbehandling må derfor vurderes opp mot mulig risiko. Misbruk og avhengighet: Kan forekomme. Undersøk pasienten nøye med tanke på tidligere rusmisbruk og observer med tanke på gabapentinmisbruk (f.eks. legemiddelsøkende atferd, doseeskalering, toleranseutvikling). Laboratorietester: Falske positive resultater kan sees ved semikvantitative bestemmelser av total mengde protein i urinen ved bruk av dipstick-tester. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Hjelpestoffer: Kapsler: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Utvis forsiktighet da reaksjonsevnen kan nedsettes. Utvis forsiktighet ved bl.a. bilkjøring.

Interaksjoner

Samtidig inntak av gabapentin og antacida minsker biotilgjengeligheten med inntil 24%. Gabapentin bør derfor tas tidligst 2 timer etter antacida. Det er sett respirasjonsdepresjon, sedasjon og død ved bruk av gabapentin samtidig med CNS-dempende legemidler (inkl. opioider). Risikoen er større hos svake, eldre, ved alvorlige underliggende respirasjonssykdommer, ved polyfarmasi og ved lidelser knyttet til rusmisbruk. Samtidig bruk med morfin kan gi økt gabapentinkonsentrasjon. Dosen av gabapentin- eller CNS-dempende legemiddel bør reduseres til hensiktsmessig nivå.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKrysser placenta. Bør ikke seponeres brått, da det kan gi gjennombruddsanfall som kan ha alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Monoterapi bør foretrekkes når det er mulig. Dyreforsøk har vist reproduksjonstoksiske effekter. Studiedata viste ingen høyere risiko for alvorlige medfødte misdannelser blant barn eksponert for gabapentin in utero i 1. trimester. Økt risiko for nevroutviklingsforstyrrelser hos barn eksponert for gabapentin under graviditet ble ikke sett. Begrenset bevis for en høyere risiko for lav fødselsvekt og prematur fødsel, men ikke for dødfødsel, liten for svangerskapsalderen, lav Apgar-score etter 5 minutter og mikrocefali hos nyfødte av kvinner eksponert for gabapentin. Kan brukes under 1. trimester hvis klinisk nødvendig.
AmmingGår over i morsmelk. Påvirkning av barnet er ukjent og forsiktighet skal utvises når gabapentin gis til ammende. Skal kun administreres til ammende hvis fordelen klart oppveier risikoen.
FertilitetDyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Akutt livstruende toksisitet er ikke observert ved overdosering med opptil 49 g. Overdose, spesielt ved kombinasjon med andre CNS-depressiver, kan føre til koma.
SymptomerSvimmelhet, dobbeltsyn, utydelig tale, døsighet, bevisstløshet, letargi og mild diaré.
BehandlingSymptomatisk. Kan fjernes fra plasma ved hemodialyse.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringVannløselig aminometylcykloheksaneddiksyre.
VirkningsmekanismeIkke fullstendig klarlagt. Passerer lett inn i hjernen og bindes med høy affinitet til α2δ-subenheten av spenningsavhengige kalsiumkanaler. Dette kan være medvirkende til den anfallsforebyggende og antiepileptiske effekten hos dyr, og kan også gi reduksjon i utskillelse av eksitatoriske nevrotransmittere i regioner av CNS, som kan ha en anfallsforebyggende effekt. Betydningen for antiepileptisk og smertestillende effekt hos mennesker er ikke klarlagt.
AbsorpsjonDoseavhengig, ca. 60% ved 300 mg og ca. 42% ved 800 mg. Påvirkes ikke av samtidig matinntak. Gjennomgår ikke first pass-metabolisme. Cmax 4-5,5 μg/ml etter 2-3 timer.
Proteinbinding<3%.
FordelingVd ca. 58 liter.
Halveringstid5-7 timer.
UtskillelseUforandret via nyrene. Hos eldre og ved nedsatt nyrefunksjon er plasmaclearance redusert. Eliminasjonshastighetskonstanten, plasmaclearance og renal clearance er direkte proporsjonale med ClCR.

Oppbevaring og holdbarhet

Kapsler: Oppbevares ved høyst 30°C. Tabletter: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Neurontin, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 100 stk. (blister)
148460

Blå resept

105,00 C
300 mg 50 stk. (blister)
502724

Blå resept

120,40 C
100 stk. (blister)
097790

Blå resept

204,60 C
400 mg 100 stk. (blister)
097816

Blå resept

273,70 C

Neurontin, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
600 mg 100 stk. (blister)
495572

Blå resept

366,30 C
800 mg 100 stk. (blister)
495580

Blå resept

472,30 C

Individuell refusjon

Gabapentin
Legemidler: Gabapentin kapsler, Neurontin kapsler og tabletter
Indikasjon: Symptomatisk behandling ved moderat til alvorlig idiopatisk ”restless legs-syndrom” (RLS). Hetetokter ved brystkreft.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Neurontin KAPSLER, harde 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Neurontin KAPSLER, harde 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Neurontin KAPSLER, harde 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Neurontin TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Neurontin TABLETTER, filmdrasjerte 800 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.08.2023


Sist endret: 13.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)