Melatonin Orifarm

Orifarm Generics

Sedativum. Hypnotikum.

ATC-nr.: N05C H01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N05C H01
Melatonin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av melatonin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Melatonin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at melatonin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 15.01.2019) er utarbeidet av Takeda Pharma.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 3 mg: Hver tablett inneh.: Melatonin 3 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Standarddosen er 3 mg (1 tablett) daglig i maks. 5 dager. Kan økes til 6 mg (2 tabletter som tas sammen) som tas i kortest mulig periode, hvis standarddosen ikke gir lindring av symptomene. Første dose skal tas til vanlig leggetid etter ankomst til bestemmelsesstedet. Kan tas i maks. 16 behandlingsperioder pr. år.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen erfaring, begrensede data. Anbefales ikke ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset erfaring, forsiktighet må utvises. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått.
Administrering: Skal ikke tas før kl. 20.00 eller etter kl. 04.00 på bestemmelsesstedet ved resynkronisering etter jetlag. Skal tas minst 2 timer før eller minst 2 timer etter mat; minst 3 timer etter mat ved betydelig nedsatt glukosetoleranse eller diabetes. Kan deles i like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan forårsake døsighet. Brukes med forsiktighet dersom døsighet kan gi sikkerhetsrisiko. Kan øke anfallsfrekvensen hos pasienter som opplever krampeanfall, og de (f.eks. epileptikere) må informeres om dette. Kan fremme eller øke forekomsten av anfall hos barn og unge med multiple nevrologiske defekter. Anbefales ikke ved autoimmune sykdommer pga. utilstrekkelige data. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og er derfor ikke anbefalt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N05C H01
Melatonin metaboliseres hovedsakelig via CYP1A, og dette kan gi interaksjoner. Fluvoksamin øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A2 og CYP2C19. Kombinasjonen bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av 5- eller 8-metoksypsoralen, som øker melatoninnivåene ved å hemme metabolismen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av cimetidin (CYP2D-hemmer), som øker melatoninnivåene i plasma. Østrogen øker melatoninnivået ved å hemme CYP1A2, og forsiktighet utvises ved samtidig bruk. Kinoloner (CYP1A2-hemmere) kan øke systemiske melatoninnivåer. Karbamazepin og rifampicin (CYP1A2-induktorer) kan redusere melatoninnivået i plasma. Sigarettrøyking kan redusere melatoninnivået ved induksjon av CYP1A2. Melatonin kan øke den beroligende effekten av benzodiazepiner og benzodiazepinlignende hypnotika. Alkohol skal ikke inntas samtidig, da det kan svekke søvnen og potensielt forverre visse symptomer på jetlag. Melatonin kan påvirke warfarins antikoagulasjonsaktivitet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data på bruk hos gravide. Eksogent melatonin krysser lett morkaken hos mennesker. Utilstrekkelige dyrestudier mht. reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Utilstrekkelige data om utskillelse av melatonin/metabolitter i human morsmelk. Data fra dyr har vist utskillelse av melatonin/metabolitter i melk. Risiko for nyfødte, spedbarn og barn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Høye doser og bruk i lengre perioder enn indisert, kan svekke fertiliteten. Anbefales ikke hos kvinner og menn som planlegger graviditet.
Melatonin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneLeukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
SjeldneDårlig ånde, flatulens, gastritt, oppkast, økt spyttsekresjon
Generelle
Mindre vanligeBrystsmerte, malaise
SjeldneTørste
Hjerte
SjeldnePalpitasjoner
Hud
Mindre vanligeKløe, tørr hud, utslett
SjeldneNeglesykdom
Ukjent frekvensHoven munnslimhinne, tungeødem
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjon
Kar
Mindre vanligeHypertensjon
SjeldneHetetokter
Kjønnsorganer/bryst
SjeldnePriapisme, prostatitt
Ukjent frekvensGalaktoré
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneArtritt, muskelkramper
Nevrologiske
VanligeHodepine, somnolens
Mindre vanligeSvimmelhet
SjeldneParestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveier
Mindre vanligeGlukosuri, proteinuri
SjeldneHematuri, polyuri
Psykiske
Mindre vanligeAngst, irritabilitet, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
SjeldneAggresjon, desorientering, humørforandringer, økt libido
Stoffskifte/ernæring
SjeldneHypertriglyseridemi
Ukjent frekvensHyperglykemi
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt vekt
SjeldneUnormalt elektrolyttnivå i blod
Øye
SjeldneNedsatt synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Vanlige
NevrologiskeHodepine, somnolens
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, kvalme, munntørrhet, sår i munnen, øvre abdominalsmerte
GenerelleBrystsmerte, malaise
HudKløe, tørr hud, utslett
KarHypertensjon
NevrologiskeSvimmelhet
Nyre/urinveierGlukosuri, proteinuri
PsykiskeAngst, irritabilitet, nervøsitet, rastløshet, unormale drømmer
UndersøkelserØkt vekt
Sjeldne
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDårlig ånde, flatulens, gastritt, oppkast, økt spyttsekresjon
GenerelleTørste
HjertePalpitasjoner
HudNeglesykdom
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystPriapisme, prostatitt
Muskel-skjelettsystemetArtritt, muskelkramper
NevrologiskeParestesi, restless legs-syndrom, svekket hukommelse, synkope
Nyre/urinveierHematuri, polyuri
PsykiskeAggresjon, desorientering, humørforandringer, økt libido
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi
UndersøkelserUnormalt elektrolyttnivå i blod
ØyeNedsatt synsskarphet, tåkesyn, økt lakrimasjon
Ukjent frekvens
HudHoven munnslimhinne, tungeødem
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjon
Kjønnsorganer/brystGalaktoré
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Daglige doser på opptil 300 mg melatonin ga ikke klinisk signifikante bivirkninger. Det er sett rødme, magekramper, diaré, hodepine og scotoma lucidum etter inntak av ekstremt høye melatonindoser (3-6,6 g) over flere uker.
Symptomer: Døsighet, hodepine, svimmelhet og kvalme er sett hyppigst. Clearance av virkestoffet forventes innen 12 timer etter inntak.
Behandling: Generelle støttetiltak. Mageskylling og administrering av aktivt kull kan vurderes.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N05C H01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antas å være basert på dets interaksjon med MT1-, MT2- og MT3-reseptorer, ettersom disse reseptorene (spesielt MT1 og MT2) er involvert i reguleringen av søvn og døgnrytmer generelt. Har en hypnotisk/sedativ effekt, og øker tilbøyeligheten til søvn.
Absorpsjon: Nesten fullstendig. Biotilgjengelighet ca. 15% pga. first pass-metabolisme på ca. 85%. Tmax i plasma ca. 50 minutter. 3 mg melatonin øker melatonins Cmax til ca. 3400 pg/ml, noe som er ca. 60 ganger den nattlige (endogene) plasma-melatonins Cmax.
Proteinbinding: Ca. 50-60%, hovedsakelig til albumin, men også α-syreglykoprotein.
Halveringstid: Ca. 45 minutter (normalområde ca. 30-60 minutter).
Metabolisme: Hovedsakelig i lever via CYP1A1 og CYP1A2, CYP2C19 har mindre betydning.
Utskillelse: Ca. 90% renalt, som sulfat- og glukuronidkonjugater av 6-hydroksymelatonin. <1% utskilles uforandret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalbeholderen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 03.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Melatonin Orifarm, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 mg30 stk. (boks)
121577
SPC_ICON-
-
276,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp1a2-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP1A2: Cimetidin, ciprofloksacin, fluvoksamin, koffein, P-piller, vemurafenib.

cyp1a2-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP1A2. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP1A2, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP1A2: Fenobarbital (fenemal), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (naturlegemiddel), polysykliske aromatiske hydrokarboner (tobakksrøyking).

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypnotika: Annet ord for sovemedisin.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

sedativ: Avslappende, beroligende.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

unormalt elektrolyttnivå (unormale elektrolytter, elektrolyttavvik): Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.