Lixiana

Daiichi Sankyo


Antitrombotisk middel.

B01A F03 (Edoksaban)TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 60 mg: Hver tablett inneh.: Edoksaban 15 mg, resp. 30 mg og 60 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 15 mg: Titandioksid (E 171), rødt og gult jernoksid (E 172). 30 mg: Titandioksid (E 171), rødt jernoksid (E 172). 60 mg: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne.

Dosering

Forebygging av slag og systemisk embolisme: 60 mg 1 gang daglig. Behandling hos NVAF-pasienter bør fortsettes over en lang periode.
Behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTE): 60 mg 1 gang daglig etter innledende bruk av parenteral antikoagulant i minst 5 dager. Skal ikke gis samtidig med innledende parenteral antikoagulant. Behandlingsvarighet ved DVT og LE (venøs tromboemboli, VTE), og forebygging av tilbakevendende VTE bør tilpasses individuelt etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning. Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig kirurgi, traume, immobilisering), og lengre varighet bør baseres på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT eller LE. Ved NVAF og VTE er anbefalt dose 30 mg edoksaban 1 gang daglig hos pasienter med én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt ≤60 kg, samtidig bruk av følgende P-gp-hemmere: Ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol.
Bytte til/fra andre antikoagulanter: Overgang fra vitamin K-antagonist (VKA) til Lixiana: Seponer VKA og start med Lixiana når INR er ≤2,5. Overgang fra andre orale antikoagulanter enn VKA (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban) til Lixiana: Seponer dabigatran, rivaroksaban eller apiksaban og start med Lixiana ved tidspunkt for neste dose av oral antikoagulant. Overgang fra parenterale antikoagulanter til Lixiana: Skal ikke gis samtidig. S.c. antikoagulanter (dvs. LMWH, fondaparinuks): Seponer subkutan antikoagulant og start med Lixiana ved tidspunkt for neste planlagte dose av subkutan antikoagulant. I.v. ufraksjonert heparin (UFH): Seponer infusjonen og start med Lixiana 4 timer senere. Overgang fra Lixiana til VKA: Det er potensial for utilstrekkelig antikoagulasjon under overføring fra Lixiana til VKA. Kontinuerlig adekvat antikoagulasjon skal sikres under enhver overføring til en annen antikoagulant. Oralt alternativ: Ved 60 mg dose, gi Lixiana 30 mg 1 gang daglig sammen med en egnet VKA-dose. Ved 30 mg dose (ved én eller flere av følgende kliniske faktorer: Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt), lav kroppsvekt eller bruk sammen med visse P-gp-hemmere), gi Lixiana 15 mg 1 gang daglig sammen med egnet VKA-dose. Pasienten skal ikke ta en oppstartsdose av VKA for raskt å nå en stabil INR mellom 2 og 3. Det anbefales å ta hensyn til vedlikeholdsdosen av VKA og om pasienten tidligere har tatt en VKA, eller å bruke valid INR-styrt VKA-behandlingsalgoritme, i samsvar med lokal praksis. Når INR er ≥2 bør Lixiana seponeres. De fleste pasienter (85%) bør kunne nå en INR ≥2 innen 14 dager ved samtidig bruk av Lixiana og VKA. Etter 14 dager anbefales det at Lixiana seponeres, mens VKA fortsatt titreres for å nå INR mellom 2 og 3. De første 14 dagene med samtidig behandling anbefales det at INR måles minst 3 ganger rett før inntak av den daglige dosen av Lixiana for å minimere Lixianas påvirkning av INR. Samtidig bruk av Lixiana og VKA kan øke INR etter Lixiana-dosen med inntil 46%. Parenteralt alternativ: Seponer Lixiana og gi en parenteral antikoagulant og VKA ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Ved stabil INR ≥2, skal parenteral antikoagulant seponeres og VKA kontinueres. Overgang fra Lixiana til andre orale antikoagulanter enn VKA: Seponer Lixiana og start med ikke-VKA antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose. Overgang fra Lixiana til parenterale antikoagulanter: Skal ikke gis samtidig. Seponer Lixiana og start med parenteral antikoagulant ved tidspunkt for neste planlagte Lixiana-dose.
Glemt dose: Dosen skal tas umiddelbart. Påfølgende dag fortsettes inntak 1 gang daglig som anbefalt. Dobbel dose skal ikke tas samme dag som erstatning for en glemt dose.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved leversykdom forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon, og anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Pasienter med ALAT/ASAT >2 × ULN eller totalbilirubin 1,5 × ULN ble ekskludert fra kliniske studier. Skal derfor brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Leverfunksjonstest bør utføres før behandlingsstart. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR >50-80 ml/minutt) er anbefalt dose 60 mg 1 gang daglig. Ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-50 ml/minutt) er anbefalt dose 30 mg 1 gang daglig. Ikke anbefalt ved terminal nyresykdom (ESRD) (ClCR <15 ml/minutt) eller i dialyse. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Samtidig bruk av P-gp-hemmere: Ved samtidig bruk med ciklosporin, dronedaron, erytromycin eller ketokonazol, er anbefalt dose 30 mg 1 gang daglig. Dosereduksjon er ikke nødvendig ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller verapamil. Bruk sammen med andre P-gp-hemmere, inkl. hiv-proteasehemmere, er ikke undersøkt. Elektrokonvertering: Når elektrokonvertering er veiledet av transøsofageal ekkokardiografi (TEE) hos antikoagulantianaive pasienter, bør behandling startes minst 2 timer før elektrokonvertering for å sikre adekvat antikoagulasjon. Elektrokonvertering bør utføres senest 12 timer etter dosering på prosedyredagen. Før elektrokonvertering må det bekreftes at Lixiana er tatt som forskrevet. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen bør følge etablerte retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling av pasienter som gjennomgår elektrokonvertering. Annet: Ved kroppsvekt ≤60 kg er anbefalt dose 30 mg 1 gang daglig.
Administrering: Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Klinisk signifikant aktiv blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstander, hvis betydelig risiko for alvorlig blødning. Dette kan omfatte nåværende eller nylig gastrointestinal ulcussykdom, eksisterende ondartede svulster med høy risiko for blødning, nylig skade i hjerne eller ryggrad, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, ryggrad eller øyeregion, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øsofagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Ukontrollert, alvorlig hypertensjon. Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter, f.eks. ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin, heparinderivater, orale antikoagulanter, unntatt i spesielle tilfeller ved bytte av oral antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin gis i doser nødvendig for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Blødningsrisiko: Gir økt blødningsrisiko og kan medføre alvorlig, potensielt fatal blødning. Brukes med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Laboratorietester av hemoglobin/hematokrit i tillegg til klinisk overvåkning kan være nyttig for å oppdage skjulte blødninger. Pasienter med økt blødningsrisiko skal overvåkes nøye for tegn og symptomer på blødningskomplikasjoner og anemi etter behandlingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må undersøkes med tanke på å lokalisere blødningen. Antikoagulasjonseffekten kan ikke måles på en pålitelig måte med standard laboratorieprøver. Eldre: Samtidig bruk med ASA foretas med forsiktighet pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Nedsatt nyrefunksjon: AUC var økt med 32%, 74% og 72% hos personer med hhv. lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Se Dosering. Nyrefunksjon ved NVAF: Brukes kun etter nøye vurdering av individuell tromboemboli- og blødningsrisiko hos pasienter med NVAF og høy ClCR. ClCR bør overvåkes i begynnelsen hos alle pasienter og deretter når klinisk indisert. Nedsatt leverfunksjon: Skal brukes med forsiktighet ved lett til moderat leverfunksjon, se Dosering. Seponering for kirurgi eller andre intervensjoner: Seponering for å redusere blødningsrisikoen ved kirurgiske eller andre prosedyrer, skal skje så snart som mulig og minst 24 timer før prosedyre. Ved vurdering av prosedyreutsettelse skal økt blødningsrisiko veies mot behovet for rask utførelse av inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter kirurgisk inngrep eller andre prosedyrer, dersom tilstrekkelig hemostase er etablert, da det tar 1-2 timer før antikoagulasjonseffekten inntrer. Parenteral antikoagulant bør vurderes hvis orale legemidler ikke kan tas under eller etter kirurgisk intervensjon, og deretter bytte til edoksaban 1 gang daglig oralt. Andre legemidler som påvirker hemostasen: Samtidig bruk av ASA, P2Y12-hemmere av blodplateaggregasjon, andre antitrombotiske midler, fibrinolytisk terapi, SSRI eller SNRI, og kronisk bruk av NSAID kan øke blødningsrisikoen, se Interaksjoner. Kunstige hjerteklaffer og moderat til alvorlig mitralstenose: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trombolyse eller lungeembolektomi: Ingen data, bruk er ikke anbefalt. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling og/eller forebygging av VTE hos pasienter med aktiv kreft er ikke fastslått. Antifosfolipidsyndrom: Ikke anbefalt ved tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Gjelder særlig trippel-positive pasienter (for lupusantikoagulant, antikardiolipin-antistoffer, og anti-beta-2-glykoprotein I-antistoffer). Behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Laboratorieparametre for koagulasjon: Antikoagulasjonseffekten kan anslås med en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-test som kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser ved spesielle tilfeller, f.eks. ved overdosering og hastekirurgi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

P‑gp-hemmer: Samtidig bruk med P‑gp-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av edoksaban, se Dosering. P-gp-induktorer: Samtidig bruk av P‑gp-induktorer (f.eks. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller johannesurt (prikkperikum)) kan gi redusert plasmakonsentrasjon av edoksaban. Brukes med forsiktighet sammen med P‑gp-induktorer. P-gp-substrater: Ingen dosejustering nødvendig ved samtidig bruk med digoksin. Antikoagulanter, blodplateaggregasjonshemmere, NSAID, SSRI og SNRI: Samtidig bruk med andre antikoagulanter er kontraindisert. Samtidig bruk med ASA (100 mg eller 325 mg) øker blødningstiden. Samtidig bruk med høydose ASA (325 mg) øker Cmax og AUC ved steady state med hhv. 35% og 32% for edoksaban. Samtidig kronisk bruk med høydose ASA er ikke anbefalt. Samtidig bruk med ASA-doser >100 mg bør kun foretas under medisinsk tilsyn. Kan gis samtidig med lavdose ASA (≤100 mg/døgn). Hemmere av blodplateaggregasjon: Samtidig bruk av tienopyridiner gir økt risiko for blødning. Svært begrenset erfaring med samtidig bruk med dobbel blodplateaggregasjonshemmerterapi eller fibrinolytika. NSAID: Samtidig bruk av naproksen øker blødningstiden. Samtidig bruk av NSAID gir økt risiko for blødning. Kronisk bruk av NSAID sammen med edoksaban er ikke anbefalt. SSRI og SNRI: Mulig økt blødningsrisiko pga. effekten av SSRI/SNRIblodplater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Reproduksjonstoksisitet er vist hos dyr. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder skal unngå å bli gravide under behandling.
Amming: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Det må vurderes om ammingen skal avbrytes eller behandling avsluttes.
Fertilitet: Ingen humane data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Mindre vanlige Trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, kvalme, nedre gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning
Sjeldne Retroperitoneal blødning
Generelle
Vanlige Blødning på innstikkstedet
Hjerte
Sjeldne Perikardblødning
Hud
Vanlige Kløe, kutan bløtvevsblødning, utslett
Mindre vanlige Urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Sjeldne Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon
Kar
Mindre vanlige Annen blødning
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år)
Lever/galle
Vanlige Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT
Mindre vanlige Økt ALP i blod, økte transaminaser
Luftveier
Vanlige Epistakse
Mindre vanlige Hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompartmentsyndrom)
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Intrakraniell blødning (ICH)
Sjeldne Subaraknoidalblødning
Nyre/urinveier
Vanlige Makroskopisk hematuri/blødning i ureter
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Blødning på operasjonssted
Sjeldne Prosedyrerelatert blødning, subdural blødning
Undersøkelser
Vanlige Unormal leverfunksjonstest
Øye
Mindre vanlige Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerter, kvalme, nedre gastrointestinalblødning, oral/faryngeal blødning, øvre gastrointestinalblødning
Generelle Blødning på innstikkstedet
Hud Kløe, kutan bløtvevsblødning, utslett
Kjønnsorganer/bryst Vaginalblødning (frekvens vanlige hos kvinner <50 år)
Lever/galle Økt bilirubin i blodet, økt γ-GT
Luftveier Epistakse
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier Makroskopisk hematuri/blødning i ureter
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Hud Urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Annen blødning
Lever/galle Økt ALP i blod, økte transaminaser
Luftveier Hemoptyse
Nevrologiske Intrakraniell blødning (ICH)
Skader/komplikasjoner Blødning på operasjonssted
Øye Intraokulær blødning, konjunktival/skleral blødning
Sjeldne
Gastrointestinale Retroperitoneal blødning
Hjerte Perikardblødning
Immunsystemet Allergisk ødem, anafylaktisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemet Intraartikulær blødning, intramuskulær blødning (uten kompartmentsyndrom)
Nevrologiske Subaraknoidalblødning
Skader/komplikasjoner Prosedyrerelatert blødning, subdural blødning

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdose kan gi blødninger.
Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behandling utsettes eller seponeres. Behandling tilpasses etter alvorlighetsgrad og lokalisering av blødning. Egnet symptomatisk behandling kan benyttes, slik som mekanisk kompresjon, kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og hemodynamisk støtte, blodprodukter eller blodplater. 4-faktorprotrombinkomplekskonsentrat (PCC), 50 IE/kg, reverserer effekten ved livstruende blødninger som ikke kan kontrolleres av transfusjon eller hemostase. Rekombinant faktor VIIa kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er begrenset. Edoksaban er trolig ikke dialyserbart.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Svært selektiv, direkte og reversibel hemmer av faktor Xa, serinproteasen i siste del av den vanlige koagulasjonskaskaden. Hemmer fri faktor Xa og protrombinaseaktivitet. Hemming av faktor Xa reduserer trombindannelse, forlenger koagulasjonstiden og reduserer risikoen for trombedannelse.
Absorpsjon: Cmax innen 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet er ca. 62%. Doseproporsjonal farmakokinetikk for doser på 15-60 mg.
Proteinbinding: Ca. 55% (in vitro).
Fordeling: Vd er 107 liter. Ingen klinisk relevant akkumulering ved dosering 1 gang daglig.
Halveringstid: Ca. 10-14 timer. Steady state oppnås innen 3 dager. Total clearance er ca. 22 (±3) liter/time.
Metabolisme: Metabolisme ved hydrolyse, konjugering eller oksidering via CYP3A4/5. Edoksaban er et substrat for P-gp, men ikke for OATP1B1, OAT1 eller OAT3 eller OCT2. Den aktive metabolitten er et substrat for OATP1B1.
Utskillelse: Ca. 35% via nyrer, resten via galle og tarm.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lixiana, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
15 mg 10 stk. (blister)
056500
Blå resept
-
279,40 C
30 mg 30 stk. (blister)
078145
Blå resept
Byttegruppe
765,80 C
100 stk. (blister)
080621
Blå resept
Byttegruppe
2468,10 C
60 mg 30 stk. (blister)
579911
Blå resept
-
765,80 C
100 stk. (blister)
408102
Blå resept
-
2468,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.10.2020