Linezolid Accord

Accord


Antibiotikum, oksazolidinon.

J01X X08 (Linezolid)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Linezolid 2 mg, glukosemonohydrat, dinatriumsitrat, sitronsyremonohydrat, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Nosokomial pneumoni og pneumoni ervervet utenfor sykehus: Voksne: Behandling av pneumoni ervervet utenfor sykehus og nosokomial pneumoni når det er kjent eller mistenkt forårsaket av grampositive bakterier følsomme for linezolid. Hvorvidt preparatet er egnet for behandling, bør bedømmes fra mikrobiologiske prøver eller informasjon om prevalens av resistens blant grampositive bakterier må tas med i betraktning. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Spesifikk behandling mot gramnegative organismer må startes samtidig, dersom gramnegative organismer påvises eller mistenkes. Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner: Voksne: Behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner kun når mikrobiologiske tester påviser at infeksjonen er forårsaket av følsomme grampositive bakterier. Linezolid er ikke aktivt mot infeksjoner forårsaket av gramnegative patogener. Ved kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner som er kjent eller mistenkt infeksjon med gramnegative patogener, skal linezolid kun brukes dersom andre tilgjengelige behandlingsalternativer ikke finnes. Under slike omstendigheter må behandling mot gramnegative organismer initieres samtidig. Generelt: Linezolidbehandling bør kun innledes i sykehus og etter konsultasjon med relevante spesialister, som mikrobiolog eller spesialist i infeksjonssykdommer. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Linezolid injeksjonsvæske kan brukes som innledende behandling, med overgang til peroral formulering når klinisk indisert. Dosejustering er ikke nødvendig, da peroral biotilgjengelighet er ca. 100%. Behandlingsvarighet avhenger av patogenet, infeksjonssted og infeksjonens alvorlighet, samt pasientens kliniske respons. Anbefalinger for behandlingsvarighet er iht. bruk i kliniske studier. Kortere behandlingsregimer kan være passende for noen infeksjonstyper, men er ikke evaluert i kliniske studier. Maks. behandlingsvarighet er 28 dager. Sikkerhet og effekt av linezolid administrert i perioder >28 dager er ikke fastslått. Ikke nødvendig med økning i anbefalt dose eller behandlingsvarighet for infeksjoner med samtidig bakteriemi.
Nosokomial pneumoni og pneumoni ervervet utenfor sykehus: Voksne inkl. eldre: 600 mg 2 ganger daglig i 10-14 dager.
Kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner: Voksne inkl. eldre: 600 mg 2 ganger daglig i 10-14 dager.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Kun begrensede kliniske data, og bruk anbefales kun dersom forventet nytte antas å oppveie teoretisk risiko. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved ClCR >30 ml/minutt. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. ClCR <30 ml/minutt): Ingen dosejustering nødvendig. Da det er ukjent hvilken klinisk betydning høyere eksponering (opptil 10 ganger) med hovedmetabolittene av linezolid har hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, skal linezolid brukes med spesiell forsiktighet hos disse, og kun når forventet terapeutisk nytte antas å oppveie teoretisk risiko. Ca 30% av linezoliddosen fjernes i løpet av 3 timers hemodialyse. Linezolid gis derfor etter dialysen. Hovedmetabolittene av linezolid fjernes til en viss grad ved hemodialyse, konsentrasjonene av disse metabolittene er likevel betydelig høyere etter dialyse enn hos pasienter med normal nyrefunksjon eller lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Linezolid skal brukes med spesiell forsiktighet til dialysepasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, og kun når forventet nytte antas å oppveie teoretisk risiko. Ingen erfaring med administrering av linezolid til pasienter med kontinuerlig ambulant peritoneal dialyse (CAPD) eller annen behandling mot nyresvikt (annet enn hemodialyse). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke tilstrekkelig kjent. Tilgjengelige data er beskrevet i SPC, men ingen doseringsanbefaling kan gis.
Tilberedning/Håndtering: Fjern kun overposen når legemidlet er klart til bruk, og se etter små lekkasjer ved å klemme på posen. Skal ikke brukes hvis posen lekker, da steriliteten kan være redusert. Oppløsningen bør undersøkes visuelt før bruk, kun klare oppløsninger uten partikler skal brukes. Posene skal ikke seriekobles. Ubrukt oppløsning skal kastes. Delvis brukte poser skal ikke kobles til på nytt. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt, pga. manglende undersøkelser om uforlikelighet. Tilsetningsmidler bør ikke tilsettes i oppløsningen. Hvis andre legemidler skal gis samtidig, skal hvert legemiddel gis separat iht. deres bruksanvisning. Hvis samme infusjonsslange skal brukes til gjentatt infusjon av flere legemidler, skal slangen skylles før og etter administrering av linezolid med en kompatibel infusjonsoppløsning. Preparatet er fysisk uforlikelig med følgende forbindelser: Amfotericin B, klorpromazinhydroklorid, diazepam, pentamidinisetionat, erytromycinlaktobionat, fenytoinnatrium og sulfametoksazol/trimetoprim. I tillegg er det kjemisk uforlikelig med ceftriaksonnatrium. Preparatet er forlikelig med følgende oppløsninger: Glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsvæske, natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske og Ringer-laktat (Hartmanns) injeksjonsvæske.
Administrering: Gis i.v. 2 ganger daglig, over en periode på 30-120 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bruk av MAO-A- eller -B-hemmere (f.eks. fenelzin, isokarboksazid, selegilin, moklobemid) eller i løpet av de 2 første ukene etter at slike legemidler er brukt. Dersom det ikke finnes muligheter for grundig overvåkning og monitorering av blodtrykk, bør linezolid ikke gis til pasienter med følgende underliggende kliniske tilstander eller med følgende legemidler: Ukontrollert hypertensjon, feokromocytom, karsinoid, tyreotoksikose, bipolar depresjon, schizoaffektiv lidelse, akutte forvirringstilstander. Pasienter som bruker noen av følgende legemidler: SSRI, TCA, serotonin 5-HT1-reseptoragonister (triptaner), direkte og indirekte virkende sympatomimetika (inkl. adrenerge bronkodilatatorer, pseudoefedrin og fenylpropanolamin), karkontraherende legemidler (f.eks. adrenalin, noradrenalin), dopaminerge legemidler (f.eks. dopamin, dobutamin), petidin eller buspiron. Kan gå over i morsmelk, og amming skal derfor opphøre før og under administrering.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon: Myelosuppresjon (inkl. anemi, leukopeni, pancytopeni og trombocytopeni) er rapportert. I tilfeller der utfallet er kjent: Ved avslutning av linezolidbehandling økte påvirkede parametre til nivå målt før behandlingsstart; risikoen ser ut til å ha sammenheng med behandlingsvarigheten. Eldre kan ha høyere risiko for å få bloddyskrasi enn yngre. Trombocytopeni kan forekomme hyppigere ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, uavhengig av om pasienten får dialyse eller ikke. Blodcellenivået bør overvåkes nøye hos pasienter som allerede har preeksisterende anemi, granulocytopeni eller trombocytopeni, pasienter som får samtidig behandling som kan senke hemoglobinnivået, redusere antall hvite blodceller eller påvirke platetall eller -funksjon negativt, pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller behandling med linezolid i >10-14 dager. Det anbefales at linezolid kun gis til slike pasienter når nøye overvåkning av hemoglobinnivå, blodcelletall og platetall er mulig. Dersom betydelig myelosuppresjon oppstår bør behandlingen avsluttes, med mindre det anses som absolutt nødvendig å fortsette. I slike tilfeller må intensiv overvåkning av blodcelletall igangsettes og egnede strategier for håndtering implementeres. Det anbefales at fullstendig blodcelletelling (inkl. hemoglobinnivå, blodplatetall, totalt antall og differensialtelling av leukocytter) utføres ukentlig, uavhengig av blodcelletall ved behandlingsstart. Høyere forekomst av alvorlig anemi er rapportert hos pasienter behandlet med linezolid utover maks. anbefalt 28 dagers behandlingsvarighet. Disse pasientene trengte hyppigere blodoverføring. Tilfeller av anemi som krever blodoverføring er sett og forekommer hyppigere hos pasienter som har fått linezolidbehandling i >28 dager. Tilfeller av sideroblastisk anemi er sett. I de tilfeller hvor det er kjent når hendelsen oppstod, hadde de fleste pasientene fått linezolidbehandling i >28 dager. Hos de fleste forsvant anemien helt eller delvis etter seponering av linezolid, med eller uten behandling for anemien. Mortalitet i en klinisk studie hos pasienter med kateterrelaterte grampositive infeksjoner i sirkulasjonen: I en åpen studie med pasienter med intravaskulære kateterrelaterte infeksjoner ble det sett forhøyet mortalitet hos pasienter behandlet med linezolid i forhold til vankomycin/dikloksacillin/oksacillin (21,5% mot 16%). Hos pasienter med kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner med samtidig kjent eller mistenkt infeksjon med gramnegative patogener, skal linezolid kun brukes dersom ingen andre behandlingsalternativer er tilgjengelig, se Indikasjoner. Under slike omstendigheter må behandling mot gramnegative organismer initieres samtidig. Antibiotikaassosiert diaré og kolitt: Antibiotikaassosiert diaré og antibiotikaassosiert kolitt, inkl. pseudomembranøs kolitt og Clostridium difficile-assosiert diaré, er rapportert, og alvorlighetsgraden kan variere fra mild diaré til fatal kolitt. Det er viktig å vurdere diagnosen hos pasienter som utvikler alvorlig diaré under eller etter behandling. Dersom antibiotikaassosiert diaré eller antibiotikaassosiert kolitt mistenkes eller bekreftes, skal pågående behandling med antibakterielle midler, inkl. linezolid, avsluttes og adekvate medisinske tiltak initieres umiddelbart. Peristaltikkhemmende legemidler er kontraindisert i en slik situasjon. Laktacidose: Er rapportert. Ved tegn/symptomer på metabolsk acidose, inkl. stadig tilbakevendende kvalme eller oppkast, abdominalsmerte, lavt bikarbonatnivå eller hyperventilering under behandling, bør medisinsk behandling straks igangsettes. Dersom laktacidose oppstår, skal nytten av fortsatt bruk av linezolid veies opp mot potensiell risiko. Mitokondriedysfunksjon: Bivirkninger som laktacidose, anemi og nevropati (optisk og perifer), kan oppstå da linezolid hemmer proteinsyntesen. Disse hendelsene skjer hyppigere når preparatet brukes i >28 dager. Serotonergt syndrom: Spontanrapporter om serotonergt syndrom forbundet med samtidig administrering av linezolid og serotonerge legemidler, inkl. antidepressiver som SSRI, er rapportert. Samtidig bruk er derfor kontraindisert, med unntak av tilfeller hvor dette anses som absolutt nødvendig. Pasienten bør da overvåkes nøye for tegn/symptomer på serotonergt syndrom, som kognitiv dysfunksjon, hyperpyreksi, hyperrefleksi og ataksi. Ved tegn eller symptomerskal seponering av ett eller begge legemidlene vurderes. Dersom det serotonerge legemidlet seponeres, kan seponeringssymptomer opptre. Perifer og optisk nevropati: Perifer nevropati, samt optisk nevropati og optisk nevritt som kan medføre synstap, er rapportert, primært hos pasienter som behandles i perioder utover anbefalte 28 dager. Pasienten bør oppfordres til å rapportere om symptomer på nedsatt syn, slik som endring i synsskarphet, endring i fargesyn, tåkesyn eller synsfeltskader. I slike tilfeller anbefales en umiddelbar evaluering, og om nødvendig, bør pasienten henvises til øyelege. Synet bør kontrolleres regelmessig hos pasienter som behandles med linezolid >28 dager. Hvis perifer eller optisk nevropati oppstår, bør videre behandling med linezolid veies opp mot risiko. Økt risiko for nevropati når linezolid brukes hos pasienter som bruker, eller nylig har brukt, antibakterielle legemidler for behandling av tuberkulose. Kramper: Har oppstått hos pasienter som behandles med linezolid. I de fleste tilfellene er det rapportert om krampeanfall. Pasienten bør rådes til å informere legen ved tidligere krampeanfall. MAO-hemmere: Se Interaksjoner. Mat med høyt tyramininnhold: Se Interaksjoner. Superinfeksjon: Bruk av antibiotika kan av og til gi overvekst av ikke-følsomme organismer. Dersom superinfeksjon oppstår under behandling, må passende tiltak iverksettes. Kliniske studier: Erfaring med bruk av linezolid ved diabetiske fotsår, liggesår eller iskemiske lesjoner, alvorlige brannsår eller koldbrann er begrenset. Hjelpestoffer: Hver ml inneholder 45,7 mg (dvs. 13,7 g/300 ml) glukose. Bør tas i betraktning hos pasienter med diabetes mellitus eller andre tilstander assosiert med glukoseintoleranse. Inneholder 114 mg natrium pr. 300 ml, som bør tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør advares mot potensiell risiko for svimmelhet eller symptomer som nedsatt syn (se ovenfor) under behandling, og rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom noen av disse symptomene inntreffer.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

MAO-hemmere: Se Kontraindikasjoner. Linezolid er en reversibel, ikke-selektiv MAO-hemmer; svært begrensede interaksjonsdata. Bruk av linezolid anbefales derfor ikke til pasienter med underliggende tilstander og/eller som samtidig bruker legemidler som kan gi økt risiko for MAO-hemming, med mindre nøye observasjon og monitorering er mulig. Potensielle interaksjoner som gir økt blodtrykk: Økning i blodtrykk forårsaket av pseudoefedrin og fenylpropanolaminhydroklorid kan forsterkes av linezolid. Kombinasjon med linezolid ga gjennomsnittlig økning i systolisk blodtrykk i størrelsesorden 30-40 mm Hg. Når linezolid gis samtidig med legemidler med karkontraherende effekt, inkl. dopaminerge midler, bør dosen titreres nøye. Potensielle serotonerge interaksjoner: Det er ikke sett symptomer på serotonergt syndrom ved samtidig bruk av linezolid og dekstrometorfan hos normale personer. Det er sett 1 tilfelle av serotonergt syndromlignende symptomer etter inntak av linezolid og dekstrometorfan. Symptomene gikk tilbake ved seponering av begge legemidlene. Serotonergt syndrom er rapportert under klinisk bruk av linezolid sammen med serotonerge legemidler, inkl. antidepressiver som SSRI. Samtidig bruk er derfor kontraindisert. Mat med høyt tyraminnhold: Unngå overdrevet inntak av mat og drikke med et høyt tyramininnhold (f.eks. modne oster, gjærekstrakter, udestillert alkoholholdig drikke og fermenterte soyabønneprodukter, f.eks. soyasaus). Warfarin: Tilleggsbehandling av warfarin gir gjennomsnittlig maks. INR-reduksjon på 10%. Klinisk betydning ukjent.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Det er en potensiell human risiko. Skal ikke brukes under graviditet, med mindre strengt nødvendig, dvs. kun dersom mulig nytte oppveier teoretisk risiko.
Amming: Dyrestudier antyder at linezolid og dets metabolitter kan gå over i morsmelk. Amming skal derfor opphøre før og under administrering.
Fertilitet: Linezolid reduserer fertilitet og reproduksjonsevne hos hannrotter ved eksponeringsnivåer omtrent tilsvarende som hos mennesker. Det er sett endringer i vekt av prostata, testikler og bitestikler hos hunder som ble behandlet i 1 måned. Det er ukjent hvorvidt funnene har betydning for human fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Mindre vanlige Eosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Sjeldne Pancytopeni
Ukjent frekvens Benmargssuppresjon, sideroblastisk anemi
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, lokaliserte eller generaliserte abdominalsmerter, oppkast
Mindre vanlige Abdominal distensjon, gastritt, glossitt, løs avføring, misfarging eller funksjonsforstyrrelse av tungen, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Sjeldne Overflatisk misfarging av tenner
Generelle
Vanlige Feber, lokalisert smerte
Mindre vanlige Fatigue, frysninger, smerte på injeksjonsstedet, økt tørste
Ukjent frekvens Følgende bivirkninger av linezolid ble vurdert som alvorlige i sjeldne tilfeller: Lokalisert abdominalsmerte, transitorisk iskemisk attakk og hypertensjon.
Hjerte
Mindre vanlige Arytmi (takykardi)
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Dermatitt, hyperhidrose, urticaria
Ukjent frekvens Alopesi, angioødem, bulløse hudsykdommer som de beskrevet ved Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon
Infeksiøse
Vanlige Candidiasis, oral candidiasis, soppinfeksjon, vaginal candidiasis
Mindre vanlige Vaginitt
Sjeldne Antibiotikaassosiert kolitt inkl. pseudomembranøs kolitt
Kar
Vanlige Hypertensjon
Mindre vanlige Flebitt, transitorisk iskemisk attakk, tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Vulvovaginal lidelse
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjonstest (økt ASAT, ALAT eller ALP)
Mindre vanlige Økt totalbilirubin
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, smaksforstyrrelser (metallsmak), svimmelhet
Mindre vanlige Hypoestesi, kramper, parestesi
Ukjent frekvens Perifer nevropati, serotonergt syndrom
Nyre/urinveier
Vanlige Økt karbamid i blod
Mindre vanlige Nyresvikt, polyuri, økt kreatinin
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyponatremi
Ukjent frekvens Laktacidose
Undersøkelser
Vanlige Kjemi: Økt LDH, CK, lipase, amylase eller ikke-fastende glukose. Redusert totalprotein, albumin, natrium eller kalsium. Økt eller redusert kalium eller bikarbonat.
Hematologi: Økt nivå av nøytrofile eller eosinofile. Redusert hemoglobin, hematokrit eller antall røde blodceller. Økt eller redusert blodplatetall eller antall hvite blodceller.
Mindre vanlige Kjemi: Økt natrium eller kalsium. Redusert ikke-fastende glukose. Økt eller redusert klorid.
Hematologi: Økt retikulocyttall. Redusert nøytrofiltall.
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Mindre vanlige Tåkesyn
Sjeldne Endringer i synsfeltskader
Ukjent frekvens Blindhet, endret fargesyn, endret synsskarphet, optikusnevritt, optikusnevropati
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, lokaliserte eller generaliserte abdominalsmerter, oppkast
Generelle Feber, lokalisert smerte
Hud Kløe, utslett
Infeksiøse Candidiasis, oral candidiasis, soppinfeksjon, vaginal candidiasis
Kar Hypertensjon
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest (økt ASAT, ALAT eller ALP)
Nevrologiske Hodepine, smaksforstyrrelser (metallsmak), svimmelhet
Nyre/urinveier Økt karbamid i blod
Psykiske Insomni
Undersøkelser Kjemi: Økt LDH, CK, lipase, amylase eller ikke-fastende glukose. Redusert totalprotein, albumin, natrium eller kalsium. Økt eller redusert kalium eller bikarbonat.
Hematologi: Økt nivå av nøytrofile eller eosinofile. Redusert hemoglobin, hematokrit eller antall røde blodceller. Økt eller redusert blodplatetall eller antall hvite blodceller.
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, gastritt, glossitt, løs avføring, misfarging eller funksjonsforstyrrelse av tungen, munntørrhet, pankreatitt, stomatitt
Generelle Fatigue, frysninger, smerte på injeksjonsstedet, økt tørste
Hjerte Arytmi (takykardi)
Hud Dermatitt, hyperhidrose, urticaria
Infeksiøse Vaginitt
Kar Flebitt, transitorisk iskemisk attakk, tromboflebitt
Kjønnsorganer/bryst Vulvovaginal lidelse
Lever/galle Økt totalbilirubin
Nevrologiske Hypoestesi, kramper, parestesi
Nyre/urinveier Nyresvikt, polyuri, økt kreatinin
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi
Undersøkelser Kjemi: Økt natrium eller kalsium. Redusert ikke-fastende glukose. Økt eller redusert klorid.
Hematologi: Økt retikulocyttall. Redusert nøytrofiltall.
Øre Tinnitus
Øye Tåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfe Pancytopeni
Gastrointestinale Overflatisk misfarging av tenner
Infeksiøse Antibiotikaassosiert kolitt inkl. pseudomembranøs kolitt
Øye Endringer i synsfeltskader
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Benmargssuppresjon, sideroblastisk anemi
Generelle Følgende bivirkninger av linezolid ble vurdert som alvorlige i sjeldne tilfeller: Lokalisert abdominalsmerte, transitorisk iskemisk attakk og hypertensjon.
Hud Alopesi, angioødem, bulløse hudsykdommer som de beskrevet ved Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Nevrologiske Perifer nevropati, serotonergt syndrom
Stoffskifte/ernæring Laktacidose
Øye Blindhet, endret fargesyn, endret synsskarphet, optikusnevritt, optikusnevropati

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Behandling: Støttende behandling anbefales sammen med vedlikehold av glomerulær filtrasjon. Ca. 30% av dosen fjernes i løpet av 3 timers hemodialyse. De 2 hovedmetabolittene av linezolid fjernes til en viss grad ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har in vitro-aktivitet mot aerobe grampositive bakterier og anaerobe mikroorganismer. Hemmer selektivt bakteriell proteinsyntese. Bindes spesifikt til det bakterielle ribosomet (23S på 50S-subenheten) og hindrer dannelse av et funksjonelt 70S initieringskompleks, en essensiell komponent i translasjonsprosessen. In vitro postantibiotisk effekt (PAE) av linezolid på Staphylococcus aureus er ca. 2 timer. For brytningspunkter, følsomhet og resistens, se SPC.
Proteinbinding: Ca. 31%, ikke konsentrasjonsavhengig.
Fordeling: Ca. 40-50 liter.
Halveringstid: Gjennomsnitt er 5-7 timer.
Metabolisme: Via en ikke-enzymatisk prosess.
Utskillelse: Primært i urin hvorav 30% uomdannet, ca 3-6% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen inntil legemidlet er klar til bruk, for å beskytte mot lys. Etter anbrudd: Til engangsbruk. Med mindre åpningsmetoden utelukker risiko for mikrobiell kontaminasjon, skal preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser i bruk.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres til bruk på menneske.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Linezolid Accord, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg/ml 10 × 300 ml (pose)
394274
Blå resept
Byttegruppe
5709,10 (trinnpris 2362,10) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2019