Ketamin Abcur

Abcur


Anestetikum.

N01A X03 (Ketamin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketaminhydroklorid tilsv. ketamin 10 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketaminhydroklorid tilsv. ketamin 50 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Indisert til voksne og barn. Innledning og vedlikehold av generell anestesi ved diagnostiske og kirurgiske prosedyrer, som eneste anestetikum eller i kombinasjon med andre anestetika. Før induksjon eller som supplering ved regional anestesi.

Dosering

Skal kun gis av eller under tilsyn av anestesilege. Utstyr for å sikre vitale funksjoner skal være tilgjengelig. For å oppnå forlenget anestesi eller analgesi, kan ketamin gis som infusjon eller via sprøytepumpe for jevn administrering. I.v. eller i.m. administrering kan gjentas.
Premedisinering hos barn, voksne og eldre >65 år: Atropin eller glykopyrroniumbromid bør gis preoperativt for å hemme slimsekresjon. Benzodiazepinderivater (f.eks. midazolam, i.v. eller rektalt) kan gis som premedisinering for å undertrykke initial hyperkinetisk sirkulasjon og for å redusere hyppigheten av angstreaksjoner i oppvåkningsfasen.
I.m. injeksjon hos barn, voksne og eldre >65 år: Styrken 50 mg/ml bør benyttes for å minimere volumet. Induksjon: 10 (6,5-13,5) mg/kg. Tilslagstid 3-5 minutter. Varighet 12-25 minutter. Vedlikehold: 50% av induksjonsdose.
I.v. injeksjon hos barn, voksne og eldre >65 år: I.v. bolusdose bør skje langsomt (minst 60 sekunder), da raskere administrering kan gi forbigående respiratorisk depresjon. Induksjon: 2 (1-4,5) mg/kg. Tilslagstid 1 minutt. Varighet 5-15 minutter. Vedlikehold: 50% av induksjonsdose, alternativt overgang til infusjon. Obstetrisk bruk: I.v. dose på 0,2-1 mg/kg anbefales ved vaginal forløsning eller keisersnitt, se Graviditet, amming og fertilitet.
Omregningstabell fra dose i mg/kg til ml/kg:

Dose i mg/kg

Dose i ml/kg

 

 

Ampulle 10 mg/ml

Ampulle 50 mg/ml

1

0,10

0,02

2

0,20

0,04

4,5

0,45

0,09

6,5

0,65

0,13

10

1

0,20

13,5

1,35

0,27


Infusjon hos barn, voksne og eldre >65 år: Gir jevnere anestesi. Total ketamindose er ofte lavere enn ved intermitterende injeksjoner og oppvåkningen skjer raskere. Under ventilering med oksygen/nitrogenoksid kan en lavere ketamindose være tilstrekkelig. Induksjon: 2-6 mg/kg. Vedlikehold: 2-6 mg/kg/time. Generelt: Angitt dose tilsvarer ca. 1 dråpe/kg/minutt av ketamin 1 mg/ml infusjonsoppløsning.
Kombinasjon med andre anestetika hos barn, voksne og eldre >65 år: Kan med fordel kombineres med benzodiazepinderivater, f.eks. midazolam. Disse kan blandes i samme infusjonsvæske (10 ml ketamin 50 mg/ml + 7,5 ml midazolam 5 mg/ml pr. 500 ml infusjonsvæske). Induksjon (i.v. injeksjon): Ketamin 2 mg/kg + midazolam 0,15 mg/kg. Vedlikehold (kontinuerlig infusjon): Ketamin 1 mg/kg/time + midazolam 0,075 mg/kg/time.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon bør overveies ved cirrhose eller nedsatt leverfunksjon av andre årsaker, se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Dosereduksjon vanligvis ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes med glukoseoppløsning 50 mg/ml eller natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Skal ikke blandes med andre legemidler enn angitt. Er kjemisk uforlikelig med barbiturater og diazepam pga. utfellinger, og bør derfor ikke blandes i samme sprøyte eller infusjonsvæske.
Administrering: Kan gis som i.m./i.v. injeksjon eller som infusjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter der økt blodtrykk vil kunne utgjøre en alvorlig risiko. Eklampsi og preeklampsi.

Forsiktighetsregler

Ketamin er gitt alene med god sikkerhet når ventrikkelen ikke har vært tømt. Siden behov for supplerende anestetika eller muskelrelaksantia ikke alltid kan forutsies, anbefales faste i 4-6 timer før kirurgi for å unngå aspirasjon. Fordi refleksene i farynks vanligvis opprettholdes, bør mekanisk stimulering av farynks unngås med mindre egnede muskelrelaksantia gis. Skal brukes med forsiktighet ved: -Hypervolemi, dehydrering eller hjertesykdom, spesielt ved koronarsykdom (f.eks. kongestiv hjertesvikt, myokardiskemi og myokardinfarkt), pga. betydelig økning i myokardialt oksygenopptak. -Mild til moderat hypertensjon og takyarytmier. -Forhøyet cerebrospinalt trykk, skader og sykdom i CNS, siden en økning i cerebrospinalt trykk er sett ved ketaminanestesi. -Økt intraokulært trykk (f.eks. glaukom) og øyeundersøkelse eller øyekirurgi hvor økt intraokulært trykk ikke er ønskelig. -Kronisk eller akutt alkoholforgiftning. -Nevrotiske trekk eller tidligere psykisk lidelse (f.eks. schizofreni og akutt psykose). -Akutt intermitterende porfyri. -Hypertyreoidisme eller pasienter som får thyreoideahormoner (økt risiko for hypertensjon og takykardi). -Lunge- eller øvre luftveisinfeksjon (ketamin utløser svelgerefleksen som kan gi laryngospasmer). -Intrakranielle lesjoner, hodeskader, skader på øyeeplet eller hydrocefalus. Hjerte-kar: Induksjon av anestesi ledsages av og til av takykardi, forhøyet blodtrykk og minuttvolum, som går tilbake til baseline innen 15 minutter etter injeksjon. Median av maks. økning i blodtrykket er i området 20-25% av initiale verdier. Avhengig av pasientens tilstand, kan blodtrykksøkningen vurderes til å være en bivirkning eller en gunstig effekt. Alkohol: Etter poliklinisk anestesi bør pasienten følges hjem og ikke drikke alkohol de neste 24 timene. Lever: Metaboliseres i lever og hepatisk clearance er nødvendig for opphør av klinisk effekt. Forlenget effekt kan inntreffe ved cirrhose eller andre former for nedsatt leverfunksjon. Dosereduksjon bør vurderes. Langtidsbehandling: Tilfeller av cystitt, inkl. blødende cystitt, akutt nyreskade, hydronefrose og uretersykdommer, er sett ved administrering over en lengre periode, særlig i forbindelse med ketaminmisbruk (utenfor gjeldende indikasjon). Disse bivirkningene utvikles ved langtidsbehandling (>1 måned til flere år). I tillegg er det sett hepatotoksisitet ved langvarig bruk (>3 dager). Misbruk og avhengighet: Det er rapportert om bruk av ketamin som et rusmiddel. Flere ulike symptomer er sett, som bl.a. flashbacks, hallusinasjoner, dysfori, angst, søvnløshet eller desorientering, samt tilfeller av cystitt, inkl. blødende. Avhengighet og toleranse kan utvikles seg hos personer som tidligere har vært misbrukere eller avhengige av rusmidler, og ketamin skal derfor forskrives og brukes med forsiktighet. Hjelpestoffer: 1 ampulle med 10 mg/ml inneholder <1 mmol (23 mg) natrium, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Reaksjonsevnen kan nedsettes etter bruk, og dette bør tas hensyn til når årvåkenhet er nødvendig, f.eks. ved bilkjøring. Pasienten bør avstå fra bilkjøring og bruk av maskiner i minst 24 timer etter ketaminanestesi. Etter poliklinisk anestesi bør pasienten følges hjem og ikke drikke alkohol de neste 24 timene.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk med opioider kan gi økt CNS- og/eller respirasjonsdepresjon. Teofyllin: Samtidig bruk bør unngås da det er kliniske og eksperimentelle holdepunkter for lavere krampeterskel ved samtidig bruk. Uforutsigbare anfallstyper som omfatter ekstensormuskulaturen er sett. Suksameton: Ketamin kan forlenge suksameton sin muskelavslappende effekt. Kombinasjonen kan kreve dosejustering. Atrakurium: Ketamin kan forsterke atrakurium sin nevromuskulære blokkerende effekt, inkl. respirasjonsdepresjon med apné. Diazepam: Premedisinering med diazepam forlenger t1/2 for ketamin og forsterker dermed effekten. Kombinasjonen kan kreve dosejustering. Vasopressin: Ved samtidig bruk er det sett synergetisk økning i blodtrykket. Sympatomimetika (som virker direkte eller indirekte) og vasopressin kan forsterke sympatomimetiske effekter av ketamin. Samtidig bruk med ergometrin kan føre til blodtrykksøkning. Barbiturater, narkotika, inhalasjonsanestetika, alkohol, muskelrelaksantia: Forlenget oppvåkningsfase kan forekomme ved samtidig bruk av barbiturater, narkotika eller inhalasjonsanestetika. Samtidig bruk av ketamin (særlig ved høye doser eller ved hurtig administrering) og halogenerte anestetika kan gi økt risiko for utvikling av bradykardi, hypotensjon eller nedsatt minuttvolum. Samtidig bruk av ketamin og andre sedativer (f.eks. etanol, fentiaziner, sederende H1-blokkere eller muskelrelaksantia) kan gi forsterket CNS-depresjon og/eller økt risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon. Reduksjon av ketamindosen kan være nødvendig ved samtidig bruk av andre anxiolytika, sedativer og hypnotika. Det er rapportert at ketamin motvirker den hypnotiske effekten av tiopental. Thyreoideahormoner: Økt risiko for utvikling av hypertensjon og takykardi ved samtidig bruk av thyreoideahormoner. Antihypertensiver: Samtidig bruk øker risikoen for utvikling av hypotensjon. CYP3A4-hemmere/-induktorer: CYP3A4-hemmere reduserer vanligvis hepatisk clearance, som kan gi økt plasmakonsentrasjon av ketamin (CYP3A4-substrat). Reduksjon av ketamindosen kan være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk utfall. CYP3A4-induktorer øker vanligvis hepatisk clearance som kan gi redusert plasmakonsentrasjon av ketamin. Økning av ketamindosen kan være nødvendig for å oppnå ønsket klinisk utfall.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Studier ikke utført under graviditet. Sikker bruk under graviditet er ikke fastslått, og anbefales ikke, med unntak av bruk under kirurgi for abdominal eller vaginal forløsning. Ketamin krysser lett placenta. Noen nyfødte eksponert for ketamin ved maternale i.v. doser på ≥1,5 mg/kg under forløsning, har fått respirasjonsdepresjon og lav Apgar-score som krevde gjenoppliving. Markant økning i blodtrykk og uterin tonus maternelt ved i.v. doser på >2 mg/kg er sett.
Amming: Skilles ut i morsmelk, men det er usannsynlig at barn som ammes blir påvirket ved terapeutiske doser. Bruk anbefales ikke pga. manglende data.

 

Bivirkninger

Bivirkningene er hovedsakelig relatert til dose og injeksjonshastighet og er reversible. CNS-bivirkninger er vanligere når ketamin gis som eneste anestetikum.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon1
Generelle
Mindre vanlige Smerte på injeksjonsstedet, utslett på injeksjonsstedet
Hjerte
Vanlige Økt blodtrykk, økt hjerterytme
Mindre vanlige Arytmi, bradykardi
Hud
Vanlige Erytem, morbilliformt utslett
Mindre vanlige Utslett
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon1
Kar
Mindre vanlige Hypotensjon
Lever/galle
Ukjent frekvens Legemiddelindusert leverskade2, unormal leverfunksjonstest
Luftveier
Vanlige Økt respirasjonsfrekvens
Mindre vanlige Laryngospasme, respirasjonsdepresjon
Sjeldne Apné1, obstruktiv luftveislidelse1
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Økt muskeltonus
Nevrologiske
Vanlige Nystagmus, tonisk-kloniske bevegelser
Psykiske
Vanlige Agitasjon, forvirring, hallusinasjon, mareritt, unormal atferd, unormale drømmer
Mindre vanlige Angst
Sjeldne Delirium1, desorientering, dysfori1, flashback1, insomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Anoreksi
Øye
Vanlige Diplopi
Mindre vanlige Økt intraokulært trykk
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon1
Hjerte Økt blodtrykk, økt hjerterytme
Hud Erytem, morbilliformt utslett
Luftveier Økt respirasjonsfrekvens
Nevrologiske Nystagmus, tonisk-kloniske bevegelser
Psykiske Agitasjon, forvirring, hallusinasjon, mareritt, unormal atferd, unormale drømmer
Øye Diplopi
Mindre vanlige
Generelle Smerte på injeksjonsstedet, utslett på injeksjonsstedet
Hjerte Arytmi, bradykardi
Hud Utslett
Kar Hypotensjon
Luftveier Laryngospasme, respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet Økt muskeltonus
Psykiske Angst
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Øye Økt intraokulært trykk
Sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon1
Luftveier Apné1, obstruktiv luftveislidelse1
Psykiske Delirium1, desorientering, dysfori1, flashback1, insomni
Ukjent frekvens
Lever/galle Legemiddelindusert leverskade2, unormal leverfunksjonstest

1Estimert frekvens basert på rapportering etter markedsføring.

2Etter langtidsbruk (>3 dager) eller misbruk.

Generelt: Oppvåkning fra anestesi ledsages gjerne av livlige drømmer, med eller uten psykomotorisk aktivitet, som kan manifesteres i mareritt eller hallusinasjoner, forvirring, akutt delirium (ofte med adskilte eller flytende fornemmelser) og irrasjonell atferd. Insidensen reduseres ved kombinasjon med benzodiazepinderivat. Forbigående respirasjonsdepresjon forårsaket av CNS-sykdommer kan sees ved i.v. induksjon og avhenger av dose- og injeksjonshastighet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kliniske tegn på overdosering er kramper, hjertestans og respirasjonsdepresjon.
Behandling: Respirasjonsdepresjon bør behandles med assistert eller kontrollert ventilasjon inntil adekvat, spontan respirasjon er gjenopprettet. Kramper bør behandles med diazepam i.v. Dersom behandlingen ikke gir ønsket effekt, anbefales i.v. administrering av fenytoin eller tiopental.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir dissosiativ anestesi ved selektivt å påvirke assosiasjonsbanene i hjernen. Analgetisk effekt ved subanestetiske doser skyldes trolig interaksjoner med biogene aminer og endogene opioidsystemer. Påvirker vanligvis ikke refleksene i farynks og larynks, og muskeltonus forblir normal eller øker noe. Kardiovaskulær og respiratorisk stimulerende effekt gjør at ketamin kan gis til høyrisikopasienter ved hypovolemisk sjokk. Den bronkodilaterende effekten gjør at ketamin kan brukes ved asthma bronchiale samt ved respirasjonsbehandling av status asthmaticus. Effekt på sekresjon og mage-tarmkanalen dempes ved premedisinering med antikolinergika. Analgetisk effekt kan utnyttes som supplement til regional anestesi eller ved masseskadesituasjoner/katastrofer. Ketamin er klinisk kompatibel med de mest vanlige anestetika og muskelrelaksantia under forutsetning av at respirasjonen opprettholdes.
Absorpsjon: Raskt etter parenteral administrering. Biotilgjengelighet etter i.m. injeksjon er 90%. Cmax ca. 0,6-0,7 μg/ml, og nivåene i cerebrospinalvæsken ca. 0,2 μg/ml 1-2 timer etter en i.v. dose på 1 mg/kg.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Krysser placenta og distribueres raskt til godt perfunderte vev (f.eks. hjerte, lunge og hjerne), deretter til muskelvev og perifere vev og så til fett. Distribusjonsfasen varer ca. 45 minutter. Distribusjons t1/2 10-15 minutter. Cmax ca. 1,8-2,0 μg/ml 5 minutter etter i.v. bolusinjeksjon på 2 mg/kg og ca. 1,7-2,2 μg/ml 15 minutter etter injeksjon av en i.m. ketamindose på 6 mg/kg hos voksne og barn.
Halveringstid: Ca. 80 minutter i plasma hos voksne, noe kortere hos barn.
Metabolisme: I lever. Gjennomgår hepatisk N-demetylering (via CYP450) og hydroksylering av sykloheksanringen. CYP3A4 er hovedsakelig ansvarlig for N-demetylering av ketamin til norketamin i humane levermikrosomer. CYP2B6 og CYP2C9 bidrar i mindre grad.
Utskillelse: Ca. 91% av dosen gjenfinnes i urin og 3% i feces hos voksne.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter anbrudd: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i 48 timer ved 25°C. Av mikrobiologiske årsaker bør legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før administrering, som vanligvis bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning har funnet sted ved kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ketamin Abcur, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 10 × 5 ml (glassamp.)
390694
-
-
927,00 A

Ketamin Abcur, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/ml 10 × 5 ml (glassamp.)
416708
-
-
990,80 A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.11.2019