Anestetikum.

N01A X03 (Ketamin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketaminhydroklorid tilsv. ketamin 10 mg, benzetoniumklorid, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Ketaminhydroklorid tilsv. ketamin 50 mg, benzetoniumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Kan brukes hos barn og voksne. Kan benyttes som anestetikum ved diagnostiske eller kirurgiske inngrep av kortvarig natur, som innledningsanestetikum før administrering av andre anestetika samt som supplement til andre anestetika.

Dosering

Skal kun administreres av eller under ledelse av lege med erfaring med legemidlets egenskaper og bruk. Kriteriene for å sende hjem polikliniske pasienter er de samme som for andre anestetika.
Premedisinering
Et antikolinergikum bør gis preoperativt for å hemme sekresjonen. Droperidol (0,1 mg/kg i.m.) eller diazepam (0,1 mg/kg i.v., 0,2 mg i.m. eller suppositorier) som premedisinering har vist seg effektivt for å redusere frekvensen av reaksjoner i oppvåkningsfasen.
Supplerende medisinering
Er klinisk kompatibel med de vanligste anvendte anestetika og muskelrelaksantia under forutsetning av at respirasjonen opprettholdes. Er gitt alene med god sikkerhet når ventrikkelen ikke har vært tømt, men siden behovet for supplerende anestetika eller muskelavslappende midler ikke alltid kan forutsies, anbefales det faste i minst 6 timer.
I.m. dosering
Styrken 50 mg/ml bør benyttes for å minimere volumet. Initialdose: 10 (6,5-13,5) mg/kg. Pasienten er operabel innen 3-5 minutter. Varighet 12-25 minutter. Vedlikeholdsdose: 50% av initial dose. Ved diagnostisk inngrep: En lav initialdose, 4 mg/kg i.m., kan gis.
I.v. bolusdosering
Administrering av i.v. bolusdose bør skje langsomt (minst 60 sekunder) fordi raskere administrering kan gi forbigående respirasjonsdepresjon. Initialdose: 2 (1-4,5) mg/kg. Pasienten er operabel etter en i.v. dose innen 1 minutt. Varighet 5-15 minutter. Vedlikeholdsdose: 50% av initial dose (ev. overgang til infusjonsteknikk).
Gitt som infusjon
Ved infusjon fortynnes preparatet med infusjonsvæskene glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml. Infusjon gir jevnere narkoseforløp, og ofte lavere total ketamindose, samt at oppvåkning skjer raskere enn ved intermitterende dosering. Initialdose: 2-6 mg/kg. Vedlikeholdsdose: 2-6 mg/kg/time. Generelt: Ved administrering som eneste anestetikum sammen med oksygen bør dosen være 4-6 mg/kg/time; ved kombinasjonsnarkose med oksygen/lystgass eller diazepam bør dosen være 2-4 mg/kg/time. Ønskes en fortynning av preparatet, kan dette skje i natriumklorid injeksjonsvæske 9 mg/ml, i forbindelse med engangsdoser i.v. f.eks. til barn.
Obstetrisk dosering
Ingen data for i.m. injeksjon hos fødende. I.v. dose fra 0,2-1 mg/kg ved vaginal forløsning eller keisersnitt. Ingen data for vedlikeholdsdose hos fødende. Doseanbefalinger kan ikke gis.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon bør overveies ved cirrhose eller nedsatt leverfunksjon.
Tilberedning/Håndtering Kun til engangsbruk. Brukes umiddelbart etter åpning, med mindre metoden for åpning utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminasjon. Ubrukt legemiddel destrueres iht. lokale krav. Barbiturater og ketamin er kjemisk inkompatible (gir fellingsreaksjon) og skal ikke gis i samme kanyle. Kan fortynnes med glukose 50 mg/ml eller natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Kan gis i.m., som i.v. bolusdose eller som infusjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Til pasienter hvor en forhøyning av blodtrykket utgjør en alvorlig risiko. Eklampsi og preeklampsi. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Utstyr for å opprettholde livsviktige funksjoner bør være tilgjengelig. Forsiktighet utvises ved kombinasjon med andre legemidler og/eller stoffer som kan øke faren for alvorlig respirasjonsdepresjon. Under oppvåkning kan pasienten gjennomgå en fase med livlige drømmer, med/uten psykomotorisk aktivitet, som manifesteres av forvirring, irrasjonell oppførsel, mareritt eller hallusinasjoner. Frekvensen av disse reaksjonene kan minskes betydelig ved bruk av et benzodiazepinpreparat, og om tiltale og berøring av pasienten skjer med stor forsiktighet under oppvåkningsfasen. Da refleksene i farynks vanligvis bibeholdes, bør mekanisk stimulering av farynks unngås, hvis ikke adekvate muskelrelaksantia er brukt. Aspirasjon av røntgenkontrastmiddel er sett under eksperimentelle betingelser, og derfor må vanlige forsiktighetsregler tas. Skal brukes med forsiktighet ved hjerteinkompensasjon. Pasienten bør være adekvat medisinert og følges under anestesien og oppvåkningsfasen. Økt cerebrospinalt trykk er sett under ketaminanestesi. Skal derfor brukes med forsiktighet ved forhøyet cerebrospinalt trykk, samt ved skade eller sykdom i CNS. Skal brukes med forsiktighet ved kronisk alkoholisme eller akutte alkoholforgiftninger, samt hos epilepsipasienter. Ketamin metaboliseres i leveren, og leverclearance er nødvendig for å avslutte den kliniske effekten av anestesien. Unormale leverfunksjonstester er sett, særlig ved langvarig bruk (>3 dager) eller rusmisbruk. Effekt kan forsterkes ved cirrhose eller nedsatt leverfunksjon. Skal brukes med forsiktighet ved nevrotiske trekk eller psykisk sykdom, f.eks. schizofreni og akutte psykoser, og ved økt intraokulært trykk (f.eks. glaukom). Trykket kan øke betydelig etter en enkeltdose ketamin. Skal brukes med forsiktighet ved akutt residiverende porfyri, ved hypertyreose eller bruk av thyreoideahormoner (økt risiko for hypertensjon og takykardi), ved lunge- eller øvre luftveisinfeksjon (ketamin trigger svelgerefleksen som kan gi laryngospasmer), store intrakranielle lesjoner, akutte hodeskader, øyeskader eller hydrocefalus. Hjerte/kar: Pga. betydelig økning i myokard oksygenopptak bør ketamin brukes med forsiktighet ved nedsatt blodvolum, dehydrering eller hjertesykdom, spesielt koronarsykdom (f.eks. kongestiv hjertesvikt, myokardiskemi og myokardinfarkt). Brukes med forsiktighet ved mild til moderat hypertensjon og takyarytmi. Ved hypertensjon eller hjerteinkompensasjon bør hjertefunksjonen kontrolleres kontinuerlig i løpet av behandlingsperioden. Langtidsbehandling: Cystitt, inkl. blødende cystitt, akutt nyreskade, hydronefrose og uretersykdommer er sett ved ketaminbruk over en lengre periode (fra 1 måned til flere år), særlig ved misbruk. Hepatotoksisitet er også sett ved bruk >3 dager. Misbruk og avhengighet: Bruk av ketamin som rusmiddel er sett. Ketamin gir flere symptomer som bl.a. flashback, hallusinasjoner, dysfori, angst, søvnløshet eller desorientering. Ketaminavhengighet og -toleranse kan utvikle seg hos personer som tidligere har vært misbrukere eller avhengige av rusmidler. Ketamin skal derfor forskrives og brukes med forsiktighet. Hjelpestoffer: 10 mg/ml: Inneholder 53 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 2,65% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bilkjøring og bruk av maskiner bør avstås fra i minst 24 timer etter ketaminanestesi.

Interaksjoner

Barbiturater og opioidagonister som gis samtidig med ketamin, kan forlenge oppvåkningen. Diazepam er kjent for å øke ketamins t1/2 og forlenge farmakodynamiske effekter. Det kan derfor være behov for dosejusteringer. Ketamin kan forsterke muskelrelakserende effekt, inkl. respirasjonsdepresjon og apné, av atrakurium, suksametonium og tubokurarin. Samtidig bruk med halogenerte anestetika kan forlenge ketamins t1/2 og forsinke oppvåkningsfasen. Samtidig bruk av ketamin (særlig i høye doser eller ved hurtig administrering) og halogenerte anestetika kan øke risikoen for bradykardi, hypotensjon og nedsatt minuttvolum. Kombinasjon av ketamin og andre CNS-depressiver kan potensere CNS-depresjon og/eller øke risikoen for alvorlig respirasjonsdepresjon. Reduksjon av ketamindosen kan være nødvendig ved samtidig bruk av anxiolytika, sedativer og hypnotika. Det er sett at ketamin reduserer hypnotisk effekt av tiopental. Pasienter som bruker thyreoideahormoner har økt risiko for å utvikle hypertensjon og takykardi ved samtidig bruk av ketamin. Samtidig bruk av antihypertensiver og ketamin øker risikoen for hypotensjon. Ved samtidig bruk av ketamin og vasopressin er synergistisk blodtrykksøkning sett. Sympatomimetika (som virker direkte eller indirekte) og vasopressin kan forsterke sympatomimetiske effekter av ketamin. Samtidig bruk med ergometrin kan gi økt blodtrykk. Reduksjon av krampeterskel kan sees ved kombinasjon med teofyllin eller aminofyllin. Ekstensorkramper er sett. Kombinasjonen bør unngås. CYP3A4-hemmere kan gi økt plasmakonsentrasjon av ketamin, og samtidig bruk kan kreve dosereduksjon av ketamin for å oppnå ønsket klinisk effekt. CYP3A4-induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av ketamin, og samtidig bruk kan kreve doseøkning av ketamin for å oppnå ønsket klinisk effekt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSikker bruk er ikke fastslått, og anbefales ikke. Unntak er administrering under kirurgi for abdominal eller vaginal forløsning. Ketamin krysser lett placenta. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Nyfødte eksponert for ketamin ved i.v. dose ≥1,5 mg/kg hos mor under forløsning, har opplevd respirasjonsdepresjon og lav Apgar-score som krevde gjenoppliving. Det er sett markert økning i blodtrykk og uterin tonus hos mor ved i.v. doser >2 mg/kg.
AmmingPasserer i liten grad over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes lite sannsynlig ved terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kliniske tegn på overdosering er kramper, hjertearytmier og respiratorisk depresjon. Kramper skal behandles med intravenøs tilførsel av diazepam. Hvis behandlingen ikke gir ønsket resultat anbefales i.v. tilførsel av fenytoin eller tiopental. Kunstig ventilasjon skal brukes ved åndedrettsstans.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeGir en sensorisk blokade ved en selektiv avbrytelse av assosiasjonsbanene i hjernen. 2 mg/kg i.v. gir kirurgisk anestesi i løpet av 30 sekunder og varer i 5-15 minutter. 10 mg/kg i.m. gir kirurgisk anestesi innen 3-4 minutter med en varighet på 12-25 minutter. Gir en rask analgesi og anestesi med uforandrede reflekser i farynks og larynks, normal eller noe forhøyet muskeltonus og kardiovaskulær stimulering. Respirasjonen er vanligvis upåvirket eller lett stimulert. Forbigående respiratorisk depresjon opptrer i sjeldne tilfeller, vanligvis forårsaket av for rask i.v. administrering (hurtigere enn 1 minutt).
AbsorpsjonHurtig etter parenteral administrering. Biotilgjengelighet etter i.m. injeksjon er ca. 90%.
ProteinbindingCa. 50%.
FordelingPasserer hurtig placenta, distribueres raskt til godt perfundert vev (f.eks. hjerte, lunge og hjerne), så til muskelvev og perifert vev, deretter til fett. Distribusjonsfasen varer ca. 45 minutter.
HalveringstidCa. 80 minutter i plasma for voksne, noe kortere for barn.
MetabolismeCYP3A4 er hovedenzym for N-demetylering av ketamin til norketamin. CYP2B6 og CYP2C9 er mindre bidragsytere.
Utskillelse91% via nyrene, 3% via feces. Kun en liten del utskilles uendret.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ketalar, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg/ml 20 ml (hettegl.)
150094

Blå resept

151,90 A

Ketalar, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50 mg/ml 10 ml (hettegl.)
150086

Blå resept

158,00 A

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Ketalar INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Ketalar INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.09.2021


Sist endret: 29.09.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)