Kortikosteroid.

H02A B08 (Triamcinolon)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolon. acetonid. 40 mg, carmellos. natric. 6,3 mg, natr. chlorid. 6,6 mg, polysorbat. 80 0,4 mg, alcohol benzylic. 9,9 mg, aqua ad iniect. ad 1 ml.


Indikasjoner

Intramuskulært: Allergiske sykdommer som høysnue og pollenastma, dermatoser, revmatoid artritt og andre bindevevssykdommer. Er særlig velegnet når peroral kortikosteroidterapi er vanskelig å gjennomføre (f.eks. ved gastrointestinalt ubehag) eller når konvensjonell behandling av pollenallergi ikke har gitt ønsket resultat. Ved behandling av pollenallergi kan en injeksjon ofte være tilstrekkelig for hele perioden. Intraartikulært: Ved behov for høye doser i lite volum.

Dosering

Intramuskulært: Voksne og barn >12 år: Høysnue og pollenastma: 40-100 mg. Hvis symptomene melder seg igjen, gis en ny injeksjon. Revmatoid artritt, dermatoser, andre bindevevssykdommer: Initialt 60 mg. Dosevariasjon 40-80 mg, avhengig av klinisk svar og virketid. Til fortsatt behandling kan 20 mg eller mindre være tilstrekkelig. Barn: 6-12 år: Alle indikasjoner: 40 mg. Dosen avpasses mer etter symptomer enn etter alder og vekt. Gis ikke til barn <6 år. Vedlikeholdsbehandling, alle aldersgrupper: Preparatet gis når symptomene melder seg igjen, ikke etter fast tidsskjema. Effekten av 1 ml varer vanligvis i 2-4 uker, og tilsvarer daglig peroral tilførsel av: 5 mg prednison eller prednisolon, 4 mg triamcinolon eller metylprednisolon, 0,75 mg betametason eller deksametason. Enkeltdose >2,5 ml (100 mg) anbefales ikke. Ved overgang fra peroral terapi gis første injeksjon samtidig med siste perorale dose. Hvis pasienten har stått på høye perorale doser, kan det i begynnelsen være nødvendig å gi injeksjoner hver 14. dag for å bibeholde samme steroideffekt.
Intraartikulært: Vanlig dose til små ledd 0,25 ml, middels store ledd (albue, vrist) 0,5 ml, store ledd (skulder, kne, hofte) 1 ml. Preparatet kan ev. blandes med like deler lokalanestetikum eller lokalanestetikum gis først. Brukes ikke til barn <6 år.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Administrering: Beregnet for i.m. og intraartikulær injeksjon. Ikke egnet for i.v., intradermal, intraokulær, epidural eller intratekal administrering. Intramuskulært: Settes dypt intraglutealt. Injeksjonsstedet bør variere. Ristes før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Systemiske infeksjoner. Intramuskulær injeksjon ved idiopatisk trombocytopen purpura. Intraartikulært: Må ikke brukes hvis det i eller nær injeksjonsstedet er tegn til infeksjon. Leddsmerter i forbindelse med tuberkuløs artritt eller gonokokkartritt. Nylig vaksinasjon med levende virus.

Forsiktighetsregler

Skal ikke gis i.v. eller intradermalt. Bør ikke gis ved epidural og intratekal administrering. Rapporter om alvorlige bivirkninger har vært knyttet til epidural og intratekal administrering. Inneholder konserveringsmidlet benzylalkohol, som kan forårsake forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn opp til 3 år. Dette legemidlet må ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Gis ikke til barn <6 år. Preparatet er langtidsvirkende og bør ikke gis ved akutte tilfeller. Adekvate studier angående sikkerhet ved injeksjon av Kenacort-T intraturbinalt, subkonjunktivalt, retrobulbart og under Tenons kapsel finnes ikke. Blindhet har vært rapportert etter injeksjon av kortikosteroide suspensjoner i concha nasalis og etter intralesjonell injeksjon på hodet. Disse administreringsmåtene kan derfor ikke anbefales. Stadig gjentatte intraartikulære injeksjoner kan føre til skade i leddet. Skal ikke injiseres i instabile ledd eller i nylig infiserte ledd. Pasienten skal frarådes overanstrengelser av behandlet ledd for å unngå forverring. Gjentatt injeksjon i betent sene kan føre til seneruptur og må derfor unngås. Minste mulige dose gis, og etter langtidsbehandling trappes preparatet ned gradvis. Ved stress-situasjoner (som traume, kirurgi, alvorlig sykdom) kan det bli nødvendig å øke dosen. Behovet for ekstra kortikosteroid ved stress kan fortsette i måneder etter seponering. Triamcinolon kan gi hypertoni, natrium- og vannretensjon samt hypokalemi. Natriumfattig kost og kaliumtilskudd kan bli nødvendig. Ved nyreinsuffisiens kan ødem utvikles. For å motvirke negativ nitrogenbalanse ved langtidsbehandling er adekvat proteininntak viktig. Kalsiumutskillelsen øker og kan føre til osteoporose. Hypotyreose og cirrhose kan gi økt steroideffekt. Psykiske symptomer kan forekomme. Spesielt viktig med hyppig kontroll av barn og eldre. Infeksjoner/vaksinasjoner: Infeksjoner kan maskeres og aktiveres og derfor må pasienten kontrolleres nøye. Vaksinasjoner og immuniseringer må unngås, spesielt ved behandling med høye doser kortikosteroider pga. risiko for nevrologiske komplikasjoner forårsaket av uteblitte antistoffreaksjoner. Infeksjoner som vannkopper, herpes zoster og meslinger kan hos ikke-immune barn og voksne få et alvorlig eller livstruende forløp. Behandling med immunglobulin alternativt antivirale midler kan bli nødvendig. Ved Strongyloides (rundorm)-infeksjon kan samtidig kortikosteroidbehandling føre til disseminering med enterokolitt og gram-negativ sepsis som følge. Restriktiv behandling ved aktiv tuberkulose anbefales. Kun fulminante eller disseminerende tilfeller behandles i kombinasjon med adekvat kjemoterapi. Ved latent tuberkulose eller tuberkulinreaktivitet skal samtidig kjemoprofylakse gis. Tilfeller av alvorlige anafylaktiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk, inkl. død, er rapportert hos individer som har fått injeksjon med triamcinolonacetonid, uavhengig av administreringsvei. Forsiktighet ved følgende tilstander: Ulcerøs kolitt (ved risiko for perforasjon, abscess eller annen pyogen infeksjon), divertikulitt, nyopererte intestinale anastomoser, aktivt/latent ulcus (asymptomatiske residiv er mulig), nyreinsuffisiens, akutt/kronisk nefritt, hypertoni, hjertesvikt, diabetes mellitus, Mb. Cushing, osteoporose, tromboembolisme, tromboflebitt, eksantem, krampetilstander, metastaserende cancer, myasthenia gravis, psykiske sykdommer, herpes simplex i øyet pga. mulig korneaperforasjon. Behandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser, og vaginal blødning er observert hos postmenopausale kvinner. Informasjon om dette bør gis til kvinnelige pasienter, men skal ikke medføre at nødvendige undersøkelser utelates. Langvarig kortikosteroidterapi kan hemme spermatogenesen (redusert produksjon, samt nedsatt mobilitet av sædcellene) hos menn. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. nærmest natriumfritt.

Interaksjoner

Kortikosteroider kan gi økt effekt av digitalis, ciklosporin, NSAID og acetylsalisylsyre, redusert effekt av antikolinesteraser, isoniazid, salisylsyre og somatropin, og økt/redusert effekt av antikoagulantia og ikke-depolariserende muskelrelaksantia. Barbiturater og andre antikonvulsiva, og rifampicin gir økt metabolisme av kortikosteroider med redusert effekt som resultat. Ketokonazol gir redusert metabolisme av kortikosteroider med økt effekt som resultat. Kombinert med thyreoideapreparater øker metabolismen av kortikosteroider ved hypertyreose og reduseres ved hypotyreose. Halveringstiden og konsentrasjon av kortikosteroider øker ved kombinasjon med østrogen/antikonsepsjonsmidler. Kortikosteroider kan gi hyperglykemi, antidiabetikadosen må ev. justeres. Kombinasjon med amfotericin B og kaliumutskillende diuretika kan gi hypokalemi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: I dyreforsøk har kortikosteroider vist å kunne føre til misdannelser av ulike slag (ganespalte, skjelettmisdannelser). Relevansen av dette for mennesker er usikker da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter peroral langtidsbehandling har en konstatert redusert placenta- og fødselsvekt hos mennesker og dyr. I tillegg er det risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte barn. Preparatet bør bare benyttes under graviditet dersom fordelen for mor oppveier risikoen for barnet.
Amming: Gjenfinnes i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes usannsynlig ved terapeutiske doser. Forsiktighet bør likevel utvises ved vedvarende høy dosering.

 

Bivirkninger

Lokalbehandling: Systembivirkninger er sjeldne. I.m. injeksjon: Systemeffekter kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kronisk:
Symptomer: Glukokortikoidbivirkninger. Hurtig seponering etter langtidsbehandling kan gi akutt binyrebarkinsuffisiens. Akutt: Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt. Depotpreparat til i.m. og intraartikulær injeksjon. Mineralkortikoid (saltretinerende) effekt minimal. Virkestoffets tunge oppløselighet og langsomme metabolisering gir sterkt forlenget effekt.
Virkningsmekanisme: Stimulerer sannsynligvis transkripsjonen, dvs. dannelse av mRNA kodet av DNA. Påvirker dannelsen av cellefunksjonsregulerende proteiner med resulterende katabol effekt i muskel, hud, lymfe, fett og bindevev, anabol effekt i lever. Virketid: 1 ml gitt intramuskulært gir ofte terapeutisk effekt i 2-4 uker eller lengre.
Absorpsjon: Meget langsomt ved intramuskulær injeksjon.
Utskillelse: I urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes innen 1 døgn etter anbrudd. Oppbevares stående og ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen. Skal ikke utsettes for lys. Temperaturer <12°C kan gi bunnfall eller kornet konsistens, og oppløsningen må i så fall kasseres.

Andre opplysninger

Nitroblue tetrazolium-testen kan bli falskt negativ.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kenacort-T, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 mg/ml 1 ml (hettegl.)
044065
Blå resept 75,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Generisk bytte

Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteSPC (preparatomtale)

Kenacort-T INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 40 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.08.2014


Sist endret: 20.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)