INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolonacetonid 40 mg, benzylalkohol 9,9 mg, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering), natriumkarboksymetylcellulose, natriumklorid, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

  • Intramuskulært: Allergiske sykdommer som høysnue og pollenastma, dermatoser, revmatoid artritt og andre bindevevssykdommer. Er særlig velegnet når peroral kortikosteroidterapi er vanskelig å gjennomføre (f.eks. ved gastrointestinalt ubehag) eller når konvensjonell behandling av pollenallergi ikke har gitt ønsket resultat. Ved behandling av pollenallergi kan en injeksjon ofte være tilstrekkelig for hele perioden.
  • Intraartikulært: Ved behov for høye doser i lite volum.

Dosering

Intramuskulært
Voksne og barn >12 år: Høysnue og pollenastma: 40-100 mg. Hvis symptomene melder seg igjen, gis en ny injeksjon. Revmatoid artritt, dermatoser, andre bindevevssykdommer: Initialt 60 mg. Dosevariasjon 40-80 mg, avhengig av klinisk svar og virketid. Til fortsatt behandling kan 20 mg eller mindre være tilstrekkelig. Barn 6-12 år: Alle indikasjoner: 40 mg. Dosen avpasses mer etter symptomer enn etter alder og vekt. Barn <6 år: Skal ikke gis til barn <6 år. Vedlikeholdsbehandling, alle aldersgrupper: Preparatet gis når symptomene melder seg igjen, ikke etter fast tidsskjema. Effekten av 1 ml varer vanligvis i 2-4 uker, og tilsvarer daglig peroral tilførsel av 5 mg prednison eller prednisolon, 4 mg triamcinolon eller metylprednisolon, 0,75 mg betametason eller deksametason. Enkeltdose >2,5 ml (100 mg) anbefales ikke. Ved overgang fra peroral terapi gis første injeksjon samtidig med siste perorale dose. Hvis pasienten har stått på høye perorale doser, kan det i begynnelsen være nødvendig å gi injeksjoner hver 14. dag for å bibeholde samme steroideffekt.
Intraartikulært
Vanlig dose til små ledd 0,25 ml, middels store ledd (albue, vrist) 0,5 ml, store ledd (skulder, kne, hofte) 1 ml. Preparatet kan ev. blandes med like deler lokalanestetikum, eller lokalanestetikum gis først. Skal ikke brukes til barn <6 år.
Seponering Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Trappes ned gradvis etter langtidsbehandling da hurtig seponering etter langtidsbehandling kan gi akutt binyrebarkinsuffisiens. Se Forsiktighetsregler.
Tilberedning/Håndtering Ristes før bruk.
Administrering Beregnet for i.m. og intraartikulær injeksjon. Ikke egnet for i.v., intradermal, intraokulær, epidural eller intratekal administrering. Ved i.m. bruk: Settes dypt intraglutealt. Injeksjonsstedet bør variere.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Systemiske infeksjoner. Intramuskulær injeksjon ved idiopatisk trombocytopen purpura. Skal ikke brukes intraartikulært hvis det er tegn til infeksjon i eller nær injeksjonsstedet. Leddsmerter i forbindelse med tuberkuløs artritt eller gonokokkartritt. Nylig vaksinasjon med levende virus.

Forsiktighetsregler

Preparatet er langtidsvirkende og bør ikke gis ved akutte tilfeller. Skal ikke gis i.v. eller intradermalt. Bør ikke gis ved epidural og intratekal administrering da rapporter om alvorlige bivirkninger er knyttet til epidural og intratekal administrering. Intraokulær (intravitreal) administrering og intraturbinal injeksjon anbefales ikke. Adekvate studier av sikkerhet ved intraokulær, subkonjunktival, retrobulbar, intraturbinal administrering eller administrering under Tenons kapsel finnes ikke. Etter intravitreal administrering er det rapportert endoftalmitt, øyeinflammasjon, økt intraokulært trykk, korioretinopati, inkl. krystallinsk makulopati og viral retinitt (primært av cytomegalovirus) og synsforstyrrelser, inkl. synstap. Blindhet er rapportert etter injeksjon av kortikosteroide suspensjoner i concha nasalis og etter intralesjonell injeksjon på hodet.Stadig gjentatte intraartikulære injeksjoner kan føre til skade i leddet. Skal ikke injiseres i instabile ledd eller i nylig infiserte ledd. Pasienten skal frarådes overanstrengelser av behandlet ledd for å unngå forverring. Gjentatt injeksjon i betent sene kan føre til seneruptur og må derfor unngås. Dosering, seponering: Minste mulige dose gis, og etter langtidsbehandling trappes preparatet ned gradvis. Ved stress-situasjoner (som traume, kirurgi, alvorlig sykdom) kan det bli nødvendig å øke dosen. Behovet for ekstra kortikosteroid ved stress kan fortsette i måneder etter seponering. Øvrige: Triamcinolon kan gi hypertoni, natrium- og vannretensjon samt hypokalemi. Natriumfattig kost og kaliumtilskudd kan bli nødvendig. Ved nyreinsuffisiens kan ødem utvikles. For å motvirke negativ nitrogenbalanse ved langtidsbehandling er adekvat proteininntak viktig. Kalsiumutskillelsen øker og kan føre til osteoporose. Hypotyreose og cirrhose kan gi økt steroideffekt. Psykiske symptomer kan forekomme. Spesielt viktig med hyppig kontroll av barn og eldre. Infeksjoner/vaksinasjoner: Infeksjoner kan maskeres og aktiveres og derfor må pasienten kontrolleres nøye. Vaksinasjoner og immuniseringer må unngås, spesielt ved behandling med høye doser kortikosteroider pga. risiko for nevrologiske komplikasjoner forårsaket av uteblitte antistoffreaksjoner. Infeksjoner som vannkopper, herpes zoster og meslinger kan hos ikke-immune barn og voksne få et alvorlig eller livstruende forløp. Behandling med immunglobulin alternativt antivirale midler kan bli nødvendig. Ved Strongyloides (rundorm)-infeksjon kan samtidig kortikosteroidbehandling føre til disseminering med enterokolitt og gramnegativ sepsis som følge. Restriktiv behandling ved aktiv tuberkulose anbefales. Kun fulminante eller disseminerende tilfeller behandles i kombinasjon med adekvat kjemoterapi. Ved latent tuberkulose eller tuberkulinreaktivitet skal samtidig kjemoprofylakse gis. Anafylaksi: Tilfeller av alvorlige anafylaktiske reaksjoner og anafylaktisk sjokk, inkl. død, er rapportert hos individer som har fått injeksjon med triamcinolonacetonid, uavhengig av administreringsvei. Forsiktighet utvises ved følgende tilstander: Ulcerøs kolitt (ved risiko for perforasjon, abscess eller annen pyogen infeksjon), divertikulitt, nyopererte intestinale anastomoser, aktivt/latent ulcus (asymptomatiske residiv er mulig), nyreinsuffisiens, akutt/kronisk nefritt, hypertoni, hjertesvikt, diabetes mellitus, Mb. Cushing, osteoporose, tromboembolisme, tromboflebitt, eksantem, krampetilstander, metastaserende cancer, myasthenia gravis, psykiske sykdommer, herpes simplex i øyet pga. mulig korneaperforasjon. Barn og ungdom: Skal ikke gis til barn <6 år. Inneholder konserveringsmidlet benzylalkohol, som kan gi forgiftninger og anafylaktoide reaksjoner hos spedbarn og barn ≤3 år. Skal ikke gis til for tidlig fødte barn eller nyfødte. Kortikosteroider kan hemme høydevekst hos barn. Barn og ungdom som behandles i lang tid skal kontrolleres regelmessig. Se også Infeksjoner/vaksinasjoner ovenfor. Eldre: Osteoporose og hypertoni kan få mer alvorlige konsekvenser hos eldre. Hyppige kontroller anbefales. Interferens med laboratorietester: Nitroblue tetrazolium-testen kan bli falsk negativ. Hjelpestoffer: Inneholder benzylalkohol som konserveringsmiddel. Pga. risiko for opphoping og toksisitet (metabolsk acidose) skal det utvises forsiktighet ved bruk av større volum, spesielt ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Større mengder skal kun gis dersom strengt nødvendig. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Amfotericin B og kaliumutskillende diuretika: Økt risiko for hypokalemi. S-kalium kontroller. Ev. kaliumtilskudd. Antidiabetika: Kortikosteroider kan gi hyperglykemi. Ev. dosejustering. Perorale antikoagulantia: Økt eller redusert behov for antikoagulantia. Hyppige kontroller. Antikolinesterase: Kortikosteroider kan motvirke effekten. Med barbiturater og andre antikonvulsiva, rifampicin: Økt metabolisme av kortikosteroider pga. leverenzyminduksjon, med redusert effekt som resultat. Ev. dosejustering. Ciklosporin: Økt effekt av både ciklosporin og kortikosteroider kan forekomme. Digitalisglykosider: Økt risiko for arytmier og digitalistoksisitet assosiert med hypokalemi. S-kalium kontroller. Ev. kaliumtilskudd. Ikke-depolariserende muskelrelaksantia: Kortikosteroider kan redusere eller øke effekten. Isoniazid: Serumkonsentrasjonen av isoniazid kan reduseres. Ketokonazol: Redusert metabolisme av kortikosteroider med økt effekt som resultat. NSAID/acetylsalisylsyre: Økt risiko for ulcus. Redusert farmakologisk effekt av salisylsyre. Seponering av kortikosteroid kan føre til høye salisylatnivåer. Salisylsyre brukes med forsiktighet sammen med kortikosteroider ved hypoprotrombinemi. Somatropin: Kortikosteroider kan motvirke effekten. Thyreoideapreparater: Økt metabolisme av kortikosteroider ved hypertyreose samt redusert metabolisme ved hypotyreose. Ev. dosejustering. Østrogen/antikonseptiva: Halveringstiden og konsentrasjonen av kortikosteroider kan øke.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetI dyrestudier har kortikosteroider vist å kunne føre til misdannelser av ulike slag (ganespalte, skjelettmisdannelser). Human relevans er usikker da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Etter langtidsbehandling er det imidlertid sett redusert placenta- og fødselsvekt hos mennesker og dyr. I tillegg er det risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte barn. Preparatet bør bare benyttes under graviditet dersom fordelen for mor oppveier risikoen for barnet. Se også Forsiktighetsregler vedrørende risiko for opphoping av benzylalkohol.
AmmingGjenfinnes i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes usannsynlig ved terapeutiske doser. Forsiktighet bør likevel utvises ved vedvarende høy dosering. Se også Forsiktighetsregler vedrørende risiko for opphoping av benzylalkohol.
FertilitetBehandling med kortikosteroider kan føre til menstruasjonsforstyrrelser, og vaginal blødning er sett hos postmenopausale kvinner. Kvinnelige pasienter bør informeres om dette, men skal ikke medføre at nødvendige undersøkelser utelates. Langvarig kortikosteroidterapi kan hemme spermatogenesen (redusert produksjon, samt nedsatt mobilitet av sædcellene) hos menn.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Lokalbehandling: Systembivirkninger er sjeldne. I.m. injeksjon: Systemeffekter kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kronisk:
SymptomerGlukokortikoidbivirkninger. Hurtig seponering etter langtidsbehandling kan gi akutt binyrebarkinsuffisiens. Akutt: Liten sannsynlighet for akutt toksisitet eller overdosering. Symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSyntetisk glukokortikoid med antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt. Depotpreparat til i.m. og intraartikulær injeksjon. Mineralkortikoid (saltretinerende) effekt minimal. Virkestoffets tunge oppløselighet og langsomme metabolisering gir sterkt forlenget effekt.
VirkningsmekanismeStimulerer sannsynligvis transkripsjonen, dvs. dannelse av mRNA kodet av DNA. Påvirker dannelsen av cellefunksjonsregulerende proteiner med resulterende katabol effekt i muskel, hud, lymfe, fett og bindevev, anabol effekt i lever. Virketid: 1 ml gitt i.m. gir ofte terapeutisk effekt i 2-4 uker eller lengre.
AbsorpsjonMeget langsomt ved i.m. injeksjon.
UtskillelseVia urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares stående og ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Temperaturer <12°C kan gi bunnfall eller kornet konsistens, og oppløsningen må i så fall kasseres. Bør brukes innen 1 døgn etter anbrudd.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kenacort-T, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
40 mg/ml 1 ml (hettegl.)
044065

Blå resept

75,60 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Kenacort-T INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 40 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.11.2022


Sist endret: 16.01.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)