Jext

ALK


Katekolamin. Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 150 mikrogram: 1 dose (0,15 ml) inneh.: Adrenalin 150 mikrogram (som tartrat), natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor) 300 mikrogram: 1 dose (0,3 ml) inneh.: Adrenalin 300 mikrogram (som tartrat), natriumklorid, natriummetabisulfitt (E 223), saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Akuttbehandling ved alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) mot insektsgift, matvarer eller legemidler samt anafylaktisk sjokk utløst av idiopatiske årsaker eller trening.

Dosering

Startdosen skal gis så snart symptomer på anafylaktisk sjokk oppstår. I fravær av klinisk forbedring eller om forverring oppstår, kan en 2. injeksjon gis med ny penn etter 5-15 minutter. Det anbefales at pasienten alltid har med seg 2 penner.
Voksne, barn og ungdom >30 kg: Normal dose er 300 mikrogram. Større voksne kan ha behov for mer enn 1 injeksjon.
Barn og ungdom 15-30 kg: Normal dose er 150 mikrogram.
Barn og ungdom <15 kg: Dose <150 mikrogram kan ikke gis med tilstrekkelig nøyaktighet til barn som veier <15 kg. Anbefales derfor bare ved livstruende situasjoner under medisinsk tilsyn.
Administrering: For engangsbruk. Settes i.m. anterolateralt på låret. Kan settes gjennom klærne. Skal ikke settes i setemuskulaturen. Masser injeksjonsstedet for å påskynde opptaket. Fjern ikke den gule sikkerhetshetten før injeksjonen er klar til bruk. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg og instruksjonsfilm.

Forsiktighetsregler

Pasienten skal være grundig instruert til å forstå indikasjoner og riktig fremgangsmåte for administrering. Det anbefales i tillegg å instruere pasientens nærmeste. Pasient/hjelpepersonell må informeres om muligheten for bifasisk anafylaksi. Etter 1. dose må pasienten instrueres i å ringe ambulanse (113) og opplyse om anafylaksi, oppsøke legevakt umiddelbart for tett overvåkning og ev. ytterligere behandling, selv om symptomene synes å være forbedret. Bevisste pasienter skal fortrinnsvis ligge flatt med føttene hevet, men sette seg opp ved pustevansker. Bevisstløse pasienter skal plasseres i stabilt sideleie. Astmapasienter kan ha økt risiko for alvorlig anafylaktisk reaksjon. Inneholder natriummetabisulfitt som i sjeldne tilfeller kan gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner. Dersom injeksjonen utføres av omsorgsperson, må pasienten instrueres om ikke å bevege seg og man bør passe på at pasientens ben holdes i ro under injeksjonen for å minimere risiko for sårdannelse. Ved tykt underhudslag av fett er det en risiko for at adrenalinet administreres i underhudslaget. Dette kan føre til langsommere absorpsjon og suboptimal effekt, og øke behovet for en ekstra injeksjon. Brukes med forsiktighet ved kardiovaskulære sykdommer, inkl. angina pectoris, obstruktiv kardiomyopati, hjertearytmier, cor pulmonale, aterosklerose og hypertensjon. Vær også spesielt oppmerksom ved hypertyreoidisme, feokromocytom, trangvinklet glaukom, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, prostataforstørrelse som fører til resturin, hyperkalsemi, hypokalemi og diabetes. Forsiktighet ved behandling av eldre og gravide. Utilsiktet injeksjon i hender og føtter kan føre til iskemi. Pasienten skal rådes til å kontrollere legemidlet regelmessig, og sikre at det skiftes ut før utløpsdatoen. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Pasienter skal undersøkes mht. relaterte allergener slik at deres spesifikke allergener kan bli karakterisert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet ved behandling av pasienter som behandles med legemidler som kan utløse hjertearytmi. Potenseringsrisiko med TCA, MAO-hemmere og COMT-hemmere, thyreoideahormoner, teofyllin, oksytocin, parasympatolytika, visse antihistaminer (difenhydramin, klorfeniramin), levodopa og alkohol. Ved bruk av adrenalin kan det være nødvendig for diabetikere å øke doseringen av insulin eller orale hypoglykemiske legemidler. Den alfa- og betastimulerende virkningen av adrenalin kan hemmes ved samtidig bruk av alfa- og betablokkere, samt parasympatomimetika.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring. Bør bare brukes under graviditet dersom potensiell nytte oppveier potensiell risiko for fosteret.
Amming: Adrenalin er ikke oralt tilgjengelig, og ev. utskillelse i morsmelk forventes ikke å ha noen effekt på diende spedbarn.

 

Bivirkninger

Kardiovaskulære og sentralnervøse effekter forbundet med adrenalinets alfa- og betareseptoraktivitet.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensKvalme, oppkast
Generelle
Ukjent frekvensAsteni, hyperhidrose
Hjerte
Ukjent frekvensAngina pectoris, arytmi, palpitasjoner, stresskardiomyopati, takykardi
Kar
Ukjent frekvensHypertensjon, perifer iskemi, vasokonstriksjon
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine, svimmelhet, synkope, tremor
Psykiske
Ukjent frekvensAngst, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperglykemi, hypokalemi, metabolsk acidose
Perifer iskemi som følge av en utilsiktet adrenalininjeksjon i hender eller føtter er sett.
Kardiovaskulære og sentralnervøse effekter forbundet med adrenalinets alfa- og betareseptoraktivitet.
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleAsteni, hyperhidrose
HjerteAngina pectoris, arytmi, palpitasjoner, stresskardiomyopati, takykardi
KarHypertensjon, perifer iskemi, vasokonstriksjon
LuftveierBronkospasme
NevrologiskeHodepine, svimmelhet, synkope, tremor
PsykiskeAngst, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hypokalemi, metabolsk acidose
Perifer iskemi som følge av en utilsiktet adrenalininjeksjon i hender eller føtter er sett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Stimulerer det sympatiske nervesystemet (både alfa- og betareseptorer), og gir økt hjertefrekvens, minuttvolum og koronargjennomblødning. Bronkodilaterende.
Halveringstid: Ca. 2,5 minutter i plasma. Lokal vasokonstriksjon kan forsinke opptaket og gi lengre effekt enn t1/2 skulle tilsi.
Metabolisme: Inaktiveres raskt, hovedsakelig av COMT og MAO.
Utskillelse: Som metabolitter i urinen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Jext, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
150 mikrogram1 stk. (ferdigfylt penn m/autoinjektor)
567460
Blå resept
-
463,20C

Jext, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn (autoinjektor):

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 mikrogram1 stk. (ferdigfylt penn m/autoinjektor)
183660
Blå resept
-
463,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.05.2020