Adrenergikum + kortikosteroid.

R03A K08 (Formoterol, Beklometason)INHALASJONSPULVER 100 μg/6 μg i Nexthaler inhalator og 200 μg/6 μg i Nexthaler inhalator: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat (vannfritt) 100 µg, resp. 200 µg tilsv. avgitt dose (dosen som kommer ut av munnstykket) 81,9 µg, resp. 158,8 µg, formoterolfumaratdihydrat 6 µg tilsv. avgitt dose 5 µg, laktose, magnesiumstearat.


Indikasjoner

Voksne >18 år, inkl. eldre: Begge styrker: Regelmessig behandling av astma når det er behov for et kombinasjonspreparat (kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist) til pasienter der inhalasjonskortikosteroider og korttidsvirkende β2-agonist til inhalasjon ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll, eller til pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert på både inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister. 100 μg/6 μg: Symptomatisk behandling av pasienter med alvorlig kols (FEV1 <50% av forventet verdi) og som har hatt gjentatte eksaserbasjoner, som har vesentlige symptomer på tross av jevnlig bruk av langtidsvirkende bronkodilaterende legemidler.

Dosering

Astma hos voksne >18 år, inkl. eldre: Inuxair er ikke beregnet for initial behandling av astma. Individuell dosering, bør tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad. Dette bør tas hensyn til ved behandlingsoppstart og ved dosejustering. Ved behov for annen kombinasjon av doser bør inhalatorer med passende doser β2-agonister og/eller kortikosteroider forskrives enkeltvis. Pga. fordelingen av de ekstra fine partiklene, må dosen justeres ved bytte fra en formulering uten ekstra fine partikler til Inuxair inhalasjonspulver. Ved skifte fra tidligere behandling, bør det tas hensyn til at anbefalt daglig dose beklometasondipropionat i Inuxair er lavere enn for beklometasondiproprionatpreparater som ikke har ekstra fine partikler, og dosejustering er nødvendig. Ved bytte til Inuxair inhalasjonspulver fra Inuxair inhalasjonsaerosol er dosejustering unødvendig. Det finnes to behandlingsalternativ, vedlikeholdsbehandling og vedlikeholds- og behovsbehandling: Vedlikeholdsbehandling: Inuxair tas som regelmessig vedlikeholdsbehandling i tillegg til en separat behovsmedisin med hurtigvirkende bronkodilatator. Pasienten skal rådes til å ha sin separate hurtigvirkende bronkodilatator tilgjengelig for behovsbehandling til enhver tid. 100 μg/6 μg: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Maks. dose: 4 inhalasjoner daglig. 200 μg/6 μg: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Maks. dose: 4 inhalasjoner daglig. Vedlikeholds- og behovsbehandling: Inuxair tas både som regelmessig vedlikeholdsbehandling og som behovsbehandling ved astmasymptomer. Pasienten tar sin daglige vedlikeholdsdose av Inuxair, og tar i tillegg Inuxair etter behov ved astmasymptomer. Pasienten skal rådes til å alltid ha Inuxair tilgjengelig for behovsbehandling. Inuxair vedlikeholds- og behovsbehandling bør spesielt vurderes til pasienter som ikke har fullstendig kontrollert astma og som har behov for behovsbehandling, og til pasienter som tidligere har hatt astmaforverrelser som har krevd medisinsk behandling. Nøye oppfølging av doserelaterte bivirkninger er nødvendig hos pasienter som hyppig inntar et høyt antall inhalasjoner av Inuxair som behovsbehandling. 100 μg/6 μg: Anbefalt dosering er 1 inhalasjon 2 ganger daglig (1 inhalasjon morgen og 1 inhalasjon kveld). Pasienten skal ta 1 ytterligere inhalasjon etter behov som respons på symptomer. Hvis symptomene vedvarer etter noen minutter, skal en ytterligere inhalasjon inntas. Maks. daglig dose er 8 inhalasjoner. Pasienter som krever hyppig bruk av behovsmedisin daglig skal sterkt oppfordres til å søke medisinsk hjelp. Deres astma bør undersøkes og vedlikeholdsbehandlingen bør revurderes. Dosen titreres til laveste effektive dose. Regelmessig kontroll og ev. dosejustering anbefales. Ved kontroll av symptomene, kan inhalasjonskortikosteroider forsøkes alene. Pasienten bør rådes til å bruke Inuxair hver dag, selv uten symptomer.
Kols hos voksne >18 år, inkl. eldre: 100 μg/6 μg: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Seponering: Gradvis nedtrapping ved behandlingsslutt anbefales, behandlingen skal ikke avbrytes brått.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen data finnes. Barn og ungdom <18 år: 100 μg/6 μg: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Av sikkerhetsårsaker bør preparatet ikke brukes av barn 5-11 år. Klinisk informasjon for ungdom 12-17 år er begrenset og doseringsanbefalinger kan ikke gis.. 200 μg/6 μg: Skal ikke brukes. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Skal kun brukes til inhalasjon i Nexthaler inhalator, se pakningsvedlegget. Riktig bruk av inhalatoren er avgjørende for en vellykket behandling og pasienten bør vises riktig bruk av inhalatoren. Instruksjonene i pakningsvedlegget skal følges nøye. Pasienten skal instrueres til å bare åpne inhalatorens deksel når det er nødvendig. I tilfeller der pasienten har åpnet inhalatoren, men ikke inhalert og dekselet er lukket, blir dosen flyttet tilbake til pulverreservoaret i inhalatoren. Neste dose kan trygt inhaleres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Behandlingen skal normalt følge et trinnvis program og pasientens respons overvåkes klinisk og ved lungefunksjonstester. Økt bruk av hurtigvirkende bronkodilatatorer tyder på en forverring av underliggende tilstand og krever revurdering av behandlingen. Plutselig og økende forverring av astmakontrollen kan være livstruende, og pasienten bør øyeblikkelig gjennomgå en ny medisinsk undersøkelse. Det bør vurderes om det er behov for å øke behandlingen med kortikosteroider, enten som inhalasjonssteroider eller peroral behandling, eller antibiotikabehandling hvis det er mistanke om en infeksjon. Behandling med Inuxair bør ikke startes opp under en eksaserbasjon eller ved betydelig forverret eller akutt forverret astma, da alvorlige astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå. Pasienten bør informeres om å fortsette med behandlingen, men å rådføre seg med lege dersom astmasymptomene fortsatt er ukontrollerte eller forverres etter behandlingsoppstart. Paradoksal bronkospasme kan oppstå med økt hvesing, hoste og kortpustethet umiddelbart etter dosering. Dette bør behandles umiddelbart med en hurtigvirkende bronkodilatator til inhalasjon. Behandling med Inuxair bør avbrytes umiddelbart, pasienten undersøkes og en annen behandling startes opp ved behov. Inuxair bør ikke brukes som første behandling av astma. Pasientene bør rådes til å ha sin hurtigvirkende bronkodilatator tilgjengelig hele tiden, enten Inuxair (for pasienter som bruker Inuxair som vedlikeholds- og behovsbehandling) eller en separat hurtigvirkende bronkodilatator (for pasienter som bruker Inuxair kun som vedlikeholdsbehandling). Pasientene bør minnes på å bruke Inuxair daglig som forskrevet selv om de ikke har symptomer. De lindrende inhalasjonene (behovsbehandling) med Inuxair bør tas ved astmasymptomer, men er ikke beregnet på regelmessig profylaktisk bruk f.eks. før anstrengelser/trening. For slik bruk bør det vurderes en separat hurtigvirkende bronkodilatator. Så snart astmasymptomene er under kontroll bør det overveies å gradvis redusere dosen. Regelmessig vurdering av pasienten under nedtrapping er viktig. Pneumoni hos kolspasienter: Pneumoni hos kolspasienter: Økt forekomst av pneumoni, inkl. pneumoni som krever sykehusinnleggelse, er sett hos pasienter med kols som bruker inhalasjonskortikosteroider. Noen studier viser økt risiko med økende dose. Legen bør være oppmerksom på ev. utvikling av pneumoni hos pasienter med kols, da kliniske symptomer kan ligne eksaserbasjoner ved kols. Risikofaktorer for pneumoni hos pasienter med kols inkl. røyking, høy alder, lav BMI og alvorlig kols. Systemiske effekter: Systemiske effekter som binyrebarksuppresjon og akutt binyrebarksvikt kan forekomme, spesielt ved høye doser over lang tid. Pasienten bør undersøkes regelmessig og dosen inhalasjonssteroid reduseres til laveste effektive dose. Langvarig behandling med høye doser inhalasjonssteroider kan føre til binyrebarksuppresjon og akutt binyrebarksvikt. Barn og ungdom <16 år kan være spesielt utsatt. Situasjoner som potensielt kan utløse akutt binyrebarksvikt er traume, kirurgisk inngrep, infeksjon eller rask dosereduksjon. Tillegg av systemiske kortikosteroider bør overveies i perioder med stress og planlagt kirurgi. Muligheten for vedvarende svekkelse av binyrebarkfunksjonen bør alltid vurderes ved øyeblikkelig hjelp og planlagte situasjoner som kan gi stress. Det kan være nødvendig å rådføre seg med spesialist for å vurdere omfanget av binyrebarksvekkelsen før planlagte prosedyrer. Pasienter som overføres fra peroral til inhalasjonsbehandling kan ha risiko for nedsatt binyrebarkfunksjon i en vesentlig periode etter bytte. Luftveier: Inuxair bør administreres med forsiktighet ved aktiv eller hvilende lungetuberkulose, sopp- eller virusinfeksjoner i luftveiene. Hjerte: Bør brukes med forsiktighet (kan også innebære overvåkning) hos pasienter med hjertearytmier, spesielt 3. grads AV-blokk og takyarytmier, idiopatisk subvalvulær aortastenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, iskemisk hjertesykdom, alvorlig hjertesvikt, alvorlig arteriell hypertensjon og aneurisme. Forsiktighet bør også utvises ved behandling av pasienter med kjent eller mistenkt forlenget QTC-intervall, enten medfødt eller legemiddelindusert (QTC >0,44 sekunder). Formoterol kan indusere forlengelse av QTC-intervallet. Øvrige: Forsiktighet er nødvendig når Inuxair brukes av pasienter med tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom og ubehandlet hypokalemi. Potensielt alvorlig hypokalemi kan forårsakes av behandling med β2-agonister. Denne effekten kan forsterkes av hypoksi, og spesiell forsiktighet anbefales derfor ved alvorlig astma. Forsiktighet anbefales ved ustabil astma når en rekke hurtigvirkende bronkodilatatorer kan være i bruk. Kaliumkonsentrasjonen i serum bør overvåkes i slike tilfeller. Inhalasjon av formoterol kan forårsake økning i blodglukosenivået. Blodglukose bør derfor følges nøye hos pasienter med diabetes. Synsforstyrrelser: Er sett ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR), som er sett ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Hjelpestoffer: Inneholder laktose. Laktose inneholder små mengder melkeproteiner, som kan forårsake allergiske reaksjoner. Pasienter med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Beklometasondipropionat blir svært raskt metabolisert via esteraseenzymer. Beklometason er mindre avhengig av metabolisering via CYP3A enn visse andre kortikosteroider, og generelt er interaksjoner usannsynlig. Muligheten for systemisk effekt kan imidlertid ikke utelukkes ved samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere og forsiktighet bør derfor utvises og nøye overvåkning er anbefalt ved samtidig bruk. Betablokkere kan svekke eller hemme effekten av formoterol. Inuxair bør derfor ikke gis sammen med betablokkere (inkl. øyedråper) med mindre det er sterke grunner. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av teofyllin eller andre betaadrenerge legemidler pga. potensielt additive effekter. Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, fentiaziner, visse antihistaminer, MAO-hemmere og TCA kan gi QTC-forlengelse og økt risiko for ventrikkelarytmier. Levodopa, levotyroksin, oksytocin og alkohol kan redusere hjertets toleranse for β2-sympatomimetika. Samtidig behandling med MAO-hemmere, inkl. legemidler med lignende egenskaper, kan fremskynde hypertensive reaksjoner. Økt risiko for arytmier ved samtidig behandling med halogenerte hydrokarbonanestetika. Preparatet bør ikke brukes de siste 12 timene før oppstart med halogenerte anestetika. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider eller diuretika kan forsterke mulig hypokalemisk effekt av β2-agonister. Hypokalemi kan øke tendensen til arytmier ved digitalisbehandling.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier har vist foster- og reproduksjonstoksisitet etter høy systemisk eksponering. Pga. tokolytisk effekt av β2-sympatomimetika bør spesiell forsiktighet utvises like før fødsel. Formoterol anbefales ikke under graviditet og spesielt ikke ved slutten av graviditeten eller under fødsel, med mindre det ikke finnes sikrere, etablert alternativ. Bør bare brukes ved graviditet dersom forventet nytte er større enn risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det antas at beklometasondipropionat utskilles i morsmelk. Bruk under amming bør bare overveies dersom forventet nytte er større enn risiko.
Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier har assosiert høye doser av beklometasondipropionat med redusert kvinnelig fertilitet og embryotoksisitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
Generelle
Mindre vanligeFatigue, irritabilitet
Hjerte
Mindre vanligeAngina pectoris, hjerteiskemi, sinusbradykardi, takykardi
Infeksiøse
VanligePneumoni (hos kols-pasienter)
Mindre vanligeNasofaryngitt, oral candidiasis
Luftveier
Mindre vanligeAstmaeksaserbasjon, dysfoni, dyspné, halsirritasjon, hoste, orofaryngeal smerte
Nevrologiske
VanligeTremor
Mindre vanligeHodepine
Psykiske
Ukjent frekvensAggresjon, angst, depresjon, psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, unormal atferd (hovedsakelig hos barn)
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHypertriglyseridemi
Undersøkelser
Mindre vanligeDårlig R-bølge på EKG, forlenget QT-tid, redusert kortisol i blod, redusert kortisolfri urin, økt blodglukose, økt kalium i blod
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
InfeksiøsePneumoni (hos kols-pasienter)
NevrologiskeTremor
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleFatigue, irritabilitet
HjerteAngina pectoris, hjerteiskemi, sinusbradykardi, takykardi
InfeksiøseNasofaryngitt, oral candidiasis
LuftveierAstmaeksaserbasjon, dysfoni, dyspné, halsirritasjon, hoste, orofaryngeal smerte
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi
UndersøkelserDårlig R-bølge på EKG, forlenget QT-tid, redusert kortisol i blod, redusert kortisolfri urin, økt blodglukose, økt kalium i blod
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
PsykiskeAggresjon, angst, depresjon, psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, unormal atferd (hovedsakelig hos barn)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Beklometasondipropionat: Akutt inhalasjon av langt over anbefalte doser kan gi forbigående hemming av binyrebarkfunksjonen. Kronisk overdosering kan gi risiko for binyrebarksuppresjon. Formoterol: Svært høye doser gi til kvalme, oppkast, hodepine, tremor, søvnighet, palpitasjoner, takykardi, ventrikkelarytmier, QTC-forlengelse, metabolsk acidose, hypokalemi, hyperglykemi.
Behandling: Beklometasondipropionat: Forbigående hemming av binyrebarkfunksjonen bedres etter få dager (bekreftes ved kortisolmåling i plasma). Monitorering av binyrebarkfunksjonen kan være nødvendig ved kronisk overdosering. Behandlingen bør fortsette med en dose som er tilstrekkelig for å kontrollere astmaen. Formoterol: Støttende og symptomatisk. Sykehusinnleggelse ved alvorlige tilfeller. Kardioselektive betablokkere kan overveies, men bare med ekstrem forsiktighet, fordi bruk av betablokker kan utløse bronkospasme. Serumkalium bør monitoreres.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beklometasondipropionat: Prodrug. Aktiv metabolitt (beklometason-17-monopropionat) med glukokortikoid, antiinflammatorisk effekt som reduserer symptomer og astmaeksaserbasjoner. Metabolitten har mer potent, lokal, antiinflammatorisk effekt enn beklometasondipropionat. Formoterol: Virker avslappende på glatt bronkialmuskulatur ved reversibel luftveisobstruksjon. Bronkodilaterende effekt inntrer innen 1-3 minutter etter inhalasjon og varer i 12 timer etter doseadministrering.
Absorpsjon: Beklometasondipropionat: Raskt gjennom lungene. Omfattende omdanning til aktiv metabolitt skjer før absorpsjon. Biotilgjengelighet av prodrug som svelges er ubetydelig, men deler av dosen absorberes som aktiv metabolitt. Tilnærmet lineær økning i systemisk eksponering med økende inhalert dose. Absolutt biotilgjengelighet etter inhalasjon for uendret beklometasondipropionat og aktiv metabolitt er hhv. ca. 2% og 62% av nominell dose. Biotilgjengeligheten fra lungene av aktiv metabolitt og total systemisk eksponering for aktiv metabolitt er doseavhengig. Formoterol: Absorberes fra lunger og mage-tarmkanalen. Andelen av inhalert dose som svelges etter administrering med inhalator er 60-90%. Minst 65% av andelen som svelges absorberes fra mage-tarmkanalen. Cmax nås 1/2-1 time etter peroral administrering. Lineær absorpsjon etter inhalasjon av formoterolfumarat 12-96 μg. Bioekvivalens i form av biotilgjengelighet fra lungene og total systemisk eksponering er ikke fullt ut vist ved sammenligning av styrkene. Tilsvarende effekt i form av bronkodilatasjonen er påvist ved sammenligning av styrkene.
Proteinbinding: Beklometasondipropionat: Moderat høy (87%). Formoterol: 61-64%, 34% er bundet til albumin. Ingen metning av bindingen ved terapeutiske doser.
Fordeling: Beklometasondipropionat: Vd 20 liter, aktiv metabolitt 424 liter.
Halveringstid: Beklometasondipropionat: For beklometasondipropionat og aktiv metabolitt hhv. 0,5 timer og 2,7 timer. Etter i.v. dosering er plasmaclearance for beklometasondipropionat og aktiv metabolitt hhv. 150 og 120 liter/time. Formoterol: 2-3 timer etter peroral administrering. Etter inhalasjon av enkeltdose på 120 μg hos friske individer, er gjennomsnittlig terminal eliminasjons t1/2 10 timer. ClCR er 150 ml/minutt.
Metabolisme: Beklometasondipropionat: Prodrug hydrolyseres raskt via esteraseenzym til aktiv metabolitt, beklometason-17-monopropionat. Formoterol: Metaboliseres i stor grad, hovedsakelig i lever. Hemmer ikke CYP450-enzymer ved terapeutisk relevante konsentrasjoner.
Utskillelse: Beklometasondipropionat: Hovedsakelig via feces. Formoterol: 67% av peroral dose utskilles i urinen (hovedsakelig som metabolitter) og resten i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Ta ut inhalatoren fra folieposen umiddelbart før førstegangs bruk. Etter åpning av folieposen: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal brukes innen 6 måneder.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Inuxair, INHALASJONSPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 μg/6 μg i Nexthaler inhalator120 doser (aluminiumspose)
399921
Blå resept
-
435,20C
3 × 120 doser (aluminiumspose)
046044
Blå resept
-
1233,00C
200 μg/6 μg i Nexthaler inhalator120 doser (aluminiumspose)
476009
Blå resept
-
475,20C
3 × 120 doser (aluminiumspose)
497716
Blå resept
-
1353,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

100 μg/6 μg: 19.08.2020

200 μg/6 μg: 04.09.2020