Adrenergikum + kortikosteroid.

ATC-nr.: R03A K08

  Formoterol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B A01
Beklometason
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av beklometason kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Beklometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Beklometason er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.07.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 R03A C13
Formoterol
 
PNEC: 94 μg/liter
Salgsvekt: 0,470357 kg
Miljørisiko: Bruk av formoterol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Formoterol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Formoterol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.04.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INHALASJONSPULVER 100 μg/6 μg i Nexthaler inhalator og 200 μg/6 μg i Nexthaler inhalator: Hver dose inneh.: Beklometasondipropionat (vannfritt) 100 µg, resp. 200 µg tilsv. avgitt dose (dosen som kommer ut av munnstykket) 81,9 µg, resp. 158,8 µg, formoterolfumaratdihydrat 6 µg tilsv. avgitt dose 5 µg, laktosemonohydrat, magnesiumstearat.


Indikasjoner

Voksne >18 år, inkl. eldre: Begge styrker: Regelmessig behandling av astma når det er behov for et kombinasjonspreparat (kortikosteroid til inhalasjon og langtidsvirkende β2-agonist) til pasienter der inhalasjonskortikosteroider og korttidsvirkende β2-agonist til inhalasjon ved behov ikke gir tilstrekkelig kontroll, eller til pasienter som allerede er tilstrekkelig kontrollert på både inhalasjonskortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonister. 100 μg/6 μg: Symptomatisk behandling av pasienter med alvorlig kols (FEV1 <50% av forventet verdi) og som har hatt gjentatte eksaserbasjoner, som har vesentlige symptomer på tross av jevnlig bruk av langtidsvirkende bronkodilaterende legemidler.

Dosering

Astma hos voksne >18 år, inkl. eldre: Inuxair er ikke beregnet for initial behandling av astma. Individuell dosering, bør tilpasses sykdommens alvorlighetsgrad. Dette bør tas hensyn til ved behandlingsoppstart og ved dosejustering. Ved behov for annen kombinasjon av doser bør inhalatorer med passende doser β2-agonister og/eller kortikosteroider forskrives enkeltvis. Pga. fordelingen av de ekstra fine partiklene, må dosen justeres ved bytte fra en formulering uten ekstra fine partikler til Inuxair inhalasjonspulver. Ved skifte fra tidligere behandling, bør det tas hensyn til at anbefalt daglig dose beklometasondipropionat i Inuxair er lavere enn for beklometasondiproprionatpreparater som ikke har ekstra fine partikler, og dosejustering er nødvendig. Ved bytte til Inuxair inhalasjonspulver fra Inuxair inhalasjonsaerosol er dosejustering unødvendig. Det finnes to behandlingsalternativ, vedlikeholdsbehandling og vedlikeholds- og behovsbehandling: Vedlikeholdsbehandling: Inuxair tas som regelmessig vedlikeholdsbehandling i tillegg til en separat behovsmedisin med hurtigvirkende bronkodilatator. Pasienten skal rådes til å ha sin separate hurtigvirkende bronkodilatator tilgjengelig for behovsbehandling til enhver tid. 100 μg/6 μg: 1-2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Maks. dose: 4 inhalasjoner daglig. 200 μg/6 μg: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig. Maks. dose: 4 inhalasjoner daglig. Vedlikeholds- og behovsbehandling: Inuxair tas både som regelmessig vedlikeholdsbehandling og som behovsbehandling ved astmasymptomer. Pasienten tar sin daglige vedlikeholdsdose av Inuxair, og tar i tillegg Inuxair etter behov ved astmasymptomer. Pasienten skal rådes til å alltid ha Inuxair tilgjengelig for behovsbehandling. Inuxair vedlikeholds- og behovsbehandling bør spesielt vurderes til pasienter som ikke har fullstendig kontrollert astma og som har behov for behovsbehandling, og til pasienter som tidligere har hatt astmaforverrelser som har krevd medisinsk behandling. Nøye oppfølging av doserelaterte bivirkninger er nødvendig hos pasienter som hyppig inntar et høyt antall inhalasjoner av Inuxair som behovsbehandling. 100 μg/6 μg: Anbefalt dosering er 1 inhalasjon 2 ganger daglig (1 inhalasjon morgen og 1 inhalasjon kveld). Pasienten skal ta 1 ytterligere inhalasjon etter behov som respons på symptomer. Hvis symptomene vedvarer etter noen minutter, skal en ytterligere inhalasjon inntas. Maks. daglig dose er 8 inhalasjoner. Pasienter som krever hyppig bruk av behovsmedisin daglig skal sterkt oppfordres til å søke medisinsk hjelp. Deres astma bør undersøkes og vedlikeholdsbehandlingen bør revurderes. Dosen titreres til laveste effektive dose. Regelmessig kontroll og ev. dosejustering anbefales. Ved kontroll av symptomene, kan inhalasjonskortikosteroider forsøkes alene. Pasienten bør rådes til å bruke Inuxair hver dag, selv uten symptomer.
Kols hos voksne >18 år, inkl. eldre: 100 μg/6 μg: 2 inhalasjoner 2 ganger daglig.
Seponering: Gradvis nedtrapping ved behandlingsslutt anbefales, behandlingen skal ikke avbrytes brått.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen data finnes. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Bare begrensede data finnes for ungdom 12-17 år, men doseringsanbefalinger kan ikke gis. Ingen tilgjengelige data ved bruk hos barn ≤11 år. 200 μg/6 μg: Skal ikke brukes. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Skal kun brukes til inhalasjon i Nexthaler inhalator. Riktig bruk av inhalatoren er avgjørende for en vellykket behandling og pasienten bør vises riktig bruk av inhalatoren. Instruksjonene i pakningsvedlegget skal følges nøye. Pasienten skal instrueres til å bare åpne inhalatorens deksel når det er nødvendig. I tilfeller der pasienten har åpnet inhalatoren, men ikke inhalert og dekselet er lukket, blir dosen flyttet tilbake til reservoaret med pulver i inhalatoren. Neste dose kan trygt inhaleres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Behandlingen skal normalt følge et trinnvis program og pasientens respons overvåkes klinisk og ved lungefunksjonstester. Økt bruk av hurtigvirkende bronkodilatatorer tyder på en forverring av underliggende tilstand og krever revurdering av behandlingen. Plutselig og økende forverring av astmakontrollen kan være livstruende, og pasienten bør øyeblikkelig gjennomgå en ny medisinsk undersøkelse. Det bør vurderes om det er behov for å øke behandlingen med kortikosteroider, enten som inhalasjonssteroider eller peroral behandling, eller antibiotikabehandling hvis det er mistanke om en infeksjon. Behandling med Inuxair bør ikke startes opp under en eksaserbasjon eller ved betydelig forverret eller akutt forverret astma, da alvorlige astmarelaterte bivirkninger og eksaserbasjoner kan oppstå. Pasientene bør informeres om å fortsette med behandlingen, men å rådføre seg med lege dersom astmasymptomene fortsatt er ukontrollerte eller forverres etter behandlingsoppstart. Paradoksal bronkospasme kan oppstå med økt hvesing, hoste og kortpustethet umiddelbart etter dosering. Dette bør behandles umiddelbart med en hurtigvirkende bronkodilatator til inhalasjon. Behandling med Inuxair bør avbrytes umiddelbart, pasienten undersøkes og en annen behandling startes opp ved behov. Inuxair bør ikke brukes som første behandling av astma. Pasientene bør rådes til å ha sin hurtigvirkende bronkodilatator tilgjengelig hele tiden, enten Inuxair (for pasienter som bruker Inuxair som vedlikeholds- og behovsbehandling) eller en separat hurtigvirkende bronkodilatator (for pasienter som bruker Inuxair kun som vedlikeholdsbehandling). Pasientene bør minnes på å bruke Inuxair daglig som forskrevet selv om de ikke har symptomer. De lindrende inhalasjonene (behovsbehandling) med Inuxair bør tas ved astmasymptomer, men er ikke beregnet på regelmessig profylaktisk bruk f.eks. før anstrengelser/trening. For slik bruk bør det vurderes en separat hurtigvirkende bronkodilatator. Så snart astmasymptomene er under kontroll bør det overveies å gradvis redusere dosen. Regelmessig vurdering av pasienten under nedtrapping er viktig. Økt forekomst av pneumoni, inkl. pneumoni som krever sykehusinnleggelse, er sett hos pasienter med kols som bruker inhalasjonskortikosteroider. Noen studier viser økt risiko med økende dose. Legen bør være oppmerksom på ev. utvikling av pneumoni hos pasienter med kols, da kliniske symptomer kan ligne eksaserbasjoner ved kols. Risikofaktorer for pneumoni hos pasienter med kols inkl. røyking, høy alder, lav BMI og alvorlig kols. Systemiske effekter som binyrebarksuppresjon og akutt binyrebarksvikt kan forekomme, spesielt ved høye doser over lang tid. Pasienten bør undersøkes regelmessig og dosen inhalasjonssteroid reduseres til laveste effektive dose. Langvarig behandling med høye doser inhalasjonssteroider kan gi binyrebarksuppresjon og akutt binyrebarksvikt. Barn og ungdom <16 år kan være spesielt utsatt. Forhold som potensielt kan utløse akutt binyrebarksvikt er traume, kirurgisk inngrep, infeksjon eller rask dosereduksjon. Tillegg av systemiske kortikosteroider bør overveies i perioder med stress og planlagt kirurgi. Muligheten for vedvarende svekkelse av binyrebarkfunksjonen bør alltid vurderes ved øyeblikkelig hjelp og planlagte situasjoner som kan gi stress. Det kan være nødvendig å rådføre seg med spesialist for å vurdere omfanget av binyrebarksvekkelsen før planlagte prosedyrer. Pasienter som overføres fra peroral til inhalasjonsbehandling kan ha risiko for nedsatt binyrebarkfunksjon i en vesentlig periode etter bytte. Inuxair bør administreres med forsiktighet ved aktiv eller hvilende lungetuberkulose, sopp- eller virusinfeksjoner i luftveiene. Bør brukes med forsiktighet (kan også innebære overvåkning) hos pasienter med hjertearytmier, spesielt 3. grads AV-blokk og takyarytmier, idiopatisk subvalvulær aortastenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, iskemisk hjertesykdom, alvorlig hjertesvikt, alvorlig arteriell hypertensjon og aneurisme. Forsiktighet bør også utvises ved behandling av pasienter med kjent eller mistenkt forlenget QTC-intervall, enten medfødt eller legemiddelindusert (QTC >0,44 sekunder). Formoterol kan indusere forlengelse av QTC-intervallet. Forsiktighet er nødvendig når Inuxair brukes av pasienter med tyreotoksikose, diabetes mellitus, feokromocytom og ubehandlet hypokalemi. Potensielt alvorlig hypokalemi kan forårsakes av behandling med β2-agonister. Denne effekten kan forsterkes av hypoksi, og spesiell forsiktighet anbefales derfor ved alvorlig astma. Forsiktighet anbefales ved ustabil astma når en rekke hurtigvirkende bronkodilatatorer kan være i bruk. Kaliumkonsentrasjonen i serum bør overvåkes i slike tilfeller. Inhalasjon av formoterol kan forårsake økning i blodglukosenivået. Blodglukose bør derfor følges nøye hos pasienter med diabetes. Legemidlet inneholder laktose. Laktose inneholder små mengder melkeproteiner, som kan forårsake allergiske reaksjoner. Pasienter med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Synsforstyrrelser er sett ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn eller andre synsforstyrrelser, skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker. Dette kan omfatte grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR), som er sett ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se R03A K08
Beklometasondipropionat blir svært raskt metabolisert via esteraseenzymer. Beklometason er mindre avhengig av metabolisering via CYP3A enn visse andre kortikosteroider, og generelt er interaksjoner usannsynlig. Muligheten for systemisk effekt kan imidlertid ikke utelukkes ved samtidig bruk av potente CYP3A-hemmere og forsiktighet bør derfor utvises og nøye overvåkning er anbefalt ved samtidig bruk. Betablokkere kan svekke eller hemme effekten av formoterol. Inuxair bør derfor ikke gis sammen med betablokkere (inkl. øyedråper) med mindre det er sterke grunner. Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av teofyllin eller andre betaadrenerge legemidler pga. potensielt additive effekter. Samtidig behandling med kinidin, disopyramid, prokainamid, fentiaziner, visse antihistaminer, MAO-hemmere og TCA kan gi QTC-forlengelse og økt risiko for ventrikkelarytmier. Levodopa, levotyroksin, oksytocin og alkohol kan redusere hjertets toleranse for β2-sympatomimetika. Samtidig behandling med MAO-hemmere, inkl. legemidler med lignende egenskaper, kan fremskynde hypertensive reaksjoner. Økt risiko for arytmier ved samtidig behandling med halogenerte hydrokarbonanestetika. Preparatet bør ikke brukes de siste 12 timene før oppstart med halogenerte anestetika. Samtidig behandling med xantinderivater, steroider eller diuretika kan forsterke mulig hypokalemisk effekt av β2-agonister. Hypokalemi kan øke tendensen til arytmier ved digitalisbehandling.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier har vist foster- og reproduksjonstoksisitet etter høy systemisk eksponering. Pga. tokolytisk effekt av β2-sympatomimetika bør spesiell forsiktighet utvises like før fødsel. Formoterol anbefales ikke under graviditet og spesielt ikke ved slutten av graviditeten eller under fødsel, med mindre det ikke finnes sikrere, etablert alternativ. Bør bare brukes ved graviditet dersom forventet nytte er større enn risiko.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det antas at beklometasondipropionat utskilles i morsmelk. Bruk under amming bør bare overveies dersom forventet nytte er større enn risiko.
Fertilitet: Ingen humane data foreligger. Dyrestudier har assosiert høye doser av beklometasondipropionat med redusert kvinnelig fertilitet og embryotoksisitet.
Beklometason|Formoterol

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
Generelle
Mindre vanligeFatigue, irritabilitet
Hjerte
Mindre vanligeAngina pectoris, hjerteiskemi, sinusbradykardi, takykardi
Infeksiøse
VanligePneumoni (hos kols-pasienter)
Mindre vanligeNasofaryngitt, oral candidiasis
Luftveier
Mindre vanligeAstmaeksaserbasjon, dysfoni, dyspné, halsirritasjon, hoste, orofaryngealsmerte
Nevrologiske
VanligeTremor
Mindre vanligeHodepine
Psykiske
Ukjent frekvensAggresjon, angst, depresjon, psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, unormal atferd (hovedsakelig hos barn)
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHypertriglyseridemi
Undersøkelser
Mindre vanligeDårlig R-bølge på EKG, QT-forlengelse, redusert kortisol i blod, redusert kortisolfri urin, økt blodglukose, økt kalium i blod
Øye
Mindre vanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Vanlige
InfeksiøsePneumoni (hos kols-pasienter)
NevrologiskeTremor
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleFatigue, irritabilitet
HjerteAngina pectoris, hjerteiskemi, sinusbradykardi, takykardi
InfeksiøseNasofaryngitt, oral candidiasis
LuftveierAstmaeksaserbasjon, dysfoni, dyspné, halsirritasjon, hoste, orofaryngealsmerte
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi
UndersøkelserDårlig R-bølge på EKG, QT-forlengelse, redusert kortisol i blod, redusert kortisolfri urin, økt blodglukose, økt kalium i blod
ØyeTåkesyn
Ukjent frekvens
PsykiskeAggresjon, angst, depresjon, psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelse, unormal atferd (hovedsakelig hos barn)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Beklometasondipropionat: Akutt inhalasjon av langt over anbefalte doser kan gi forbigående hemming av binyrebarkfunksjonen. Kronisk overdosering kan gi risiko for binyrebarksuppresjon. Formoterol: Svært høye doser gi til kvalme, oppkast, hodepine, tremor, søvnighet, palpitasjoner, takykardi, ventrikkelarytmier, QTC-forlengelse, metabolsk acidose, hypokalemi, hyperglykemi.
Behandling: Beklometasondipropionat: Forbigående hemming av binyrebarkfunksjonen bedres etter få dager (bekreftes ved kortisolmåling i plasma). Monitorering av binyrebarkfunksjonen kan være nødvendig ved kronisk overdosering. Behandlingen bør fortsette med en dose som er tilstrekkelig for å kontrollere astmaen. Formoterol: Støttende og symptomatisk. Sykehusinnleggelse ved alvorlige tilfeller. Kardioselektive betablokkere kan overveies, men bare med ekstrem forsiktighet, fordi bruk av betablokker kan utløse bronkospasme. Serumkalium bør monitoreres.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B og formoterol R03A C13

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Beklometasondipropionat: Prodrug. Aktiv metabolitt (beklometason-17-monopropionat) med glukokortikoid, antiinflammatorisk effekt som reduserer symptomer og astmaeksaserbasjoner. Metabolitten har mer potent, lokal, antiinflammatorisk effekt enn beklometasondipropionat. Formoterol: Virker avslappende på glatt bronkialmuskulatur ved reversibel luftveisobstruksjon. Bronkodilaterende effekt inntrer innen 1-3 minutter etter inhalasjon og varer i 12 timer etter doseadministrering.
Absorpsjon: Beklometasondipropionat: Raskt gjennom lungene. Omfattende omdanning til aktiv metabolitt skjer før absorpsjon. Biotilgjengelighet av prodrug som svelges er ubetydelig, men deler av dosen absorberes som aktiv metabolitt. Tilnærmet lineær økning i systemisk eksponering med økende inhalert dose. Absolutt biotilgjengelighet etter inhalasjon for uendret beklometasondipropionat og aktiv metabolitt er hhv. ca. 2% og 62% av nominell dose. Biotilgjengeligheten fra lungene av aktiv metabolitt og total systemisk eksponering for aktiv metabolitt er doseavhengig. Formoterol: Absorberes fra lunger og mage-tarmkanalen. Andelen av inhalert dose som svelges etter administrering med inhalator er 60-90%. Minst 65% av andelen som svelges absorberes fra mage-tarmkanalen. Cmax nås 1/2-1 time etter peroral administrering. Lineær absorpsjon etter inhalasjon av formoterolfumarat 12-96 μg. Bioekvivalens i form av biotilgjengelighet fra lungene og total systemisk eksponering er ikke fullt ut vist ved sammenligning av styrkene. Tilsvarende effekt i form av bronkodilatasjonen er påvist ved sammenligning av styrkene.
Proteinbinding: Beklometasondipropionat: Moderat høy (87%). Formoterol: 61-64%, 34% er bundet til albumin. Ingen metning av bindingen ved terapeutiske doser.
Fordeling: Beklometasondipropionat: Vd 20 liter, aktiv metabolitt 424 liter.
Halveringstid: Beklometasondipropionat: For beklometasondipropionat og aktiv metabolitt hhv. 0,5 timer og 2,7 timer. Etter i.v. dosering er plasmaclearance for beklometasondipropionat og aktiv metabolitt hhv. 150 og 120 liter/time. Formoterol: 2-3 timer etter peroral administrering. Etter inhalasjon av enkeltdose på 120 μg hos friske individer, er gjennomsnittlig terminal eliminasjons t1/2 10 timer. ClCR er 150 ml/minutt.
Metabolisme: Beklometasondipropionat: Prodrug hydrolyseres raskt via esteraseenzym til aktiv metabolitt, beklometason-17-monopropionat. Formoterol: Metaboliseres i stor grad, hovedsakelig i lever. Hemmer ikke CYP450-enzymer ved terapeutisk relevante konsentrasjoner.
Utskillelse: Beklometasondipropionat: Hovedsakelig via feces. Formoterol: 67% av peroral dose utskilles i urinen (hovedsakelig som metabolitter) og resten i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Etter åpning av folieposen: Oppbevares ved høyst 25°C. Skal brukes innen 6 måneder.

Sist endret: 16.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

100 μg/6 μg: 02.04.2019

200 μg/6 μg: 09.01.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Inuxair, INHALASJONSPULVER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
100 μg/6 μg i Nexthaler inhalator120 doser (aluminiumspose)
399921
Blå resept
-
412,60CSPC_ICON
200 μg/6 μg i Nexthaler inhalator120 doser (aluminiumspose)
476009
Blå resept
-
507,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenergikum: Substans som har samme effekt som de kroppsegne hormonene adrenalin og noradrenalin. Disse substansene aktiverer det sympatiske nervesystemet og gir effekter som sammentrekning av blodårene, økt blodtrykk, økt hjertefunksjon, utvidelse av luftrørene i lungene og økt muskelspenning.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina pectoris (angina, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

tyreotoksikose (hypertyreoidisme, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.