Halaven

Eisai


Cytostatikum.

L01X X41 (Eribulin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,44 mg/ml: Hvert 2 ml hetteglass inneh.: Eribulinmesilat tilsv. eribulin 0,88 mg, etanol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av voksne pasienter med lokal eller metastatisk spredning av brystkreft som har progrediert etter minst 1 kjemoterapikur mot avansert sykdom. Tidligere behandling skal ha omfattet et antrasyklin og et taksan som adjuvans eller i forbindelse med metastaserende sykdom, med mindre slik behandling var uegnet for pasienten. Behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antrasyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom.

Dosering

1,23 mg/m2 eribulin bruksferdig oppløsning i.v. over 2-5 minutter på dag 1 og 8 i hver 21 dagers syklus. Gis under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring innen bruk av cytotoksiske legemidler. Administrering bør utsettes ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <1 × 109/liter, trombocytter <75 × 109/liter eller grad 3 eller 4 ikke-hematologisk toksisitet. Dosereduksjon til 0,97 mg/m2 eribulin anbefales ved følgende bivirkninger etter tidligere eribulinadministrering: ANC <0,5 × 109/liter som varte >7 dager, ANC <1 × 109/liter og feber- eller infeksjonskomplikasjoner, trombocytter <25 × 109/liter, trombocytter <50 × 109/liter og blødningskomplikasjoner eller behov for blod- eller trombocyttransfusjon, samt grad 3 eller 4 ikke-hematologisk toksisitet i forrige syklus. Ved tilbakefall av nevnte bivirkninger til tross for reduksjon til 0,97 mg/m2, anbefales 0,62 mg/m2 eribulin. Ved tilbakefall til tross for reduksjon til 0,62 mg/m2, bør seponering vurderes. Eribulindosen skal ikke økes igjen etter at den er redusert.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Som følge av metastaser: Anbefalt dose er 0,97 mg/m2 ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A), og 0,62 mg/m2 ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) er ikke undersøkt, men det forventes at en større dosereduksjon er nødvendig. Som følge av cirrhose: Ikke undersøkt. Dosene over kan brukes ved lett og moderat nedsatt leverfunksjon, men tett oppfølging anbefales da dosejusteringer kan være nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet og tett overvåkning anbefales. Ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <50 ml/minutt) kan dosereduksjon være nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Det bør utvises forsiktighet ved håndtering. Bruk av hansker, vernebriller og verneklær er anbefalt. Hvis huden kommer i kontakt med oppløsningen skal den omgående vaskes grundig med såpe og vann. Ved kontakt med slimhinner skal disse skylles grundig med vann. Skal kun tilberedes og administreres av personell med tilstrekkelig opplæring i håndtering av cytotoksiske midler. Bør ikke håndteres av gravide. Kan fortynnes inntil 100 ml med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, oppløsning ved aseptisk teknikk. Skal ikke blandes med andre legemidler eller fortynnes med glukose 5% infusjonsvæske, oppløsning.
Administrering: God perifer venetilgang, eller permantent sentralkateter, bør etableres.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, amming.

Forsiktighetsregler

Bruk hos barn og ungdom er ikke relevant ved brystkreft. Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom 0-18 år er ikke fastslått ved bløtvevssarkom. Antiemetisk profylakse som omfatter kortikosteroider bør vurderes. Hematologi: Kan gi doseavhengig benmargshemming, primært som nøytropeni. Komplett blodtelling bør foretas før hver dose. Behandling skal kun startes hos pasienter med ANC ≥1,5 × 109/liter og trombocytter >100 × 109/liter. ALAT eller ASAT >3 × ULN (øvre normalgrense) eller bilirubin >1,5 × ULN kan gi høyere forekomst av grad 4 nøytropeni og febril nøytropeni. Febril nøytropeni, alvorlig nøytropeni eller trombocytopeni bør behandles i samsvar med anbefalingene over (se Dosering). Fatale tilfeller av febril nøytropeni, nøytropen sepsis, sepsis og septisk sjokk er rapportert. Alvorlig nøytropeni kan håndteres med G-CSF eller tilsvarende etter legens vurdering i samsvar med relevante retningslinjer. Nevropati: Pasienten bør overvåkes nøye for tegn på perifer motorisk og sensorisk nevropati. Alvorlig perifer nevrotoksisitet krever doseutsettelse eller -reduksjon. Underliggende grad 1 eller 2 nevropati kan gi nye eller forverrede symptomer. QT-forlengelse: Grunnet fare for QT-forlengelse anbefales EKG hvis behandling startes hos pasienter med stuvningssvikt, bradyarytmi, elektrolyttforstyrrelser eller samtidig behandling med legemidler som forlenger QT-tiden, inkl. klasse Ia og III antiarytmika. Hypokalemi, hypokalsemi eller hypomagnesemi bør korrigeres før behandlingsstart, og elektrolyttene bør måles regelmessig under behandling. Behandling bør unngås ved medfødt langt QT-syndrom. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi tretthet og svimmelhet med liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner hvis de er trette eller svimle.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjoner med CYP3A4-hemmere og -induktorer forventes. In vitro-data indikerer at eribulin er en svak CYP3A4-hemmer. Forsiktighet og bivirkningsovervåkning anbefales ved samtidig bruk av substanser med smalt terapeutisk vindu som hovedsakelig elimineres ved CYP3A4-mediert metabolisme.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig, og kun etter grundig vurdering av morens behov og risiko for fosteret. Kvinner i fertil alder skal rådes til å unngå å bli gravide mens de eller deres mannlige partner behandles, og skal bruke sikker prevensjon under og inntil 3 måneder etter behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming da risiko for nyfødte og spedbarn ikke kan utelukkes.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Nøytropeni, leukopeni, anemi. Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse, diaré, oppkast. Hud: Alopesi. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremiteter. Nevrologiske: Perifer nevropati, hodepine. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Undersøkelser: Vekttap. Øvrige: Tretthet (fatigue)/asteni, feber. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Lymfopeni, febril nøytropeni, trombocytopeni. Gastrointestinale: Abdominalsmerter, stomatitt, munntørrhet, dyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, abdominal distensjon. Hjerte/kar: Takykardi, hetetokter, lungeemboli. Hud: Utslett, kløe, neglelidelser, nattesvette, tørr hud, erytem, hyperhidrose, palmar-plantar erytrodysestesi. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon, pneumoni, oral candidiasis, oral herpes, øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, rhinitt, herpes zoster. Lever/galle: Økt ASAT, økt ALAT, økt γ-GT, hyperbilirubinemi. Luftveier: Orofaryngeale smerter, epistakse, rhinoré. Muskel-skjelettsystemet: Bensmerter, muskelspasmer, smerter i muskler og skjelett, smerter i muskler og skjelett i brystet, muskelsvakhet. Nevrologiske: Dysgeusi, svimmelhet, hypestesi, letargi, nevrotoksisitet. Nyre/urinveier: Dysuri, Psykiske: Søvnløshet, depresjon. Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypomagnesemi, dehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hypokalsemi. Øre: Vertigo, tinnitus. Øye: Økt tåreproduksjon, konjunktivitt. Øvrige: Slimhinnebetennelse, perifert ødem, smerter, frysninger, brystsmerter, influensalignende sykdom. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Munnsår, pankreatitt. Hjerte/kar: Dyp venetrombose. Hud: Angioødem. Infeksiøse: Sepsis, nøytropen sepsis, septisk sjokk. Lever/galle: Levertoksisitet. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Nyre/urinveier: Hematuri, proteinuri, nyresvikt. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Disseminert intravaskulær koagulasjon. Ukjent frekvens: Hud: Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen klinisk erfaring med overdosering.
Behandling: Symptomatisk behandling.

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel.
Virkningsmekanisme: Syntetisk analog av halikondrin B, som er en hemmer av mikrotubulidynamikk, og hemmer mikrotubulis vekstfase uten å påvirke avkortingsfasen, og sekvenserer tubulin til ikke-produktive aggregater. Det utøver sin effekt via en tubulinbasert antimitosemekanisme, som medfører blokkering av G2/M cellesyklus, brudd i mitosetråder, og til slutt celledød ved apoptose etter langvarig og irreversibel mitoseblokkering.
Proteinbinding: Svak, 49-65% i plasma.
Fordeling: Rask distribusjon fulgt av langsom eliminasjon, stort Vd (43-114 liter/m2).
Halveringstid: Ca. 40 timer, lav clearance (1,16-2,42 liter/time/m2).
Metabolisme: Ingen vesentlige metabolitter (<0,6%).
Utskillelse: Uendret substans, hovedsakelig i galle (82%) via ukjent transportprotein, lite i urin (9%).

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes omgående etter tilberedning. Ufortynnet oppløsning i sprøyte skal vanligvis ikke oppbevares >4 timer ved 25°C og normale lysforhold, eller 24 timer ved 2-8°C. Fortynnet oppløsning skal ikke oppbevares >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke fortynning er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Halaven, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,44 mg/ml2 ml (hettegl.)
029429
H-resept
-
4064,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05/2020