Gadovist

Bayer AB

Kontrastmiddel.

ATC-nr.: V08C A09

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 V08C A09
Gadobutrol
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 35,852337 kg
Miljørisiko: Bruk av gadobutrol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Gadobutrol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Gadobutrol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 17.01.2017) er utarbeidet av Bayer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Gadobutrol 604,72 mg (1 mmol) tilsv. gadolinium 157,2 mg, kalsiumnatriumbutrol, trometamol, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker. Ved 37°C er osmolaliteten 1603 mosmol/kg H2O og viskositeten 4,96 mPa × s. <1 mmol natrium/dose.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/sylinderampulle 1 mmol/ml: 1 ml inneh.: Gadobutrol 604,72 mg (1 mmol) tilsv. gadolinium 157,2 mg, kalsiumnatriumbutrol, trometamol, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker. Ved 37°C er osmolaliteten 1603 mosmol/kg H2O og viskositeten 4,96 mPa × s. <1 mmol natrium/dose.


Indikasjoner

Kun til bruk ved diagnostiske formål. Indisert til voksne og barn i alle aldre (inkl. nyfødte født på termin): Kontrastforsterking ved kranial og spinal magnetisk resonanstomografi (MR). Kontrastforsterking ved MR-undersøkelse av lever eller nyrer ved sterk mistanke om eller funn av fokale lesjoner mht. klassifisering som benigne eller maligne. Kontrastforsterking ved magnetisk resonansangiografi (CE-MRA). Kan også brukes til MR-helkroppsundersøkelser av patologiske tilstander. Det bedrer visualisering av unormale strukturer eller lesjoner, og bidrar til differensiering mellom friskt og patologisk vev. Skal kun brukes når diagnostisk informasjon er avgjørende og ikke tilgjengelig med uforsterket MR-avbildning.

Dosering

Sporingsetikett skal festes i pasientjournal for registrering av kontrastmidlet som er brukt. Brukt dose skal også registreres. Preparatnavn, batchnummer og dose legges inn ved bruk av elektronisk pasientjournal. Skal bare gis av helsepersonell med erfaring i kliniske MR-prosedyrer. MR-undersøkelse startes kort tid etter injeksjonen, avhengig av benyttede pulssekvenser og undersøkelsesprotokoll. Optimal signalforsterkning sees under arteriell førstepassasje ved CE-MRA og i løpet av 15 minutter etter injeksjon ved CNS-indikasjoner (tid avhengig av lesjonstype/vev). Pasienten bør observeres i minst 30 minutter etter injeksjon. Laveste dose som gir tilstrekkelig forsterkning skal brukes. Dosen beregnes basert på kroppsvekt og skal ikke overskride anbefalt dose.
CNS-indikasjoner: Voksne: Anbefalt dose er 0,1 mmol/kg kroppsvekt, tilsv. 0,1 ml/kg kroppsvekt av 1 M-oppløsning. Hvis det fremdeles foreligger sterk klinisk mistanke om en lesjon på tross av en normal MR-undersøkelse, eller mer nøyaktig informasjon kan påvirke behandlingen, kan det gis ytterligere en injeksjon med inntil 0,2 ml/kg kroppsvekt innen 30 minutter etter 1. injeksjon.
MR-helkroppsundersøkelse (med unntak av MRA): Voksne: 0,1 ml/kg kroppsvekt er vanligvis tilstrekkelig til å gi svar på kliniske spørsmål.
CE-MRA: Voksne: Bildeopptak av 1 bildefelt (FOV): 7,5 ml ved kroppsvekt <75 kg; 10 ml ved kroppsvekt ≥75 kg (tilsv. 0,1-0,15 mmol/kg kroppsvekt). Bildeopptak av >1 bildefelt (FOV): 15 ml ved kroppsvekt <75 kg; 20 ml ved kroppsvekt ≥75 kg (tilsv. 0,2-0,3 mmol/kg kroppsvekt).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Brukes kun etter nøye nytte-/risikovurdering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og i perioperativ fase av levertransplantasjon, og dersom informasjonen fra slik diagnostikk er helt nødvendig og ikke tilgjengelig ved bruk av MR uten kontrast. Dersom nødvendig, bør dose ikke overskride 0,1 mmol/kg kroppsvekt og med maks. én dose pr. undersøkelse. Ved gjentatt dosering bør injeksjonsintervallene være minst 7 dager. Barn (inkl. nyfødte født på termin), alle indikasjoner: Anbefalt dose er 0,1 mmol/kg kroppsvekt (tilsv. 0,1 ml/kg kroppsvekt). <1 år: Pga. umoden nyrefunksjon skal preparatet kun brukes etter nøye vurdering og med en dose som ikke overskrider 0,1 mmol/kg kroppsvekt. Det skal ikke benyttes >1 dose pr. undersøkelse. Pga. manglende informasjon om gjentatt dosering bør injeksjoner ikke gjentas med mindre intervallene er >7 dager. Eldre: Ingen dosejustering.
Administrering: Gis som i.v. bolusinjeksjon, om mulig i liggende stilling. Oppløsning i hetteglass: Gummiproppen skal ikke gjennomhulles mer enn én gang. Preparatet trekkes opp i sprøyten fra hetteglasset umiddelbart før bruk. Dersom automatisk injeksjonssystem benyttes, må produsent dokumentere at utstyret er egnet. Instruksjoner fra produsent følges nøye. Oppløsning i ferdigfylt sprøyte/sylinderampulle: Den ferdigfylte sprøyten tas ut av emballasjen, klargjøres til injeksjon og beskyttelseshetten fjernes umiddelbart før bruk. Innholdet i sylinderampullen administreres vha. injektor av typen MEDRAD Spectris. Følg instruksjoner fra utstyrsprodusent.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kan være forbundet med anafylaktoide/overfølsomhets- eller andre idiosynkratiske reaksjoner, karakterisert ved kardiovaskulære, respiratoriske eller kutane manifestasjoner som kan omfatte alvorlige reaksjoner, inkl. sjokk. Pasienter med kardiovaskulær sykdom er generelt mer mottakelige for alvorlig/fatalt utfall av alvorlig overfølsomhetsreaksjon. Risiko for overfølsomhetsreaksjon kan være økt ved tidligere reaksjon mot kontrastmidler, ved bronkialastma/allergiske reaksjoner i anamnesen. Hos pasienter som er disponert for allergi bør nøye nytte-/risikovurdering foretas før ev. bruk. De fleste reaksjonene oppstår innen 1/2 time etter administrering. Observasjon av pasienten anbefales etter prosedyren. Beredskap for førstehjelpstiltak og legemidler til behandling av overfølsomhetsreaksjoner bør være tilgjengelig. Alle pasienter bør kartlegges for nedsatt nyrefunksjon vha. laboratorieundersøkelser før administrering, spesielt eldre >65 år. Da nefrogen systemisk fibrose (NSF) kan oppstå, skal preparatet kun brukes etter nøye nytte-/risikovurdering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og i perioperativ levertransplantasjonsfase og dersom den diagnostiske informasjonen er helt nødvendig og ikke tilgjengelig ved bruk av MR uten kontrast. Hemodialyse kan kort tid etter administrering være nyttig for å fjerne gadobutrol. Det finnes ikke data som støtter igangsetting av hemodialyse til forebygging eller behandling av NSF hos pasienter som ikke allerede får hemodialyse. De vanlige sikkerhetskravene gjelder for MR-undersøkelser, særlig utelukkelse av ferromagnetiske stoffer. Spesielle forholdsregler må tas ved lav terskel for krampeanfall. Injeksjon i tynne årer, gir risiko for bivirkninger som rødme og hevelser.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet ved gjentatte høye doser. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke klinisk tilstand gjør behandling nødvendig.
Amming: Skilles ut i morsmelk i små mengder. Absorpsjon i tarm hos barn er dårlig og effekt er ikke forventet. Legen bør sammen med kvinnen vurdere om amming skal fortsette eller om den må opphøre i 24 timer etter administrering.

Bivirkninger

De fleste er av mild til moderat intensitet. Hyppigst er hodepine, kvalme og svimmelhet. De alvorligste er hjertestans og anafylaktoide reaksjoner (inkl. respirasjonsstans og anafylaktisk sjokk). Forsinkede anafylaktoide reaksjoner (timer/flere dager senere) er sett i sjeldne tilfeller. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Hodepine. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Oppkast. Hud: Erytem, pruritus (inkl. generalisert pruritus), utslett (inkl. generalisert, makuløst, papuløst, pruritisk utslett). Immunsystemet: Hypersensitivitet/anafylaktoid2 reaksjon (f.eks. anafylaktoid sjokk1,2, sirkulasjonsstans1,2, respirasjonsstans1,2, lungeødem1,2, bronkospasme1, cyanose1, orofaryngeal hevelse1,2, laryngealt ødem1, hypotensjon2, økt blodtrykk1, brystsmerter1, urticaria, ansiktsødem1, angioødem1, konjunktivitt1, øyelokkødem, flushing, hyperhidrose1, hoste1, nysing1, brennende følelse1, pallor1). Med unntak av urticaria er ingen av disse individuelle symptomene sett i kliniske studier med større frekvens enn sjelden. Luftveier: Dyspné2. Nevrologiske: Svimmelhet, dysgeusi, parestesi. Øvrige: Reaksjon på injeksjonsstedet (ekstravasasjon, brennende følelse, kuldefølelse, varmefølelse, erytem/utslett, smerte, hematom). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi, palpitasjoner. Nevrologiske: Tap av bevissthet2, kramper, parosmi. Øvrige: Malaise, kuldefølelse. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Hjertestans2. Hud: Nefrogen systemisk fibrose. Øvrige: Svingninger i parametre for nyrefunksjon, inkl. økt serumkreatinin. 1Ukjent frekvens. 2Livstruende/fatale tilfeller er sett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Profylaktiske tiltak som kardiovaskulær monitorering (inkl. EKG) og kontroll av nyrefunksjon anbefales. Kontrastmidlet kan fjernes ved dialyse hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Ca. 98% er fjernet etter 3 runder med hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kontrastforsterking ved magnetisk resonansangiografi (CE-MRA). Gir forkortet relaksasjonstid for Spin-Gitter (T1) og Spin-Spin (T2) hos protoner i vevsvæsken.
Proteinbinding: Minimal. Ved høye lokale vevskonsentrasjoner av gadobutrol, leder T2-effekten til redusert signalintensitet.
Fordeling: Etter i.v. administrering fordeles gadobutrol raskt i ekstracellulærrommet. Farmakokinetikken er doseproporsjonal. Ved opptil 0,4 mmol/kg kroppsvekt reduseres plasmanivået bifasisk. Ved dosen 0,1 mmol/kg kroppsvekt, oppnås konsentrasjoner på 0,59 mmol/liter i plasma 2 minutter etter injeksjon og 0,3 mmol/liter i plasma etter 60 minutter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2 1,8 timer (1,3-2,1 timer). Renal clearance 1,1-1,7 ml/minutt/kg. Ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon er gjennomsnittlig terminal t1/2 forlenget til hhv. 5,8 og 17,6 timer. Gjennomsnittlig clearance i serum er redusert til 0,49 ml/minutt/kg og 0,16 ml/minutt/kg ved hhv. lett/moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
Utskillelse: Etter 2 timer er >50% av gitt dose eliminert via urin og etter 12 timer er >90% eliminert. <0,1% av dosen elimineres via feces. Total farmakokinetisk profil hos barn >2 år er lik den for voksne.

Oppbevaring og holdbarhet

Bør brukes umiddelbart etter anbrudd. I bruk er kjemisk/fysisk/mikrobiologisk stabilitet vist i 24 timer ved 20-25˚C.

Andre opplysninger

Klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Kontrolleres visuelt før bruk og skal ikke brukes hvis væsken er sterkt misfarget, inneholder partikler eller hvis pakningen/beholderen er skadet. Kun til engangsbruk. Rester av oppløsning kastes. Ubrukt kontrastmiddel og avfall skal avhendes iht. gjeldende lokale bestemmelser. Bør ikke blandes med andre legemidler.

Sist endret: 09.02.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.11.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Gadovist, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mmol/ml10 × 15 ml (hettegl.)
434088
SPC_ICON-
-
10396,20C

Gadovist, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/sylinderampulle:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mmol/ml5 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
514896
SPC_ICON-
-
1762,90C
5 × 7,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
522822
SPC_ICON-
-
2626,20C
5 × 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
571868
SPC_ICON-
-
3489,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

mr (magnettomografi): Ved MR brukes magnetfelt og radiobølger for å fremstille bilder av kroppen.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.