Fotil

Fotil forte

Santen

Glaukommiddel.

ATC-nr.: S01E D51

  

  Timolol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E D01
Timolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av timolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Timolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at timolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Alcon Nordic.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, oppløsning i flaske 5 mg/ml + 20 mg/ml: Fotil: 1 ml inneh.: Timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, pilokarpinhydroklorid 20 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, hypromellose, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i flaske 5 mg/ml + 40 mg/ml: Fotil forte: 1 ml inneh.: Timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, pilokarpinhydroklorid 40 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, hypromellose, vann til injeksjonsvæsker.


ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 5 mg/ml + 40 mg/ml: Fotil forte: 1 ml inneh.: Timololmaleat tilsv. timolol 5 mg, pilokarpinhydroklorid 40 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, hypromellose, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk (IOP) til pasienter med kronisk åpenvinkelglaukom av primær eller sekundær type. Glaukom hos afakipasienter hvor kombinasjonsbehandling er indisert.

Dosering

1 dråpe dryppes i det angrepne øyet 2 ganger daglig. Ved utilstrekkelig klinisk respons av Fotil etter 2-3 ukers behandling anbefales overgang til 1 dråpe Fotil forte i det angrepne øyet 2 ganger daglig. Ved overgang fra annen behandling kan tidligere behandling doseres som vanlig siste dag og Fotil/Fotil forte startes neste dag.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Ikke undersøkt.
Tilberedning/Håndtering: Endosebeholdere: Kun til engangsbruk. Skal kastes etter bruk og ev. overskuddsvæske kastes.
Administrering: Nasolakrimal okklusjon eller lukking av øynene i 2 minutter etter inndrypping kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet. For bruksanvisning, se pakningsvedlegg. Ved kontaktlinsebruk, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. nåværende eller tidligere bronkialastma, alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, sick sinus-syndrom, sinoatriell blokk, AV-blokk grad II og III som ikke kontrolleres med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt. Kardiogent sjokk. Tilstander hvor pupillekonstriksjon er uønsket.

Forsiktighetsregler

Gir en viss systemisk absorpsjon og kan gi samme type bivirkninger sett med systemiske betablokkere. Forsiktighet må derfor utvises ved kjent kontraindikasjon mot systemisk bruk av betablokkere. Hjertesykdom: Behandling evalueres kritisk og andre virkestoff bør overveies. Pasienter med kardiovaskulær sykdom skal overvåkes for tegn på forverring og bivirkninger. Ved hjertesvikt skal sykdomsbildet være velkontrollert før behandling startes. Ved tidligere alvorlig hjertesykdom skal tegn på svikt observeres og pulsfrekvens kontrolleres. Gis med forsiktighet ved hjerteblokk grad I. Karsykdom: Forsiktighet utvises ved alvorlig form for Raynauds sykdom/syndrom. Respirasjonssykdom: Luftveisreaksjoner, inkl. død pga. bronkospasme ved astma, er sett ved bruk av enkelte oftalmiske betablokkere. Brukes med forsiktighet ved mild/moderat kols og kun hvis mulig fordel er større enn mulig risiko. Akutt hypoglykemi/labil diabetes: Forsiktighet utvises. Kan maskere symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreose: Kan maskere tegn på hypertyreose. Anafylaktisk reaksjon: Pasienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener i anamnesen, kan bli mer reaktive overfor disse allergenene og respondere dårlig på vanlige adrenalindoser. Øyelidelser: Kan gi tørre øyne. Forsiktighet utvises ved hornhinnesykdom. Koroidal avløsning er sett etter administrering av kammervannsuppressiv terapi etter filtreringsprosedyrer. Kontaktlinser: Dråpeflasken inneholder benzalkoniumklorid som kan skade myke kontaktlinser. Kontaktlinser må derfor fjernes før drypping og ikke gjeninnsettes før etter 15 minutter. Fotil forte endosebeholdere er uten konserveringsmidler og kan brukes ved alle typer kontaktlinser. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi forbigående tåkesyn og øyeirritasjon, samt svekket lysadaptasjon som gir nedsatt nattesyn. Pasienter bør gjøre seg kjent med hvordan de reagerer på øyedråpene før de kjører bil eller bruker maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E D51
Additive effekter som gir hypotensjon og/eller markert bradykardi kan forekomme ved samtidig bruk av orale kalsiumkanalblokkere, betaadrenerge blokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika og katekolaminfrisettende legemidler (som reserpin og guanetidin). Nøye observasjon anbefales ved samtidig bruk av katekolaminfrisettende legemidler. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av kalsiumkanalblokkere, pga. risiko for forstyrrelser i AV-overledning, venstre ventrikkelsvikt og hypotensjon. Samtidig bruk bør særlig unngås ved nedsatt hjertefunksjon. Forsterket systemisk betablokade er sett ved kombinasjon med CYP2D6-hemmer. Kinidin og cimetidin kan øke timololkonsentrasjon i plasma. Klasse I antiarytmika og betablokkere har additiv negativ inotrop effekt. Tilfeller av mydriasis er sett ved samtidig bruk av adrenalin og enkelte oftalmiske betablokkere. Betablokkere kan forsterke hypertensiv reaksjon ved brå seponering av klonidin. Betablokkere kan forsterke hypoglykemisk effekt av insulin og orale antidiabetika. Hos pasienter som allerede får systemiske betablokkere, kan effekten av systemisk betablokade forsterkes og responsen bør overvåkes. Bruk av 2 lokaltvirkende betablokkere anbefales ikke. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av inhalasjonsanestetika, da behandlingskrevende blodtrykksfall kan oppstå. Betablokkere kan blokkere effekten av systemiske betaagonister som adrenalin. Anestesilegen må informeres hvis pasienten får timolol. Samtidig bruk av TCA kan gi økt risiko for blodtrykksfall/arytmi. Kombinasjon med meflokin kan gi økt myokarddepresjon/bradykardi. Samtidig bruk av ergotamin kan øke risikoen for perifere karspasmer.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data. Skal ikke brukes hvis ikke strengt nødvendig. Risiko for intrauterin vekstretardasjon ved bruk av orale betablokkere og tegn på betablokade er sett med bruk av orale betablokkere frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel skal den nyfødte overvåkes nøye de første levedagene. Betablokkere reduserer perfusjon av placenta og kan forårsake fosterdød og prematur fødsel og økt fødselsvarighet. Økt bilirubinemi og nedsatt respons på anoksi hos nyfødte er sett. Dyrestudier har ikke vist teratogen effekt, men redusert navlestrøm, redusert fostervekst, forsinket forbening og økt føtal/postnatal dødelighet er sett.
Amming: Timolol: Utskilles i morsmelk, men ved terapeutiske doser er det usannsynlig at disse mengdene kan føre til symptomer på betablokade hos nyfødte. Pilokarpin: Utskillelse i morsmelk er ukjent.
Timolol|Pilokarpin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Ca. 10% av pasientene kan forvente bivirkninger. Som ved bruk av andre oftalmiske legemidler, absorberes timolol i den systemiske sirkulasjonen som kan forårsake tilsvarende bivirkninger som det som sees ved bruk av systemiske betablokkere. Forekomsten av systemiske bivirkninger etter topisk oftalmisk administrering er lavere enn ved systemisk administrering. Oppførte bivirkninger omfatter reaksjoner som sees innenfor klassen for oftalmiske betablokkere.

Klasseeffekter innenfor oftalmiske betablokkere

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme
Generelle
Mindre vanligeTretthet
Hjerte
Mindre vanligeBradykardi
SjeldneArytmi, hjerteblokk, hjertestans, hjertesvikt, takykardi (sett bruk av pilokarpin)
Hud
SjeldneUrticaria, utslett
Infeksiøse
SjeldneKonjunktivitt
Kar
SjeldneHypertensjon (sett ved bruk av pilokarpin), hypotensjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
SjeldneBronkospasme (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende bronkospastisk sykdom), respirasjonsstans
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeSvimmelhet, synkope
SjeldneCerebral iskemi, kolinerge systemiske effekter
Psykiske
Mindre vanligeDepresjon
Ukjent frekvensHallusinasjon
Øye
VanligeCiliær muskelspasme med myopi (særlig initialt), redusert nattsyn, synsforstyrrelser inkl. refraksjonsforstyrrelse, tegn/symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, tåredannelse, rødhet), tåkesyn, tørre øyne, øyesmerte
Mindre vanligeKeratitt, konjunktivitt, økt lakrimasjon
SjeldneBlefaritt, diplopi, linseopasitet, okulær hypoestesi, retinaløsning (særlig hos yngre myopipasienter), øyelokksptose

Klasseeffekter innenfor oftalmiske betablokkere

FrekvensBivirkning
Vanlige
NevrologiskeHodepine
ØyeCiliær muskelspasme med myopi (særlig initialt), redusert nattsyn, synsforstyrrelser inkl. refraksjonsforstyrrelse, tegn/symptomer på øyeirritasjon (f.eks. svie, stikking, kløe, tåredannelse, rødhet), tåkesyn, tørre øyne, øyesmerte
Mindre vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleTretthet
HjerteBradykardi
LuftveierDyspné
NevrologiskeSvimmelhet, synkope
PsykiskeDepresjon
ØyeKeratitt, konjunktivitt, økt lakrimasjon
Sjeldne
HjerteArytmi, hjerteblokk, hjertestans, hjertesvikt, takykardi (sett bruk av pilokarpin)
HudUrticaria, utslett
InfeksiøseKonjunktivitt
KarHypertensjon (sett ved bruk av pilokarpin), hypotensjon
LuftveierBronkospasme (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende bronkospastisk sykdom), respirasjonsstans
NevrologiskeCerebral iskemi, kolinerge systemiske effekter
ØyeBlefaritt, diplopi, linseopasitet, okulær hypoestesi, retinaløsning (særlig hos yngre myopipasienter), øyelokksptose
Ukjent frekvens
PsykiskeHallusinasjon

Ytterligere bivirkninger sett med oftalmiske betablokkere

Kan potensielt oppstå ved bruk av Fotil og Fotil forte.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ikke angittDiaré, dysgeusi, dyspepsi, magesmerte, munntørrhet, oppkast
Generelle
Ikke angittAsteni
Hjerte
Ikke angittAV-blokk, brystsmerte, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
Hud
Ikke angittAlopesi, psoriasislignende utslett eller forverring av psoriasis, utslett
Immunsystemet
Ikke angittSystemiske allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, lokalisert og generalisert utslett, kløe, anafylaktisk reaksjon)
Kar
Ikke angittKalde hender og føtter, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/bryst
Ikke angittRedusert libido, seksuell dysfunksjon
Luftveier
Ikke angittHoste
Muskel-skjelettsystemet
Ikke angittMyalgi
Nevrologiske
Ikke angittCerebrovaskulær hendelse, parestesi, økte tegn/symptomer på myasthenia gravis
Psykiske
Ikke angittAmnesi, insomni, mareritt
Stoffskifte/ernæring
Ikke angittHypoglykemi
Øye
Ikke angittKorneal erosjon, koroidal løsning (etter filtrasjonskirurgi)

Ytterligere bivirkninger sett med oftalmiske betablokkere

Kan potensielt oppstå ved bruk av Fotil og Fotil forte.

FrekvensBivirkning
Ikke angitt
GastrointestinaleDiaré, dysgeusi, dyspepsi, magesmerte, munntørrhet, oppkast
GenerelleAsteni
HjerteAV-blokk, brystsmerte, kongestiv hjertesvikt, palpitasjoner, ødem
HudAlopesi, psoriasislignende utslett eller forverring av psoriasis, utslett
ImmunsystemetSystemiske allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, lokalisert og generalisert utslett, kløe, anafylaktisk reaksjon)
KarKalde hender og føtter, Raynauds fenomen
Kjønnsorganer/brystRedusert libido, seksuell dysfunksjon
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse, parestesi, økte tegn/symptomer på myasthenia gravis
PsykiskeAmnesi, insomni, mareritt
Stoffskifte/ernæringHypoglykemi
ØyeKorneal erosjon, koroidal løsning (etter filtrasjonskirurgi)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Toksisitet: Svært individuelt.
Symptomer: Bradykardi, hypotensjon, slapphet, forvirring, dyspné, bronkospasmer, akutt hjertesvikt.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For timolol C07A A06 og pilokarpin S01E B01

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av ikke-selektiv betablokker og parasympatomimetikum med muskarine effekter.
Virkningsmekanisme: Reduserer normalt og økt IOP. Timolol: Reduserer IOP via redusert kammervannproduksjon fra cilliærlegemet. Pilokarpin: Gir pupillekonstriksjon, akkommodasjonsspasme og IOP-reduksjon. Bedrer kammervannavløpet ved kontraksjon av m. ciliaris og sphincter pupillae. Maks. effekt inntrer etter 3-4 timer og signifikant IOP-reduksjon kan opprettholdes i opptil 20 timer etter 1 enkeltdose.

Oppbevaring og holdbarhet

Flaske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) inntil bruk. Oppbevar flasken i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Åpnet flaske: Holdbar 28 dager ved ≤25°C. Endosebeholdere: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) inntil bruk. Oppbevar endosebeholderne i ytteremballasjen. Unngå direkte sollys. Når folieposen er åpnet er endosebeholderne holdbare i 4 uker ved ≤25°C. Åpnet endosebeholder: Brukes umiddelbart og kastes etter påføring, selv om den ikke er tom.

Sist endret: 09.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Fotil, ØYEDRÅPER, oppløsning i flaske:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml + 20 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
559401
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
117,70C
3 × 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
086546
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
280,60C

Fotil forte, ØYEDRÅPER, oppløsning i flaske:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml + 40 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
561159
SPC_ICONBlå resept
-
143,70C
3 × 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
086561
SPC_ICONBlå resept
-
358,60C

Fotil forte, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml + 40 mg/ml60 × 0,2 ml (endosebeholdere)
563593
SPC_ICONBlå resept
-
305,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreose (hypertyreoidisme, tyreotoksikose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intrauterin vekstretardasjon (hemming av fostervekst, intrauterin veksthemming): Forekommer når veksten til et foster ikke utvikles i normal hastighet. Tilstanden har ulike skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og hos voksne.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneal erosjon (hornhinneerosjon, erosjon av hornhinnen): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

myopi (nærsynthet): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt iop (økt intraokulært trykk, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.