Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N01B B
Amider
N01B B
Amider
 
Klinikk for gruppen: Først CNS-eksitasjon, senere CNS-depresjon. Ved store doser kan raskt innsettende kramper være første kliniske tegn. Uro, svimmelhet, synsforstyrrelser, periorale parestesier og kvalme. Ataksi, tinnitus og hørselsforandring, forvirring, talevansker, blekhet, kramper, koma og ev. respirasjonsdepresjon. Arytmier, hovedsakelig bradyarytmier (ved store doser også ventrikkeltakykardi, ventrikkelflimmer, breddeøkt QRS-kompleks og AV-blokk). Hjertesvikt og hypotensjon. Methemoglobinemi i enkelte tilfeller, oftest beskrevet for prilokain.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder intubering dersom ventrikkeltømming skal utføres. (Brekningsprovokasjon kan være riskabelt pga. slimhinneanestesi og risiko for kramper tidlig i forløpet). Ev. metylenblått ved methemoglobinemi (lavest mulig effektive dose). Observasjon med vekt på sirkulasjon, respirasjon og bevissthet. Symptomatisk behandling. Ved fare for alvorlig forgiftning kan lipidemulsjon i.v. være aktuell behandling for enkelte fettløselige amider. Kontakt Giftinformasjonen eller se under antidoter for behandlingsprosedyre.
N01B B01
Bupivakain
N01B B01
Bupivakain
 
Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 50 mg i.v. ga moderat og 200 mg i.v. til 70-åring ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B02
Lidokain
N01B B02
Lidokain
 
Toksisitet: Peroral administrering: Barn: <50 mg forventes ingen symptomer. 75 mg til 2-åring ga lett, 100 mg til barn 5 måneder ga alvorlig, 300 mg × 2 i løpet av 4 timer til 31/2-åring ga alvorlig til svært alvorlig og 400-500 mg til 2-åring og 1 g i løpet av 12 timer til 1-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 600 mg ga lett og 2 g ga moderat forgiftning. Symptomer ofte innen 1 time. Parenteral administrering: Barn: 50 mg i.v. til barn 1 måned ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 200-400 mg infiltrasjon ga alvorlig, 500 mg til 80-åring og 1 g i.v. ga svært alvorlig forgiftning. Topikal administrering: Barn: 8,6-17,2 mg/kg ga ved applikasjon på brannskadet hud alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B03
Mepivakain
N01B B03
Mepivakain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 300 mg i.v. til 8-åring (ca. 25 kg) ga kramper.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B04
Prilokain
N01B B04
Prilokain
 
Toksisitet: Barn: 8 mg (infiltrasjon) til spedbarn ga lett, 125 mg (dermalt, i løpet av 5 timer) til barn 3 måneder ga moderat og 36 mg (infiltrasjon) til barn 6 uker ga svært alvorlig methemoglobinemi. Voksne: 3,7 g (dermalt, i løpet av 1 time) ga moderat methemoglobinemi.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B06
Cinkokain
N01B B06
Cinkokain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet. Lav terskel for å gi kull selv ved mindre doser. Barn: 300 mg til 1-åring (30 mg/kg) ga alvorlig forgiftning og 15 mg/kg til 1-åring og 19 mg/kg til 1-åring ga letal forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B09
Ropivakain
N01B B09
Ropivakain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B10
Levobupivakain
N01B B10
Levobupivakain
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B20
Kombinasjoner
N01B B20
Kombinasjoner
 
Toksisitet: Barn: Inntak av <1 g krem forventes ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B B58
Artikain, kombinasjoner
N01B B58
Artikain, kombinasjoner
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Amider, N01B B
N01B X
Andre lokalanestestika
N01B X04
Capsaicin
N01B X04
Capsaicin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lite sannsynlig med betydelige overdoser pga. administreringsform (plaster og krem). For eksponeringer av capsaicin som pepperspray, se Tåregass og pepperspray.
 
Klinikk: Hud- og slimhinneirritasjon (erytem, kløe, smerter og ev. hevelse).
 
Behandling: Vask huden med såpe og vann. Symptomatisk behandling.