Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C08C
Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. betablokkere), potenserer forgiftningen.
 
Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Ved forgiftning med depotpreparat kan symptomene komme sent (12-18 timer) og alvoret blir undervurdert. Hypotensjon (vasodilatasjon) er vanlig. Det er ofte noe kompensatorisk takykardi tidlig i forløpet. AV-blokk og bradykardi forekommer. Ved alvorlig forgiftning sirkulasjonssvikt, hyperglykemi, arytmier (eks. alle typer bradyarytmier) og asystole.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, vurder også senere i forløpet. Ved forgiftning med depottabletter vurder ytterligere 1-2 doser kull med 4 timers mellomrom. Gi atropin før ventrikkeltømming til pasienter som allerede har bradykardi (relativt sjelden). Tarmskylling kan vurderes (depot). Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Kalsium i.v., glukagon, høydose insulin-glukosebehandling og inotroper/vasopressorer vurderes ved moderat til alvorlig forgiftning. Hemodynamisk overvåkning (PICCO, Swan-Ganz) er nyttig i alvorlige tilfeller. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved alvorlige tilfeller.
C08C A
Dihydropyridinderivater
C08C A01
Amlodipin
C08C A01
Amlodipin
 
Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 11/2-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat forgiftning og 140 mg til 15-åring ga dødsfall. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer, 105 mg ga lett til moderat og 70 mg til risikopasient ga alvorlig forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
 
Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
C08C A02
Felodipin
C08C A02
Felodipin
 
Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen symptomer. 10 mg til 2-åring ga lett forgiftning. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 85 mg ga ingen og 150-200 mg og 250 mg ga lett til moderat forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
 
Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
C08C A03
Isradipin
C08C A03
Isradipin
 
Toksisitet: Barn: <2,5 mg (5 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <10 mg (15 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg (og alkohol) ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
 
Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
C08C A05
Nifedipin
C08C A05
Nifedipin
 
Toksisitet: Barn: <5 mg (10 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 60 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat og 100 mg til 12-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 30 mg × 3 til eldre ga moderat og 210 mg og 900 mg ga svært alvorlig forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
 
Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
C08C A06
Nimodipin
C08C A06
Nimodipin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for observasjon sykehus. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
 
Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
C08C A13
Lerkanidipin
C08C A13
Lerkanidipin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Relativt lang virketid. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C
 
Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C