Glukagon

Preparater: Glucagon «Novo Nordisk» pulv. og væske til inj. (glukagon (rDNA) hydroklorid tilsv. glukagon 1 mg/ml).

Bruksområde: Virker inotropt ved overdosering med kalsiumantagonister og betablokkere (ikke-selektive og selektive). Redusert effekt ved kronisk hjertesvikt. Lav terskel for diskusjon med Giftinformasjonen.

Dosering: Gi som i.v. injeksjon 50-150 μg/kg eller ca. 10 mg til voksne, over 2-5 minutter. Halveringstiden er kort (3-6 minutter, virkning ca. 30 minutter). Ved klinisk respons, vurder å gjenta dosen (50-150 μg/kg i.v. over 2-5 minutter) etter ca. 30 minutter. Ved fortsatt klinisk respons vurder å gi ny dose (25-150 μg/kg i.v. over 2-5 minutter) ca. hver halvtime. Tilstreb å gi laveste dose med tilfredsstillende klinisk respons. Ved manglende klinisk respons (behandlingsresistens) er glukagon ikke lenger indisert.

Forsiktighetsregler: Oppløsningen skal brukes kort tid etter utblanding (helst innen 5 minutter) for å unngå fibrildannelse (gir tyktflytende oppløsning og reduserer virkningen av legemidlet). Av samme grunn er kontinuerlig i.v. infusjon mindre egnet.

Andre opplysninger: Oppbevares i kjøleskap. Legemidlet leveres i glass på 1 ml (1 mg/ml), og det er derfor behov for å benytte et større antall enheter pr. behandling. Hvert hetteglass rekonstitueres med medfølgende sterilt vann, som forklart i pakningsvedlegget.