Aromatasehemmer.

ATC-nr.: L02B G04

  

  Letrozol forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L02B G04
Letrozol
 
PNEC: 0,05 μg/liter
Salgsvekt: 7,858103 kg
Miljørisiko: Bruk av letrozol gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Letrozol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Letrozol er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 02.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv invasiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. Førstelinjebehandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal endokrin status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener. Neoadjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv, HER-2-negativ brystkreft hvor kjemoterapi ikke er egnet og akutt operasjon ikke er indisert. Effekt er ikke vist hos pasienter med hormonreseptor-negativ brystkreft.

Dosering

Voksne og eldre: Anbefalt dose 2,5 mg 1 gang daglig. Ved avansert eller metastatisk brystkreft bør behandlingen fortsette til tumorprogresjon er vist. Adjuvant behandling og utvidet adjuvant behandling bør pågå i 5 år eller til tilbakefall. I en adjuvant setting kan også sekvensiell behandling vurderes (letrozol i 2 år etterfulgt av tamoksifen i 3 år). I en neoadjuvant setting, kan behandling fortsettes i 4-8 måneder for å etablere optimal tumorreduksjon. Hvis responsen ikke er adekvat, bør behandlingen avsluttes og operasjon planlegges og/eller videre behandlingsalternativer diskuteres med pasienten.
Glemt dose: Glemt dose tas så fort pasienten husker det, men dersom det snart er tid for neste dose (i løpet av 2-3 timer), bør den glemte dosen utelates og vanlig doseringsplan følges.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon med ClCR ≥10 ml/minutt, og ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Utilstrekkelig data mht. ClCR <10 ml/minutt eller ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Barn og ungdom: Ikke anbefalt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Premenopausal endokrin status, graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Menopause: Ved usikker postmenopausal status må LH-, FSH- og/eller østradiolnivå måles før behandlingsstart for å fastsette sikker postmenopausal endokrin status. Nedsatt nyrefunksjon: Data mangler ved bruk ved ClCR <10 ml/minutt. Nøye nytte-/risikovurdering bør foretas før behandling. Nedsatt leverfunksjon: Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) er systemisk eksponering og terminal t1/2 omtrent doblet sammenlignet med friske frivillige. Slike pasienter bør derfor overvåkes nøye. Nøye nytte-/risikovurdering bør utføres før behandling. Skjelett: Hos kvinner med tidligere osteoporose og/eller frakturer, eller som har økt osteoporoserisiko, bør mineraltettheten (BMD) bestemmes før adjuvant og utvidet adjuvant behandling startes. Disse kvinnene bør overvåkes under og etter behandling. Behandling eller forebygging av osteoporose bør initieres og overvåkes nøye når nødvendig. I en adjuvant setting kan sekvensiell behandling (se Dosering) vurderes avhengig av pasientens sikkerhetsprofil. Tendinitt og seneruptur: Er sett. Nøye overvåkning og egnede tiltak (f.eks. immobilisering) må iverksettes for den aktuelle senen. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Tretthet og svimmelhet kan oppstå, og forsiktighet anbefales ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L02B G04
Samtidig administrering av letrozol og tamoksifen, andre antiøstrogener eller behandling med østrogen bør unngås, da disse substansene kan redusere farmakologisk effekt av letrozol. Letrozol hemmer CYP2A6 og til en viss grad CYP2C19 in vitro. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med andre legemidler der eliminasjonen hovedsakelig avhenger av disse isoenzymene og dersom de har et smalt terapeutisk vindu (f.eks. fenytoin, klopidrogel).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner. Bør bare brukes til kvinner med fastsatt postmenopausal status. Til tross for fastsatt postmenopausal status ved behandlingsstart, må legen diskutere behov for adekvat prevensjon når nødvendig.
Fertilitet: Letrozol reduserer østrogenproduksjonen via aromatasehemming. Hos premenopausale kvinner fører hemming av østrogensyntesen til økte gonadotropinnivåer (LH, FSH). Økte FSH-nivåer stimulerer deretter folikkelvekst, og kan indusere eggløsning.
Letrozol

Bivirkninger

Vanligvis milde eller moderate. Inntil 2 av pasientene som har metastaser, inntil 80% som får adjuvant behandling og utvidet adjuvant behandling, kan få bivirkninger. Flesteparten av bivirkningene oppstår i løpet av de første behandlingsukene. Vanligst rapportert er: Hetetokter, hyperkolesterolemi, artralgi, økt svette, kvalme og tretthet. Skjelettbivirkninger som osteoporose og/eller benfrakturer og kardiovaskulære hendelser (inkl. cerebrovaskulære og tromboemboliske hendelser) er andre viktige bivirkninger. Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hetetokter. Hud: Hyperhidrose. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Stoffskifte/ernæring: Hyperkolesterolemi. Øvrige: Tretthet inkl. asteni, sykdomsfølelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, brekninger, dyspepsi, obstipasjon, diaré, abdominale smerter. Hjerte/kar: Palpitasjoner, hypertensjon. Hud: Håravfall, utslett, inkl. erytematøst, makulopapuløst, psoriasislignende og vesikulært utslett, tørr hud. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal blødning. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, bensmerter, osteoporose, benfrakturer, artritt. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Psykiske: Depresjon. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt, økt appetitt. Undersøkelser: Vektøkning. Øvrige: Perifere ødem, brystsmerte. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Leukopeni. Gastrointestinale: Stomatitt, munntørrhet. Hjerte/kar: Takykardi, tromboflebitt inkl. overflatisk og dyp tromboflebitt, iskemiske kardiale hendelser (inkl. ny eller forverret angina som krever kirurgi, hjerteinfarkt og -iskemi). Hud: Kløe, urticaria. Infeksiøse: Urinveisinfeksjon. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal utflod, vulvovaginal tørrhet, brystsmerter. Lever/galle: Økning i leverenzymer, hyperbilirubinemi, gulsott. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Tendinitt. Nevrologiske: Søvnighet, søvnløshet, svekket hukommelse, dysestesi inkl. parestesi og hypoestesi, dysgeusi, cerebrovaskulære skader, karpaltunnelsyndrom. Nyre/urinveier: Pollakisuri. Psykiske: Angst inkl. nervøsitet og irritabilitet. Svulster/cyster: Smerter lokalisert til svulster. Undersøkelser: Vekttap. Øye: Katarakt, irritasjon i øyet, tåkesyn. Øvrige: Generelt ødem, pyreksi, tørre slimhinner, tørste. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Lungeemboli, arteriell trombose, cerebralt infarkt. Muskel-skjelettsystemet: Seneruptur. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Angioødem, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon. Lever/galle: Hepatitt. Muskel-skjelettsystemet: Triggerfinger. For mer informasjon om enkelte bivirkninger og frekvensforskjeller i ulike behandlingssettinger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Isolerte tilfeller med overdosering med letrozol er rapportert. Ingen spesifikk behandling ved overdosering, men behandlingen bør være symptomatisk og støttende.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L02B G04

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer.
Virkningsmekanisme: Hemmer aromataseenzymet ved kompetitiv binding til hemdelen i cytokrom P-450-subenheten av enzymet og medfører dermed redusert østrogenbiosyntese i alle vev. Via reduksjon i konsentrasjonen av sirkulerende østrogen, kan veksten av østrogenfølsom tumor hemmes. Hos postmenopausale pasienter med avansert brystkreft har daglige doser på 0,1-5 mg letrozol vist å redusere plasmakonsentrasjonen av østradiol, østron og østronsulfat med 75-95% i forhold til baseline hos alle de behandlede pasientene.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er 99,9%. Cmax oppnås 1-2 timer etter inntak.
Proteinbinding: Ca. 60%, hovedsakelig til albumin (55%).
Fordeling: Tilsynelatende Vd: 1,87 liter/kg. Konsentrasjonen av letrozol i erytrocytter er ca. 80% av plasmakonsentrasjonen.
Halveringstid: Ca. 2-4 dager. Overproporsjonalitet er sett ved daglige doser høyere enn anbefalt dose.
Metabolisme: I lever, via CYP3A4 og CYP2A6, hovedsakelig til en farmakologisk inaktiv carbinolmetabolitt.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin, noe i feces.

Sist endret: 04.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.09.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Femar, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg30 stk. (blister)
184259
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
465,20 (trinnpris 399,30)C
100 stk. (blister)
184275
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1466,10 (trinnpris 1179,20)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bmd: (BMD: Bone Mineral Density) BMD står for benmineraltetthet og er et mål på hvor holdbart skjelettet er. Den måles ved å ta røntgenbilde av skjelettet. BMD-måling brukes for å undersøke om man har benskjørhet.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cyp2c19: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C19-hemmere og CYP2C19-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cytokrom p-450 (cyp, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

erytrocytt: Røde blodceller. Blodets vanligste blodcelle. Sørger for transport av oksygen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

fsh (follikkelstimulerende hormon): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tendinitt (senebetennelse, seneskjedebetennelse, tenosynovitt): Senebetennelse er en tilstand med smerte og eventuelt lett hevelse i en muskelsene. Skyldes ofte overbelastning gjennom sport eller arbeid.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.