Exforge

Novartis


Kalsiumantagonist og angiotensin II-antagonist.

C09D B01 (Amlodipin, Valsartan)TABLETTER, filmdrasjerte 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg og 10 mg/160 mg: Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, valsartan 80 mg, resp. 160 mg og 160 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av essensiell hypertensjon hos voksne som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med amlodipin eller valsartan monoterapi.

Dosering

Anbefalt dose er 1 tablett daglig. Individuell dosetitrering med de enkelte komponentene anbefales før bytte til fast dosekombinasjon. Direkte bytte fra monoterapi til fast dosekombinasjon kan vurderes hvis klinisk forsvarlig. Pasienter som får valsartan og amlodipin som separate tabletter/kapsler kan bytte til preparatet med samme dose av de enkelte komponentene.
5 mg/80 mg: Kan gis når blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med amlodipin 5 mg eller valsartan 80 mg alene.
5 mg/160 mg: Kan gis når blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med amlodipin 5 mg eller valsartan 160 mg alene.
10 mg/160 mg: Kan gis når blodtrykket ikke er tilstrekkelig kontrollert med amlodipin 10 mg eller valsartan 160 mg alene eller med Exforge 5 mg/160 mg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon uten kolestase bør valsartandosen ikke overstige 80 mg. Minste amlodipindose bør brukes. Se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR >30 ml/minutt). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon bør kalium- og kreatininnivå kontrolleres. Kliniske data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon mangler. Barn: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Utvis forsiktighet ved doseøkning. Minste amlodipindose bør brukes.
Administrering: Tas med eller uten mat. Anbefalt å svelge tabletten hel med litt vann, helst til samme tid hver dag.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller dihydropyridinderivater. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose eller kolestase. Samtidig bruk av legemidler med aliskiren ved diabetes eller nedsatt nyrefunksjon (GFR <60 ml/minutt). Graviditet i 2. og 3. trimester. Alvorlig hypotensjon. Sjokk (inkl. kardiogent sjokk). Venstre ventrikkels utløpsobstruksjon (f.eks. obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati og alvorlig aortastenose). Hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Væske- og/eller saltmangel: Symptomatisk hypotensjon kan forekomme ved aktivert renin-angiotensinsystem (f.eks. ved væske- og/eller saltmangel hos pasienter som får høye doser diuretika). Tilstanden bør korrigeres før behandlingsstart, ev. bør nøye medisinsk oppfølging foretas ved behandlingsstart. Hyperkalemi: Forsiktighet ved samtidig bruk av kaliumtilskudd, kaliumsparende diuretika, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler som påvirker kaliumnivået. Hyppig kontroll av kaliumnivået anbefales. Nyrearteriestenose: Utvis forsiktighet ved uni- eller bilateral nyrearteriestenose eller stenose i én gjenværende nyre pga. risiko for økt urinstoff og serumkreatinin. Lever/galle: Utvis særskilt forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon eller obstruktive gallesykdommer. Moderat nedsatt nyrefunksjon: Kontroll av kaliumnivå og kreatinin anbefales. Primær hyperaldosteronisme: Ikke anbefalt. Angioødem: Seponeres umiddelbart ved angioødem, og bør ikke gjenopptas. Hjerte: Hos pasienter med alvorlig hjertesvikt, hvor nyrefunksjonen avhenger av aktiviteten til renin-angiotensinsystemet, er behandling med ACE-hemmere og angiotensin II-antagonister assosiert med oliguri og/eller progressiv azotemi, samt i sjeldne tilfeller akutt nyresvikt og/eller død. Nyrefunksjonen bør alltid evalueres ved hjertesvikt eller tidligere hjerteinfarkt. Brukes med forsiktighet ved hjertesvikt pga. økt risiko for fremtidige kardiovaskulære hendelser og mortalitet. Særskilt forsiktighet må utvises ved mitralstenose eller signifikant aortastenose som ikke er alvorlig. Dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS): Samtidig bruk av ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister eller aliskiren gir økt risiko for hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon (inkl. akutt nyresvikt) pga. dobbel blokade av RAAS, og anbefales ikke. Dersom dobbel blokade vurderes som absolutt nødvendig, må det kun skje under overvåkning av spesialist og med hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk. ACE-hemmere og angiotensin-II reseptorantagonister bør ikke brukes ved diabetisk nefropati. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet, hodepine, tretthet eller kvalme kan oppstå, og bør tas hensyn til.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Preparatet kan øke hypotensiv effekt av andre antihypertensiver samt andre legemidler med blodtrykkssenkning som bivirkning. Amlodipin: Samtidig inntak av grapefrukt/-juice kan øke biotilgjengeligheten og hypotensiv effekt, og anbefales ikke. Samtidig bruk med kraftige eller moderate CYP3A4-hemmere kan gi betydelig økt eksponering for amlodipin. Klinisk betydning kan være mer uttalt hos eldre. Klinisk monitorering og dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk med CYP3A4-induktorer kan gi varierende plasmakonsentrasjon av amlodipin. Overvåk blodtrykket og vurder doseendring under og etter samtidig behandling, spesielt ved bruk av sterke CYP3A4-induktorer. Samtidig bruk av simvastatin kan gi økt eksponering for simvastatin, og simvastatindosen bør begrenses til 20 mg daglig hos pasienter som bruker amlodipin. Pga. risiko for hyperkalemi anbefales det at samtidig bruk av dantrolen-infusjon og amlodipin unngås ved predisponering for malign hypertermi og ved behandling av malign hypertermi. Valsartan: Samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonister kan gi økt serumlitiumkonsentrasjon og toksisitet. Nøye monitorering av serumlitiumnivået anbefales ved samtidig bruk. Regelmessig kontroll av kaliumnivået anbefales ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, kaliumholdige salterstatninger eller andre legemidler som kan øke kaliumnivået. Samtidig bruk av NSAID kan svekke antihypertensiv effekt av angiotensin II-antagonister, samt gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen og økt kaliumnivå. Kontroll av nyrefunksjonen samt tilstrekkelig hydrering anbefales ved behandlingsstart. Valsartan er et substrat for den hepatiske opptakstransportøren OATP1B1 og for den hepatiske efflukstransportøren MRP2. Samtidig bruk av hemmere av opptakstransportører (rifampicin, ciklosporin) eller efflukstransportører (ritonavir) kan øke systemisk eksponering av valsartan.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Anbefales ikke i 1. trimester. Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Eksponering for angiotensin II-antagonister i 2. og 3. trimester kan gi føtotoksisitet (nedsatt nyrefunksjon, oligohydramnion og forsinket bendannelse i skallen) og neonatal toksisitet (nyresvikt, hypotensjon og hyperkalemi). Dersom graviditet konstateres, bør preparatet seponeres umiddelbart og alternativ behandling vurderes. Ved eksponering i 2. eller 3. trimester bør fosterets kranium og nyrefunksjon kontrolleres med ultralyd. Spedbarn bør observeres nøye for hypotensjon hvis moren har brukt angiotensin II-antagonister.
Amming: Amlodipin utskilles i morsmelk. Ca. 3-7% (maks. 15%) av maternal dose overføres til barnet. Effekt på spedbarn er ukjent. Anbefales ikke ved amming. Behandlingsalternativ med etablert sikkerhetsprofil bør benyttes, spesielt ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte.

 

Bivirkninger

For kombinasjonspreparatet:

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalt ubehag (øvre abdominalsmerte), diaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet
Generelle
VanligeAnsiktsødem, asteni, fatigue, flushing, hetetokter, perifert ødem, pittingødem, ødem
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
SjeldneSynkope
Hud
Mindre vanligeErytem, utslett
SjeldneEksantem, hyperhidrose, kløe
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet
Infeksiøse
VanligeInfluensa, nasofaryngitt
Kar
Mindre vanligeOrtostatisk hypotensjon
SjeldneHypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
SjeldneErektil dysfunksjon
Luftveier
Mindre vanligeFaryngolaryngeal smerte, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, hevelse i ledd, ryggsmerter
SjeldneMuskelkramper, tyngdefølelse
Nevrologiske
VanligeHodepine
Mindre vanligeParestesi, postural svimmelhet, somnolens, svimmelhet, unormal koordinasjon
Nyre/urinveier
SjeldnePollakisuri, polyuri
Psykiske
SjeldneAngst
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypokalemi
Mindre vanligeAnoreksi, hyperkalsemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hyponatremi
Øre
Mindre vanligeVertigo
SjeldneTinnitus
Øye
Mindre vanligeSynssvekkelse
SjeldneSynsforstyrrelse

For kombinasjonspreparatet:

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleAnsiktsødem, asteni, fatigue, flushing, hetetokter, perifert ødem, pittingødem, ødem
InfeksiøseInfluensa, nasofaryngitt
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringHypokalemi
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalt ubehag (øvre abdominalsmerte), diaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudErytem, utslett
KarOrtostatisk hypotensjon
LuftveierFaryngolaryngeal smerte, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, hevelse i ledd, ryggsmerter
NevrologiskeParestesi, postural svimmelhet, somnolens, svimmelhet, unormal koordinasjon
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hyperkalsemi, hyperlipidemi, hyperurikemi, hyponatremi
ØreVertigo
ØyeSynssvekkelse
Sjeldne
HjerteSynkope
HudEksantem, hyperhidrose, kløe
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarHypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, tyngdefølelse
Nyre/urinveierPollakisuri, polyuri
PsykiskeAngst
ØreTinnitus
ØyeSynsforstyrrelse
For det enkelte virkestoff: 
Bivirkninger som tidligere er rapportert med ett av virkestoffene (amlodipin eller valsartan) kan være potensielle bivirkninger av kombinasjonspreparatet, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen erfaring. Uttalt hypotensjon med svimmelhet kan oppstå ved overdosering med valsartan. Overdosering med amlodipin kan gi perifer vasodilatasjon og muligens reflekstakykardi. Markert og potensielt forlenget systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall, er sett.
Behandling: Brekninger eller magetømming kan vurderes dersom inntaket skjedde nylig. Klinisk signifikant hypotensjon krever aktive kardiovaskulære støttetiltak, inkl. hyppig kontroll av hjerte- og lungefunksjonen, heving av ekstremiteter og fokus på sirkulerende blodvolum og urinproduksjon. En vasokonstriktor kan være nyttig, ev. kan kalsiumglukonat i.v. reversere effekter av kalsiumkanalblokade. Amlodipin og valsartan fjernes ikke ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kombinerer 2 antihypertensive komponenter med komplementære mekanismer for blodtrykkskontroll. Kombinasjonen gir en doserelatert, additiv blodtrykksreduksjon som er større enn blodtrykksreduksjonen sett med enkeltkomponentene alene. Amlodipin hemmer transmembran innstrømming av Ca2+-ioner i hjertemuskulatur og vaskulær glatt muskulatur. Amlodipin har direkte avslappende effekt på vaskulær glatt muskulatur, og gir nedsatt perifer vaskulær motstand og senket blodtrykk. Valsartan bindes selektivt til AT1-reseptorer og hemmer alle fysiologisk relevante virkninger av angiotensin II. Valsartan senker blodtrykk uten å påvirke hjertefrekvensen. Antihypertensiv effekt av en enkeltdose vedvarer i 24 timer. Effekten opprettholdes ved langtidsbehandling. Brå seponering er ikke assosiert med rask blodtrykksøkning.
Absorpsjon: Tmax: Amlodipin: 6-8 timer. Valsartan: 3 timer.
Proteinbinding: Amlodipin: 97,5%. Valsartan: 94-97%.
Fordeling: Vd: Amlodipin: Ca. 21 liter/kg. Valsartan: Ca. 17 liter (Vdss).
Halveringstid: Amlodipin: 30-50 timer. Valsartan: Ca. 6 timer.
Metabolisme: Amlodipin metaboliseres i utstrakt grad (ca. 90%) til inaktive metabolitter i leveren. Valsartan metaboliseres ikke i vesentlig grad.
Utskillelse: Amlodipin: 10% uforandret, 60% som metabolitter i urin. Valsartan: Primært i feces (83%) og urin (13%), hovedsakelig uforandret.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Exforge, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/80 mg28 stk. (blister)
074042
Blå resept
Byttegruppe
166,00 (trinnpris 119,20)C
98 stk. (blister)
074051
Blå resept
Byttegruppe
464,70 (trinnpris 312,70)C
5 mg/160 mg28 stk. (blister)
074060
Blå resept
Byttegruppe
178,70 (trinnpris 130,60)C
98 stk. (blister)
074069
Blå resept
Byttegruppe
571,10 (trinnpris 366,50)C
10 mg/160 mg28 stk. (blister)
074078
Blå resept
Byttegruppe
187,40 (trinnpris 139,50)C
98 stk. (blister)
074087
Blå resept
Byttegruppe
489,80 (trinnpris 397,70)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.10.2020