Enanton Depot Dual

Orion

LHRH-analog.

ATC-nr.: L02A E02

  

  Leuprorelin forbudt iht. WADAs dopingliste (utvid)

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L02A E02
Leuprorelin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av leuprorelin kan ikke utelukkes, da tilstrekkelige økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Leuprorelin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at leuprorelin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 04.02.2019) er utarbeidet av AbbVie.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 3,75 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 3,75 mg, gelatin, melkesyre/glykolsyrekopolymer (75:25 mol%), mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 11,25 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 11,25 mg, polymelkesyre, mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 30 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 30 mg, polymelkesyre, mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

3,75 mg, 11,25 mg og 30 mg: Voksne: Cancer prostata i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. 3,75 mg og 11,25 mg: Voksne: Symptomatisk behandling av endometriose. Barn: Behandling av sentral pubertas precox (jenter <9 år, gutter <10 år).

Dosering

Prostatacancer: 3,75 mg og 11,25 mg: 3,75 mg s.c. hver 4. uke, alternativt 11,25 mg s.c. hver 3. måned. Behandlingen bør ikke endres eller avbrytes ved remisjon eller bedring. 30 mg: 30 mg s.c. hver 6. måned. Doseringsintervallet bør være 168-180 dager (24-26 uker) for å unngå forverring av symptomene. Behandling av hormonsensitiv cancer prostata i avansert stadium foregår vanligvis over lengre tid.
Endometriose: 3,75 mg: 3,75 mg s.c. hver 4. uke. Administrering bør initieres 1.-5. dag i menstruasjonssyklusen. Anbefalt behandlingstid er 6 måneder.
Sentral pubertas precox: Behandling under overvåkning av pediatrisk endokrinolog. Individuell dosering. Barnets vektøkning bør overvåkes. Hos jenter bør graviditet utelukkes før behandlingsstart. Barn ≥20 kg: 1 sprøyte à 3,75 mg s.c. 1 gang pr. måned, alt. 1 sprøyte à 11,25 mg s.c. hver 3. måned. Barn <20 kg: 0,5 ml av 3,75 mg sprøyte s.c. 1 gang pr. måned, alt. 0,5 ml av 11,25 mg sprøyte s.c. hver 3. måned. Generelt: Avhengig av aktiviteten av sentral pubertas precox kan doseøkning være nødvendig ved utilstrekkelig hemming. Lavest effektiv månedlige dose bør deretter bestemmes ved LHRH-test. Administreringsintervallet bør være 30 ± 2 dager for 3,75 mg og 90 ± 2 dager for 11,25 mg, for å unngå tilbakefall av symptomer. Behandlingsvarighet avhenger av kliniske parametre ved behandlingsstart/under behandling (høydeprognose, veksthastighet, benalder og/eller benalderakselerasjon) og bestemmes av behandlende lege sammen med foresatt, og, hvis hensiktsmessig, også av barnet. Benalder bør overvåkes med 6-12 måneders intervaller under behandling. Basert på kliniske parametre bør seponering vurderes hos jenter med benmodning >12 år og hos gutter med benmodning >13 år.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Forsiktighet bør utvises.
Tilberedning/Håndtering: Tokammersprøyte med pulver i fremre kammer og suspenderingsvæske (1 ml) i bakre kammer som må blandes umiddelbart før bruk. Stempelet skal aldri trekkes tilbake under tilberedning, da det kan føre til lekkasje ved proppen eller ved stempelet. Kun medfølgende suspenderingsvæske skal benyttes. Injeksjonsvæsken skal være en homogen, hvit suspensjon. Skal ikke blandes med andre legemidler. Suspensjonen kastes hvis den ikke brukes umiddelbart. Se også pakningsvedlegg.
Administrering: Gis s.c. Injeksjonssted bør varieres. Injeksjonsstedet skal ikke masseres. Ved behov kan plaster legges på injeksjonsstedet. Hos barn anbefales det å gi lavest mulig injeksjonsvolum for å minske ubehag forbundet med s.c. injeksjon. Se også pakningsvedlegg.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, syntetisk GnRH eller GnRH-derivater. Gravide eller ved mistanke om graviditet. Amming. Udiagnostisert unormal vaginal blødning. Hos jenter med sentral pubertas precox: Graviditet. Amming. Udiagnostisert vaginalblødning.

Forsiktighetsregler

Alle indikasjoner: Lever: Nøye overvåkning av leverfunksjonen er nødvendig. Kramper: Er rapportert. Depresjon: Økt risiko for tilfeldig depresjon (kan være alvorlig) ved bruk av GnRH-agonister, slik som leuprorelinacetat. Pasienten bør informeres og symptomer behandles hensiktsmessig dersom symptomer oppstår. Forlenget QT-intervall: Androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet. Ved risikofaktorer for forlenget QT-tid eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, bør forskrivende lege vurdere nytte/risiko inkl. risiko for torsades de pointes før oppstart av behandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Enanton Depot Dual 3,75 mg inneholder renset gelatin som i svært sjeldne tilfeller kan gi symptomer på anafylaktiske reaksjoner. Pasienten bør derfor observeres nøye etter administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Utmattelse, synsforstyrrelser og svimmelhet er sett, og bør tas hensyn til når skjerpet oppmerksomhet er påkrevd. Prostatacancer: Etter første administrering kan forhøyet serumtestosteron oppstå. I enkelte tilfeller kan dette assosieres med oppblussing eller økning av tumorvekst, med midlertidig forverring av pasientens tilstand. Symptomene avtar vanligvis ved fortsatt behandling. For å redusere risikoen for oppblussing, kan et antiandrogen administreres 3 dager i forkant av leuprorelinbehandling og under de første 2-3 ukene av behandlingen. Serumtestosteron- og PSA (prostataspesifikt antigen)-konsentrasjon kan følges som mål på behandlingsrespons. Kastrasjonsnivå (0,25 ng/ml) oppnås etter 2-4 uker og opprettholdes gjennom hele behandlingen. Skal administreres med forsiktighet ved urinlederobstruksjon eller ryggmetastaser. Disse pasientene skal observeres nøye 1. måned etter behandlingsstart. Skal administreres med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, ryggmargskompresjon eller urinveisobstruksjon, eller ved risiko for utvikling av slike tilstander. Endringer i metabolske tilstander (f.eks. redusert glukosetoleranse eller forverring av eksisterende diabetes) i tillegg til økt risiko for kardiovaskulær sykdom kan oppstå. Pasienter med økt risiko for metabolsk eller kardiovaskulær sykdom bør undersøkes nøye før behandlingsstart, og gjennomgå tilstrekkelige/egnede kontroller i behandlingsperioden. Hypogonadisme, ved langtidsbehandling med GnRH-analoger eller oriektomi, kan føre til osteoporose med økt risiko for benbrudd. Endometriose: Graviditet må utelukkes før behandlingsstart. Administrering skal igangsettes 1.-5. dag i menstruasjonssyklus. Under behandling skal pasienten bruke ikke-hormonelle antikonseptiva. Før behandlingsstart må sykdommer med lignende symptomer (maligne svulster) skilles ut fra endometriose. Oppdages svulster eller uteblir forbedring av kliniske symptomer, bør behandlingen avsluttes. GnRH-analoger induserer en forbigående økning i østradiolkonsentrasjonen ved begynnelsen av behandlingen. I tiden etter 1. administrering kan forbigående forverring av den kliniske tilstanden opptre, men dette forsvinner ved fortsatt behandling. Injeksjoner gitt sjeldnere enn hver 4. uke kan forverre den kliniske tilstanden. Langvarig gonadotropindeprivasjon, som følge av ooforektomi eller behandling med GnRH-analoger, er forbundet med økt risiko for bentap som ved ytterligere risikofaktorer kan gi osteoporose og økt risiko for benbrudd. Behandlingen bør derfor begrenses til 6 måneder. Når behandlingen gjenopptas, bør benmassen undersøkes grundig. Ekstra forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med osteoporose. Kraftig vaginal blødning kan observeres under behandlingen. Nøye overvåkning anbefales og ev. passende tiltak igangsettes. Sentral pubertas precox: Før behandlingsstart er presis diagnose nødvendig. Langtidsbehandling med individuell tilpasning. Ved sterile abscesser på injeksjonsstedet kan absorpsjon bli redusert. I slike tilfeller bør hormonparametre overvåkes med 2 ukers intervaller. Nytte/risiko vurderes nøye og individuelt før behandling ved progressiv hjernesvulst. Hos jenter kan forekomst av vaginalblødning, spotting og utflod etter første injeksjon være tegn på hormonreduksjon. Vaginalblødning utover 1./2. måned skal undersøkes nærmere. Reduksjon av benmineraltetthet kan forekomme, men er reversibelt ved behandlingsslutt. Glidning i øvre lårbensepifysen kan forekomme etter seponering, som kan forklares ved at lave østrogenkonsentrasjoner under behandling svekker epifyseskiven. Økt veksthastighet etter endt behandling gir reduserte skjærkrefter som er nødvendig for forskyvning av epifysen.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L02A E02
Samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet eller som kan indusere torsades de pointes, som klasse IA eller klasse III antiarytmika, metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv., bør vurderes nøye.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet eller mistanke om graviditet. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under behandling.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent.
Leuprorelin

Bivirkninger

Svært sjeldne tilfeller av pituitær apopleksi etter initiell administrering hos pasienter med pituitært adenom er rapportert. Prostatacancer: Oppblussing: Bensmerter, urinveisobstruksjon (urinveissymptomer) og nedsatt styrke i nedre ekstremiteter, parestesier (nevrologiske symptomer). Metabolske forandringer/økt risiko for kardiovaskulære hendelser kan forekomme ved bruk av GnRH-derivat. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Flushing. Hud: Svetting. Kjønnsorganer/bryst: Nedsatt libido, impotens, testikkelatrofi. Lever/galle: Forhøyet LD. Psykiske: Humørforandringer, depresjon. Øvrige: Varmefølelse, reaksjon ved injeksjonsstedet. Lokale hudreaksjoner er mer vanlige med 30 mg enn med 11,25 mg. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast. Hjerte/kar: EKG-forandringer, økt kardiotorakal ratio, hetetokter (ansiktet). Hud: Dermatitt, alopesi, utslett, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti, ubehag i bekkenbunnen. Lever/galle: Forhøyede verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, alkalisk fosfatase og bilirubin, gulsott. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, ostealgi, smerte i skulder, nedre rygg eller lemmer. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesier. Nyre/urinveier: Pollakisuri, hematuri, forhøyet ureanivå. Stoffskifte/ernæring: Vektforandringer, redusert appetitt, forhøyede verdier av totalkolesterol og triglyserider, hyperkalemi, økt glukosekonsentrasjon i blodet, forhøyet urinsyrenivå. Øre: Døvhet, tinnitus. Øvrige: Vansker med å gå, ødemer, brystklemming, stivhet, uvelhet, utmattelse, feber, smerte, indurasjon eller rødhet ved injeksjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Diaré. Immunsystemet: Hypersensitivitet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødem i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe. Luftveier: Pulmonær embolisme. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, redusert benmasse. Nevrologiske: Pituitær apopleksi (hos pasienter med pituitært adenom). Øvrige: Abscesser ved injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: QT-forlengelse. Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Nevrologiske: Kramper. Endometriose: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hetetokter, varmefølelse. Hud: Svetting. Infeksiøse: Vaginitt. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal tørrhet. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, bensmerter, skulderstivhet. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, parestesier. Psykiske: Emosjonell ustabilitet, insomnia. Stoffskifte/ernæring: Vektforandringer. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Erytrocytose, leukopeni, trombocytopeni, forlenget partiell tromboplastintid. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, abdominal smerte, følelse av forstørret abdomen, diaré, konstipasjon, stomatitt, nummenhet i lepper. Hjerte/kar: Palpitasjon, økt blodtrykk. Hud: Akne, tørr hud, alopesi, hypertrikose, negleforandringer, utslett, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Metroragi, smerter ved samleie, økt utflod, ovarielt hyperstimuleringssyndrom, oppblåsthet eller atrofi av brystet. Lever/galle: Forhøyede verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, alkalisk fosfatase, LDH og bilirubin. Muskel-skjelettsystemet: Leddstivhet, lumbal smerte, redusert benmasse, myalgi, smerte i nedre ekstremiteter. Nevrologiske: Nummenhet i lemmer, karpaltunnelsyndrom. Nyre/urinveier: Pollakisuri, dysuri, forhøyet ureanivå. Psykiske: Irritabilitet, nedstemthet, humørforandringer, depresjon, nedsatt libido. Stoffskifte/ernæring: Økt fosfornivå i serum, hyperkalsemi, hyperkalemi, forhøyede verdier av totalkolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider, redusert appetitt. Øre: Tinnitus. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Smerte, indurasjon og rødhet ved injeksjonsstedet, utmattelse, uvelhet, ubehag i brystet, ødem, tørste. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Trombose. Immunsystemet: Hypersensitivitet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe. Lever/galle: Gulsott. Luftveier: Pulmonær embolisme. Nevrologiske: Pituitær apopleksi (hos pasienter med pituitært adenom). Øvrige: Abscesser ved injeksjonsstedet. Ukjent frekvens: Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Nevrologiske: Kramper. Sentral pubertas precox: I innledende behandlingsfase kan det oppstå kortvarig økt nivå av kjønnshormoner, etterfulgt av reduksjon til normale verdier for prepubertal alder. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Magesmerter/-kramper, kvalme/oppkast. Hud: Akne. Kjønnsorganer/bryst: Vaginalblødning, utflod, spotting (forekomst ved behandling, i etterkant av mulig bortfall av blødning 1. måned, bør vurderes som mulig tegn på for lav dosering. Hypofysesuppresjon må vurderes i en LHRH-test). Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Emosjonell labilitet. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Svært sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Generelle allergiske reaksjoner (feber, utslett, f.eks. kløe, anafylaktiske reaksjoner). Nevrologiske: Pituitær apopleksi (hos pasienter med pituitært adenom). Ukjent frekvens: Luftveier: Interstitiell lungesykdom. Nevrologiske: Kramper.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering bør pasienten overvåkes nøye.
Behandling: Symptomatisk og støttende.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For gonadotropinfrigjørende hormonanaloger L02A E

Egenskaper

Klassifisering: Gonadotropinfrigjørende hormonanalog.
Virkningsmekanisme: Langtidsvirkende GnRH-analog hemmer gonadotropinfrisettingen ved kontinuerlig tilførsel av terapeutiske doser. Etter initiell stimulering oppnås initialt en økt frigjøring av FSH og LH og dermed også av kjønnshormonene. Etter 2-4 uker fås en blokkering av denne frigjøringen og hormonproduksjonen reduseres. En følge er suppresjon av steroidgenesen i ovarier og testikler, som er reversibel ved seponering.
Absorpsjon: 3,75 mg og 11,25 mg: Cmax sees etter ca. 3 timer, avtar deretter, og når likevekt etter 7-14 dager. Depotformuleringen på 3,75 mg vil vanligvis gi en kontinuerlig plasmakonsentrasjon i >28 dager. Depotformuleringen på 11,25 mg vil vanligvis gi en kontinuerlig plasmakonsentrasjon i >3 måneder. Begge depotkonsentrasjoner fører til en testosteronsuppresjon under kastrasjonsnivået i løpet av 4 uker. 30 mg: Leuprorelinacetat frigjøres kontinuerlig i 6 måneder etter injeksjon. Etter en enkel s.c. injeksjon øker serumnivåene raskt med påfølgende reduksjon til platånivå i løpet av få dager. Cmax på 100 ng/ml etter 2 timer. Målbare serumnivåer i inntil >180 dager etter siste administrering. Biotilgjengelighet etter s.c. administrering er tilnærmet fullstendig (94%).
Proteinbinding: 43-49%.
Fordeling: Vd 27-36 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer.
Utskillelse: Forbindelsen elimineres ved enzymatisk nedbrytning eller renal utskillelse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Andre opplysninger

Pakningen inneholder ferdigfylt tokammersprøyte, 23 G kanyle, stempel og sikkerhetsbeskyttelse.

Sist endret: 16.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.08.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3,75 mg1 stk. (tokammersprøyte)
420619
SPC_ICONBlå resept
-
1212,70C
3 stk. (tokammersprøyte)
444549
SPC_ICONBlå resept
-
3565,50C

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
11,25 mg1 stk. (tokammersprøyte)
439486
SPC_ICONBlå resept
-
3306,80C

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg1 stk. (tokammersprøyte)
441057
SPC_ICONBlå resept
-
6172,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

androgen: Substanser som har maskuliniserende effekter, som økt muskelmasse, kroppsbehåring, skjeggvekst og dypere stemme.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

embolisme (embolidannelse): En sykdomstilstand som oppstår av en plutselig tilstopping av blodstrømmen. Tilstoppingen skyldes en dannelse av en embolus som oftest stammer fra en blodpropp dannet et annet sted i blodsirkulasjonen. Embolisme kan også skyldes plakk av kolesterol, bakterieklumper, kreftceller eller injiserte substanser som luftbobler eller uoppløselige partikler som føres med blodet.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fsh (follikkelstimulerende hormon): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematuri: Blod i urinen.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lh (luteiniserende hormon): Hormon som utskilles av hypofysen og regulerer dannelsen av kjønnshormoner i testiklene og eggstokkene. Hormonet setter blant annet i gang eggløsningen.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vaginitt (kolpitt, skjedeinfeksjon, skjedebetennelse): Betennelse eller infeksjon i vagina (skjeden). Se også bakteriell vaginose.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).