Enanton Depot Dual

Orion
PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 3,75 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 3,75 mg, gelatin, melkesyre/glykolsyrekopolymer (75:25 mol%), mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 11,25 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 11,25 mg, polymelkesyre, mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 30 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 30 mg, polymelkesyre, mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

3,75 mg, 11,25 mg og 30 mg: Voksne: Cancer prostata i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. 3,75 mg og 11,25 mg: Voksne: Symptomatisk behandling av endometriose. Barn: Behandling av sentral pubertas precox (jenter <9 år, gutter <10 år).

Dosering

Prostatacancer: 3,75 mg og 11,25 mg: 3,75 mg s.c. hver 4. uke, alternativt 11,25 mg s.c. hver 3. måned. Behandlingen bør ikke endres eller avbrytes ved remisjon eller bedring. 30 mg: 30 mg s.c. hver 6. måned. Doseringsintervallet bør være 168-180 dager (24-26 uker) for å unngå forverring av symptomene. Behandling av hormonsensitiv cancer prostata i avansert stadium foregår vanligvis over lengre tid.
Endometriose: 3,75 mg: 3,75 mg s.c. hver 4. uke. Administrering bør initieres 1.-5. dag i menstruasjonssyklusen. Anbefalt behandlingstid er 6 måneder.
Sentral pubertas precox: Behandling under overvåkning av pediatrisk endokrinolog. Individuell dosering. Barnets vektøkning bør overvåkes. Hos jenter bør graviditet utelukkes før behandlingsstart. Barn ≥20 kg: 1 sprøyte à 3,75 mg s.c. 1 gang pr. måned, alt. 1 sprøyte à 11,25 mg s.c. hver 3. måned. Barn <20 kg: 0,5 ml av 3,75 mg sprøyte s.c. 1 gang pr. måned, alt. 0,5 ml av 11,25 mg sprøyte s.c. hver 3. måned. Generelt: Avhengig av aktiviteten av sentral pubertas precox kan doseøkning være nødvendig ved utilstrekkelig hemming. Lavest effektiv månedlige dose bør deretter bestemmes ved LHRH-test. Administreringsintervallet bør være 30 ± 2 dager for 3,75 mg og 90 ± 2 dager for 11,25 mg, for å unngå tilbakefall av symptomer. Behandlingsvarighet avhenger av kliniske parametre ved behandlingsstart/under behandling (høydeprognose, veksthastighet, benalder og/eller benalderakselerasjon) og bestemmes av behandlende lege sammen med foresatt, og, hvis hensiktsmessig, også av barnet. Benalder bør overvåkes med 6-12 måneders intervaller under behandling. Basert på kliniske parametre bør seponering vurderes hos jenter med benmodning >12 år og hos gutter med benmodning >13 år.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Forsiktighet bør utvises.
Tilberedning/Håndtering: Tokammersprøyte med pulver i fremre kammer og suspenderingsvæske (1 ml) i bakre kammer som må blandes umiddelbart før bruk. Stempelet skal aldri trekkes tilbake under tilberedning, da det kan føre til lekkasje ved proppen eller ved stempelet. Kun medfølgende suspenderingsvæske skal benyttes. Injeksjonsvæsken skal være en homogen, hvit suspensjon. Skal ikke blandes med andre legemidler. Suspensjonen kastes hvis den ikke brukes umiddelbart. Se også pakningsvedlegg.
Administrering: Gis s.c. Injeksjonssted bør varieres. For instruksjoner, se pakningsvedlegg. Skal kun tilberedes, rekonstitueres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene. Injeksjonsstedet skal ikke masseres. Ved behov kan plaster legges på injeksjonsstedet. Hos barn anbefales det å gi lavest mulig injeksjonsvolum for å minske ubehag forbundet med s.c. injeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, syntetisk GnRH eller GnRH-derivater. Gravide eller ved mistanke om graviditet. Amming. Udiagnostisert unormal vaginal blødning. Hos jenter med sentral pubertas precox: Graviditet. Amming. Udiagnostisert vaginalblødning.

Forsiktighetsregler

Alle indikasjoner: Lever: Nøye overvåkning av leverfunksjonen er nødvendig. Kramper: Er rapportert. Depresjon: Økt risiko for tilfeldig depresjon (kan være alvorlig) ved bruk av GnRH-agonister, slik som leuprorelinacetat. Pasienten bør informeres og symptomer behandles hensiktsmessig dersom symptomer oppstår. Forlenget QT-intervall: Androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet. Ved risikofaktorer for forlenget QT-tid eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, bør forskrivende lege vurdere nytte/risiko inkl. risiko for torsades de pointes før oppstart av behandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Enanton Depot Dual 3,75 mg inneholder renset gelatin som i svært sjeldne tilfeller kan gi symptomer på anafylaktiske reaksjoner. Pasienten bør derfor observeres nøye etter administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Utmattelse, synsforstyrrelser og svimmelhet er sett, og bør tas hensyn til når skjerpet oppmerksomhet er påkrevd. Prostatacancer: Etter første administrering kan forhøyet serumtestosteron oppstå. I enkelte tilfeller kan dette assosieres med oppblussing eller økning av tumorvekst, med midlertidig forverring av pasientens tilstand. Symptomene avtar vanligvis ved fortsatt behandling. For å redusere risikoen for oppblussing, kan et antiandrogen administreres 3 dager i forkant av leuprorelinbehandling og under de første 2-3 ukene av behandlingen. Serumtestosteron- og PSA (prostataspesifikt antigen)-konsentrasjon kan følges som mål på behandlingsrespons. Kastrasjonsnivå (0,25 ng/ml) oppnås etter 2-4 uker og opprettholdes gjennom hele behandlingen. Skal administreres med forsiktighet ved urinlederobstruksjon eller ryggmetastaser. Disse pasientene skal observeres nøye 1. måned etter behandlingsstart. Skal administreres med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, ryggmargskompresjon eller urinveisobstruksjon, eller ved risiko for utvikling av slike tilstander. Endringer i metabolske tilstander (f.eks. redusert glukosetoleranse eller forverring av eksisterende diabetes) i tillegg til økt risiko for kardiovaskulær sykdom kan oppstå. Pasienter med økt risiko for metabolsk eller kardiovaskulær sykdom bør undersøkes nøye før behandlingsstart, og gjennomgå tilstrekkelige/egnede kontroller i behandlingsperioden. Hypogonadisme, ved langtidsbehandling med GnRH-analoger eller oriektomi, kan føre til osteoporose med økt risiko for benbrudd. Endometriose: Graviditet må utelukkes før behandlingsstart. Administrering skal igangsettes 1.-5. dag i menstruasjonssyklus. Under behandling skal pasienten bruke ikke-hormonelle antikonseptiva. Før behandlingsstart må sykdommer med lignende symptomer (maligne svulster) skilles ut fra endometriose. Oppdages svulster eller uteblir forbedring av kliniske symptomer, bør behandlingen avsluttes. GnRH-analoger induserer en forbigående økning i østradiolkonsentrasjonen ved begynnelsen av behandlingen. I tiden etter 1. administrering kan forbigående forverring av den kliniske tilstanden opptre, men dette forsvinner ved fortsatt behandling. Injeksjoner gitt sjeldnere enn hver 4. uke kan forverre den kliniske tilstanden. Langvarig gonadotropindeprivasjon, som følge av ooforektomi eller behandling med GnRH-analoger, er forbundet med økt risiko for bentap som ved ytterligere risikofaktorer kan gi osteoporose og økt risiko for benbrudd. Behandlingen bør derfor begrenses til 6 måneder. Når behandlingen gjenopptas, bør benmassen undersøkes grundig. Ekstra forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med osteoporose. Kraftig vaginal blødning kan observeres under behandlingen. Nøye overvåkning anbefales og ev. passende tiltak igangsettes. Sentral pubertas precox: Før behandlingsstart er presis diagnose nødvendig. Langtidsbehandling med individuell tilpasning. Ved sterile abscesser på injeksjonsstedet kan absorpsjon bli redusert. I slike tilfeller bør hormonparametre overvåkes med 2 ukers intervaller. Nytte/risiko vurderes nøye og individuelt før behandling ved progressiv hjernesvulst. Hos jenter kan forekomst av vaginalblødning, spotting og utflod etter første injeksjon være tegn på hormonreduksjon. Vaginalblødning utover 1./2. måned skal undersøkes nærmere. Forekomst av metroragi ved behandling (i etterkant av mulig bortfall av blødning 1. måned) bør vurderes som et mulig tegn på for lav dosering. Hypofysesuppresjon må vurderes i en LHRH-test. Reduksjon av benmineraltetthet kan forekomme, men er reversibelt ved behandlingsslutt. Glidning i øvre lårbensepifysen kan forekomme etter seponering, som kan forklares ved at lave østrogenkonsentrasjoner under behandling svekker epifyseskiven. Økt veksthastighet etter endt behandling gir reduserte skjærkrefter som er nødvendig for forskyvning av epifysen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet eller som kan indusere torsades de pointes, som klasse IA eller klasse III antiarytmika, metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv., bør vurderes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet eller mistanke om graviditet. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under behandling.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent.

 

Bivirkninger

Svært sjeldne tilfeller av pituitær apopleksi etter initiell administrering hos pasienter med pituitært adenom er rapportert.

Prostatacancer

Oppblussing: Bensmerter, urinveisobstruksjon (urinveissymptomer) og nedsatt styrke i nedre ekstremiteter, parestesier (nevrologiske symptomer). Metabolske forandringer/økt risiko for kardiovaskulære hendelser kan forekomme ved bruk av GnRH-derivat. Lokale hudreaksjoner er mer vanlig med 30 mg enn med 11,25 mg.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanligeKvalme, oppkast
SjeldneDiaré
Generelle
VanligeReaksjon på injeksjonsstedet, varmefølelse
Mindre vanligeBrystklemming, fatigue, feber, indurasjon eller erytem på injeksjonsstedet, malaise, smerte, stivhet, vansker med å gå, ødem
Hjerte
Mindre vanligeEKG-forandringer, økt kardiotorakal ratio
Ukjent frekvensForlenget QT-tid
Hud
VanligeSvetting
Mindre vanligeAlopesi, dermatitt, kløe, utslett
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødem i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
Infeksiøse
SjeldneAbscess på injeksjonsstedet
Kar
VanligeFlushing
Mindre vanligeHetetokter (ansiktet)
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon, redusert libido, testikkelatrofi
Mindre vanligeGynekomasti, ubehag i bekkenbunnen
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjon (inkl. gulsott)
Mindre vanligeØkte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP og bilirubin.
Luftveier
SjeldneLungeembolisme
Ukjent frekvensInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeArtralgi, korsryggsmerter, skjelettsmerter, skuldersmerte, smerte i ekstremitet
SjeldneMyalgi, osteopeni
Nevrologiske
Mindre vanligeHodepine, parestesi, svimmelhet
SjeldneHypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvensKramper
Nyre/urinveier
Mindre vanligeHematuri, pollakisuri, økt karbamid
Psykiske
VanligeDepresjon, humørforandringer, insomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalemi, redusert appetitt, vektforandringer, økt blodglukose, økt urinsyre, økte verdier av totalkolesterol og triglyserider
Undersøkelser
VanligeØkt LDH
Øre
Mindre vanligeDøvhet, tinnitus

Prostatacancer

Oppblussing: Bensmerter, urinveisobstruksjon (urinveissymptomer) og nedsatt styrke i nedre ekstremiteter, parestesier (nevrologiske symptomer). Metabolske forandringer/økt risiko for kardiovaskulære hendelser kan forekomme ved bruk av GnRH-derivat. Lokale hudreaksjoner er mer vanlig med 30 mg enn med 11,25 mg.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleReaksjon på injeksjonsstedet, varmefølelse
HudSvetting
KarFlushing
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, redusert libido, testikkelatrofi
Lever/galleUnormal leverfunksjon (inkl. gulsott)
PsykiskeDepresjon, humørforandringer, insomni
UndersøkelserØkt LDH
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, trombocytopeni
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleBrystklemming, fatigue, feber, indurasjon eller erytem på injeksjonsstedet, malaise, smerte, stivhet, vansker med å gå, ødem
HjerteEKG-forandringer, økt kardiotorakal ratio
HudAlopesi, dermatitt, kløe, utslett
KarHetetokter (ansiktet)
Kjønnsorganer/brystGynekomasti, ubehag i bekkenbunnen
Lever/galleØkte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP og bilirubin.
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, korsryggsmerter, skjelettsmerter, skuldersmerte, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHodepine, parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveierHematuri, pollakisuri, økt karbamid
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi, redusert appetitt, vektforandringer, økt blodglukose, økt urinsyre, økte verdier av totalkolesterol og triglyserider
ØreDøvhet, tinnitus
Sjeldne
GastrointestinaleDiaré
ImmunsystemetOverfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødem i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
InfeksiøseAbscess på injeksjonsstedet
LuftveierLungeembolisme
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, osteopeni
NevrologiskeHypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens
HjerteForlenget QT-tid
LuftveierInterstitiell lungesykdom
NevrologiskeKramper

Endometriose

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeForlenget APTT, leukopeni, polycytemi, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, følelse av forstørret abdomen, kvalme, nummenhet i lepper, oppkast, stomatitt
Generelle
Mindre vanligeBrystubehag, fatigue, malaise, smerte, indurasjon og erytem på injeksjonsstedet, tørste, ødem
SjeldneAbscess på injeksjonsstedet
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner
Hud
VanligeSvetting
Mindre vanligeAkne, alopesi, hypertrikose, kløe, negleforandring, tørr hud, utslett
Immunsystemet
SjeldneOverfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
Infeksiøse
VanligeVaginitt
Kar
VanligeHetetokter, varmefølelse
Mindre vanligeØkt blodtrykk
SjeldneTrombose
Kjønnsorganer/bryst
VanligeVulvovaginal tørrhet
Mindre vanligeDyspareuni, metroragi, oppblåsthet eller atrofi av brystet, ovarialt hyperstimuleringssyndrom, økt utflod
Lever/galle
Mindre vanligeØkte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP, LDH og bilirubin.
SjeldneGulsott
Luftveier
SjeldneLungeembolisme
Ukjent frekvensInterstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, skulderstivhet, smerte i bena
Mindre vanligeKorsryggsmerter, leddstivhet, myalgi, osteopeni, smerte i nedre ekstremiteter
Nevrologiske
VanligeHodepine, parestesi, svimmelhet
Mindre vanligeKarpaltunnelsyndrom, parestesi i ekstremitetene
SjeldneHypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvensKramper
Nyre/urinveier
Mindre vanligeDysuri, pollakisuri, økt karbamid
Psykiske
VanligeAffektlabilitet, insomni
Mindre vanligeDepresjon, humørforandringer, irritabilitet, nedstemthet, redusert libido
Stoffskifte/ernæring
VanligeVektforandringer
Mindre vanligeHyperkalemi, hyperkalsemi, redusert appetitt, økt fosfor i serum, økte verdier av totalkolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
Mindre vanligeSynsforstyrrelse

Endometriose

FrekvensBivirkning
Vanlige
HudSvetting
InfeksiøseVaginitt
KarHetetokter, varmefølelse
Kjønnsorganer/brystVulvovaginal tørrhet
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, skulderstivhet, smerte i bena
NevrologiskeHodepine, parestesi, svimmelhet
PsykiskeAffektlabilitet, insomni
Stoffskifte/ernæringVektforandringer
Mindre vanlige
Blod/lymfeForlenget APTT, leukopeni, polycytemi, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, følelse av forstørret abdomen, kvalme, nummenhet i lepper, oppkast, stomatitt
GenerelleBrystubehag, fatigue, malaise, smerte, indurasjon og erytem på injeksjonsstedet, tørste, ødem
HjertePalpitasjoner
HudAkne, alopesi, hypertrikose, kløe, negleforandring, tørr hud, utslett
KarØkt blodtrykk
Kjønnsorganer/brystDyspareuni, metroragi, oppblåsthet eller atrofi av brystet, ovarialt hyperstimuleringssyndrom, økt utflod
Lever/galleØkte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP, LDH og bilirubin.
Muskel-skjelettsystemetKorsryggsmerter, leddstivhet, myalgi, osteopeni, smerte i nedre ekstremiteter
NevrologiskeKarpaltunnelsyndrom, parestesi i ekstremitetene
Nyre/urinveierDysuri, pollakisuri, økt karbamid
PsykiskeDepresjon, humørforandringer, irritabilitet, nedstemthet, redusert libido
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi, hyperkalsemi, redusert appetitt, økt fosfor i serum, økte verdier av totalkolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider
ØreTinnitus
ØyeSynsforstyrrelse
Sjeldne
GenerelleAbscess på injeksjonsstedet
ImmunsystemetOverfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
KarTrombose
Lever/galleGulsott
LuftveierLungeembolisme
NevrologiskeHypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens
LuftveierInterstitiell lungesykdom
NevrologiskeKramper

Sentral pubertas precox

I innledende behandlingsfase kan det oppstå kortvarig økt nivå av kjønnshormoner, etterfulgt av reduksjon til normale verdier for prepubertal alder.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme/oppkast, magesmerter/-kramper
Generelle
VanligeReaksjon på injeksjonsstedet
Hud
VanligeAkne
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks), dyspné, feber, frysninger, kløe, overfølsomhet, urticaria, utslett
Kjønnsorganer/bryst
VanligeMetroragi, utflod, vaginalblødning
Luftveier
Ukjent frekvensInterstitiell lungesykdom
Nevrologiske
VanligeHodepine
Svært sjeldneHypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvensKramper
Psykiske
VanligeAffektlabilitet

Sentral pubertas precox

I innledende behandlingsfase kan det oppstå kortvarig økt nivå av kjønnshormoner, etterfulgt av reduksjon til normale verdier for prepubertal alder.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme/oppkast, magesmerter/-kramper
GenerelleReaksjon på injeksjonsstedet
HudAkne
Kjønnsorganer/brystMetroragi, utflod, vaginalblødning
NevrologiskeHodepine
PsykiskeAffektlabilitet
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks), dyspné, feber, frysninger, kløe, overfølsomhet, urticaria, utslett
NevrologiskeHypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens
LuftveierInterstitiell lungesykdom
NevrologiskeKramper

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering bør pasienten overvåkes nøye.
Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Klassifisering: Gonadotropinfrigjørende hormonanalog.
Virkningsmekanisme: Langtidsvirkende GnRH-analog hemmer gonadotropinfrisettingen ved kontinuerlig tilførsel av terapeutiske doser. Etter initiell stimulering oppnås initialt en økt frigjøring av FSH og LH og dermed også av kjønnshormonene. Etter 2-4 uker fås en blokkering av denne frigjøringen og hormonproduksjonen reduseres. En følge er suppresjon av steroidgenesen i ovarier og testikler, som er reversibel ved seponering.
Absorpsjon: 3,75 mg og 11,25 mg: Cmax sees etter ca. 3 timer, avtar deretter, og når likevekt etter 7-14 dager. Depotformuleringen på 3,75 mg vil vanligvis gi en kontinuerlig plasmakonsentrasjon i >28 dager. Depotformuleringen på 11,25 mg vil vanligvis gi en kontinuerlig plasmakonsentrasjon i >3 måneder. Begge depotkonsentrasjoner fører til en testosteronsuppresjon under kastrasjonsnivået i løpet av 4 uker. 30 mg: Leuprorelinacetat frigjøres kontinuerlig i 6 måneder etter injeksjon. Etter en enkel s.c. injeksjon øker serumnivåene raskt med påfølgende reduksjon til platånivå i løpet av få dager. Cmax på 100 ng/ml etter 2 timer. Målbare serumnivåer i inntil >180 dager etter siste administrering. Biotilgjengelighet etter s.c. administrering er tilnærmet fullstendig (94%).
Proteinbinding: 43-49%.
Fordeling: Vd 27-36 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer.
Utskillelse: Forbindelsen elimineres ved enzymatisk nedbrytning eller renal utskillelse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Andre opplysninger

Pakningen inneholder ferdigfylt tokammersprøyte, 23 G kanyle, stempel og sikkerhetsbeskyttelse.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3,75 mg1 stk. (tokammersprøyte)
420619
Blå resept
-
1338,50C
3 stk. (tokammersprøyte)
444549
Blå resept
-
3943,10C

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
11,25 mg1 stk. (tokammersprøyte)
439486
Blå resept
-
3655,90C

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg1 stk. (tokammersprøyte)
441057
Blå resept
-
6317,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020