Enanton Depot Dual

Orion


LHRH-analog.

L02A E02 (Leuprorelin)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 3,75 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 3,75 mg, gelatin, melkesyre/glykolsyrekopolymer (75:25 mol%), mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 11,25 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 11,25 mg, polymelkesyre, mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 30 mg: Hver tokammersprøyte inneh.: I) Pulver: Leuprorelinacetat 30 mg, polymelkesyre, mannitol. II) Suspenderingsvæske: Mannitol, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

3,75 mg, 11,25 mg og 30 mg: Voksne: Cancer prostata i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. 3,75 mg og 11,25 mg: Voksne: Symptomatisk behandling av endometriose. Barn: Behandling av sentral pubertas precox (jenter <9 år, gutter <10 år).

Dosering

Prostatacancer: 3,75 mg og 11,25 mg: 3,75 mg s.c. hver 4. uke, alternativt 11,25 mg s.c. hver 3. måned. Behandlingen bør ikke endres eller avbrytes ved remisjon eller bedring. 30 mg: 30 mg s.c. hver 6. måned. Doseringsintervallet bør være 168-180 dager (24-26 uker) for å unngå forverring av symptomene. Behandling av hormonsensitiv cancer prostata i avansert stadium foregår vanligvis over lengre tid.
Endometriose: 3,75 mg: 3,75 mg s.c. hver 4. uke. Administrering bør initieres 1.-5. dag i menstruasjonssyklusen. Anbefalt behandlingstid er 6 måneder.
Sentral pubertas precox: Behandling under overvåkning av pediatrisk endokrinolog. Individuell dosering. Barnets vektøkning bør overvåkes. Hos jenter bør graviditet utelukkes før behandlingsstart. Barn ≥20 kg: 1 sprøyte à 3,75 mg s.c. 1 gang pr. måned, alt. 1 sprøyte à 11,25 mg s.c. hver 3. måned. Barn <20 kg: 0,5 ml av 3,75 mg sprøyte s.c. 1 gang pr. måned, alt. 0,5 ml av 11,25 mg sprøyte s.c. hver 3. måned. Generelt: Avhengig av aktiviteten av sentral pubertas precox kan doseøkning være nødvendig ved utilstrekkelig hemming. Lavest effektiv månedlige dose bør deretter bestemmes ved LHRH-test. Administreringsintervallet bør være 30 ± 2 dager for 3,75 mg og 90 ± 2 dager for 11,25 mg, for å unngå tilbakefall av symptomer. Behandlingsvarighet avhenger av kliniske parametre ved behandlingsstart/under behandling (høydeprognose, veksthastighet, benalder og/eller benalderakselerasjon) og bestemmes av behandlende lege sammen med foresatt, og, hvis hensiktsmessig, også av barnet. Benalder bør overvåkes med 6-12 måneders intervaller under behandling. Basert på kliniske parametre bør seponering vurderes hos jenter med benmodning >12 år og hos gutter med benmodning >13 år.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Forsiktighet bør utvises.
Tilberedning/Håndtering: Tokammersprøyte med pulver i fremre kammer og suspenderingsvæske (1 ml) i bakre kammer som må blandes umiddelbart før bruk. Stempelet skal aldri trekkes tilbake under tilberedning, da det kan føre til lekkasje ved proppen eller ved stempelet. Kun medfølgende suspenderingsvæske skal benyttes. Injeksjonsvæsken skal være en homogen, hvit suspensjon. Skal ikke blandes med andre legemidler. Suspensjonen kastes hvis den ikke brukes umiddelbart. Se også pakningsvedlegg.
Administrering: Gis s.c. Injeksjonssted bør varieres. For instruksjoner, se pakningsvedlegg. Skal kun tilberedes, rekonstitueres og administreres av helsepersonell som er kjent med prosedyrene. Injeksjonsstedet skal ikke masseres. Ved behov kan plaster legges på injeksjonsstedet. Hos barn anbefales det å gi lavest mulig injeksjonsvolum for å minske ubehag forbundet med s.c. injeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, syntetisk GnRH eller GnRH-derivater. Gravide eller ved mistanke om graviditet. Amming. Udiagnostisert unormal vaginal blødning. Hos jenter med sentral pubertas precox: Graviditet. Amming. Udiagnostisert vaginalblødning.

Forsiktighetsregler

Alle indikasjoner: Lever: Nøye overvåkning av leverfunksjonen er nødvendig. Kramper: Er rapportert. Depresjon: Økt risiko for tilfeldig depresjon (kan være alvorlig) ved bruk av GnRH-agonister, slik som leuprorelinacetat. Pasienten bør informeres og symptomer behandles hensiktsmessig dersom symptomer oppstår. Forlenget QT-intervall: Androgen suppresjonsbehandling kan forlenge QT-intervallet. Ved risikofaktorer for forlenget QT-tid eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og hos pasienter som samtidig bruker andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet, bør forskrivende lege vurdere nytte/risiko inkl. risiko for torsades de pointes før oppstart av behandling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Enanton Depot Dual 3,75 mg inneholder renset gelatin som i svært sjeldne tilfeller kan gi symptomer på anafylaktiske reaksjoner. Pasienten bør derfor observeres nøye etter administrering. Bilkjøring og bruk av maskiner: Utmattelse, synsforstyrrelser og svimmelhet er sett, og bør tas hensyn til når skjerpet oppmerksomhet er påkrevd. Prostatacancer: Etter første administrering kan forhøyet serumtestosteron oppstå. I enkelte tilfeller kan dette assosieres med oppblussing eller økning av tumorvekst, med midlertidig forverring av pasientens tilstand. Symptomene avtar vanligvis ved fortsatt behandling. For å redusere risikoen for oppblussing, kan et antiandrogen administreres 3 dager i forkant av leuprorelinbehandling og under de første 2-3 ukene av behandlingen. Serumtestosteron- og PSA (prostataspesifikt antigen)-konsentrasjon kan følges som mål på behandlingsrespons. Kastrasjonsnivå (0,25 ng/ml) oppnås etter 2-4 uker og opprettholdes gjennom hele behandlingen. Skal administreres med forsiktighet ved urinlederobstruksjon eller ryggmetastaser. Disse pasientene skal observeres nøye 1. måned etter behandlingsstart. Skal administreres med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, ryggmargskompresjon eller urinveisobstruksjon, eller ved risiko for utvikling av slike tilstander. Endringer i metabolske tilstander (f.eks. redusert glukosetoleranse eller forverring av eksisterende diabetes) i tillegg til økt risiko for kardiovaskulær sykdom kan oppstå. Pasienter med økt risiko for metabolsk eller kardiovaskulær sykdom bør undersøkes nøye før behandlingsstart, og gjennomgå tilstrekkelige/egnede kontroller i behandlingsperioden. Hypogonadisme, ved langtidsbehandling med GnRH-analoger eller oriektomi, kan føre til osteoporose med økt risiko for benbrudd. Endometriose: Graviditet må utelukkes før behandlingsstart. Administrering skal igangsettes 1.-5. dag i menstruasjonssyklus. Under behandling skal pasienten bruke ikke-hormonelle antikonseptiva. Før behandlingsstart må sykdommer med lignende symptomer (maligne svulster) skilles ut fra endometriose. Oppdages svulster eller uteblir forbedring av kliniske symptomer, bør behandlingen avsluttes. GnRH-analoger induserer en forbigående økning i østradiolkonsentrasjonen ved begynnelsen av behandlingen. I tiden etter 1. administrering kan forbigående forverring av den kliniske tilstanden opptre, men dette forsvinner ved fortsatt behandling. Injeksjoner gitt sjeldnere enn hver 4. uke kan forverre den kliniske tilstanden. Langvarig gonadotropindeprivasjon, som følge av ooforektomi eller behandling med GnRH-analoger, er forbundet med økt risiko for bentap som ved ytterligere risikofaktorer kan gi osteoporose og økt risiko for benbrudd. Behandlingen bør derfor begrenses til 6 måneder. Når behandlingen gjenopptas, bør benmassen undersøkes grundig. Ekstra forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med osteoporose. Kraftig vaginal blødning kan observeres under behandlingen. Nøye overvåkning anbefales og ev. passende tiltak igangsettes. Sentral pubertas precox: Før behandlingsstart er presis diagnose nødvendig. Langtidsbehandling med individuell tilpasning. Ved sterile abscesser på injeksjonsstedet kan absorpsjon bli redusert. I slike tilfeller bør hormonparametre overvåkes med 2 ukers intervaller. Nytte/risiko vurderes nøye og individuelt før behandling ved progressiv hjernesvulst. Hos jenter kan forekomst av vaginalblødning, spotting og utflod etter første injeksjon være tegn på hormonreduksjon. Vaginalblødning utover 1./2. måned skal undersøkes nærmere. Forekomst av metroragi ved behandling (i etterkant av mulig bortfall av blødning 1. måned) bør vurderes som et mulig tegn på for lav dosering. Hypofysesuppresjon må vurderes i en LHRH-test. Reduksjon av benmineraltetthet kan forekomme, men er reversibelt ved behandlingsslutt. Glidning i øvre lårbensepifysen kan forekomme etter seponering, som kan forklares ved at lave østrogenkonsentrasjoner under behandling svekker epifyseskiven. Økt veksthastighet etter endt behandling gir reduserte skjærkrefter som er nødvendig for forskyvning av epifysen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet eller som kan indusere torsades de pointes, som klasse IA eller klasse III antiarytmika, metadon, moksifloksacin, antipsykotika osv., bør vurderes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet eller mistanke om graviditet. Kvinner i fertil alder skal bruke sikker prevensjon under behandling.
Amming: Kontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent.

 

Bivirkninger

Svært sjeldne tilfeller av pituitær apopleksi etter initiell administrering hos pasienter med pituitært adenom er rapportert.

Bivirkninger sett ved behandling av prostatacancer

Oppblussing: Bensmerter, urinveisobstruksjon (urinveissymptomer) og nedsatt styrke i nedre ekstremiteter, parestesier (nevrologiske symptomer). Metabolske forandringer/økt risiko for kardiovaskulære hendelser kan forekomme ved bruk av GnRH-derivat. Lokale hudreaksjoner er mer vanlig med 30 mg enn med 11,25 mg.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanlige Kvalme, oppkast
Sjeldne Diaré
Generelle
Vanlige Reaksjon på injeksjonsstedet, varmefølelse
Mindre vanlige Brystklemming, fatigue, feber, indurasjon eller erytem på injeksjonsstedet, malaise, smerter, stivhet, vansker med å gå, ødem
Hjerte
Mindre vanlige EKG-forandringer, økt kardiotorakal ratio
Ukjent frekvens Forlenget QT-tid
Hud
Vanlige Svetting
Mindre vanlige Alopesi, dermatitt, kløe, utslett
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødem i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
Infeksiøse
Sjeldne Abscess på injeksjonsstedet
Kar
Vanlige Flushing
Mindre vanlige Hetetokter (ansiktet)
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Erektil dysfunksjon, redusert libido, testikkelatrofi
Mindre vanlige Gynekomasti, ubehag i bekkenbunnen
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon (inkl. gulsott)
Mindre vanlige Økte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP og bilirubin.
Luftveier
Sjeldne Lungeembolisme
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, korsryggsmerter, skjelettsmerter, skuldersmerter, smerter i ekstremitet
Sjeldne Myalgi, osteopeni
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, parestesi, svimmelhet
Sjeldne Hypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens Kramper
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri, pollakisuri, økt karbamid
Psykiske
Vanlige Depresjon, humørforandringer, insomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyperkalemi, redusert appetitt, vektforandringer, økt blodglukose, økt urinsyre, økte verdier av totalkolesterol og triglyserider
Undersøkelser
Vanlige Økt LDH
Øre
Mindre vanlige Døvhet, tinnitus

Bivirkninger sett ved behandling av prostatacancer

Oppblussing: Bensmerter, urinveisobstruksjon (urinveissymptomer) og nedsatt styrke i nedre ekstremiteter, parestesier (nevrologiske symptomer). Metabolske forandringer/økt risiko for kardiovaskulære hendelser kan forekomme ved bruk av GnRH-derivat. Lokale hudreaksjoner er mer vanlig med 30 mg enn med 11,25 mg.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Reaksjon på injeksjonsstedet, varmefølelse
Hud Svetting
Kar Flushing
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, redusert libido, testikkelatrofi
Lever/galle Unormal leverfunksjon (inkl. gulsott)
Psykiske Depresjon, humørforandringer, insomni
Undersøkelser Økt LDH
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Generelle Brystklemming, fatigue, feber, indurasjon eller erytem på injeksjonsstedet, malaise, smerter, stivhet, vansker med å gå, ødem
Hjerte EKG-forandringer, økt kardiotorakal ratio
Hud Alopesi, dermatitt, kløe, utslett
Kar Hetetokter (ansiktet)
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti, ubehag i bekkenbunnen
Lever/galle Økte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP og bilirubin.
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, korsryggsmerter, skjelettsmerter, skuldersmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveier Hematuri, pollakisuri, økt karbamid
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi, redusert appetitt, vektforandringer, økt blodglukose, økt urinsyre, økte verdier av totalkolesterol og triglyserider
Øre Døvhet, tinnitus
Sjeldne
Gastrointestinale Diaré
Immunsystemet Overfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødem i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
Infeksiøse Abscess på injeksjonsstedet
Luftveier Lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet Myalgi, osteopeni
Nevrologiske Hypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens
Hjerte Forlenget QT-tid
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Nevrologiske Kramper

Bivirkninger sett ved behandling av endometriose

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Erytrocytose, forlenget APTT, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Mindre vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, følelse av forstørret abdomen, kvalme, nummenhet i lepper, oppkast, stomatitt
Generelle
Mindre vanlige Brystubehag, fatigue, malaise, smerte, indurasjon og erytem på injeksjonsstedet, tørste, ødem
Sjeldne Abscess på injeksjonsstedet
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner
Hud
Vanlige Svetting
Mindre vanlige Akne, alopesi, hypertrikose, kløe, negleforandring, tørr hud, utslett
Immunsystemet
Sjeldne Overfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
Infeksiøse
Vanlige Vaginitt
Kar
Vanlige Hetetokter, varmefølelse
Mindre vanlige Økt blodtrykk
Sjeldne Trombose
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Vulvovaginal tørrhet
Mindre vanlige Dyspareuni, metroragi, oppblåsthet eller atrofi av brystet, ovarialt hyperstimuleringssyndrom, økt utflod
Lever/galle
Mindre vanlige Økte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP, LDH og bilirubin.
Sjeldne Gulsott
Luftveier
Sjeldne Lungeembolisme
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, skulderstivhet, smerter i underekstremitet
Mindre vanlige Korsryggsmerter, leddstivhet, myalgi, osteopeni, smerte i nedre ekstremiteter
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi, svimmelhet
Mindre vanlige Karpaltunnelsyndrom, parestesi i ekstremitet
Sjeldne Hypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens Kramper
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Dysuri, pollakisuri, økt karbamid
Psykiske
Vanlige Affektlabilitet, insomni
Mindre vanlige Depresjon, humørforandringer, irritabilitet, nedstemthet, redusert libido
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Vektforandringer
Mindre vanlige Hyperkalemi, hyperkalsemi, redusert appetitt, økt fosfor i serum, økte verdier av totalkolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Mindre vanlige Synsforstyrrelse

Bivirkninger sett ved behandling av endometriose

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Svetting
Infeksiøse Vaginitt
Kar Hetetokter, varmefølelse
Kjønnsorganer/bryst Vulvovaginal tørrhet
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, skulderstivhet, smerter i underekstremitet
Nevrologiske Hodepine, parestesi, svimmelhet
Psykiske Affektlabilitet, insomni
Stoffskifte/ernæring Vektforandringer
Mindre vanlige
Blod/lymfe Erytrocytose, forlenget APTT, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, følelse av forstørret abdomen, kvalme, nummenhet i lepper, oppkast, stomatitt
Generelle Brystubehag, fatigue, malaise, smerte, indurasjon og erytem på injeksjonsstedet, tørste, ødem
Hjerte Palpitasjoner
Hud Akne, alopesi, hypertrikose, kløe, negleforandring, tørr hud, utslett
Kar Økt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst Dyspareuni, metroragi, oppblåsthet eller atrofi av brystet, ovarialt hyperstimuleringssyndrom, økt utflod
Lever/galle Økte verdier av ASAT, ALAT, γ-GT, ALP, LDH og bilirubin.
Muskel-skjelettsystemet Korsryggsmerter, leddstivhet, myalgi, osteopeni, smerte i nedre ekstremiteter
Nevrologiske Karpaltunnelsyndrom, parestesi i ekstremitet
Nyre/urinveier Dysuri, pollakisuri, økt karbamid
Psykiske Depresjon, humørforandringer, irritabilitet, nedstemthet, redusert libido
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi, hyperkalsemi, redusert appetitt, økt fosfor i serum, økte verdier av totalkolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider
Øre Tinnitus
Øye Synsforstyrrelse
Sjeldne
Generelle Abscess på injeksjonsstedet
Immunsystemet Overfølsomhet inkl. anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks, dyspné, urticaria), kløe.
Kar Trombose
Lever/galle Gulsott
Luftveier Lungeembolisme
Nevrologiske Hypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Nevrologiske Kramper

Bivirkninger sett ved behandling av sentral pubertas precox

I innledende behandlingsfase kan det oppstå kortvarig økt nivå av kjønnshormoner, etterfulgt av reduksjon til normale verdier for prepubertal alder.

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Kvalme/oppkast, magesmerter/-kramper
Generelle
Vanlige Reaksjon på injeksjonsstedet
Hud
Vanlige Akne
Immunsystemet
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks), dyspné, feber, frysninger, kløe, overfølsomhet, urticaria, utslett
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Metroragi, utflod, vaginalblødning
Luftveier
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Svært sjeldne Hypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens Kramper
Psykiske
Vanlige Affektlabilitet

Bivirkninger sett ved behandling av sentral pubertas precox

I innledende behandlingsfase kan det oppstå kortvarig økt nivå av kjønnshormoner, etterfulgt av reduksjon til normale verdier for prepubertal alder.

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Kvalme/oppkast, magesmerter/-kramper
Generelle Reaksjon på injeksjonsstedet
Hud Akne
Kjønnsorganer/bryst Metroragi, utflod, vaginalblødning
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Affektlabilitet
Svært sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon (ødemer i leppe og larynks), dyspné, feber, frysninger, kløe, overfølsomhet, urticaria, utslett
Nevrologiske Hypofyseapopleksi (hos pasienter med pituitært adenom)
Ukjent frekvens
Luftveier Interstitiell lungesykdom
Nevrologiske Kramper

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering bør pasienten overvåkes nøye.
Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Klassifisering: Gonadotropinfrigjørende hormonanalog.
Virkningsmekanisme: Langtidsvirkende GnRH-analog hemmer gonadotropinfrisettingen ved kontinuerlig tilførsel av terapeutiske doser. Etter initiell stimulering oppnås initialt en økt frigjøring av FSH og LH og dermed også av kjønnshormonene. Etter 2-4 uker fås en blokkering av denne frigjøringen og hormonproduksjonen reduseres. En følge er suppresjon av steroidgenesen i ovarier og testikler, som er reversibel ved seponering.
Absorpsjon: 3,75 mg og 11,25 mg: Cmax sees etter ca. 3 timer, avtar deretter, og når likevekt etter 7-14 dager. Depotformuleringen på 3,75 mg vil vanligvis gi en kontinuerlig plasmakonsentrasjon i >28 dager. Depotformuleringen på 11,25 mg vil vanligvis gi en kontinuerlig plasmakonsentrasjon i >3 måneder. Begge depotkonsentrasjoner fører til en testosteronsuppresjon under kastrasjonsnivået i løpet av 4 uker. 30 mg: Leuprorelinacetat frigjøres kontinuerlig i 6 måneder etter injeksjon. Etter en enkel s.c. injeksjon øker serumnivåene raskt med påfølgende reduksjon til platånivå i løpet av få dager. Cmax på 100 ng/ml etter 2 timer. Målbare serumnivåer i inntil >180 dager etter siste administrering. Biotilgjengelighet etter s.c. administrering er tilnærmet fullstendig (94%).
Proteinbinding: 43-49%.
Fordeling: Vd 27-36 liter.
Halveringstid: Ca. 3 timer.
Utskillelse: Forbindelsen elimineres ved enzymatisk nedbrytning eller renal utskillelse.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved ≤25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.

Andre opplysninger

Pakningen inneholder ferdigfylt tokammersprøyte, 23 G kanyle, stempel og sikkerhetsbeskyttelse.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
3,75 mg 1 stk. (tokammersprøyte)
420619
Blå resept
-
1338,50 C
3 stk. (tokammersprøyte)
444549
Blå resept
-
3943,10 C

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
11,25 mg 1 stk. (tokammersprøyte)
439486
Blå resept
-
3655,90 C

Enanton Depot Dual, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
30 mg 1 stk. (tokammersprøyte)
441057
Blå resept
-
6317,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

27.08.2020